Schockemöhle: stoppen als Ik bang word voor sprong Jan van Drongelen wilde eerst het scorebord zien GESLOTEN VOOR ONDERHANDELINGEN Dak Olympische wielerbaan brandgevaarlijk? „DEUR BLIJFT NIET Klacht tegen wanprestatie tennisprofs GROOTSTE TREKPLEISTER CHIP ROTTERDAM TV-uitzendingen Montreal ek DEN HAAG Voor het eerst in zijn lange zeilcarrière is Jan van Drongelen zondag over de schreef gegaan. Op open zee, onderweg van Ply mouth naar Scheveningen, ging de fles rond. Nor maal gesproken een doodzonde, maar voor dat ene keertje mocht het. Jan van Drongelen, als schipper de leider van de achtkoppige bemanning van de Goodwin, liet het oogluikend toe. „Het was echt ver) de allereerste keer. En we hebben maar twee borreltjes genomen." De vreugderoes is nog steeds L liet over. 'ijf dagen na het grote succes Plymouth, waar de Good win in de Fastnetrace de snel ste was van ruim 250 jachten kwam het Nederlandse schip de haven van Scheveningen binnen. Op een wijze die uit stekend past bij de entourage, waarin de Goodwin officieus „Als je weet, dat Amerika spe ciaal voor deze gelegenheid een schip van een miljoen had laten bouwen, dat West-Duits- land drie splinternieuwe boten had laten maken en Engeland kon kiezen uit 32 nieuwe jacht en, nu dan kan je wel spreken een verrassing. De drie wereldkampioen werd. Er was Nederlandse deelnemers nauwelijks publiek. Zoals er ook nauwelijks belangstelling was geweest bij de gouden race van het Nederlandse jacht. Televisiecamera's richt ten zich op allerlei andere schepen, totdat de Goodwin één van de kleinste schepen in het immense veld tot i ren geselecteerd uit louter ou de schepen. Verder dan een positie in de middenmoot leek er dan ook niet in te zitten." In de strijd om de Admirals Cup, waarvan de Fastnetrace deel uitmaakt, leek de Neder landse „kolonie" ook regel recht op die voorspelde positie werd uitgeroepen. „Je had die af te stevenen. Voor de start gezichten van de buitenlan- van de laatste en belangrijkste ders eens moeten zien. lede- opdracht (Fastnetrace) nam stond met de mond wa- Oranje een bescheiden negen- genwijd open. Dat een scheep- de plaats in. Bij het opmaken je als de Goodwin de Fastne- van het eindklassement was trace kon winnen, kon nie mand geloven." Jan van Drongelen geniet in zijn flatje tweehoog in de Haagse wijk Mariahoeve na. Het kan nu. „Eerlijk gezegd kon ik het ook niet geloven, toen iedereen me kwam felici teren. Ik zei steeds: Ik wil eerst het scorebord zien. Ik heb het vroeger ook wel eens gehad, dat ze me als nummer één beschouwden. Toen ik la ter tweede bleek, was het alsof ik een klap met een stuk hout in mijn gezicht kreeg." Het enige, waar de Haagse zeezei ler wel overtuigd van was, was dat hij goed zat. Contact rqet nieuwsgierige Scheveningse vissers sterkte hem daarin. „Ze vroegen, wat we aan het doen waren. Toen ik ant woordde, dat we de Neder landse kleuren verdedigden in de Fastnetrace, begrepen ze wat er aan de hand was. Ze hadden minstens tweehonderd andere schepen gezien. Dat wilde zeggen dat die achter ons zaten, dus we moesten wel gunstig zitten." De bemanning van de Goodwin ging steeds meer geloven in een wonder. Een wonder van nabij gadege slagen door de Standfast die het Nederlandse succes zoals later zou blijken met een der de plaats zou completeren. Druk radiografisch contact tussen de twee schepen lever de het volgende gesprekje op: „Als jullie zo doorgaan op de Goodwin worden jullie nog eens eerste. Dan worden wij wel tweede, maar dan moeten jullie de champagne betalen." De champagne zou later rijke lijk vloeien, maar niet voor dat de einduitslag officieel was. Het Nederlandse jacht de Goodwin winnaar van 's we relds belangrijkste zeilrace over 1200 kilometer in een tijd van ruim 109 uur. Alom verbazing, zeker bij de buiten landse journalisten die in hor den het dek veroverden. Maar nog meer waardering. vierde plaats gewor den. Dankzij de Standfast en vooral de Goodwin. Eerste grote succes met de Goodwin ook meteen laatste Beide schepen lieten bij de Bishoprock het hele veld in de steek en koersten naar een positie ver op zee. Die beslis sing bleek goud waard. „Uit documentatie", vertelde Jan van Drongelen, „wisten we, dat je op die plek