Twee vrouwen gearresteerd die Carlos verborgen hielden GESTRAFTEN OPGELEID VOOR POLITIEKE MOORDENAAR Wildwest-tafereel op station van Geldrop Demonstratie tegen onafhankelijkheid Sterke toename 60 ers, Europa gaat vergrijzen Schietpartij tussen politie en chanteurs TOERIST AAN DRUGS OVERLEDEN Top bereikt in Andesgebergte Amnestie in Egypte Minder inspraak bij opvolging kardinaal MAANDAG 7 JULI 1975 LEID SE COURANT PAOIVX GENÉVE (DPA) Het aantal oude mensen zal in Europa tot aan de eeuwwisseling sterker dan alle andere leeftijdsgroe pen toenemen. Geboorten en sterfgevallen zullen in toene mende mate elkaar in even wicht gaan houden, zodat de groei van de bevolking van dit continent in minder dan 30 jaar wellicht nagenoeg tot stilstand zal komen. Dit is in de geschie denis der mensheid nog nimmer voorgekomen, zo heet het In een demografische studie, die de economische commissie der V. N. voor Europa vandaag in Ge- vève gepubliceerd heeft. Deze studie dient als discussie-basis voor een tot vrijdag durende conferentie van bevolkingsdes kundigen. Volgens de studie zou de groep van zestig plussers tot het jaar 2.000 met ongeveer 25 pet kun nen stijgen, vergeleken met het jaar 1970. Het aantal 75-plussers zou dan zelfs ongeveer twee keer zo groot zijn als vijf jaar geleden. (In 1970 waren er in Europa de Sovjet-Unie buiten beschouwing gelaten 76,445 miljoen mannen en vrouwen bo ven de zestig.) In de komende tien vijftien jaar zullen er minder kinderen in de leeftijdsgroep van vijf tot veertien jaar zijn dan nu. Dat geldt ook, aldus de studie, in bijna alle Europese landen voor inwoners in de leeftijdsgroep van 15 tot 59 jaar na 1985. Naast Oostenrijk is West-Duits- land in Europa zelfs het enige land, waarin zich naar verwach ting reeds in de komen dde vijf jaar een teruggang van de be volking zal voordoen. Door het gelid Terwijl de erewacht op Camp David stond aangetreden president, doorbrak een hert het strakke gelid. De voor de verwelkoming van president Soeharto van mariniers hadden er overigens geen moeite mee: het Indonesië op het buitenverblijf van de Amerikaanse dier kon ziln nieuwsgierige gang gaan. EINDHOVEN (ANP) De Eindhovense polite heeft vier jonge mannen, leerlingen van een middelbare school, gearresteerd die in de nacht van vrijdag op zaterdag op het station van Geldrop probeerden een tas met geld in ontvangst te nemen van een man die zij hadden gechanteerd.Een van de jongens, de 17-jarige C.W. uit Heeze is door de politie, die een val had opgezet, neergescho ten. Hij werd twee keer geraakt in de longen. Hij verkeert niet meer in levensgevaar. f Donderdag en vrijdag werd de eigenaar van een cafetaria aan de Geldropseweg in Eindhoven waar op 6 mei een overval werd gepleegd die de daders 1400 opleverde, telefonisch bedreigd.- Hem zou iets heel naars overko men als hij niet een tas met 3500 zou overhandigen aan ie mand die hem zou aanklampen na aankomst van de laatste trein in Geldrop vanuit Eindho ven, vrijdagavond. Uit details bleek dat de bedrei ger kennelijk op de hoogte was van de overval van 6 mei. De cafetariahouder deed aangifte bij de politie. In samenwerking met de gemeentepolitie van Gel drop werd besloten een val te zetten. Op het moment dat de man uit de trein stapte, werd hij aange sproken door C.W. Toen deze de tas waar ogenschijnlijk het geld in zat overnam, werd hij door vier rechercheursaangegrepen. Tezelfdertijd kwam de veertien jarige broer van C.W., G.W., te voorschijn ide met een pistool in de hand de rechercheurs sommeerde de handen omhoog te steken. De chanteerder werd door de rechercheurs losgelaten, waarop, G.W. een schot loste. De ongeveer tien mensen die op dat moment op het perron wa ren zochten ijlings dekking. Een inspecteur zag kans zijn pistool te trekken en loste twee waarschuwingsschoten. De bei de broers renden naar het eind van het perron waarop enige malen gericht gevuurd werd door de inspecteur en door een hoofdagent-rechercheur. De ze ventien jarige knaap werd daar bij