Commissie werkt aan opbouw "gezellig" vormingscentrum Krakers pand Hooigracht staan voor 6 mille in het krijt bij de SLF in beroep tegen besluiten van de gemeente Leiderdorpers TROEF WIL IMAGE WEER WAT OPVIJZELEN VLOTTE START NIEUWE WETHOUDER VOORSCHOTEN Af sluiting Brahm| laan zou dood t betekenen van i winkelcentrum'9 Vijf maanden voor Leidse inbreker Luiten ere-voorzitter van Stompwijkse Boys Van een onzer verslaggevers Leiden De krakers van het pand aan de Hooigracht blijken voor zes- tot zevenduizend gulden aan gas- en electrictieit verbruikt te hebben. Van de heer Wiggerts (WD) kwam gisteravond in de vergadering van de commissie economische zaken de vraag op wie de gemeente dat denkt te verhalen. Zoals bekend werd het pand tegenover het voormalige Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht een half jaar geleden gekraakt, nadat het geruime tijd leeg had gestaan. Onlangs zijn de krakers uit het pand gegaan omdat het verbouwd moet worden Over enige tijd zullen buitenlandse werkne mers er him intrek nemen. De WD-er vroeg zich af waarom het gemeentelijk gas- en electriciteitsbedrijf niet meteen heeft ingegrepen, toen duide lijk werd dat de krakers niet zouden betalen. „Een gewoon burger krijgt al een aanmaning wanneer hij een schuld van vijfentwintig gulden heeft". PAGIN A 4 LEIDSE COURANT WOENSDAG 13 AUGUSTUS l| Vanonze correspondent LEIDERDORP Drie verweerschriften krijgt de commissie beroep- en bezwaarschriften morgenavond te behandelen. Bij de commissie zijn bovendien bin nengekomen een bezwaarschrift van debadmintonver- eniging de Spotvogels en een ontwerp-brief aan b. en w. inzake eenal eerder ingediend bezwaarschrift van mevrouw Van Egmond-Hoekstra. De laatste twee stukken zullen echter, naar het zich laat aanzien, morgen (nog) niet in behandeling worden genomen. Deze grote kraanwagen van Blansjaar uit Den Haag kwam er aan te pas de filmbeelden te kunnen maken. Van onze correspondent ZOETERWOUDE De Dorps straat vormde gisteren, vroeg In de avond, het décor voor opna men van een tv.-show met het muzikale duo Bolland Bolland In de hoofdrol. Het spectaculai re van de opnamen was dat deze van uit een hoogwerker 20 meter boven de straat werden gemaakt Ook zijn er opnamen gemaakt ntat een oude stoomlo comotief en zal er vandaag nog een groots bultengebeuren wor den gefilmd. Het geheel zal worden gemon teerd tot een film van 'n half uur die in de komende seizoen zal worden uitgezonden. Producer Hans van Genderen van de ge lijknamige T.V. Produktie Maat- Opnamen voor tv-show in Zoeterwoudse Dorpsstraat schappij te Hilversum wenste de naam van de omroepvereniging die een optie op het programma heeft nog niet te noemen. Hij toonde zich bijzonder tevreden over de opnamen voor Huize Veldzicht waar, naast de blonde helft van Bolland Bolland, ook een lieftallige dame aan te In de produktie, die onder visie staat van Hans van wordt geheel nieuw van B B verwerkt. De single komt deze week uit en L.P. op 5 Genderen „return" van die een beetje uit het veld verdwenen schenen te Er zijn besprekingen over een tournee naar en het laat zich aanzien dat in oktober zal gaan Om half acht gisteravond was 0' rust in de Dorpsstraat, waar op1 perwachtmeester Wassenaar ee^1 oogje in het zeil hield, weergrf1 keerd. K De verdeling van de standplaat sen op de weekmarkt is het onderwerp van het eerste be zwaarschrift dat is ingediend door J. Brouwer uit Den Haag. Bouwbedrijf Meerburg diende het tweede beroepschrift in. De bezwaren van dit bedrijf richten zich tegen de weigering van b. w. vergunning te verlenen voor het plaatsen van een nis- senhut aan de Achthovenerweg. Tenslotte zal de commissie zich nog bezig houden met het be zwaarschrift van 24 omwonen den tegen het ontwerp-bestem mingsplan voor het