niet te dicht onder de kust moest varen. We kozen voor 25 mijl omva ren. Normaal gesproken wordt je voor gek verklaard. Maar het is ons geluk ge weest. De andere schepen ble ven liever op hun koers en hebben later een windstilte van zo'n twaalf uur gehad. Wij hadden continue wind." Het besluit van Jan van Dron gelen, al voor de race geno men, was precies de goede greep. Met verrekijkers kon de bemanning genieten van het gestuntel van dé concurrenten. „We zagen ze allemaal in de vernieling gaan, terwijl wij in onze handen stonden te wrij ven. En we moesten toch ook wel lachen met de wetenschap dat er een schip van een mil joen bij was." Jan van Drongelen genoot toen al van zijn tactische over winning. Hij, de man die nog maar een jaar of vijf geleden niet verder kwam dan het IJs- selmeer zette allerlei zeilgigan- ten op hun nummer. Maar in tussen ging het werk aan boord gewoon verder. De Goodwin was er nog niet. In het avontuur dat Fastnetrace heette, werkte de bemanning dag en nacht door. Cor Dek king (Wassenaar), André Lam- pe (Velp), Hendrik Jan Vos (Hengelo), Henk Oosterbeek (Den Helder), Reinier Wisse- raat (Amsterdam), Nico Wier- per (Amsterdam) Jan en Niek van Drongelen werkten aan het grootste succes ooit door een Nederlands zeiljacht be haald. En ze kregen het niet cadeau. Acht mensen ruim 109 uur op een kluitje met slaapte kort en dan in alle omstandig heden die je je op zee kan voorstellen. Een goede beman ning is even belangrijk als de kwaliteiten van het schip. Jan van Drongelen: „Succes is af hankelijk van schip, accurate bemanning en geluk, volgens mij in de verhoudingen veer tig, veertig, twintig procent. Het is met zeilerij net zoals voetbal. Je hebt honderddui zend voetballers, onder wie maar één Cruyff. Bemanning is dus belangrijk. Maar w; haal je zou gauw iemand v daan die om de beurt vier uur lang in het spinaker zit? Daar voor moet je wel opgaan in je hobby." Het is Jan van Drongelen ge lukt een compacte bemanning te verzamelen. In Plymouth kreeg hij de beloning van ze ven maanden noeste arbeid. Weer of geen weer, elk week einde werd er getraind. Voor de Fastnetrace, die het maxi male resultaat opleverde. De 41-jarige zakenman, begonnen op de plassen met een bootje van vier mille en door zelf bouw steeds verder gegaan, vindt het een mooi eindpunt van zijn carrière. „Het is zoals met elke topsport, je moet idioot zijn, anders doe je het niet. Maar het hele gezin lijdt onder je hobby. Ik heb - hoop offers moeten brengen om in de top te kunnen mee draaien. Qp een goedkoop fla tje gewoond. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: Dit doen we een paar jaar, tot de top is bereikt. Dan verkoop ik het schip." Jan van Drongelen heeft het mooiste bereikt, wat hij ooit had kunnen bereiken. „Vroeger, toen ik als werktuig bouwkundige meevoer op schepen had ik wel eens vi sioenen. Maar dat ik ooit zo ver zou kunnen komen, had ik nooit verwacht." Dat de bui tenwereld haast geen notie heeft gehad van het officieuze wereldkampioenschap doet er voor hem niets toe. Jan van Drongelen vindt het belangrij ker, dat zijn naam zal worden toegevoegd aan de rij groothe den, gegraveerd in een beker. Een beker die zo lang in zijn flatje zal staan. De stille getui ge van zijn grootste, maar ook laatste succes. KEES KOOMAN De Goodwin kwam als wereldkampioen terug in de Scheveningse haven. De bloemenhulde werd ondergaan zonder publiek. In Nederland is nu eenmaal geen belangstelling voor zeezeilen. MONTREAL De presi dent van het organisatie comité van de Olympi sche Spelen 1976 in Mont real, Roger Rousseau, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat er een oplossing ge vonden moet worden voor de kwestie van de betaling voor televisie rechten. „We moeten tot een akkoord komen. We zullen de deur niet geslo ten houden", zei hij. Rousseau weigerde commentaar te geven op de berichten dat het Internationale Olympische Co mité een interventie voorbereidt en COJO zal vragen hun finan ciële eisen te matigen. Vorige week woensdag werd de onder handelingen afgebroken zonder dat de partijen tot overeenstem ming konden komen. Er bleef een gat van bijna negen miljoen dollar (ongeveer 22,5 miljoen gulden) dollar bestaan tussen vraag (18 miljoen dollar) en aan bod (9,3 miljoen dollar). Rous seau zei dat het bod van 9,3 miljoen dollar door het bestuur van het organisatiecomité was afgewezen en niet door de on derhandelaars. „Op het moment zijn de onderhandelingen voor lopig uitgesteld", zei hij zonder er aan toe te voegen wanneer de besprekingen zullen worden hervat. Rousseau wilde verder niet al te diep op de zaak in gaan, „omdat de situatie te moeilijk is, te delicaat en te gespannen. We moeten daarbij onze kalmte bewaren". In een Franse televisie-uitzen ding heeft de voorzitter van het Franse Olympisch Comité, Claude Collard, gedreigd de Olympische Spelen in Montreal te zullen boycotten als er niet spoedig een oplossing komt in zake het geschil over de directe televisie-uitzendingen van de Spelen naar Europa. Collard zei verder wel begrip te hebben 99 voor de financiële problemen voet bij stuk houden dan staat van de Canadezen, maar dat dit het IOC nog ma?r één ding te niet tot gevolg mag hebben dat doen, de Olympische Spelen Europa verstoken blijft van tele- niet te laten doorgaan", aldus visiebeelden. „Zou Canada toch Colland. MONTREAL De kans bestaat dat het revolutionaire dak van de Olympische wielerbaan in Montreal gedeeltelijk vervangen zal moeten worden. Het Ministerie van Arbeid van de provincie Quebec heeft onlangs voorlopig zijn goedkeuring aan het dak onthouden wegens de vermeende brandgevaarlijkheid van het acryl, dat zeventig procent uitmaakt van het dak. In het velodro me, dat in totaal 58 miljoen dollar (ongeveer 145 miljoen gulden) gaat kosten, zullen tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar wieier- en judowedstrijden worden gehouden. Het dak bestaat grotendeels uit acryl „sandwiches" van twee platen met een vulling van polyethyleen schuimplastic. Deze sandwiches werden eind mei met goedvinden van de gemeente geinstalleerd. Maar het Ministerie van Arbeid, dat de plannen technisch gespro ken moet goedkeuren voor de bouw begint, heeft nog altijd niet het jawoord laten horen. „We hebben al maanden geleden gevraagd proeven op brandbaarheid te houden", aldus een woordvoerder van het ministerie. „Maar de gemeente heeft ons daar nooit de resultaten van gegeven. Voor zover wij weten zijn die proeven zelfs nooit uitgevoerd". Gemeentelijke woordvoerders laten echter door schemeren dat het acryl wel degelijk getest is en daarbij volkomen veilig is bevonden. „Hoe zou het trouwens vlam kunnen vatten?", vraagt Pierre Ronco, een van de ter plaatse werkzame stedelijke architecten zich af. „Het dak bevindt zich op 45 meter hoogte en de platen zijn luchtig genoeg om hitte en rook door te laten zodat het nooit echt heet genoeg kan worden om te verbranden". Twee jaar geleden kwamen vijftig mensen om bij een brand in een gebouw met een acryl koepel op het eiland Man. Getuigen zagen toen dat het plastic hevig brandde. Grote stukken smeltend acryl vielen in vlammen tussen de mensen. Intussen ziet het er naar uit dat de provinciale autoriteiten begin september een besluit zullen nemen over de veiligheid van het dak van de wielerbaan, die nog voor het eind van het jaar gereed moet zijn. Achter deze handen gaat het ge zicht schuil van llle Nastase tij den» de finale (tegen Orantea) die hij weggaf. Reden voor de organi satoren te protesteren. TORONTO De organisatoren van het toernooi om de open Canadese kampioenschappen te Toronto hebben een klacht in gediend tegen Ilie Nastase, Björn Borg en Jan Kodes. In het telegram, dat zondag avond is verzonden aan de raad voor het professional tennis (MIPTC), worden de drie spe lers er van beschuldigd zich misdragen te hebben ten opzich te van hun tegenstander en aan wijsbaar beneden hun kracht hadden gespeeld. Volgens Don Fontana, de voor zitter van het organisatiecomité is het voor het eerst dat een dergelijke klacht wordt inge diend bij de MIPTC, die sinds een jaar bestaat uit drie leden van de organisatie van profspe lers en vier leden van de inter nationale tennisfederatie. Autocoureur nog in levensgevaar GRAZ De toestand van de 38-jarige Ameri kaanse coureur Mark Do- nohue, die zondagmorgen bij de training van de Grote Prijs van Oosten rijk in Zeltweg met een snelheid van 260 kilome ter per uur van de