neergeschoten waarop de jongste knaap zich overgaf. In de loop van de zaterdag wer den nog twee jongens gearres teerd die ook bij de zaak betrok ken waren. Man door jongelui in elkaar geslagen Amsterdam (ANP) Zondag morgen vroeg heeft de politie een 23-jarige Amsterdammer wegens openlijke geweldple ging gearresteerd. Met een vijftal kornuiten was deze daar bezig een bromfiets in elkaar te trappen, omdat die aan een hek stond vastgeketend en zich niet liet stelen. Gealarmeerd door het lawaai dat daarbij gemaakt werd, kwam de eigenaar van de brom fiets naar beneden en probeerde zijn brommer te redden. Hij kreeg daartoe weinig kans. De zes jongens grepen hem beet en sloegen hem met groot geweld tegen de grond. Polikliniek voor Bangladesh AMSTERDAM (ANP) Op woensdag 9 juli zullen op Schiphol twee dertien meter lange wagens worden overge dragen aan het Leger des Heils. Het zijn een rijdende polikli niek en een mobiele cantine, bestemd voor het werk van ma joor Eva den Hartog in Bangla- Bij haar recente bezoek aan Ne derland bleek, dat zij daaraan dringend behoefte had voor het werk in de vluchtelingenkam pen rondom Dacca. Op haar aanwijzingen werden beide wa- trekt diezelfde middag een KLM-charter met de wagen en zoveel mogelijk hulpgoederen aan boord naar Dacca. Lemmer visser ontkent „oorlog" met Denen HARLINGEN (ANP) De schipper van de Noordzeekotter LE-25, Alle Visser, begrijpt de drukte niet in Nederland en De nemarken over het incidentje waarbij zijn schip en een Deen se kotter betrokken raakten. Hij vertelde zaterdag bij aankomst in Harlingen dat hij midden vo rige week 's nachts 65 mijl uit de Deense kust normaal lag te vissen toen hij plotseling met zijn tuig in de netten van de Deense collega verward raakte. De Deen viste met zogenaamde stalen netten, zonder voldoende bebakening. Volgens schipper Visser is dat vragen om een ongeluk. Dergelijke incidenten zijn volgens hem in het verleden vaker voorgekomen. De Lemmer schipper meent dat de slechte toestand in de visserij er de oorzaak van is dat het deze keer buiten alle proporties is opgeblazen. Hij ontkent ten stelligste dat er na het ongeluk een soort oorlogje met de Deen zou zijn ontstaan. Werner van Braun commissaris bij Mercedes (Van onze correspondent) BONN De bouwer van de K2, de „vliegende bom", waarmee Hitier nog op het laatst de Tweede Wereldoorlog mee wil de winnen, Werner von Braun, wordt op 18 juli opgenomen in de raad van commissarissen van Mercedes. De Stuttgartse autofabriek wil hiermee niet voor zichzelf de ruimtevaart toekomst inluiden, maar profiteren van von Brauns kennis in de omgang met com puters. Von Braun past ook pre cies in het concept van Merce des, omdat hij de kunst verstaat mensen tegen de gevaren van de snelheid te beschermen, benzine te sparen en uitlaatgassen scho ner te maken. Als commissaris hoeft Von Braun maar vier vergaderingen per jaar bij te wonen. Hiervoor krijgt hij 60.000 mark, maar Mercedes heeft deze hoge som er graag voor over om te kun nen putten uit de grote ervaring die Von Braun bij de NASA, de Amerikaanse dienst voor ruim tevaart, heeft opgedaan. PARIJS (UPI) De Franse politie heeft twee vrouwen gearresteerd die worden beschuldigd van hulp aan de voortvluchtige Zuidamerikaanse terrorist „Carlos". Volgens de politie hebben zij de terrorist, die onlangs bij een inval in een flat in Parijs twee leden van de Franse contraspiona gedienst en een Libanees doodschoot, en vermoe delijk de leider is van een internationale bende politieke moordenaars, verborgen gehouden. De twee gevangengezette vrouwen zijn de 28-jarige Columbiaanse Amparo Silva-Masmela, in wier flat de politie vrijdag een grote hoeveelheid aan „Car los" toebehorende wapens en documenten ontdek te, en de 29-jarige Britse Angela Armstrong, die in Parijs werkte. Inmiddels zou Scoutland Yard de terrorist hebben geïdentificeerd als Iljitsj Rami rez Sanchez, de 25-jarige zoon van een rijke Venezolaanse advocaat De aangehouden Columbiaanse heeft bekend dat „Carlos" op 