Vijftig jaar „Jozefkerk" een niet altijd even „gouden" verleden Maar volop een klinkend feest waard Filemon blijft trainer van De Algemene Schoolvoetbal maandag van start Stichting Scsjat streeft naar vegetarisch restaurant in Noordwijk to ZATERDAG 18 OKTOBER 1975 LEIDSE COURANT PAGINA 5 LEIDEN De „Jozef- kerk" bestaat 50 jaar. Een hele buurt zegt dat wat. Voor anderen zal het duidelijker zijn als we mededelen, dat de Herensingelkerk een halve eeuw oud is en het minst aansprekend is ongetwijfeld de aan kondiging, dat de paro chiekerk van Onze Lie ve Vrouw Hemelvaart en Sint Joseph het goud heeft bereikt. Een nog schaarse scherpslij per wil ongetwijfeld nog wel opmerken, dat de aanduiding Maria Hemelvaart een theolo gisch contaminatie is: alleen Christus voer ten hemel en Maria werd „ten Hemel ppge- nomen". Maar niemand die daar nog van wak ker ligt. In de laatste plaats wel de huidige werkers in de zielzorge- rij, want die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Zoals pastor „deservitor" F. Ver- laan, die samen met de franciscaan J. Severins het herderlijk team van de thans jubilerende kerk vormt. We spra ken met de „deservi tor" („ik ben behalve pastoor en voorzitter van het kerkbestuur ook de „eindverant woordelijke"; mij kun nen ze „pakken"), die we in de voormalige pastorie tegen het lijf liepen. Even maar, want de heer Verlaan zit tot over z'n oren in de „trouwtjes": hij tracht en dat gaat tot in de avonduren door jonge mensen het christelijk huwelijk binnen te leiden. Voormalige pastorie: kerk- en parochiestichter pastoor A. J. Leusen zou het ongeluk van zijn leven hebben gehad, als hij dit in 1925 had geweten. De „kast" naast de gouden kerk van archi-Van der Laan is „parochieel centrum" ge worden en dat nog maar voor een klein gedeelte. Als je voor de deur staat krijg je daar al een indruk van. Links is het nog een beetje „kerks" aan de buitenkant, met de ke- ramiektegel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand (gemetseld onder de zorgen van laatste full-pastoor Van Kleef), maar rechts gaapt een groot bruin bord je tegemoet met de tekst Gemeentelijke Sociale Dienst, Bureau Noord. Van de 23 kamers res ten de parochie beneden nog een ontvangkamer, een admi nistratieve ruimte, een keu kentje, een grote zaal en een serre. De rest is permanent verhuurd aan de Sociale Dienst, maar niet permanent bezet. Het op een klein oppervlak „terugdringen" van de geeste lijkheid (die overigens niet meer in het pand woont) be gon op 1 mei van dit jaar. De pastorie moest worden ver 1 „Kop"-stukken in een gouden kerk. huurd omdat de touwtjes niet meer aan elkaar waren te knopen. Het dekken van de financiële lasten gaat nu al een stuk beter. Dat vertelde ons de heer A. G. M. Silves ter, penningmeester van het kerkbestuur, die samen met pastor Verlaan en de heer C. J. van Rooden, lid van het kerkberaad (een adviesgroep van parochianen naast het kerkbestuur), voor een be spreking bij elkaar waren. Pater Severins kon helaas niet met de drie heren op de foto omdat hij verhinderd 1975 verschilt een eeuwigheid met 1925. Er ligt een hele we reld tussen van ontwikkeling, vernieuwing en vernieling en ook van opbouw. Tot 20 jaar geleden werd de parochie ge rund door 5 priesters. Daarna liep het terug van 4 tot 3 en nu zijn er nog twee over, met „pastor deservitor" Verlaan als enige „wereldheer". Het begon daar aan de He rensingel allemaal heel hoop vol. Al in 1917 werden onder deken P. Dessens oude pand jes in de buurt opgekocht om grond vrij te maken voor een kerk cum annexis. Drie jaar later werd in de oude kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart aan de Haarlemmerstraat de Mon Père, waar vroeger een statie was