"Een swingende gouwe ouwe voor de dame van kamer 301" Fancy-fair Hoogmade sloeg aan Radio Norvicus laat zon schijnen voor Noordwijkse bejaarden Woelig weekeind voor Warmonders Hartverwarmend afscheid voor correspondent Steenwinkel P-MïlN 4 LEIDSE COURANT MAANDAG 7 JULI 1975 Van een onzer verslaggevers HOOGMADE Hoogmade is dit weekeinde weer in de ban geweest van de fancy-fair. Een festiviteit waar elke oprechte Hoogmadenaar bij betrokken was. Leken de voorgaanse fan cy-fairs nog vrij amateuristi sch, dit jaar zag de fancy-fair er duidelijk beter en voller uit met nieuwe stands als midget golf en een schiettent. Het bijeengebrachte bedrag, te verdelen onder voetbal- en handbalvereniging, harmonie en het cultureel centrum, was be duidend hoger dan het vorig jaar. Het exacte bedrag was gis teravond laat nog niet bekend. Wethouder Van der Laan ver richtte vrijdagavond de ope ning, met medewerking van de plaatselijke harmonie, die zon der dirigent een keurig stukje muziek bracht. Stands als „dig gelentent" en „spijkers slaan" waren ook dit jaar aanwezig, want die blijken onder de Hoog- madese bevolking uiterst popu lair te zijn. Natuurlijk ook weer een loterij en het rad van avon tuur met onder meer fietsen als hoofdprijzen. Dit jaar werden de prijzen gewonnen door: Lissese kermis toch naar Haven Van een onzer medewerkers LISSE Al geruime tijd wordt in een groot aantal commissies van de Harddraverijvereniging „Lisse en Omstreken" hard ge werkt aan de najaars-feest- week, die traditiegetrouw ook dit jaar enige stemming zal brengen gedurende de laatste week van september. Het groot ste nieuws is ongetwijfeld wel, dat de feestelijkheden allen zul len plaatsvinden in de „kom" van het dorp, waarmede de har- tewens van het Harddraverij- bestuur is vervuld: Kermis op de Haven en de draverijen op de Heereweg. Er zullen dit jaar maar liefst 50 evenementen worden georgani seerd. Alle geliefde evenemen ten, voor groot en klein zullen gehandhaafd blijven. Daaron der zijn een aantal nieuwe pro gramma's. Zo komt er een bij zonder feestelijke grootse bal avond, waarvoor een gerenom- •meerd orkest is aangetrokken voor muzikale opluistering. Bo vendien is er voor de meer jeug digen een disco-avond met „Big Apple". Naast biljart, bridge, dammen, dart, klaverjassen (dames), kla verjassen (gemengd), kruisjas sen, schaken, sjoelen, tafelten nis, volley, zal nu ook in samen werking met sociëteit „Artemis" een flipper-programma worden toegevoegd, waarin in een kom petitie op een 5-tal aanwezige apparaten zal worden gespeeld. Het vormingscentrum Qbus heeft van alle harddraverij-festi viteiten een video-film gemaakt, welke door ieder tijdens de feestweek op een groot aantal televisiebeelden kan worden be keken. Voor de leden zal ook dit jaar weer een tienkamp-kermis- wedstrijd worden georgani- Opa Kaptijn liep met. gemak 25 km NOORDWIJK Tussen de ze venhonderd en achthonderd wandelsportliefhebbers meld den zich zaterdag bij het start bureau in het bowlingcentrum Fasse om de 15e Northgo-wan- deltocht mee te lopen. Zij kwa men uit alle. streken van het land. Maar ook waren er uit Berlijn, het Sleeswijk-Holstein- se Plön en Dusseldorf, en zelfs een tijdelijk hier verblijvende Canadees. Zij wandelden allen mee op de trajecten van 6, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Opmerkelijk was de belangstel ling (115 wandelaars) voor het zwaarste parcours, dat duide lijk een welkome training bete kende voor de binnenkort te lopen vierdaagse. De traditione le veteraan J. Kaptijn (85) was wederom de oudste deelnemer, die zonder mankeren de 25 km uitliep, terwijl de twee jaar ou de Raoul Brugmans uit Noord- wijk de benjamin van deze lus- trumtocht was. Als gevolg van de vroege vakan ties waren de verenigingen min der vertegenwoordigd dan an ders, zodat de individuele wan delaars deze keer domineerden. Voor het bijna tachtig man tel lende TOP van de Dr. Mr. Wil lem van den Berghstichting was een apart parcours uitge zet, met de stichting als start plaats en finish. Met bloemen werd deze ferme groep inge haald, een geste die bijzonder op prijs werd êesteld. Voor de lange-afstand lopers voerde de tocht door het Langeveld en langs de Keukenhof. Technisch leider A. Hazenoot heeft eer gehad van zijn vele werk bij het uitzetten van de tracés. Paardenweek AARLANDERVEEN - Het po nykamp, wat op de boerderij van de heer C. van -Schaick gehouden werd, is een groot succes geworden. Nadat de vierentwintig ruiters en amazones hun kamp klaar hadden gemaakt, werd er een tochtje gemaakt door de polder om vast aan de kampdeelne mers te wennen. De zeskamp bestond uit onder meer dierenraces, ringsteken, waterdragen over een even- wichtsbalk en polsstokspringen. De kampweek werd besloten met een puzzelrit rond de boer derij. De disc-jockey en de technicus van „Norvicus" achter hun apparatuur. Bezig met hun zoveelste verzoekplaatje voor de Noordwijkse bejaarden. Van een onzer verslaggevers Noordwijk aan Zee "Hier radio Norvicus van 16.00 tot 17.30 uur. We beginnen van daag met een swingende gou we ouwe voor de dame van kamer nummer 301"Zo moet het wellicht klinken in huize St. Jeroen in Noordwijk-Bin- nen op woensdagmiddag als radio Norvicus met haar uit zending via de intercom be gint. Alex Broers, 20 jaar, 23- jarige Klaus de Bes en zijn 20-jarige vrouw Aja. Roelie Hoogendorp 20 jaar, en de 27 jaar oude Willem van Vuurde zijn de mensen die de bejaar den en zieken een paar gezelli ge uurtjes muziek brengen. In een ruimte aan de H.R. Holststraat zetten zij hun pro gramma's in elkaar. Alex: "Het is gebleken dat een der gelijke omroep noodzakelijk is. Door hier en daar te luiste ren zijn we daarachter geko men. Daarom besloten we een omroep op te richten en daar door onze hobby een beetje rendabel te maken". Van tevoren wordt een pro gramma in elkaar gezet: een half uur klassiek, een half uur verzoeknummers en een half uur lichte muziek. Met de ban dopname gingen ze langs een paar tehuizen voor bejaarden en konden uiteindelijk aan de slag in huize St. Jeroen. Sinds februari zijn daar wekelijks de programma's van radio Norvi cus, Norvicus was de eerste voetbalclub in Noordwijk, te beluisteren. De medewerkers hebben ook hogere ambities. Ze zouden best via het hoog frequent, zenders, uit willen zenden, maar daar krijg je volgens Alex toch geen toestemming voor van de PTT. Alex: "Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je voor de bejaarden en zieken een aparte zender had". Momenteel zijn nog onderhan delingen bezig met andere be jaardentehuizen. In 'Puycken- dam' in Noordwijkerhout wordt waarschijnlijk binnen veertien dagen met uitzending via de intercom-installatie be gonnen. De apparatuur van radio Norvicus is een alle gaartje van tweede hands ban drecorders, draaitafels en der gelijke, waarvan een groot ge deelte in bruikleen is. On danks dat zijn de program ma's bijzonder aantrekkelijk. Bejaarden die voor een ander een plaatje aan willen vragen halen een daartoe bestemde kaart bij de receptie en vullen daar alles op in. Alex: "Soms