Bestuur woonwagenkamp neemt ontsla ■i IjP^SsÉÉ "Jullie zijn met geheimhouding steeds akkoord gegaan" 99Maatschappelijk werk in het slop geraakt Cursisten komen op straat te staan UITGAAN Bank-opening A flflNGENflflM. MAANDAG 7 JULI 1975 LEIDSE COURANT PACIW 3 Een groot probleem in het woonwagen kamp is de overbezetting ngjgë Weerwoord PvdA-bestuur op verwijten PPR/PSP/D'66 in kwestie Welzijnsbron: Van een onzer verslaggevers Leiden "Geen van de Leidse raadsleden, ook niet die van PSP en D'66 hebben vóór de publicaties in de pers van 2 juni jl. ooit protest aangetekend tegen het betrachten van geheimhouding in de affaire rond de Welzijnsbron. De verwijten die de combinatie PPR/PSP/D'66 recentelijk in een open brief over deze kwestie, aan het adres van de PvdA heeft gemaakt, klinken daarom vals". Dat is de strekking van het weerwoord waarmee het bestuur van de Leidse PvdA dezer dagen op de open brief heeft gereageerd. In zijn schrijven somt de PvdA vijf vergaderingen op tijdens welke in aanwezigheid van PSP en D'66-raadsleden is gesproken over de Welzijnsbron plannen om buiten de hogere over heid om een zwembad te stichten. Bij al die gelegen heden is door de PSP- en D'66-vertegenwoordigers met de geheimhouding ingestemd. Van c-eu onzer verslagge vers LEIDEN Het voltalli ge bestuur van de Stich ting Samenlevingsop bouw Woonwagenkamp Leiden legt per 1 augus tus zijn functie neer. Dit heeft het aan wethouder Oosterman, voorzitter van het dagelijks bestuur van het regionale woon wagenkamp per brief la ten weten. Wel heeft men in een eer ste overleg met de wet houder en vertegenwoor digers van het ministerie van CRM toegezegd de bestuursposten tot uiter lijk 1 december te zullen waarnemen. Vier rede nen zijn er aan te wijzen die met elkaar tot dit drastische besluit hebben geleid: O het nu al zolang ont breken van een opbouw werker O de nog immer slechts voor de helft bezette be- heerderspost O de overbezetting van het kamp. Wat het eerste punt be treft: Al in 1973 heeft CRM toegezegd subsidie te verlenen voor het aantrekken van een opbouw werker. Het dagelijks bestuur was echter van mening, dat ge noemde kracht niet alleen voor het woonwagenkamp aangesteld diende te worden, maar moest worden ingepast in de bestaan de structuur van Leiden en zo doende ook werkzaam moest zijn in bijvoorbeeld Leiden- Noord of de Merenwijk. Nadat bleek dat een spreiding van werkzaamheden over meerdere wijken voor de toekomstige op bouwwerker geen haalbare kaart zou zijn, is tenslotte aan CRM een brief gestuurd met de mededeling dat de kracht toch uitsluitend in het woonwagen kamp te werk gesteld zou wor den. Deze brief werd in mei gestuurd, op een moment dat het stichtingsbestuur vond, dat het allemaal al veel te lang had geduurd. Verwaarloosd Rond het beheer van het kamp ontstonden moeilijkheden, toen behalve de hoofdbeheerder, de heer Luiten, ook zijn assistent Hereur ziek werd. Het stich tingsbestuur is van mening dat in die periode niet in bevredi gende mate voor vervanging is gezorgd en dat de beheersfunc tie ook nu nog wordt verwaar loosd. Wethouder Oosterman: „Er is toen Hereur ook ziek werd voor vervanging gezorgd. We hebben echt geprobeerd de zaak zo goed mogelijk op te vangen. De bezwaren van het bestuur dat de zaak nu" nog wordt verwaar loosd deel ik niet. Er wordt met een man minder gewerkt, maar er zijn de afgelopen tijd ook een aantal werkzaamheden van de beheerder komen te vervallen. De inning van de sta-gelden, het verzorgen van de post, de reini- In en rond Leiden Maandag 7 Juli Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1 - Film over Inuit (eskimo's): aanvang 11.15 en 14.30 uur. Gesprekscentrum, Vrouwenkerkkoor- straat 9 - Lezing over de aggregatie- toestanden van de mens en over onderscheid in redenen en denken;' aanvang 20.00 uur. Dinsdag 8 |ull Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1 - Film over het harde jagersle ven In