van de Franse Carmelieten en waar men op het ogenblik (maar hoe lang nog) „overdekt" van de hoge kan duiken in het chloorwa- ter kapelaan Leusen be noemd met als opdracht het „oprichten ener parochie in Noord Oost Leiden". Nog geen maand later was er een bouwcommissie gevormd voor de stichting van „de Kerk van den Heiligen Jo seph aan den Heerensingel te Leiden". Op 12 okt. 1924 werd de eerste steen voor de dochterkerk van de Mon Père gelegd door deken Dessens er op 17 sept. 1925 kwam Haar lems bisschop mgr. Callier de nieuwe kerk consacreren; op 6 okt werd de kerk officieel parochiekerk. Het liep niet zoals het moest lopen. De Mon Père zat er warmpjes bij, maar met die nieuwe Jozefparochie wilde het niet best. Sterker nog: de kerk was een ondempbaar fi nancieel gat en de parochie kwam niet tot ontplooiing omdat er in de buurt niet werd gebouwd vanwege de slechte grond. In 1934 nam Haarlems bisschop een be sluit en hakte de knoop door: op 21 april werden de paro chies van O.L. Vrouw Hemel vaart en die van St Joseph samengevoegd. Er werd ste vig geschoven: pastoor Vijver berg werd naar Rotterdam verplaatst, deken Homulle verhuisde en werd pastoor van de nieuwe parochie. De kapelaans Dorbeek en Gudde moesten blijven „voor de goe de verstandhouding" en de Mon Père-kapelaans Nieveen, Van Dijken en Hessing kwa men met de deken mee. Kos ter Biegstraten ging naar Ut recht, maar werd later koster aan de Hartebrugkerk. Pastor Verlaan heeft heel wat horen vertellen over die toe standen in het midden der dertiger jaren. „Allemaal moeilijkheden: moeilijkheden met twee kerkbesturen, een stuk of wat koren, troubles met verhuurde plaatsen. Voor velen is die samenvoeging nu nog een moeilijk te verteren zaak. Vooral ook dat ophef fen van een kerk in het ver anderen in een godsliederlijk zwembad. Het kerkgebouw zelf trok zich er niets van aan en was inmiddels al een eigen leven gaan leiden als „de Jozef kerk", waar in 1927 het Zie- kentriduum werd opgericht met z'n grandiose jaarlijkse feesten, tot enkele jaren terug de „ziekendnedaagse" naar Zoeterwoude trok. Tot 1953 was het een dekenale kerk, waar deken Homulle in '43 een groots 40-jarig priester feest vierde, bij gelegenheid waarvan de kerk werd ver rijkt met de kruiswegstaties van Wijnand Geraeds. Deken Homulle werd na zijn overlij den opgevolgd door pastoor Van Heef en prof. Jansen uit Warmond werd in '53 deken. Pastoor Van Kleef ging in '68 heen. Overigens bracht de pa rochie nog een bisschop voort: mgr. Buys werd in 1952 gewijd in deze kerk. Dan had je nog de St Odo- koorknapen, vooral befaamd onder de oorlog. Kapelaan Paap later deken van Alp hen, thans pastoor te Stomp- wijk was hiervan de grote man. Over die knapen hoor je de mensen nog steeds pra ten. Het zakte wat af toen ka pelaan Paap in '45 vertrok. Maar nu zijn er sinds 6 jaar The Lord's Folk, het visite kaartje van de Herensingel- kerk tot in wijde omgeving. Niet op de laatste plaats aan dit jongerenkoor is het te danken dat het zondagse kerkbezoek weer groeit: 700 tot 750, heeft de heer Silves ter becijferd. In vorige jaren was dat niet veel meer dan 400. In deze sterk vergrijzen de wijk met veel renovatie en geen daverende kerkelijkheid vormen die ruim 700 kerk gangers een opvallend aantal. „Collega Sevins en ik rooien het hier wel", zegt pastor Verlaan: „Het zijn fijne men sen in deze parochie die vaak erg actief meeleven. De kerk zelf, de feestelinge, ja, met die potige geknikte engelen boven het altaarplein, dat is een machtig gebouw qua ruimte. Erg open ook, maar te groot voor vandaag. Litur gisch voldoet ze niet hele maal, het liturgisch centrum is te ver weg. Maar er is een harmonie in deze kerk van heb ik jou daar. Met Kerst