Consument bleef zijn bloemetje kopen ondanks economische teruggang Glastuinder in het noorden verdient veel minder dan zijn collega in Zuid-Holland WEER NADELIG VOOR BLOEMENPRIJS BETERE PRIJS VOOR BOL UIT KLEIGEBIEDEN PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN: Pijnackerse ingenieur promoveerde op studie bronsvlekkenvirus KOEL WEER GUNSTIG VOOR GROENTEPRIJZEN Demon stratie tijdens ploeg wedstrijden ONDERZOEK LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT: Kunst - matige beregening, weinig werk MAANDAG 7 JULI 1975 LEIDSE COURANT PA C IN A 7 PAG IN De tomatenprijs steekt nog steeds gunstig af bij de prijs van vorig jaar, te weten 1,60 gulden per kg. voor de A-sortering (vorig jaar 93 cent). Deze gunstige prijsontwikke ling wordt onder meer veroorzaakt door het terugvallen van de aanvoer. Op de Westduit- se markt neemt de concurrentie van de Oost-Europese landen weer toe, vooral Roe menië is erg aktief. De Engelse vraag naar Hollandse tomaten is levendig omdat de export van Guernsey achterblijft bij die van vorig jaar. Van de geringe aanvoer van tomaten in Frankrijk en het afnemen van de export van Marokkaanse tomaten naar dit land, heeft Nederland goed kunnen profi teren. Het duurt waarschijnlijk tot half juli voor dat de vollegrondsproduktie in Frankrijk goed op gang komt, in de tussen liggende periode kan daar waarschijnlijk van gepro fiteerd worden. Uit de exportcijfers blijkt vooral Zwitserland meer tomaten uit Hol land te importeren. In de aanvoer wordt de komende week weinig verandering verwacht en het ziet er naar uit dat de prijzen weinig verandering zullen ondergaan. Paprika De veilingaanvoer van paprika's ligt aan- merklijk hoger dan vorig jaar, namelijk 133 ton per week voor de groene paprika's en 35 ton voor de rode paprika's. Toch steken de prijzen nog gunstig af bij die van vorig jaar, voor de groene sorterin gen wordt gemiddeld 1,43 en voor de rode sorteringen gemiddeld 3,63 per kg. betaald. Het ziet er naar uit dat de aanvoer de komende week verder zal toenemen en dat de prijzen zich moeilijk kunnen handhaven. Aubergine. Het is zeer verheugend om te constateren dat de aubergineprijzen zich goed kunnen handhaven, zeker als we de aanvoer verge lijken met die van vorig jaar, nu 220 ton tegen vorig jaar 47 ton. De prijs varieert op het ogenblik van 95 cent tot 2,75 per kg. voor de sorteringen van 500 tot 300 gr. De aanvoer zal de komende week groot blijven en de prijs zal nog iets verder dalen. Overige gewassen. Doorhet koele weer lopen de aanvoeren van veel vollegrondsgroenten iets terug. Omdat daardoor aanvoerpieken verdwijnen, 'heb ben de prijzen van veel gewassen zich kun nen herstellen. Voor andijvie schommelt de prijs rond de 65 cent per kg. De bospeen ligt nog steeds boven de gulden per bos, namelijk gemiddeld 1,15. Voor de waspeen wordt 60 cent per kg. betaald. De bloemkool- prijs heeft zich weer wat hersteld, er wordt voor de „zessen" 1,60 per stuk betaald. Postelein wordt voor 35 cent per kg. ver kocht, rabarber voor 41 cent per kg., prei voor 1,10 per kg., tuinbonen voor 60 cent per kg. en kroten voor 26 cent per bos. Uien zijn op het ogenblik goedkoop, de prijs varieert van 11 tot 29 cent per kg. De topaanvoer van aardbeien is voorbij en het ziet er naar uit dat ze geleidelijk weer wat duurder worden. Zowel snijbonen als sper ziebonen blijven duur. Ga in deze dagen de bloembollenkwekers niet lastig vallen met verhaaltjes over het leven eens gerusten landman dat volgens de dichter zo genoeglijk voortrolt. Om te begin nen hebben ze geen tijd om te luisteren en bovendien vinden ze dat er van genoeglijk voortrollen geen sprake is. Het is haast-je, rep-je van de vroege morgen tot de avond schemering. De bollen moeten op tijd de grond uit, ze moeten gepeld, gesorteerd, uitgezocht en afgeleverd worden. En dan zijn daar nog de zorgen over het zuur in de tulpen, het geelziek in de hyacinten en het koprot in de