27 juni naar haar flat was gekomen, nadat hij die dag de drie mannen had neergescho ten. De Britse had de volgende ochtend een ont moeting met hem waarbij hij haar een aantal brieven gaf die zij aan andere contactpersonen moest overhandigen. In een van de schuilplaatsen van Carlos zou een lijst zijn gevonden met namen van prominente personen die vermoedelijk het doelwit van aansla gen zouden zijn, zoals minister van justitie Jean Lecanuet, de joodse minister van gezondheid Si- mone Veil, alsmede de Israëlische ambassadeur in Parijs, Asher Ben-Nathan. „Carlos" wordt verder gezocht voor een aantal politieke ontvoeringen en moorden en de gijzeling van vorig jaar september op de Franse ambassade in Den Haag, waarvan hij naar vermoed wordt de belangrijkste organisator was. Volgens het Britse zondagsblad The Observer was de vader van Ramirez Sanchez lid van de commu nistische partij van Venezuela. Hij noemde zijn drie zoons Lenin, Iljitsj en Wladimir naar de stichter van de Sovjet-Unie. Alle drie gingen zij in Moskou naar de middelbare school, waar zij vloeiend Russisch leerden. Later werden zij naar Engeland gestuurd, waar hun moeder woonde, om Engels te leren. Iljitsj studeerde economie en keerde zich vorig jaar af van het Sovjetrussische communisme. Hij werd voorstander van een on verzoenlijke bestrijding van het kapitalisme. Hij zou daarvoor de guerrilla-taktiek van de IRA hebben bestudeerd. DEN HAAG (ANP) Ongeveer honderdvijftig voornamelijk Hindoestaanse Surinamers hebber, zaterdagmiddag in Den Haag gedemonstreerd te gen de komende onafhankelijkheid van Suriname. Zij droegen spandoeken met zich mee met teksten als: „Wij willen uw miljarden niet", „Geen twee de Ambon met Suriname" en „Wij willen geen ww, verdeel Suriname voor ons". Ze voerden ook een spandoek met zich mee waarop Suriname was verdeeld in twee delen: oost en west. Zij verlangen een indo-europees bestuur en een eigen deel van Suriname. Het Hindoestaanse volksdeel heeft al eerder meegedeeld totaal geen vertrouwen te hebben in de leiding in Suriname. De demonstratie was georganiseerd door de stich ting „Retusa", een stichting die zich ten doel stelt Surinamers naar hun geboorteland terug te bren gen, het comité Anti-onafhankelijkheid, en het Islamcentrum. Amsterdam (ANP) Gistermid dag is in het Binnengasthuis te Amsterdam een Duitse toerist, uit Lampetheim, bezweken aan een overdosis van verdovende middelen. Volgens de verklaring van zijn Duitse vriend, met wie hij naar Amsterdam was geko men, had een Nederlandse vriendin, het slachtoffer vrijdag een inspuiting in zijn arm gege ven. Het was de eerste die hij in zijn leven zou hebben gehad. DEN HAAG (ANP) - Een Ne derlandse Alpinistische expedi tie is erin geslaagd de 6100 me ter hogeAlpamayo in het An desgebergte in Peru te beklim men. Alle acht expeditiedeelne mers, leden van de Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging bereikten deze zeer moeilijk te bestijgen top, hetgeen als een unicum kan worden beschouwd. PROCES TEGEN PAPADOPOULOS BEGINT 28 JULI Athene (AP) Het proces tegen de 24 meest vooraanstaande fi guren van de voormalige Griek se dictatuur, beschuldigd van hoogverraad en opstand tegen het gezag in verband met hun leidende rol bij de militaire machtsgreep in april 1967, zal op 28 juli beginnen, zo heeft de regering in Athene zaterdag be kendgemaakt. De voornaamste verdachten zijn ex-dictator George Papadopou- los, de voormalige chef van de militaire politie Dimitrios Ioan- nides en de voormalige regent en generaal George Ziotakis. Zij kunnen eventueel ter dood wor den veroordeeld. CAIRO President Anwar Sa- dat van Egypte heeft gisteren een decreet uitgevaardigd waarbij amnestie wordt ver leend aan allen, die voor 15 mei 1971 voor politieke vergrijpen zijn veroordeeld. De amnestie slaat op vonnissen die bij verstek zijn geveld als ook de vonnissen geveld door rechtbanken, opgericht door de vorige Egyptische president Nasser, ter berechting van te genstanders van zijn bewind. Op 