Drente bouwt aan een museum rond veenarbeiders Briefwisseling tussen Van Gogh en Gauguin op expositie PAGINA 6 LEIDSE COURANT MAANDAG 7 JULI 1975 r Agenda-Bioscopen (Van een onzer verslaggevers) Barger-Compascamn - Een ver liefde veenarbeider uit Barger- Compascuum kon er in de vori ge eeuw op rekenen, dat wan neer hij met zijn aanstaande bruid naar Emmen toog om er zich in de echt te laten verbin den, zijn dorpsgenoten intussen een huis van turf voor hem bouwden. Want in het Drentse veen keek men niet op een turf je. Barger-Compascuum lag ook in die barre tijden al op 11 km afstand van Emmen, een kleine drie uur gaans over ongebaande wegen. Voor heen- en terugreis en de huwelijksvoltrekking moest bij elkaar dus gerekend worden op zes tot acht uur. Zowat een hedendaagse werk dag. En meer tijd was ook voor het bouwen van de schamele behuizing van een veenarbei dersgezin niet nodig. De vee narbeiders maakten in die tijd zes dagen van twaalf uur per week. De tijd die de buren gebruikten om voor het naar Emmen ge reisde paar van turven een huis te bouwen werd uiteraard niet door de veenbazen uitbetaald. Zo'n turfhuis, in Barger „keet" genoemd, was een tochtig, brandbaar en wankel geval. Dat wankele had bij brand wel het voordeel dat vluchten uit de keet erg gemakkelijk was. Men liep gewoon de muren omver en men was buiten. Toen Barger-Compascuum (Compascuum is latijn voor ge meenschappelijk weidegebied - de boeren van Barger hadden in het Barger-Compascuum samen weidegronden en die van Em men dus in Emmer-Compas- cuum) in 1966 honderd jaar be stond hebben de nazaten van de negentiende-eeuwse veenarbei ders een veendorp gebouwd, waarin de sociale ontwikkeling van de veenarbeidersgemeen schappen was vastgelegd. Het was de bedoeling dat het dorp slechts drie dagen zou staan. Het is er nu nog en be slaat een oppervlakte van zes hectare. Maar de plannen liggen al klaar om er een 150 tot 180 hectare groot veenmuseum van te maken. Vorig jaar kon voor het eerst met subsidie van CRM gewerkt worden. Aanvankelijk werd het dorp op schaal gebouwd, maar volgens de plannen zal alles in de toe komst op ware grootte uitge voerd worden. Bovendien zullen De noritfabriek in Klazienaveen. Hoogveen vermalen jn geneeskrachtige pilletjes. belangrijke herinneringen aan de veenarbeidersgemeenschap pen die nu in het provinciaal museum te Assen verblijven te zijner tijd een plaats in het veenmuseum krijgen. Turf, vroeger brandstof voor ve le armen, dient nu alleen nog de rijken tot aanmaak „hout" in de open haarden. Veen vindt nog eigenlijk maar drie commerciële toepassingen: turfstrooisel, pot grond en tabletten tegen maag- en darmstoornissen. Om met de tabletten te begin nen. Iedereen kent de noritta- bletten. Ze bestaan voor 100 procent uit verkoold veen. Veen derlandse kant is afgegraven en wie de Duitse grens nadert her kent die onmiddellijk aan de muur van hoogveen die aan de andere kant oprijst Potplantengrond wordt in Ne derland nog wel gemaakt. Ze ontstaat door de bovenste veen laag af te graven en over een groot gebied uit te strooien. Dan moet de vorst erover, waar door het veen stukvriest en daarna is het onder toevoeging van kalk en kunstmest geschiki als potgrond. In het veenmuseum worden op de demonstratiemiddagen ver schillende ambachten uitgeoe fend. Behalve turfsteken, ook stoelen matten, spinnen, wol krassen en korven vlechten. Die middagen zijn op 19, 23 en 26 juli, 9 en 23 augustus, 6 en 20 september. En verder kan men er zien hoe turf verscheept werd en