Groenland; aanvang 11.15 en 14.30 uur. Woensdag 9 juli Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1 - Film over het leven van een Inuit-jongen van zijn geboorte tot de dood; aanvang 11.15 en 14.30 uur. Donderdag 10 |ull Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1 - Film over het leven van een Canadese Inuit-familie; aanvang 11.15 en 14.30 uur. Vr1)dag 11 juli Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1 - Film over „Forgotten Coast", een dorp dat leeft van de zeehondenjacht; aanvang 11.15 en 14.30 uur. Leidse bioscopen Luxor, Stationsweg 19. tel. 21239. „De Twee Missionarissen" 14 jaar. Dage lijks 14.30. 19 00 en 21.15 uur Zondag 14 30. 16 45. 19.00 en 21.15 uur. Camera, Hoge Woerd 49. tel. 24919 Jonathan Livingstone Seagull. 19.00 en 21.15 uur Kindermatinee: „De zotte wereld van Laurel en Hardy Elke middag 14.30 uur. Zondag: 14.00 en 16.15 uur. Udo, Steenstraat 39. tel. 24310. „The return of the Pink Panther" a I Dage lijks. 14 30. 19.00 en 21 15 uur Zon dags 14.30. 16.45.19.00 en 21.15 uur. ging en de beslommeringen met de kampschool, daar heeft de beheerder nu geen zorg meer van. Die taken zijn weggeval len". „Wat het maatschappelijk werk betreft: ruim een jaar geleden is de maatschappelijk werker weggegaan. Er is toen niet in die vacature vooTzien, omdat door het Rijk nieuwe wettelijke rege lingen werden getroffen. Het maatschappelijk werk van het kamp, moest daardoor bij de Stichting Algemeen Maatschap pelijk Werk worden onderge bracht. Dat loopt inderdaad nog niet helemaal bevredigend, om dat die stichting nog niet zo lang geleden is onstaan uit een aan tal fusies en er intern nog vrij veel geregeld moet worden. Bo vendien heeft men daar te ma ken met vacatures, waar moei lijk in voorzien kan worden". Wagens Het woonwagenkamp is bijna een jaar geleden in gebruik ge nomen. Volgens de oorspronke lijke plannen zou er ruimte zijn voor zestig woonwagens. Daar naast werden er acht plaatsen gereserveerd voor zg. „trek kers". Van het begin af aan zijn Studio, Steenstraat 39, tel 33210. ..You only live twice" 14 jaar Dage lijks: 14.30. 19.00 en 21.15 uur. Zon dags: 14.30. 16.45. 19.00 en 21.15 uur. Extra voorstellingen: Elke dag. behal ve zondag is er om 10 30 uur een kindervoorstelling nl. „Oom Ferdi nand en de toverdrank", a.1. Trianon, Breestraat 31, tel. 23875. „Pas op je tellen" a l. Louis de Funès. Dagelijks: 14.30, 19.00 en 21.15 uur Zondags: 14.30, 16.30. 19.00 en 21.15 Rex: Haarlemmerstraat 52, tel. 25414. „Zeg maar ja tegen het leger" a l. Dagelijks: 19 00 en 21.00 uur Zon dags 16 30. 19 00 en 21.15 uur Kin dermatinee: „Pipo de Clown" Dage lijks: 14.30 uur ook zondags. Hulpverlening Telefonische Hulpdienst: tel. 2S202. Exposities Sted. Museum „De Lakenhal", Oude Singel 28-32. tel. 44044. ma t/m za 10—17 uur. zo. 13—17 uur. Tot 27-7 de expositie „Het Leidse Woonhuis" in het kader van Monumentenjaar 1975. Rl|ksmuseum van Oudheden, Rapen burg 28. tel. 46246 ma t/m za 10—17 uur, zo 13-17 uur Tot 14/7 een ten toonstelling van Griekse en Romeinse kunst in particulier bezit. Nederlandse verzamelingen 1575-1975. Atelier „De Scherf", Nassaulaan 41. Oegstgeest. tel. 50220. Ans v d Heide- Kort met eigen werk o.a. glasbuigen, aardewerk, schilderijen mozaïeken. Galerie ,,'t Hoekje bij de Pomp", Dorpstraat 38. Warmond, tel 017113501. elke dag van 1922 uur. bovendien za. en zo. van 12—17 uur Tot 15/7 glas, hout en keramiek. Rob Schipper met fotografische etsen en Carta Carlier met zeefdrukken van Warmond. Restaurant Oudt Leyden, Steenstraat 53, tel. 33144. Van 4/7: Fons Franken met etsen en meerkleurenetsen. Even eens georganiseerd door International Arl Service. echter alle 68 plaatsen perma nent bezet geweest en het aantal vaste bewoners is nu zelfs dus danig gestegen, dat er 74 woon wagens op het terrein staan, een aantal dat in de toekomst eerder zal toe- dan afnemen. Oosterman: „Er is destijds volle dig uit sociale motieven overge