narcissen, om maar een paar plagen te noemen die de bollen- „kraam" kunnen belagen. Wat de tulpen betreft, lijkt het nu wel duidelijk dat de oogst in diverse kleigebie den bepaald niet méé- en op de zandgronden niet tegenvalt. Dat betreft dan in hoofdzaak de Darwinhybriden. Dat resulteerde op de beurs in een betere prijs voor de twaalven van Apeldoorn, namelijk 8.50 per 100, als ze van de klei kwamen, terwijl zandbollen ƒ7.50 noteerden. Voor levering deze week moet men zich met 7.50 en 7.tevreden stellen. Twaalven van Cassini noteerden 7.50 per 100, de twaalven van Prominence staan nog steeds op 10.die van Lustige Witwe op ƒ8.— en van Monte Carlo op 14.—. Opvallend is de matige vraag naar andere dubbele vroege tulpen met name de Murillo-sports. In narcissen en hyacinten gaat bijzonder weinig om, meer leven is er in de irissen- brouwerij. De oogstverwachtingen zijn niet hoog gespannen en voor Ideal legde de export resp. 7.50—5.50—3.50 neer. Prof. Blaauw lag belangrijk lager in prijs: ƒ5.—, 4.— en 3.— per 100. De belangstelling voor crocussen een artikel dat enkele jaren achtereen in de goot heeft gelegen is sterk gegroeid. Zo zijn op de beurs weer gele crocussen verkocht voor 4.per kilo en van zo'n prijs séhiet voor de kweker wel een extra sigaartje over. Trouwens voor achten van de blauwe cro cus. Remembrance betaalde men van van 2.10 tot 2.20 en voor zevens 1.25 en daar kan men het ook uitstekend voor doen. Ook witte crocussen in hoofdzaak Jeanne d'Arc-lagen lagen goed in de markt. Voor achten moest ƒ3.10 op tafel worden gelegd en voor zevens 2.30. Deze week beginnen de eerste bollenveilin- gen al weer. Wel erg vroeg in de tijd! Grote aanvoeren zijn dan ook niet te verwachten en maatgevend voor het verdere prijsver- loop zullen ze dan ook zeker niet zijn. WAGENINGEN/PIJ- NACKER Het brons vlekkenvirus van de to maat neemt een unieke plaats in onder de vi russen. Het kan op grond van de thans vastgestelde eigen schappen bij geen van de tot nu toe bekende virusgroepen worden ingedeeld. Tot deze con clusie komt ir. P. W. L. Tas uit Pijnacker, die onlangs in de aula van de Landbouwhoge school te Wageningen promoveerde, met een proefschrift getiteld: „Chemische en structu rele eigenschappen van het bronsvlekkenvirus van de tomaat". Afkomstig uit een tomatenrijk tuinbouwgebied heeft de heer Tas blijkbaar lang rondgelo pen met de vraag hoe het nou zit met dat bronsvlekkenvirus. Uit zijn onderzoekingen bleek, dat het virus bekend is in vele gematigde en subtropische ge bieden op aarde, waar het veel economisch belangrijke ge wassen zoals tomaat, tabak, ananas en talrijke siergewas sen schade kan aanbrengen. Het virus wordt te velde en in kassen door onweersbeestjes verspreid. Over de vorm, af metingen en chemische sa menstelling van de virusdeel tjes was echter niets met ze kerheid bekend. Dat verander de in de jaren zestig, toen uit elektronenmicroscopische stu dies bleek dat dit virus een vrij ingewikkeld gebouwd deeltje is, gekenmerkt door de aanwezigheid van een omslui tende membraan. Juist deze membraan maakte dit virus interessant voor verder onder zoek. De andere virussen, die gekenmerkt zijn door het voorkomen van een mem braan hebben namelijk eigen schappen die duidelijk ver schillen van die van het brons vlekkenvirus. Ir. P. W. L. Tas, geboren te Pijnacker op 25 augustus 1946, studeerde in 1971 af aan de landbouwhogeschool te Wage ningen met als hoofdvak viro logie. Vanaf september 1971 De tomaat wordt vaak belaagd door het brons vlekkenvirus, verspreid door onweersbeestjes. tot december 1974 was hij als wetenschappelijk assistent verbonden aan de vakgroep virologie van de landbouwho geschool. Per 1 juli is hij post doctoraal onderzoek gaan doen aan de Memorial Univer sity of New Foundland in Ca- Het huidige weertype oefent een nadelige invloed uit op de snijbloe men. De prijsontwikkeling is iets verbeterd maar dat is vooral voor de belangrijkste