LAUWERTAKJES VERZACHTTEN VOLKSMARATHON LEED IN Piet van Alphen leerde vroeg wat doorbijten is DAMESJUDO UIT TABOESFEER Sponsor voor BS Leiden „Water" smeekbede in mensenhorde TWEEDE PLAATS IN ATHENE COACH HECKER STAPT OP Ook bond heeft belang onderkend mmmmm JUDOKA'S VOOR WK LEIDSE COURANT, v iPAGINA 18 ATHENE Schril contrast met het immense gezelschap, dat de rust verstoorde in het Griekse dorp Marathon, vormden twee popes. Op passende wijze, zoals het hoogwaardigheidsbekleden betaamt gezeten op klapstoelen keken zij met hun koolzwarte ogen op tegen de wriemelende mierenhoop. Terwijl de plaatselijke fanfare voor deze gelegenheid gestoken in smetteloos wit kostuum, de longen stukblies in hun blinkende instrumenten, schoven de popes hun zwarte habijt wat opzij. Hèt moment naderde. De mensenmassa met twaalfhonderd marathonlopers van meest di verse pluimage (groot-klein, dik-dun, jong-oud) drong op naar een streep die alleen maar in de gedachten van de Griekse organisa tors bestond. Een doffe knal weerklonk. In alle haast drukten Duitsers met veel gevoel voor klassieke waarden, verdroogde lauwertakjes in de al zwetende handen van de helden. Het waren helden, voor één dag. Daarom prevelden de twee zwarte personen een paar woorden die borg moesten staan voor een gezegende tocht Vaders, moeders, opa's en oma's, de kleinste kinderen hoorden het niet. In dreunende drommen hadden zij de puin hoop die de start was gelaten voor het was en het allereerste stukje van hun heldendaad ver richt Met een tevreden glimlach op de lippen. Maar dat duurde niet lang. Grimas Het moment, waarop de ge zichtsuitdrukking vervormde in een gepijnigde grimas speelde zich weldra af. Dat gold dan voor de mensen die op de mar meren stenen, waar in 1896 de eerste Olympische marathon begon, met de zomer in him hoofd waren gestart Een mara thon, zo dachten zij was een peuleschilletje en overeenkom stig hadden zij hun eerste (snel le) passen gezet. Het loon was ontzettend hard. Maar ook zij die na een paar kilometer niet meer konden, zet ten door. Denkend aan de bode Diomedon die een paar eeuwen geleden zo nodig moest getuigen van een Griekse zege en daarbij de marathon „uitvond". Om die daad op historische grond te herhalen, waren twaalfhonderd helden in de dop van zeventien nationaliteiten naar Grieken land getogen. Met dat ene doel: Athene halen. Voor velen werd het een afschuwelijke lijdens weg en voor sommigen het werd de zwarte bladzijde van de tweede Volksmarathon bijna een letterlijke herhaling van Diomedons prestatie die zijn barre tocht met de dood moest bekopen. Onderweg speelden zich de afgrijselijkste taferelen af. Zoals die bejaarde loper die wankelend aan de kant van de weg ineenstortte. Zijn droom werd verstoord door loeiende sirenes. Onschuld Dat waren de vreselijke gebeur tenissen de ziekenwagen' moest nog een paar keer in actie komen die een onnodi ge smet wierpen op de Volks marathon, inderdaad een mara thon waar iedereen aan mee kon doen. Een verplichte medi sche keuring had alle ellende kunnen voorkomen. Maar Ger hard Niemeyer, de leider van de organiserende Duitse (dat bleek wel uit alle bombarische rituelen) vereniging Teutonia Dortmund waste zijn handen bij voorbaat in onschuld door bij de start met stentorstem in de microfoon te schreeuwen: „Iedereen loopt op eigen ver antwoording". Het overgrote deel van het veel kleurige lint dat zich over de geasfalteerde weg Marathon- Athene slingerde, merkte niets van de drama's. Zij hadden het al moeilijk genoeg met hun ei gen