mis is ze te klein. Op 2 november gaat de He rensingelkerk het gouden ju bileum vieren. Mgr. Simonis van Rotterdam gaat dan om 11 uur voor in een plechtige eucharistieviering. Tijdens de ze latijnse mis zingt het koor van de O.L. Vrouw Hemel- vaartkerk te Voorburg de Missa Brevis van Mozart, met solisten en begeleid door het Tollens-ensemble. Dirigent is Hans Braun. Van Philip Loots wordt het Te Deum uit gevoerd. In de zaal van het parochieel centrum waar op de vloer al 50 jaar een fraaie tapijtbedekking ligt, af komstig van Oud-Poelgeest wordt een kleine expositie in gericht van gouden mon stransen, cibories, kelk, zilver en bellen, canonborden en al taarschellen, een wierookvat alsmede paramenten. Veel van deze pronkstukken wor den niet meer gebruikt Een bezoek aan deze tentoonstel ling is stellig de moeite waard. De openingstijden zijn: op zondag 2 november van 1.30 tot 3.30 uur, maan dag 3 nov. 's avonds na de mis tot 21.30 uur en zondag 9 nov. na de mis van 11 uur tot 1 uur 's middags. TON PIETERS LEIDEN Eric Filemon zal voorlopig toch nog aanblijven als trainer van De Algemene. De Leidse korfballer, die eerder dit seizoen aankondigde te moe ten stoppen met dat trainers- werk, omdat anders zijn positie als speler in het eerste team van De Danaïden in gevaar zou ko men (verplicht tweemaal trai nen), zal die functie nu toch kunnen blijven vervullen. Dit is mogelijk geworden door een be sluit van het bestuur van De Algemene, de trainingsavond Vein dinsdag in de Leidse Hout naar de maandag in de zaal te verschuiven. Overi gens geen ongunstige zaak voor De Algemene; binnenkort gaat de microcompetitie weer van start LEIDEN Maandag a.s. gaan in Leiden weer de diverse schoolvoetbal toernooien van start. De lagere scholen ze sendertig ploegen in totaal zullen vanaf half negen 's och tends op sportpark ,De vliet" in actie komen en de C—junioren van de middelbare scholen zul len op die tijd op de Boshuizer- kade aan hun wedstrijden be ginnen. De Bjunioren kennen 's—middags pas naar de Boshui- zerkade toe, terwijl de A—junio ren om half negen al in de Kikkerpolder worden verwacht De finales van dit jaarlijkse voetbalfestijn worden allen een dag later (dinsdag 21 oktober) op de Boshuizerkade verspeeld. Aanvang dan twee uur 's—mid- Northa en San/Satumus spelen inhaalwedstri j den Leiden De veldhandbalcom petitie is voor de helft gespeeld. Volgende week begint de zaal competitie voor de landelijke klassen en op 2 november brandt de strijd los op alle fron ten. Morgen, en zelfs volgende week nog, worden nog enkele inhaalwedstrijden voor de veld- competitie gespeeld. De Nort ha—dames gaan naar Leid- schendam om bij EHC hun kop positie te verstevigen zodat met een royale voorsprong van 3 punten het voorjaar kan worden afgewacht. Niet zo'n zacht ge kookt eitje, de EHC—ploeg, die tot nu toe alleen voor de concur renten Velo en Vires moest bui gen. In Leidschendam krijgt EHC de laatste kans aansluiting met de kopgroep te behouden. Het zal dus spannen voor de Noordwijkerhoutse koploopster. San/Saturnus (heren) maakte vorige week niet zo'n beste beurt door niet op te komen bij AHC, een ploeg waartegen pun ten konden worden behaald. Nu moet de Leidse ploeg op bezoek bij Animo 2, ook één van de staartploegen. Daarom is het te hopen dat de mannen van Hoops hun kans nu beter benut ten. De dames gaan intussen 2 puntjes in de wacht slepen bpj het onderaanstaande MSV. Van een onzer verslaggevers NOORDWIJK De stichting „Sesjat" wil dat de Noordwijkers gezonder gaan eten. Binnen afzienbare tijd zal daartoe in Noordwijk een restaurant worden geopend waar men vegetarische maal tijden serveert. Tevens is het de bedoe ling dat er een groentenwinkeltje in