baan raakte, was gisteren nog steeds zorgwekkend. Weliswaar kon zondag in het ziekenhuis van Graz een hersenbloeding door operatief ingrijpen wor den gestopt maar de cou reur was gisteren nog steeds niet bij bewustzijn. Volgens de behandelende geneesheren zal de crisis nog zeker vier tot vijf da gen duren. PINSDAG 19 AUGUSTUS 1975 LEIDSE COURANT PAGINA 11 17 Jan van Drongelen met de bokalen die horen bij de triomf in de Fastnetrace. De beker is de meest begeer de. Daarop komt zijn naam. Zege Fastnetrace voor iedereen ongelooflijk de laatste wereldkampioene der amazones uit Frankrijk en oud- Europees kampioen Paddy Mc- Mahon. Daarnaast nog een keur van sterke ruiters zoals: Fritz Ligges, Willi bert Mehlkopf, Hau- ke Schmidt en Hendrik Snoek CWDld), Freddy Broome, Mi chael Saywell, Harvey Smith en John Whitaker (GB), Hugo Si mon (Oost), John Fahey (Aus), Ferdy Tyteca, Eva van Paes- schen en Freddy Nijs (Bel), An tonio Simoes (Braz) en de Fran- sen Pierre Durand, Laurent Persyn en Philippe Marie. Het zal moeilijk worden voor de Ne derlandse afvaardiging (met als voornaamste kanshebbers An ton Ebben, Johan Heins, Henk Nooren en Harry Wouters van den Oudenweyer) om zich in de prijzen te rijden. Het hoogtepunt van het CHIO Rotterdam, het zware spring concours om de Grote Prijs van de stad Rotterdam, zal dit jaar gereden worden volgens de Me- xico-Formule: Een eerste man che over een Grand Prixpar- koers, vervolgens de acht best geplaatste combinaties in de tweede manche over een puis-' sanceparkoers, daarna even tueel een barrage. Drie kwalifi catiewedstrijden zullen bepalen welke 25 combinaties in de Gro te Prijs startgerechtigd zijn: De Prijs van de Rijn (woensdag), de Prijs van de Scheepvaart (don derdag) en de Prijs van de Luchtvaart (vrijdag). Het belangrijkste nummer van zaterdag is de Prix des Nations, waarvoor België, West-Duits land,' Frankrijk, Groot-Brittan- nië, Nederland, Zwitserland, Zweden en Australië hebben in geschreven. Deze wedstrijd is van groot belang voor het klas sement om de Presidents cup, de trofee voor het land dat de beste resultaten behaalt in de landenwedstrijden. De strijd gaat zoals gebruikelijk tussen Groot-Brittannië en West-Duits- land. De deelnemerslijst telt twee houders van wereldtitels: de springruiter Har twig Steenken en de dressuurspecialist dr. Reiner Klimke, beiden uit West-Duitsland. Maar de groot ste trekpleister is wel de 38-ja- rige Alwin Schockemöhle, eveneens uit West-Duitsland, die zondag in Riem bij"Mun- chen zijn grootste wens in ver vulling zag gaan en Europees springkampioen werd. Na vele vergeefse pogingen, die hem al de bijnaam "kampioen zonder titel" hadden gegeven, slaagde de man uit Mühlen eindelijk in zijn eigen land. Schockemöhle werd eigenlijk uit teleurstelling springruiter. En nu dan eindelijk ook het Europees kampioenschap. Is dit een reden voor Schockemöhle om er binnenkort een punt ach ter te zetten? "Nee, daar denk ik nog niet aan. Maar ik zou er direct mee ophouden als ik plot seling voor een sprong bang zou worden", aldus de vriendelijke ruiter. Schockemöhle, die mede eigenaar is van drie staalbedrij ven, zal zijn kampioenspaard, de forsgebouwde donkerbruine Warwick, mee naar Rotterdam nemen. De concurrentie is groot. Daar is bijvoorbeeld oud-wereldkam pioen David Broome (GB), Hans Günter Winkler (oud-Europees, Olympisch- en wereldkam pioen), Janou Tissot-Lefèbvre, Rotterdam Het 28e Concours Hippique International Officiel (CHIO) Rotterdam, dat morgen op het terrein aan de Kralingse- weg zal starten en tot en met zondag duurt, zal weer een' reu- nie van kampioenen worden. Hij kwalificeerde zich in 1956 voor de Olympische ploeg van militaryruiters voor Stockholm, maar werd uiteindelijk slechts reserve. Onmiddellijk zette Al- win Schockemöhle zijn military helm af om het ding nooit weer op te zetten. Schockemöhle ging voortaan in een springzadel zit ten en behoeft daar geen spijt van te hebben. Hij werd vier maal Westduits kampioen, drie maal tweede van Europa en in Rome behorend tot de Westduits equipe, die het goud behaalde. Alwin Schockemöhle is in Rotterdam bij de reünie van kampioenen, de grote trekpleister.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 11