strijd, die door de diepste dalen maar letterlijk over de meest verraderlijke heuvels ging. Hoe moeilijk bleek pas goed bij de ravitaillering. De wankele tafeltjes, nauwelijks bestand voor de vrachten vruch ten en emmers vol koude thee werden bijkant omver gelopen vooral als de minder getrainde middenmoot, waar de grootste hordes zich bevonden, in hun smachten naar nieuwe energie alle vormen van discipline over boord gooiden. Goedwillende boerenvrouwtjes leverden ook hun aandeel in het enigszins lachwekkende schouwspel door steeds maar weer de weg over te rennen om water aan te sle pen. Hun werk was een druppel op de gloeiende plaat. „Water", het klonk als een smeekbede in de marathonhorde. Er werd gre tig getast in de plastic emmer tjes met sponzen. Intussen prees een Duitse dame andere waren aan. „Water met havermout, ci troen en thee", riep zij steeds weer. En ook volgde de onver biddelijke toevoeging of de da mes en de heren maar zo vrien delijk wilden zijn de spons na gebruik terug te geven. Helden Veel helden hadden niet eens meer de macht een zinnig woord uit te kramen. Zoals die Duitser die met nog twaalf ki lometer voor de boeg amechtig snuivend op de volle tafel af- stuifde. Zijn ogen, verscholen achter een veel te kleine bril, priemden zich op de plaats waar de emmer met water stond. En voordat de strenge dame van de verzorging iets kon doen had hij de halve in houd over zijn transpirerende lichaam gegooid. Water, het was een wondermid del voor de massa die zo graag pijn wilde lijden. Het hielp niet dat de verbaasde toeschouwers hun handen blauw klapten. Het aantal dat het voorbeeld van een Duitse vrouw volgde, werd steeds groter. Ver voordat het startschot in Marathon was ge vallen, had zij er de (wandel)pas ingezet Bij het eerste verzor- gingspunt had zij haar deelne merskaart te voorschijn getrok ken. Met de vraag of ze een stempel kreeg. Het werd een stukje citroen. Haar opvallende optreden was vooraf gegaan door de komst van een wagen, waaruit vier hoge heren van de Griekse bond stapten. Zij beperkten zich, het ritueel werd bij elke ravitaille ring herhaald tot het verschui ven van de wankele tafels en het stoeltje waarop een grote klok de tussentijd aangaf. De klok, waar naarmate het einde vorderde steeds minder op werd gekeken. Tijd was niet belang rijk, als maar voldaan werd aan die ene eis: Athene halen. De opdracht werd steeds zwaar der Alsof de bergjes, tegenwind en hitte op weg naar de Griekse hoofdstad nog niet genoeg lij den hadden veroorzaakt, volgde in de overbevolkte straten de strijd met de uitlaatgassen. Athene zag nauwelijks iets van de marathonlopers die zich op een (zo had de politie op het laatste moment besloten) aparte rijbaan naar het Olympische stadion worstelden. Maar de be loning was alles waard. In het ovaalvormige marmeren bol werk, waar 79 jaar eerder dé eerste Olympische marathon was afgesloten, volgde de per soonlijke triomf. Een triomf die door het fijne historische gevoel van de Duitse organisators nog werd versterkt. Bij de hekken die de laatste meters af te leg gen op de bejaarde sintelbaan markeerden, stonden dames met een jutezak vol lauwertak jes. Spbool De Amerikaan Nerb Sanders, die op de derde plaats De Volksmarathon was er voor iedereen en zo zou eindigen bezig aan de laatste meters. Met in ontstonden de meest uiteenlopende contrasten, zijn hand een lauwertakje, het symbool van een Zoals bij dit duo voor even in eikaars gezelschap, geslaagde lijdensweg. Een 8-jarig jongetje uit West-Duitsland samen met zijn 52 