kunnen wat oudere mensen ontzettend moeilijk een titel onthouden. We kregen eens het verzoek "Marietje" van Hydra te draaien, de aanvra ger kon zich echter de titel niet meer herinneren en schreef: Marieke was vroeg opgestaan, des morgens om kwart voor acht". Roelie: "Je komt ook mensen tegen die amper uitgebrachte platen aanvragen". De platen kunnen niet altijd gekocht worden, omdat de stichting daarvoor niet genoeg geld heeft. Veelal worden de platen aangevraagd bij de stichting "Zonnefonds", een overkoepe lend orgaan voor bejaarden en ziekenomroepen. Aanvra gen worden op de band opge nomen en geretourneerd aan de aanvrager. Alex: "Van de plaatselijke middenstand krij gen we helaas weinig mede werking. Van de platenhande- laars krijgen we bijna geen platen tegen reductie. We zijn afhankelijk van particulieren. Financieel zijn we afhankelijk van een aantal 'geldschieters' en een 50-tal donateurs. Daar kunnen we schameltjes van rond komen en als er straks nieuwe apparatuur moet wor den aangeschaft, zal het wel even moeilijk worden". van de vijf jonge mensen niets te betalen, wel is een vereiste dat de intercominstallatie in orde is. Buiten het feit dat de medewerkers van Norvicus er zelf veel lol in dit werk heb ben, spelen ook andere dingen mee. Alex: "We doen toch ei genlijk ook een brokje sociaal werk. We zorgen ervoor dat mensen d.m.v. deze program ma's een beetje met elkaar in contact komen: een brok com municatie". De uitzendingen in St. Jeroen liggen veel mensen na aan het hart. Alex: "Tijdens een uit zending vroegen we eens een keer om oude platen. Een dag daarna, toen we in de gang liepen, werden we door een wat oudere dame aangehou den die vroèg of we van de radio waren. Na bevestigend geantwoord te hebben moes ten we mee naar haar kamer. Daar vertelde ze dat ze geen oude platen had maar wel 25 gulden wilde geven om oude platen aan te schaffen. Voor een eenzame Amsterdamse hebben we nog eens het plaat je "Bij ons in De Jordaan" van die bekende andere Jordaan, gedraaid. Toen ze het plaatje hoorde huilde ze tranen met De bejaarden vinden het klaarblijkelijk erg fijn dat er een speciaal programma voor hen wordt gemaakt. Mensen die oude of nieuwe platen kwijt willen kunnen die sturen of even langsbrengen bij de H.R. Holststraat 11 in Noord wijk aan Zee. Henk v.d. Post Van onze correspondente WARMOND De feestelijkheden in Warmond rond de Kaag-week werden dit weekend onder bijzonder gunstige weersomstandighe den afgesloten. De organisatoren hadden geen klagen over het aantal deelnemers aan de diverse aktiviteiten. Het traditionele tobbetje steken op zaterdagmorgen trok uiteraard een groot aantal belangstellenden. De heren wonnen hierbij alle prijzen. De dames maakten er een geintje van wat met het mooie weer niet zo'n erg koud waterbad opleverde. Zondag startten 200 deelnemers aan de puzzelrit voor fietsers. De tocht ging hoofdzake lijk langs Warmonds grondgebied zoals langs het Vennemeer nabij Oud-Ade en door polders in de omgeving. Voor velen was deze rit een openbaring omdat men niet wist dat er vlak bij huis zoveel natuurschoon aanwezig is om van te genieten. Het jeugdcircus Atleta trok in het park een groot aantal bezoekers. Vooral de jeugd genoot van de Warmondse circusartiesten. De braderie, de kunstmarkt en de helaas kleine kermis zorgden voor een gestadige stroom wandelaars en kopers door de Dorpsstraat en rond de Pomp. In "Ut Sloepie" speelden de Soulgroup Libera tion of Men op zaterdag en Dizzy Man's Band op zondag. De deelnemers aan