gaan op grotere kampen. Beter sanitair, betere mogelijkheden voor kinderen om naar school te gaan, cursussen op het gebied van huishouden en gezondheid voor de moeders, enzovoorts. Veel mensen hadden daar goede bedoelingen mee, maar de resul taten blijken nu minder goed dan was verwacht. Ik ben zelf een tegenstander van grote kampen en ik ben daarom blij dat de tendens nu toch weer in de richting gaat van kleinere complexen. We hebben in de omgeving al gepolst, maar de omliggende gemeenten zijn er niet zo happig op. Het probleem waar wij nu mee te maken heb ben is dat kinderen, die gaan trouwen (er zijn in het Leidse kamp vijftien jongeren met dat voornemen - red.), graag in het kamp willen blijven wonen. Daar is geen ruimte voor. Bo vendien hebben de mensen in dit kamp, grote woonwagens ge- Oranjerle In Hortus Botanicus, Ra penburg 73, tel. 22044 tst 88 ma t/m za 9-17 uur. zo 10—16 uur. Denken en doen. een tentoonstelling waar het ambachtelijk aspect van het werk van het technisch en administratief perso neel naar voren wordt gebracht, in relatie tot onderwijs en wetenschap. Drukkerij de Bink, Rooseveltstraat 3, tel 22841 ma t/m vr 8—17 uur. Tot en met augustus een tentoonstelling van Dhr. van den Berg met collages, moderne schilderijen, zeefdrukken en olieverfschilderijen. Galerie v.d. Vllst, Botermarkt 3. tel. 22806 di t/m za 10-17 uur. do tot 21 uur In de maanden juli en augustus een grote zomertentoonstelling van 7 kunstenaars met schilderijen, tekenin gen, grafiek en keramiek kregen, die inmobiel zijn. Zo mers willen ze toch graag met een caravan weg, naar familie in een andere kamp, dus veel bewoners hebben er een cara van bij, die in de meeste geval len, op de weg in het kamp staat. Officieel mag dat natuur lijk niet, want het is gewoon een officiële openbare weg, maar je kunt ze geen alternatief bieden. De oplossing ligt niet voor het oprapen. Zodra de oude kamp- school af is gebroken, gaan we in ieder geval weer een aantal trekkersplaatsen maken". Vechtlust Toen ik kwam hoopte ik dat de problemen en de onvrede, waar van binnen het bestuur sprake was, snel oplosbaar waren, zo dat het bestuur kon blijven doordraaien. Dat is niet gelukt, maar nogmaals de verwachtin gen zijn wellicht wat te hoog gespannen geweest. Je moet in dit soort werk nu eenmaal veel geduld en vechtlust hebben. Die vechtlust is er bij het stichtings bestuur een beetje uit. Binnen kort is er weer een gesprek met CRM en we hopen natuurlijk op korte termijn een nieuw bestuur te formeren". Ton van Brussel Van onze correspondent OEGSTGEEST Burgemees ter Van Eysinga heeft zaterdag middag aan de Oegstgeester Lijtweg de nieuwe vestiging van de Amro-bank geopend. Ter gelegenheid daarvan ont ving hij uit handen van de heer mr. H. P. O. M. Theunissen, coördinator bijkantoren Leiden en omgeving, een cheque, die zal worden besteed ten bate van het Orgelfonds Groene Kerk. Aan de opening werd mede werking verleend door de Leidse jeugdband Concordia. "Gezien deze feiten", zo houdt het PvdA-bestuur zijn partners in het college voor, "had een bescheidener opstelling van jul lie kant meer voor de hand gele gen. Jullie schrijven dat veel mensen politiek maar "een vuil zaakje" vinden. Dat is maar al te waar. Een van de oorzaken daarvan is ons inziens de nei ging van sommige politici en bestuurders zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor door hen genomen beslui ten. Wij hebben niet de indruk dat jullie 'open brief een bijdra ge levert aan de bestrijding van het bestaande voor-oordeel te gen de politiek. De vraag in hoeverre de PvdA in de ver- ifif schillende fasen van het zwem bad-project mede verantwoor delijk is voor de genomen be sluiten, zal ongetwijfeld uitvoe rig aan de orde komen bij de komende raadsdebatten. Wij hebben er in elk geval geen behoefte aan bij voorbaat voor die mede-verantwoordelijkheid weg te kruipen. Bijzonder kwalijk vinden wij de aantijging als zouden