jaar oudere landgenoot Johannes Hagen. Hoe verschillend de waardering om dat attribuutje ook was, het werd het symbool van 42 kilo meter en 195 meter lijden. Daarom zwaaide iedereen met die lauwertak en verspilde het allerlaatste beetje energie. De grootmoeder, die zo nodig op deze manier moest laten zien nog vief te zijn. De Duitser van 81 jaar die zijn kleinzoon een lesje wilde leren. Of de Oosten rijker die met wandelstok en diverse medailles op de borst geprikt, bewezen had dat een marathon gewandeld kon wor den. Voor hem klaterde het ap plaus, zoals het ook nog ruim 6 1/2 uur na de start voor de 65-jarige Nederlander Gare- stroom klonk. Gebukt lopend nam hij de ovaties in ontvangst. En het lauwertakje, dat het be wijs was voor een j vensideaal. KEES KOOMAN HS^HB ATHENE Piet van Alphen liep na afloop als een moderne overwinnende Caesar rond. Hij gebruikte de lauwer krans als schaduwmiddel, maar het had een typerende „vermomming" kunnen zijn. De Griek Theophanis Tsimigatos had de triomf in de Volksmarathon net als vorig jaar in eigen land gehouden (zijn tijd: 2.35.59) maar het meeste ap plaus van de weinige Grieken die warm ,liepen voor het gigantische evenement 'was voor de 45-jarige Amsterdammer. Met zijn opvallend kleine passenritme was Piet van Alphen met een achterstand van acht minuten de voorstad van Athe ne vanwege de beperkte afzetting nog chaotischer dan anders binnengesneld om tenslotte op vijf minuten te finishen. Terwijl de Nederlandse supportersbus nog verstrikt zat in de waanzinnige druk te, stapte hij alweer opgewekt rond in het oude stadion en vertolkte de Hollandse nuchterheid. „Wel netjes, hè. Een tweede plaats", sprak de man die pas zeven jaar geleden met atletiek begon. En nu het grote voorbeeld is van prestaties op late re leeftijd. „De jongeren komen tegen woordig allemaal in een opgemaakt bed je. Wij hebben door onze achtergrond tenminste ook geleerd wat het is om in je dagelijkse bestaan door te bijten". Piet van Alphen was een van de velen die eens van zijn leven een marathon op klassieke bodem wilde lopen. En nu zijn zin heeft. „Het mooiste moment vond ik de entree in het stadion. Dat zal ik nooit vergeten". Woorden met dezelfde strekking kwamen van Corrie Konings die ook al een massa le huldiging onderging door als eerste vrouw (na 3.15 uur) te finishen. „De tijd", vertelde zij gehuld in een deken, maar wel opvallend fit, „was niet belangrijk. Als ik maar als eerste vrouw in Athene aankwam". In tegenstelling tot Piet van Alphen heeft de 35-jarige marathonloop ster met zware inzinkingen te maken gehad. „Vooral tussen de 25 en 30 kilome ter. Maar dan hoorde ik weer „First lady" roepen. En dan moest ik wel weer verder". Verder gingen ook tot het bittere einde 76 van de 79 gestarte Nederlanders. Onder hen tienkamper Eltjo Schutter die tegen de raad van iedereen ongetraind aan het evenement begon en nog slaagde ook. Hij kwam wel twee uur later dan Corrie Konings binnen. Harm Hendriks, organisator van het Nederlandse deel slaagde ook. Maar kon zijn hartekreet na afloop niet voor zich houden. „Dat was mijn allerlaatste marathon". De beste prestaties aan Nederlandse zijde kwa men op naam van: Piet van Alphen (Amster dam) 2e in 2.40.45, Bert Klop (Koudum) 5e in 2.48.02, Hans van Rasteren (Rotterdam) 6e in 2.48.50, Marcel Hallmans (Nijmegen) 17e in 3.03.2, Toine van Wilgen (Nijmegen) 34e in 3.05, Peter van Savooyen (Zutphen) 37e in 3.12 en Corrie Konings (Roosendaal) beste dame in 3.15. (Van onze sportredac tie) LEIDEN - BS Lei den heeft