het tobbetje steken in de Dorpsstraat haalden met het warme weer maar al te graag een verfrissend nat pak. Fusie twee PR-bureaus Public Relations Adviesbureau G. J. van Hulzen BV en Associa ted Public Relations P. J. van Os BV, beide in Den Haag, heb ben tot een algehele fusie beslo ten. Het is de eerste maal in Nederland, dat twee grote pu blic relations bureaus fusione ren, aldus een gezamenlijke be kendmaking. De nieuwe onderneming zal van 15 augustus af werkzaam zijn onder de naam Commas (Com municatie Associatie). Zij krijgt de vorm van een houdstermaat schappij (Commas Holding) met twee werkmaatschappijen, Commas P.R. en Commas Stu dio. De Commas groep telt 21 medewerkers in totaal. Van Hulzen is, aldus de medede ling, het oudste PR-adviesbu- reau in Nederland en zou in december 25 jaar bestaan. Van Os werd in oktober 1952 opge richt. HAZERSWÓUDE In de paro chie van de H.H. Engelbewaar ders te Hazerswoude-dorp werd gisteren het 25-jarig priesterju bileum gevierd van Father Wim van Leeuwen (orde van Mill Hill). In de parochiekerk werd te zijner intentie om 10 uur 's morgens een hoogmis opgedra gen. Na de eucharistieviering bestond in het Michelshuis gele genheid tot feliciteren. De thans 49-jarige Hazerswoudenaar, zoon van de parochie, die onder meer zeven jaar als missionaris in Oeganda heeft gewerkt, is voor zijn orde de laatste tijd werkzaam in Hoorn. Op de foto pater Van Leeuwen, die heel watrhanden te schudden kreeg. Feest voor missionaris Van een onzer verslaggevers LISSE Een paar honderd Lissenaren hebben zaterdagmiddag in gebouw Rehoboth aan de Achterweg de hand gedrukt van de heer Steenwinkel, al zo'n vijftig jaar correspondent van Lisse voor een groot aantal dag- en weekbladen, die nu definitief een punt heeft gezet achter zijn nieuwsloopbaan. Voor Lissenaar in hart en nieren Steenwinkel, in Nederland waarschijnlijk de enige dagbladcorrespondent met zóveel dienstjaren, werd het een bele- .venis waar hij, zo liet hij weten "heel wat jaren op kan teren". Lisse liet zaterdag duidelijk blijken de activiteiten van deze beschei den maar erg werklustige schrijver bijzonder te hebben gewaar deerd. Enerzijds werd dat duidelijk gemaakt in een aantal lovende toespraken, waarin vooral duidelijk werd hoe de heer Steenwinkel zich altijd het wel en wee van het Lissese verenigingsleven had aangetrokken, en anderzijds werd die dank uitgedrukt in een stroom van cadeaus. Door het comité "Gouden Steenwinkel" werd aan de populaire correspondent een kleurentelevisie overhandigd, een geschenk van de Lissese bevolking. De anders zo rap van de tong gesneden correspondent was zichtbaar diep onder de indruk van zoveel huldeblijken bij zijn officiële afscheid. In zijn dankwoord zei de heer Steenwinkel al die jaren met plezier de pen te hebben gehanteerd. "Ik ben blij dit te hebben mogen doen. Jammer dat het nu voorbij is. Maar eens moest er een einde aan komen". De heer Steenwinkel gaat het voorlopig wat rustiger aandoen. Hij is een liefhebber van klassieke muziek en hij is vooral van plan m de avonduren zijn "schade" van de afgelopen vijftig jaar te gaan inhalen. Toch heeft hij nog een slag om de arm gehouden tegenover een aantal dagbladen die nu zonder correspondent zijn komen te zitten. "Mochten jullie niemand einders kunnen vinden, dan kunnen we altijd nog eens m||elkaar gaan praten". LC-hoofdredacteur F Plug en streek-redacteur Herman van Amsterdam bieden correspondent Steenwinkel een afscheidscadeau aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 4