15 mei 1971 ontdeed Sadat zich van tegenstanders van zijn eigen bewind, onder leiding van de voormalige vice-president Ali Sabry. De meesten van hen wer den gevangengezet en vallen niet onder de amnestie. Begunstigd door mooi weer heeft kardinaal Alfrink zijn vijfenze ventigste verjaardag zaterdag kunnen vieren in de tuin achter zijn huis. Velen zijn hem daar komen gelukwensen onder anderen drie blinkend witte zusters Augustinessen uit Hilversum. MGR. BLUYSSEN: HILVERSUM (ANP) Bisschop drs. J. Bluyssen van Den Bosch denkt niet, dat de gelovigen bij de beslissing over de opvolging van kardinaal Alfrink evenveel inspraak krijgen als indertijd bij de benoemingen van de bisschoppen Sünonis en Gijsen. Hij zei dit in een televisie-interview in „Brandpunt". Mgr. Bluyssen zal de bisschoppenconferentie, waar over de opvolging wordt gesproken, leiden als de paus de ontslagaanvraag van kardinaal Alfrink aanvaardt. Mgr. Bluyssen verwacht evenwel, dat de contacten met Rome ditmaal beter zullen zijn dan in het verleden: „Ervaringen maken mensen altijd wijzer. Ik geloof dat na de spanningen, die er in het verleden zijn geweest aan beide kanten een grote bereidheid is om onnodige misverstanden te voorkomen". Een goede verstandhouding en overleg tussen het kapittel van het aartsbisdom, de bisschoppenconferentie, de pronuntius in Neder land en de Romeinse congregatie voor de bisschoppen is volgens de Bossche bisschop nodig om de opvolging ditmaal rustig te doen verlopen. Weeroverzicht Vooruitzichten voor woensdag, Droog weer en in het algemeen zonnig. Middagtemperaturen omstreeks 22 graden. Weersvooruitzichten in cijfers: Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 12. Min. temp.: om streeks 13 graden. Max. temp.: omstreeks 22 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 pro- DE BILT Het blijft droog en zonnig, maar in het noorden van het land kunnen wolkenvel den van zee binnendrijven. Het hogedrukgebied boven de Brit se Eilanden trekt langzaam naar Zuid-Skandinavië. Boven de Golf van Biskaje breidt een depressie zich langzaam noord waarts uit De wind zal hier door bij ons in de oosthoek blijven. In de aangevoerde lucht zal de temperatuur in de middag tot zomerse waarden oplopen. In het Waddengebied echter zal een wind van zee waaien en blijft het koeler. LONDEN (AP) De Amerikaanse marine heeft mensen die in militaire gevangenissen een straf uitzaten wegens moord, in vrij heid gesteld en opgeleid als politieke moor denaars. Dit heeft een marinepsycholoog onthuld in een vraaggesprek met de Sunday Times. De psycholoog, Thomas Narut, die is verbonden aan het Amerikaanse marine- hospitaal in Napels, zei dat de moordenaars worden gebruikt als politieke instrumenten en bij Amerikaanse ambassades op ver schillende plaatsen ter wereld zijn inge deeld. Het in Londen verschijnende blad zei dat functionarissen van het Pentagon in Was hington het bericht categorisch hadden ont kend. Volgens hen heeft de Amerikaanse marine zich nooit bezig gehouden met de psychologische opleiding of andere vormen van opleiding van haar personeel tot moor denaars. Verslaggever Peter Watson van de Sunday Times zei dat hij de bijzonderheden van dr. Narut had losgekregen na een lezing die deze verleden week in Oslo had gehouden op een door de NAVO georganiseerde bij eenkomst van 120 psychologische onderzoe ven met de druk van het doden. Toen hem later gevraagd werd wat werd bedoeld met gevechtsparate eenheden, verklaarde hij dat hiertoe mannen behoorden die comman doachtige operaties uitvoeren, onder een dekmantel geplaatst worden bij Amerikaan se ambassades en gereed moeten zijn in die landen te doden als dat nodig mocht zijn, aldus de Sunday Times. Dr. Narut voegde eraan toe dat de psycholo gen van de Amerikaanse marine voor deze commandotaken speciaal leden uitzochten van onderzeebootbemanningen, of parachu tisten kozen en dat sommigen veroordeelde gedetineerden uit militaire gevangenissen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 5