produkten die op het ogenblik worden aangevoerd nog niet voldoende. De Amerikaanse anjers herstelden dus iets in prijs maar vooral voor het.jonggewas te gering. De gemid delde prijs ligt tussen 0,10 en 0,13 per stuk. Alleen de bijzonde re kleurtjes, die sporadisch worden aangevoerd, noteren boven ƒ0,25 per stuk. Bij de trosanjers is het zelfde beeld waar te nemen. De aanvoer is groot en de noteringen van de soorten die het omvang rijkst zijn vallen niet mee. De anthuriumaanvoer is iets groter gewor den met gemiddelde prijzen die onder ƒ1 per stuk zijn. De dozen met 10 stuks hangen rond 2.— per stuk op. Het snijgroen is in prijsvorming verbeterd. Vooral de kortere en langgetopte veren zijn in prijs gestegen. De spiders noteren bij de j a arrondchrysan ten tussen 1,40 en 1,80 per bos. De bonny- jeans worden onstabiel afgedrukt waarbij vooral de witte sterk kunnen stijgen De grootbloemige chrysanten leveren tussen 0,60 en 0,70 per stuk op met uitzondering van de witte shoesmith die iets duurder zijn. De freesia's hebben een gemiddelde van 1,50 per bos. Vooral de betere kwaliteiten worden hoger gewaardeerd door de kooplie den. De ballerina noteerde bijvoorbeeld bo ven ƒ5.— per bos. De gerbera vindt een goede afzet Voor de beste kwaliteit wordt tot boven ƒ0,70 per stuk betaald. Peter Pears reikte bij de gladiolen tot ver boven 6.— per bos. De aanvoer is gering. De leliekelken worden bijzonder goed afgenomen. De gemiddelde prijs ligt rond 0,30 per kelk met noteringen voor de beste kwaliteiten van meer dan ƒ0,50 per kelk. De lelietak is ook iets her steld in prijs (enchantment). Voor de grote takken is het nog steeds onvoldoende. Bij de rozen zijn de prijzen eveneens iets opge trokken. De grote rozen noteren gemiddeld ƒ0,10 tot ƒ0,16 per stuk. De kleine rozen 0,07 tot 0,10 per stuk. De verwachting voor de komende weken is dat de aanvoer van anjers en trosanjers zal stabiliseren. De freesia's zullen in aanvoer afnemen. DEN HAAG „Het gebrek aan economische groei in 1974 had gelukkig niet tot resultaat, dat de consumptie van sierge wassen achteruitging. Dit geldt met name voor bloemkwekerij- produkten, waarvan de export steeg met ruim 25 procent en de binnenlandse consumptie met veertien procent. In de bloem bollensector was de ontwikkeling minder rooskleurig. Ook in 1974 nam de export af en wel met drie procent." Dit meldt het jaarverslag over 1974, dat het produktschap voor siergewas sen heeft uitgebracht en waarin ten aanzien van de boomkwe kerijexport wordt gemeld, dat deze in 1974 constant bleef. Positief Positief beoordeelt het jaar verslag de vervulling van de wens, dat het B.T.W.-tarief voor siergewassen werd ver laagd van zestien naar vier procent. De export werd hier door van een zware last be vrijd en ook de binnenlandse handel zal hiervan zo meent het produktschap profite- Het totale bloembollenareaal was in 1974 een procent groter dan in 1973. Het aantal pro- duktiebedrijven nam echter verder af met zes procent Boomkwekerij in Bos koop. Areaal groeide, mgar rendement liep te rug. Schaalvergroting, die volgens het jaarverslag tot produktivi- teitsverbetering zal hebben ge leid. De tulpebollenoogst wordt gekenmerkt als de 60 61 62 63 64 6S 66 67 De produktie waarde vj miljoen gulden) Bron: PVS. „oogst van de eeuw", maar het prijsverloop was er dan ook naar. De rentabiliteit van de bloembollenproduktie is na de tweede wereldoorlog nog nooit zo slecht geweest Toeneming van de exportafzet in geld is alleen bereikbaar door een be- 60 69 70 71 72 73 74 7 de siergewassen (x 1 perking van het produktievo- lume, aldus het produktschap. Ook bij de boomkwekerijge wassen areaalgroei acht procent liep het rendement terug. Dat het resultaat niet slechter was is te danken aan de grote inspanningen van het export-apparaat. Nadat in 1974 het areaal voor snijbloemen en potplanten wat minder was toegenomen dan het jaar ervoor verwacht het produktschap dit jaar een