krijgt men weer even een opfrissertje van de schoolse kennis van veen en turf. Na een bezoek aan het veenmuseum weet men weer dat bonkveen de bovenste laag is, niet voor brandturf geschikt, maar die vermengd met de onder het veen liggende zandlaag na de vervening dalgrond oplevert Drentse turfstekers aan het werk Veenarbeiders van destijds wa- ren met handen en voeten aan de veenbazen gebonden. D« veenbazen kochten van de boe ren veengronden voor soms be lachelijk lage prijzen. Het ge beurde niet zelden dat voor een half pondje tabak een paar hec tare grond van eigenaar verwis- selden. De veenarbeiders kregen voor hun zware arbeid maai weinig betaald. Bovendien wa ren ze voor hun levensbehoeften voornamelijk weer op de veen bazen aangewezen. Vooral in de winter waren ze wat betreft le vensmiddelen en olie voor de lampen afhankelijk van de win- keltjes der veenbazen. Aange- zien de turfwinning in de winter in verband met de vorst stillag, waren er ook geen inkomsten. De veenarbeiders, kwamen op die manier bij de veenbazen in het krijt te staan. In de zomer kwamen ze dan weer zo'n beetje quitte. Armoe zonder eind. Armelijke behuizing uit de vorige eeuw. dat overigens niet of nauwelijks in Nederland gewonnen wordt, maar in de aangrenzende Duitse veengebieden. De paar hoog veengebieden die Nederland nu nog rijk is, worden nog maar langzaam afgegraven en sommi ge zijn tot natuurmonument ver klaard, onder meer een hoog veen in de buurt van Nijverdal. Het Duitse veen is bovendien goedkoper dan het Nederlandse, Maandag 7 juli Openluchttheater Zuiderpark, 14.00 De nieuwe avonturen van Dick Trom (Martin Vinjee Jeug- damusement) Dinsdag 8 juli Openluchttheater Zuiderpark, 14.00 Jeugdfestirval Anneke Elro; 20.30 Israëlisch gezelschap uit Natanya (J) Woensdag 9 juli Kurzaal, 20.15 Qne-man-show Paul van Vliet. Openluchttheater Zuiderpark, 11.00 Conny Vünk Show. APOLLO (tel. 460340): Maak 'm soldaat (a.l.) 2.30, 7.00, 9.15. APOLLO 2 (tel. 460340): De twee missionarissen (14) 2.00, 7.30, 9.45. ASTA (tel. 463500): Frankenstein junior (14) 2.30, 7.00, 9.30. BIJOU (tel. 461177): Ik zie het niet meer zitten (14) 2.00, 7.30, 9.30. CAME RA (tel. 467200): Last tango in Paris (18) 2.00, 8.00. CINEAC (tel. 630637): Walt Disney's tekenfilm parade (a.l.) 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30. CORSO (tel. 467200): De knokmachine (14) 2.00, 7.00, 9.30. DU MIDI (tel. 855770): M'A'S'H' (14) 8.15. De vrolijke piraten van Schateiland (a.l.) 2.00. EUROCINEMA (tel. 667066): 55 dagen in Peking (a.l.) 1.30, 7.45. wo. 3.45, 7.45. Lieverd jes uit Amsterdam (a.l.) wo. 1.30. FLORA (tel. 465224): Meisjes voor het fijne werk (18) 2.00, 7.00, 9.15. KRITERION (tel. 460330): Andy Warhol - Dracula (18) 3.00, 7.00. 9.30. METROPOLE (tel. 392244): Je leeft maar twee keer (14) 2.00, 8.00. ODEON (tel. 462400): Kuifje en de blauwe sinaasappel (a.l.). 1.45, 4.15. The good, the bad and the ugly (18) 6.45, 9.30. OLYMPIA (tel. 330814): 't Is een gekke rare, dolle, dwaze wereld (a.l.) 2.00, 8.00. PASSAGE (tel. 460977): The return of the Pink Panther (a.l.) 1.30, 4.00. 7.00, 9.30. REX (tel. 636747) Pipo en de piraten van Toen (a.l.) 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 5.30. In de klauwen van de draak (18) 7.30, 9.30. ROYAL 70 (tel. 462677): Mr. Majestyk (18) ma. en di. 2.15, 8.00. wo. 2.15. ROYAL OP ZOLDER (tel. 462677): Oog om oog (18) ma. en di. 2.15, 8.00. wo. 2.15. STUDIO DE LUXE (tel. 461859): Slipjes uit.daar komen de Tirolers (18) 2.15, 7.15, 9.30. STUDIO 2000 (tel. 542288): Jonat han Livingston Seagull (a.l.) 7.00, 9.30. ma. en di. 2.00. Asterix en Cleopatra (a.l.) wo. 2.00. DE UIT KIJK (tel. 542288): Moord in de Orient-Express (14) 2.00, 8.00. Delft CITY (tel. 123251): De twee missio narissen (14) 2.30, 7.00. 