een sponsor gevonden. Perquin Import BV, impor teur van Mercasol Roestpanser (tectyl voor auto's), helpt de Leidse ere-divisie- club voor het lopende seizoen nit de nood. Het bedrag, dat Per quin in BS steekt, is niet bekend gemaakt. Ingewijden weten echter te vertellen dat het gaat om een be drag van 50.000. Dit weekeinde is te vens bekend gewor den, dat coach Barry Hecker de Leidse club per 1 november verlaat. BS voert al onderhandelingen met het tweetal Schoutsen/Blom van het voormalige Typ- soos. Vandaag wordt al over de contracte ring van het duo be slist José Homminga. Dordrecht Nog niet zo lang geleden gold het als uiterst onbetamelijk als een lid van het zwakke geslacht de euvele moed had zich in een judoki mono te steken met het oogmerk een wedstrijdje te doen. Wat al te behou dend denkende dorpsbe stuurderen op het platte land staken er een stokje voor als ze ook maar even lucht kregen van een dergelijke vermetele poging en ook officials van de bond, die preten deerden judo een warm hart toe te dragen, waren niet te vermurwen. Een vrouw hoorde niet op de tatami, dat was een plek die voor haar ten strengste was ver boden. Judo was een mannen- aangelegenheid en het was de heren van de bond een doorn in het oog dat hier en daar dames aanstalten maakten het bastion te bestormen met als doel van het vaak slordig zitten de judopak ook een voor dames geaccepteerde dracht te maken. Wat nu exact achter de redene ring van de judoheren stak om de doorbraak van de dames te gen te houden is nooit erg dui delijk geworden. (De argumen tatie varieerde ongenuanceerd van „Het staat niet" tot „Judo is alleen voor mannen"), maar zoals op zo veel andere maat schappelijke terreinen was de opmars van de leden van de andere kune niet te stuiten. Drie jaar geleden vond er voor een zeer selectief publiek, kunne uit officials en leraren, een proef- wedstrijd plaats in Utrecht. Daar kwam de leiding van de bond tot de conclusie dat de dames niet langer waren tegen te houden en dat er van eerder bestaande bezwaren eigenlijk nauwelijks iets overeind bleef. Gestroomlijnd Zo grepen vorig jaar voor het eerst Nederlandse kampioen schappen plaats, waarbij een vrije inschrijving werd toege past. Afgelopen weekeinde werd in Dordrecht de gestroom lijnde versie, met twee deel neemsters uit elk district, afge werkt. Inmiddels is damesjudo een vol ledig geaccepteerde zaak gewor den in ons land en het is opmer kelijk dat de jonge loot aan de vaderlandse sportstam interna tionaal reeds enige succesjes heeft geboekt. Van toernooien met buitenlandse deelname kwamen de Nederlandse dames al verscheidene keren met leuke prestaties terug. Één van de judoka's die de ont wikkeling van de laatste jaren heeft meegemaakt is José Hom minga die zich in Dordrecht de sterkste toonde in haar ge wichtsklasse. „Het begint er nu op te lijken", oordeelt de 22-jari- ge Voorburgse die nog een jaar is verwijderd van haar diploma kleuterleidster. José Homminga doelt op de (aarzelende) wijze waarop de bond op de groeien de belangstelling van de kant van de dames inspeelde. „Een paar jaar geleden moesten we ólles zelf doen. Als we op een buitenlands toernooi wilden ju- doën was alles voor onze eigen rekening. Dat is in de laatste anderhalf jaar gelukkig wel ver anderd. Er is een bondscoach benoemd (Adri van Polanen; red.) en onze uitzending naar het buitenland wordt nu ook geregeld. In het verleden rom melden we maar zelf wat aan, eigenlijk buiten de bondqp om. Je trainde op je eigen club en verder zag je wel wat het