Voordorp- terrein. Eerder deze week sprak de commissie ruimtelijke orde ning zich uit voor het doorzetten van het huidige ontwerp-be stemmingsplanen daarmee te gen de indiende bezwaren. De vergadering van de commis- beroep- en bezwaarschriften die openbaar is, althans het ge deelte voor het moment waarop de leden hun advies gaan opstel len, wordt gehouden in het raadhuis en begint om 20.00 uur. Van onze correspondent VOORSCHOTEN De Voorschotense commissie voor onderwijszaken en welzijn kreeg een vlotte start na de zomervakantie dankzij de nieuwe wethouder L. L. Marselis, die kans zag een zware agenda snel te behandelen. Voorschoten zal het bejaardenpaspoort gaan in voeren- De verenigingen zullen geinformeerd wor den over het paspoort door middel van het Vor- mings- en Ontwikkelingswerkoverleg. De onderzoekcommissie Schooladvieswerk Voor schoten heeft een rapport uitgebracht. Vooreerst zal getracht worden te starten met een remedial- teacher (herhalingsonderwijzer). Omdat het rap port adviseert te komen tot een volledig pakket voor het schooladvies- en begeleidingswerk en dit financieel voor Voorschoten niet haalbaar is, zal een poging gedaan worden om tot samenwerking met de gemeente Wassenaar te komen. Aansluiting bij het Haagse of het Leidse schooladvieswerk is niet mogelijk. bestuursvorm een log lichaam, waarbij de gemeen ten vrijwel geen inspraak hebben, hoewel deze wel voorzien in het dekken van het financiële tekort Dit jaar zal de schooltandverzorging een vaste behandelplaats krijgen in een schoolgebouw te Leidschendam. De kinderen zullen per autobus naar dat schoolgebouw gebracht worden. De rij dende behandelkamer komt buiten gebruik. Het Cervix-onderzoek (baarmoedermondkanker) opgezet door de vrouwenverenigingen in Voor schoten met medewerking van de Stichting Ge zondheidszorg krijgt een subsidie van maximaal 9.000,-. Van de 5400 oproepen hebben thans al 2582 opgeroepenen gereageerd. De planningsda tum voor het onderzoek is 1 september. De commissie voor Sport en Recreatie krijgt ter behandeling het rapport van de werkgroep „Zwembad". Die commissie zal de diverse resulta ten en onderzoekingen nogmaals bekijken en te zijner tijd krijgt de commissie voor onderwijs en welzijn het uitgebrachte rapport wqer ter tafel voorzien van de laatst bekende cijfers en gegevens. Dom Helder Camara reikt s Leiderdorper i onderscheiding u| LEIDERDORP De heer F, J. Mooren uit Leiderdorp, Ie steeds de bezoeken van de B> ziliaanse aartsbisschop Ik Helder Camara aan Eu» voorbereidt en hem daarbij If geleidt, is door Paus Paulusfc noemd tot commandeur int Orde van St. Gregorius de O te. Hij ontving de oorkonde handen van Dom Helder Caf ra in een plechtigheid in I seminarie van Olinda. P De versierselen behorende deze onderscheiding koni echter niet worden overhand! daar deze wel door de nunj in BFrazilië tegelijk met de 0 konde waren afgestuurd, m niet waren aangekomen. I heer Mooren beschouwt ei onderscheiding als een duid® blijk van waardering van paus voor het werk van de L ziliaanse aartsbisschop op inf nationaal gebied. p Winnaars wedstrijd evenementen feestweek Rijnsburg ®it zijn de winnaars van de wedstrijdevenementen die vorige week in Rijns burg plaats hadden ter ge legenheid van het 1000-ja- rig bestaan van het bloe- mendorp. De prijzen wer den gistermiddag in res taurant De Monye uitge reikt door burgemeester W. K. de Roos. De heer C. de Mooy, voorzitter van het feestcomité stelde heel uitdrukkelijk: „Zonder uw medewerking was het feest niet zo geweldig ge slaagd" LEIDSE RAADSLID: E LEIDEN De SGP-er Hout man brak tijdens de vergade ring van de raadscommissie economische zaken gisteravond een lans voor het openhouden van de Brahmslaan in Leiden Zuid West. Er bestaan plannen de laan af te