9.15. CITY SELECT (tel. 123251): Papilion (14) 2.30, 8.15. wo. 8.15. Dik Trom en zijn dorpsgenoten (a.l.) wo. 2.15. DELFIA (tel. 123855): Zachte bed den, harde gevechten (14) 7.00, 9.15. Robin Hood (a.l.) 2.30. DOE LEN KINO (tel. 126730): Voor een paar dollars meer (14) 7.00, 9.15. FLORA (tel. 120814): Eiland der verdoemden (18) 7.00, 9.15. STU DIO D (tel. 123280): Once upon a time in the west (14) 8.00. Pinoc- chio (a.l.) 2.30. FILMHUIS (tel. 140226): Les enfants du paradis. Dag. 8.00. AMSTERDAM Ir. dr. V. W. van Gogh zal op dinsdagmid dag 8 juli in het Van Goghmuseum te Amsterdam een tentoonstelling openen van de brieven, die Vincent van Gogh in 1888 uitwisselde met zijn schildervriend Peul Gaug.uin. De expositie toont een 40-tal originele en ten dele geïllustreerde brieven van de beide kunstenaars. Gaug-uin en Van Gogh woonden en werkten samen in Arles van '13 oktober tot 24 december 1888. Zij schreven elkaar veel, zowel vóór als na hun verblijf in Arles Vincent had het plan opgevat in Arles 'Ateliers van het Zuidon' te stichten, een gemeenschap van werkende en discussiërende kunstenaars, die elkaar zouden kunnen stimu leren tot grotere prestaties. De enige die aan zijn oproep gehoor gaf was Paul Gauguin. Maar de samenwerking tussen de twee vlotte niet erg, integendeel, zij gaf aanleiding tot een hevig conflict: Gauguin vertrok en Vincent ging na zijn grote vlakken van primaire of complementeire kleuren ge nuanceerder schilderen. Gauguin ging over naar een veel lichter kleurengamma. Naast de briefwisseling tussen dit tweetal zullen nog brieven worden geëxposeerd van Gauguin aan Theo van Gogh (die zijn „dealer" was) en van Gauguin aan Daniel de Monfreid, die zijn coritactman in Frankrijk was toen hij nog op Tahiti en Nika Hiva (Marquesas-eilanden werkte. Ook omvat de expositie nog enkele schilderijen van Gauguin, o. a. het beroemde zelfportret „Les Miserables" en een portret van Vincent. omdat de Duitsers een veel ho gere graad van mechanisatie be reikt hebben. Enorme machines graven daar het veen af. Alleen de grensstreek is aan Duitse zijde nog ongeschonden. De Ne Barger- Compascuum heeft gro te plannen. Het veenmuseum moet uitgroeien tot een groot informatiecentrum waar de be zoekers in de toekomst alles over veen te weten moeten kun nen komen. Een begin is al ge maakt met een diepgaande stu die van het oost-Drentse veenge bied: landbouw en veeteelt, so ciografische aspecten, verve ning, ontginning en industrie. 0-18 „Soms hebben de bomen oren", had Salomo met een somber gezicht opgemerkt. „Maar van mij zullen ze natuurlijk niets te horen krijgen". Een beetje geërgerd was de raaf toen weggevlogen, Paulus ach terlatend in een minder uitgelaten stemming. Voor de zekerheid liep de boskabouter verschillende bomen af om te zien of ze soms oren hadden. Terwijl hij daarmee bezig was, vingen zijn eigen oortjes de klanken van een geheimzinnig toverliedje op. „De heks is op pad", dacht hij meteen. Bezorgd stond hij een poosje te luisteren. Te verstaan viel er niets, want Eucalypta zong binnensmonds. Wel kwam het gezang dichterbij en Paulus werd zelfs bijna gezien. Suske en Wiske Beminde Barabas Zun of wi geen o$inblik-*) ken verloren hebbtm I y

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 6