werd." Routiniers José Homminga behoort on danks haar slechts 22 jaren tot de routiniers van het damesju do. Met Mary Schilder, Kashmi- ra Liotard en Ria Aka betreedt zij nu al jarenlang de interna tionale tatami's. De Voorburgse is vol lof voor de begeleiding van Adri van Polanen die ambitieus bezig is met zijn judoka's. „Die centrale training is erg nuttig. Er wordt veel gepraat over wedstrijdtech niek en dat weet Van Polanen goed te brengen". Maar dat het damesjudo toch nog lang niet volwassen is bleek ook gisteren in Dordrecht Voor verscheidene partijen werden (vrouwelijke) scheidsrechters aangewezen die tevens zelf tege lijkertijd examen voor een be paalde graad moesten afleggen. Dat leidde in een paar ontmoe tingen tot een wat dubieuze aan wijzing van de winnares. „Ei genlijk kan dat natuurlijk niet", oordeelde ook José Homminga. „Ook al is het een partij uit de eerste ronde, voor de betrokken deelneemsters blijft het te be langrijk om er een beginneling als scheidsrechter aan te zet ten." Kashmira Liotard veroverde in Dordrecht haar tweede nationa le titel in de klasse boven 72 kilo („In damesjudo zijn ze zo vriendelijk en spreken ze niet van zwaargewicht en zo, maar duiden ze het op deze manier aan") Zij kwam vorig jaar in het nieuws toen zij aanvankelijk niet in de Nederlandse ploeg voor het Europese toernooi in Genua, werd opgesteld, doordat zij geen geldig paspoort had; daarna mocht zij nog wel afrei zen, maar was te laat voor de weging, zodat deelneming toch niet doorging. Kashmira Liotard meent bij de Nederlandse kampioenschappen een hoger peil te hebben ont dekt dan vorig jaar. „Maar dat geldt niet internationaal gezien", zegt de 30-jarige Haagse. „In het buitenland is krócht de boven toon gaan voeren en wordt de techniek naar het tweede plan geschoven. Dat is jammer.." Kashmira Liotard had het voor nemen dit seizoen als haar laat ste te beschouwen. Als één der pioniersters in het damesjudo achtte zij haar tijd gekomen plaats te maken voor jongeren. „Maar het is sinds het begin van dit seizoen zo goed gegaan dat het niet onmogelijk is dat ik er nog een jaartje aan vastplak. Want ik vind judo het fijnste om te doen." Kashmira Liotard en José Hom minga zijn blij dat hun sport uit de taboesfeer is gehaald. Zij hoeven niet meer alles zelf te bekostigen en er vindt nu ook een behoorlijke vorm van bege leiding plaats. Kortom, ook da mesjudo is op weg naar volwas senheid. FRANK WERKMAN Uitslagen finales: tot 48 kilo: 1. José Homminga (Den Haag), 2. Wilma Prince (Tilburg). Van 48 tot 52 kilo: 1. Hennie Matte- ma (Amsterdam), 2. Rini Gorsele (Dordrecht). Van 52 tot 56 kilo: 1. Vera van der Meulen (Amsterdam), 2. Lenie Burg mans (Berkel). Van 56 tot 61 kilo: 1. Carina Thomas (Amsterdam), 2. Yvonne Vringer (Amsterdam). Van 61 tot 66 kilo: 1. Addeke Muil wijk (Dordrecht), 2. Trudi Lambers (Klazinaveen). Van 66 tot 72 kilo: 1. El Vermeer (Udenhout), 2. Joke Wenting (Di- 72 kilo en hoger: 1. Kashmira Lio tard (Den Haag), 2. Corrie Kant (Dordrecht). Lichtgewicht: Garry van der Brand en Harry Peters; half middengewicht: Jimme Essink en Herman Boersma; middengewicht: Theo Kneg- nAnnnT,™™ jens en Eddie Baselmans; halfzwaargewicht: DORDRECHT De Nederlandse heren judop- Bosman en Harrie Numan; zwaargewicht: loeg voor de wereldkampioenschappen, die Peter Adelaar en Bert in den Berken; alle donderdag m Wenen beginnen, is als volgt catagorieèn: Peter Adelaar en Jan Bosman, samengesteld: Trainer/coach is Peter Snijders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 18