sluiten om sluip- verkeer tegen te gaan. „Het is gewoon te gek. Van de duizend auto's die over de Chur- chilllaan rijden slaan er nog geen tien af naar de Brahm slaan", zo stelde het raadslid. Hij meende dat afsluiting van de Brahmslaan wel eens de dood voor het daar gevestigde winkelcentrum en het garagebe drijf zou kunnen betekenen. „Het winkelcentrum draait al jaren niet zo best. Hoe moet het als er geen verkeer meer langs komt?" Met algemene besloot de commissie de f keerscommissie te adviser* laan geheel open te laten c wijze van proef v ting te sluiten. NOORDWIJK - Het gt avond in Noordwijk afgestf vuurwerk ging letterlijk e£ guurlijk de mist in. Ment slechts een wazig rood, bil; groen en geel licht, waaraam effect ontbrak. Maar te doordringend waren de kna* De mistbanken leken als kife, bord te fungeren. Het e% ment trok slechts matigen langstelling. (Van onze rechtbankverslagge ver) DEN HAAG In de nacht van 8 maart werd ingebroken in het gemeentehuis van Voorschoten. In verband hiermee had zich gisteren voor de Haagse politie rechter te verantwoorden een 20-jarige losarbeider uit Leiden. Bij de inbraak werden om. si garen en een kostbare kande laar gestolen. Na het vernielen van een raam, drong de inbre ker het gemeentehuis binnen. Ook werd hem nog een inbraak verweten in een. kantoor aan de Rooseveltstraat te Leiden, waar een hoeveelheid geld werd ge stolen en diefstal van een auto. Maar deze had verdachte ergens weer neergezet, zodat de officier hier alleen het „plezierrijden" bewezen vond. Verdachte werd veroordeeld tot 5 maanden ge vangenisstraf waarvan 2 maan den voorwaardelijk met proef tijd van 2 jaar. Muzikale hulde drumband VIOS (Van onze correspondent) ZOETERWOUDE Gister avond bracht de drumband VIOS een muzikale hulde aan één van zijn oud-leden, Aad van der Hoeven. Hij was vanaf de oprichting lid van VIOS, maar moest aan deze verbintenis 8 jaar geleden een einde maken Lv.m. zijn studie. In de afgelo pen jaren heeft hij naast zijn werk in de bouw zich in de avonduren theoretisch verder bekwaamd en zijn studie on langs succesvol afgesloten met het behalen van de Akte Theo rie Timmeren. Hij heeft inmiddels een aanstel ling als leraar gekregen aan de r.k. technische school „Don Bos- co" te Leiden. VIOS liet gisteravond blijken zijn oud-lid nog niet vergeten te zijn en veel bewondering te heb ben voor diens doorzettingsver mogen, waarvan voorzitter W. K. v. Bohemen ook gewag maakte in zijn toespraakje. Van een onzer verslaggevers LEIDEN Een commissie van goede diensten van vier man, twee bestuursleden en twee bui tenstaanders, moet in de komen de maanden het Leidse vor mingscentrum "Troef" weer ge zellig maken". De commissie heeft als taak duidelijkheid te scheppen over de in de toekomst te volgen lijn binnen het cen trum. Bovendien moet zij activi teiten op poten gaan zetten die voortvloeien uit de nieuwe lijn. Als laatste opdracht heeft zij een bestuur samen te stellen dat het nieuwe beleid onderschrijft. Zoals bekend is er eind juni onenigheid ontstaan tussen de deelnemers van "Troef' en het huidige bestuur. De deel nemers waren het onder meer niet eens met de ingeslagen koers. De activiteiten van "Troef beantwoorden niet meer aan hun verwachtingen. Een actiegroep werd in het leven geroepen om hier verande ring in te brengen. "Als die er niet was gekomen, was "Troef" nu ter ziele", meent Tjeerd Scheffer, een actievoerder. "Aan het eind van het afgelopen seizoen stonden nog maar dertig deelnemers in geschreven". Enquête Om haar wensen hard te maken heeft de actiegroep een enquête gehouden on der de deelnemers en oud-deelnemers. "Uit de enquête-formulieren die we teru- g hebben gekregen blijkt overduidelijk dat de deelnemers af willen van het politiserende vormingswerk dat de