Noordwijk komt waar vegetarisch voedsel wordt verkocht. Geen „imitatie-groenten", maar „echte" groenten. Geen mooie ronde appeltjes met blozende „wangetjes" en een che mische bijsmaak, maar minder fraaie appels waaruit de natuur te proeven valt. Wanneer restaurant en winkel open gaan is nog onduidelijk. Momenteel is nog geen ruimte beschikbaar. De stich ting wacht op aanbiedingen van de Noordwijkse bevolking. Groenten en fruit wil de stichting op een stuk grond in de omgeving van Noordwijk telen met behulp van de zogenaamde biologisch-dynamische landbouwmethoden. Een ingewikkelde materie, die onder meer te maken heeft met de stand van de planeten. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat gewas sen, bij een bepaalde maanstand gepoot of gezaaid, gezonder en sterker worden dan andere planten. De theorie dat de stand van planeten invloed uitoefent op de groei van ge wassen bestaat al heel lang. Oudere mensen uit „tuindersfamilies" weten nog wel dat bijvoorbeeld sla en andijvie, gezaaid na de langste dag, niet doorschiet. Ook dit heeft te maken met de stand van de planeten. Albert Wardenburg zegt over het vege tarisch eten: „Als je alleen groenten eet, dan ben ja na de maaltijd veel minder slaperig dan wanneer je bijvoorbeeld een stuk vlees eet. Vlees heeft een remmende werking". De Stichting Sesjat houdt zich niet al leen bezig met gezond eten. Meer in het algemeen stelt men zich tot doel „de mensen een te maken met hun omge ving". Bestuurslid Marjan van der Broek verklaart die abstracte uitspraak zo: „We bevinden ons in een periode die kan worden beschouwd als een over gangstijd. Een tijd waarin de mensen de gelegenheid krijgen het wezenlijke bestaan te benaderen. Niet langer wer ken voor een tweede huis of een tweede auto. Vanuit mijn gezichtspunt is de materie namelijk niet zaligmakend. Het werken voor meer geld, een tweede huis en een tweede auto is een begoocheling. We moeten ons afvragen of dit de ware vorm van bestaan is. Er zijn ook steeds meer mensen die zich dat afvragen. Zij komen tot een soort zelfonderzoek". Albert Wardenburg: „Waar we bijvoor beeld erg op moeten letten is dat de expansie van de mens het natuurlijk evenwicht niet verstoord. Een voorbeeld hiervan is de spreeuwenmoord in Italië. Hierdoor neemt het aantal insecten daar gestadig toe". Dit soort verschijnselen zullen binnen enkele weken kunnen worden bestu deerd in een gebouw van de stichting dat geplaatst zal worden op een stuk grond aan de Bronkhorststraat dat ei gendom is van de r.k. kerk „St. Jeroen". Het is een voormalig houten bankge bouw dat onlangs door de stichting „Sesjat" is aangekocht In het gebouw van de „Sesjat" de stichting is ver noemd naar de Egyptische godin Sesjat van de schrijfkunst en de wetenschap in het algemeen, zullen diverse activitei ten ontplooid worden. Er zal onder meer onderzoek worden verricht op het gebied van licht, tech nieken in schilderkunst, ontwikkeling en toepassing van methoden die de zelfwerkzaamheid van de mens kunnen bevorderen. Verder zullen onderzoekin gen worden gedaan op het gebied van fotografie, met name de „Kirlian-foto- grafie", het fotograferen van aura's, lichtkransen. In het gebouw zal verder een gespeciali seerde bibliotheek worden onderge bracht. Volgêhs het bestuur van de stichting bevordert een en ander de door hem beoogde bewustzijnsverruiming. Zo gauw de bouwvergunning wordt ver strekt door de gemeente, dat zal in de komende dagen wel gebeuren, moet nog een definitieve overeenkomst worden gesloten met het kerkbestuur van „St Jeroen". HENK v.d. POST *tarjan van der Broek verdiept zich in literatuur over de aarde en een gezonde plantengroei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 5