de bedoe lingen van de initiatiefnemers van het Welzijnsbron-project on zuiver zijn geweest Jullie spre ken over de 'de cynische wijze waarop de achterstand in het1 voorzieningenpeil als rechtvaar diging wordt gehanteerd". Alsof het de initiatiefnemers en de vorig e raad niet om te doen was voor deze achtergestelde stad iets extra's in de wacht te slepen. Voor deze aantijging ontbreekt ook maar een schijn van bewijs. Dat de handelingen rond 'de welzijnsbron' illegaal waren, ontgaat ons. Die stelling berust kennelijk op het onjuiste uit gangspunt dat geheime beslui ten per definitie illegale beslui ten zijn. Dat is niet zo. In jullie brief ontbreekt iedere argumen tatie voor het verwijt van ille gaal gedrag. Ook missen wij in jullie brief een argumentatie voor de bewe ring dat het huidige college slechts minimale openheid van zaken verschaft Na de ophef fing van de geheimhoudings plicht op voorstel van het colle ge zijn alle gemeentelijke dos siers ter inzage gelegd, heeft het college een memorandum over de Welzijnsbron opgesteld en heeft het aan de commissarissen van de LDM en het bestuur van de stichting Welzijnsbron ver zocht alle relevante stukken ter beschikking van de raad te stel len. Rest ons nog op te merken dat wij als samenwerkende partijen, met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het collegebeleid, toch waarlijk niet via de krant hoeven te corres ponderen. Wij zouden toch ten minste eerst kunnen proberen met elkaar te praten. Of het moest er jullie om te doen zijn geweest jezelf publiekelijk schoon te wassen", aldus de brief van de PvdA. Centrum naar Freddie's Hoeve Van onze correspondent LEIDSCHENDAM Naar aan leiding van de huisvestingv moeilijkheden van het creativi teitscentrum heeft wethouder H. J. Bunnik van culturele za ken toegezegd dat zal worden bekeken of het centrum straks ruimte kan worden aangeboden in Freddie's Hoeve. Over het tijdstip waarop is nog weinig te zeggen. „Eerst moet de blauwe school (de Van Ruys- daelschool, red.) leeg. Dat kan pas als de school in zuid klaar is, hopelijk medio oktober. Dan moet er nog voor vijftigduizend gulden vertimmerd worden voor de bibliotheek die, zoals bekend, daarin wordt gevestigd. Het is dus best mogelijk dat het de cember, januari worat eer Fred die's Hoeve beschikbaar komt Andere ruimte is er in Leid- schendam niet", aldus de wet houder. kennis te maken met een krant waarin u óók het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden: de Leidse Courant. 14 dagen krijgt u 'm toegestuurd, gratis en vrijblijvend, als u nü de bon invult. dfl. woonpl.: tel.: Stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar: Antwoordnr. 349. Leiden. Leidse Courant Van onze correspondent LEIDSCHENDAM Door het verhuren, door de gemeente, van de Heuvelzijdeschool aan de Stich ting Vronestein komen met september een hon derdtal cursisten van de Stichting Creativiteits centrum op straat te staan. Het centrum had sinds vorig jaar, voor cursussen in 1 eerbewerking, fotografie, schilderen, tekenen en volksdansen, drie lokalen in huur. De daling van het leerlingental heeft het r.k. schoolbestuur genoodzaakt de school te sluiten. Volgens de bepalingen van de lager onderwijswet is de gemeente nu eigenares van het gebouw geworden. Het bestuur van het creativiteitscen trum is bijtijds de huur opgezegd en het heeft eind april de gemeente om nieuwe ruimte verzocht. Mevrouw mr. W. G. van Lier-te Flierhaar, voorzit ter van de stichting: „De huur was tegen 1 juni opgezegd, we hebben dit het gemeentebestuur op 22 april meegedeeld en om vervangende woo ruimte gevraagd. Omdat het ook onzeker is of v in twee lokalen van het koetshuis kunnen blijven hebben we voor het komende seizoen vijf lokalen gevraagd en gezegd dat we, vanwege de continui- teit graag in de Heuvelzijdeschool zouden willen blijven. Daarna hebben we nooit meer iets ge hoord".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 3