laat ste twee jaar steeds vastere vorm aan ging nemen. Ze willen gezelligheid op "Troef" en wensen er ook met hun pro blemen terecht te kunnen". "Het eerste wat er moet gebeuren is de "soos" het wekelijkse gezellige ontmoe tingspunt binnen "Troef terughalen. Dat is de wens van alle deelnemers die heb ben geantwoord". Het huidige bestuur zal alleen nog de lopende zaken afhandelen. De commissie van goede diensten (Beleids Ontwikke ling Troef) neemt behalve de hier boven genoemde taken ook op zich een opvolger te vinden voor Elly Kerckhoffs, het sta flid dat eind juni afscheid nam. Half oktober wil de commissie haar werk hebben afgerond. Leidato Intussen doet de actiegroep er alles aan om het "image" van "Troef' weer op te vijzelen. Op de komende Leidato, de jaarlijks in de Groenoordhal te houden huishoudbeurs, zal het vormingscentrum een stand delen met de Stichting Vor mingswerk Werkende Jongeren en de Werkgemeenschap Kindercentra Leiden. "Het bestuur wilde er eerst niet aan", vertelt Tjeerd Scheffer, "maar wij heb ben het gewoon gehanteerd door te stel len dat we anders als actiegroep naar de Leidato zouden gaan". In de stand kan de Leidato-bezoekers alle mogelijke informatie krijgen over "Troef- nieuwe-stijl". Waren er op het einde van het afgelopen seizoen nog maar twee groepen (de "recht-onrecht-groep" en de "naald-en-draad-groep"), op de Leidato komt "Troef' met minstens tien groepen op de proppen. Het is de bedoeling dat direct na de huishoudbeurs een soos- avond gehouden wordt voor de nieuw-in- geschrevenen (en dat hoeven niet alleen werkende jongeren te zijn). De week daarop starten de groepen. De groepen waarvoor kan worden ingeschreven zijn: yoga, volksdansen, handenarbeid, film, recht en onrecht, begeleiding kamerbe woners, werkloosheid, taal, rekenen en Engels. Opknappen Voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. "We hebben de sleutel, dus we kunnen zo gauw mogelijk beginnen om het nieuwe gebouw dat we hebben toege wezen gekregen in het voormalige mari necomplex aan het Noordeinde, op te knappen", aldus een werklustige Tjeerd Scheffer. STOMP WIJK Voor de laatste keer heeft Stomp wijkse Boys vergaderd onder de geestige leiding van voorzitter A. Luiten, die na 28 jaar het bijltjfe erbij neergelegd heeft. En dat nog wel nu er voor het eerst in die 28 jaren een heuse voorzittersha mer was. Het vrij grote aantal leden dat was ko men opdagen, kreeg van de penningmeester te ho ren dat hij over het afge lopen jaar, ondanks een nadelig saldo, toch niet ontevreden was. Het tekort was dan ook geheel terug te voeren tot de uitbouw van de kantine en de kleedgele genheid, waardoor nu speciaal de sanitaire voorzieningen zon der meer goed te noemen zijn. Toch zullen .de spelende leden meer contributie moeten gaan betalen, de senioren 2 en de junioren 1 kwartje per maand meer. De wisselbeker voor de sportman van het jaar ging dit maal, geheel in overeenstem ming met het jaar waarin we leven, voor het eerst naar een vrouw: Sjanie Wensveen, jeugd leidster in hart en nieren. Bij de bestuursverkiezing deed C. Schrader afstand van zijn pen ningmeesterschap. In zijn plaats werd G. v. Steekelenburg geko zen. De heer Schrader blijft nog wel voor een jaar bestuurslid, j Met grote meerderheid werd G. v.d. Bosch tot nieuwe voorzitter gekozen. Tenslotte werd de scheidende voorzitter de heer A. Luiten op voorstel van de leden tot ere- J voorzitter benoemd. Uit de ver-1 gadering werd de ambassa- deursfunktie die hij met veel 'verve voor de Boys vervulde' extra benadrukt, wat bij de heer Luiten, ad rem als altijd, de opmerking ontlokte dat „als je met voetballen niets van je kan laten horen, dat dan maar op een andere manier moet gebeu ren".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 4