gro tere areaaluitbreiding. Deze verwachting is gebaseerd op de versnelde omschakeling vanuit de voedingstuinbouw en de bloembollensector. De „overloopfunctie" die de bloe misterij zich toegeschoven ziet, baart uit het oogpunt van ren- tabiliteitsontwikkeling wel zor gen, aldus het produktschap. Als gevolg van de kostenstij gingen is die rentabiliteit in 1974 negatief geworden aange zien ze groter waren dan de toeneming van de producen tenprijzen. In andere sectoren was het resultaat echtr nog slechter, zodat de omschake ling toch doorgaat. LELYSTAD Wie wil zien hoe de boer voortploegt kan tijdens de Nationale Ploegwedstrijden in Ooste lijk Flevoland op 15 en 16 oktober zijn hart ophalen. Evenals vorige jaren zal er tijdens die wedstrijden ook een grote werktuigende monstratie worden gehou den. Ging het voorheen vooral om de prestatie van de trekkers, dit jaar zal de nadruk vallen op de kwali teit van het ploegwerk. Zo wordt onder meer een grasgroenbemesting onder- geploegd. Aan de demon stratie wordt deelgenomen met wentelploegen, en rondgaande ploegen met verschillende werkbreedte (maximaal vierscharig). De Nationale Ploegwedstrijden zijn op een aantal kavels ten zuiden van Lelystad. De demonstraties vinden plaats op 16 oktober. DEN HAAG De geldopbrengsten van glastuinbouwbedrijven bedrijven in het noorden van het land zijn aanzienlijk lager dan in het Zuidhol lands glasdistrict. De lagere produk- tenopbrengst opbrengst in het noord en is hiervan de bëlangrijkste oor zaak. Dit blijkt uit een rapport, dat onlangs door het Landbouw-Econo- misch Economisch Instituut is gepu bliceerd. Ten aanzien van de kosten bleken er tussen het noorden en het Zuidhol lands glasdistrict slechts geringe ver schillen te bestaan. De belangrijkste kostensoorten waren gelijk of nage noeg gelijk, met uitzondering van de afzetkosten, kosten, die in het noord en hoger waren als gevolg van de daar hogere veilingprovisie en - voorz over de produkten worden afgezet in het westen - door hogere transport kosten. In de jaren 1970 tot en met 1972 was in het noorden de geldopbrengst van stookkomkom- mers per 1 juli gemiddeld 225 gulden per honderd vierkante meter per jaar lager. Van dit verschil komt zestig procent op rekening van de kleinere oogst, zeven procent door verschil in vroegheid en drieëndertig procent door een lagere gemiddelde prijs. Van stooktomaten waren de gemiddelde gel dopbrengsten per 100 vierkante meter in het noorden per 1 juli 328 gulden lager dan in Zuid-IIolland. Ook hier is het verschil in kilo gram opbrengst de belangrijkste oorzaak (58 procent) vijftien procent komt door minder vroege aanvoer en zevenentwintig procent door prijsverschillen. Het glastuinbouwareaal in de drie noordelijke provincies is - nadat het in 170 een maximum bereikte - langzaam kleiner geworden. Het groenteareaal verminderde in de periode van 1970 tot 1973 van 179 tot 150 hectaren. De oppervlakte bloemkwekerijen nam - in verband met de omschakeling van groenten naar bloe men - toe van 43 tot 61 hectaren. Van het totale Nederlandse glasgroentenareaal bevond zich in 1973 3,2 procent in het noorden van de bloem kwekerijgewassen 2,4 procent CREIL Op de proefboer- derij "De Waag" aan het Creüerpad 18 te Creil in de Noord Oost Polder wordt op 19 augustus een erkende demonstratie gehouden met moderne apparatuur voor kunstmatige beregening. Bij het droge en warme weer van de laatste tijd zal het agrariër agrariër pret-, tig in de oren klinken, dat er bij deze beregening een minimum aan arbeid ver eist is. Op steeds meer be drijven blijkt aan een der gelijke apparatuur behoef te te bestaan. Er wordt op niet begroeide grond gede monstreerd. zodat ook het eventuele slempeffect kan worden bekeken. De de monstratie, die om een uur 's middags begint toont tien apparaten die in prijsklasse variëren van negen-tot vij fenveertigduizend duizend gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 7