UEFA REKENDE NIET OP ARBITRAGE EN SCHREEF AJAX AL OP DE LIJST Touwtrekken om tweede plaats '4 LEIDSE COURANT PAGINA 16 ■miiBHir^ai— BAZEL op 28 mei kwam in Parijs, waar de finale van het tournooi om de Europacup I werd gespeeld, het organi satiecomité van de UEFA bijeen om zich onder meer te buigen over het vraagstuk dat Nederland had opgewor pen door de tweede plaats - naast Feye- noord - in het UEFA-Cup toernooi toe te wijzen aan de winnaar van de na- competitie. Het organisatiecomité van de UEFA be sloot deze winnaar niet te accepteren omdat het van mening is dat alleen de nummers twee en drie van de officiële nationale competitie mogen worden in geschreven en de nacompetitie niet vol doet aan de eis van een officiële nationa le competitie. De KNVB houdt echter vast aan de stelling dat de nacompetitie wel degelijk behoort tot de officiële com petitie. Sindsdien staan de standpunten lijnrecht tegenover elkaar en als dinsdag in Zurich de loting voor de drie Europe se toernooien wordt gehouden, zal behal ve de naam Feyenoord een blanco kaart je worden getrokken voor de tweede Nederlandse inschrijver, die nog niet bekend is. De gewiekste Maastrichtse advocaat mr. Max Tripels, lid van het sektiebestuur betaald voetbal, heeft de definitieve beslissing van het organisa tiecomité van de UEFA uitgesteld door in overleg met het befaamde Zwitserse advocatenkantoor Sollberger de arbitra geprocedure in te stellen. Wie wordt de winnaar van dit touwtrekken om de tweede UEFA-plaats door Nederland? - HBHHBHBBBB BAZEL In Bazel woont Lucien Schmidlin, een aimabel persoon, die lid is van het organisatiecomité van de UEFA en derhalve mede in Parijs de door Nederland aangevochten beslissing nam. Hij ontze nuwt meteen alle boze aantijgingen dat zowel de secretaris-generaal van de UEFA Hans Bangerter, als hij bijkans uit hun vel zijn gesprongen van kwaad heid omdat Nederland zich niet bij een voorheen, altijd onherroepelijk besluit van de UEFA heeft neergelegd. Bangerter en hij zijn zelfs niet teleurge steld, ten hoogste verwonderd over de houding van de KNVB. Lucien Schmidlin verduidelijkt dat als volgt: „In Parijs hebben wij na diepgaand overleg besloten de inschrijving van de tweede Nederlandse UEFA-kandidaat niet te accepteren. Indien deze te voorschijn moet komen uit een ons inziens niet officiële nationale competitie, zoals uitdrukkelijk in de reglementen is aangegeven". Met dit besluit is tevens de hou ding verklaard van Ajax-voor zitter Jaap van Praag, die naar van een andere officiële nationale competitie. Schmidlin: „Welnu, wat Neder- Parijs van deze beslissing op de land organiseert is geen officiële hoogte was gesteld en dus de tweede plaats claimde voor Ajax, als zijnde de als derde geëindigde in de nationale com petitie. In de reglementen staat dit: in geval twee clubs uit een land aan het UEFA-Cuptoer nooi mogen deelnemen, zijn dat de nummers twee van de offi ciële nationale competitie en de nummer drie, eventueel de win- Albanië trok zich terug (Van onze sportredactie) ZURICH Albanië heeft afgezien van het recht van deelneming aan de Europese toernooien. De plaats van Albanië in het UEFA Cuptoernooi is naar Rusland gegaan, dat nu dus drie in plaats van twee clubs voor Europa Cup III mag inschrijven. Dat zijn Spartak Moskou, Torpedo Moskou en Tschernomorez Odessa. nationale competitie. Een strijd om het nationaal kampioen schap kan men niet in tweeën delen zoals Nederland heeft ge daan. Er is één competitie, daar uit komt één kampioen tevoor schijn, één nummer twee en één nummer drie. Dat is volgens het organisatiecomité een logische gedachtengang. We moeten hie raan strak de hand houden. Daarom is in het reglement 1975/1976 ook met opzet het woordje „officieel" toegevoegd in het aanhangsel van artikel 22, dat de toelating tot het UEFA- Cuptoernooi regelt. U moest eens weten wat voor vreemde aanvragen we krijgen om een club te mogen inschrijven. Die wijzen we allemaal af. We zijn trouwens ook niet accoord ge gaan met het Engelse stand punt, dat inhoudt, dat geen twee clubs uit dezelfde stad mogen deelnemen. In het reglement wordt alleen gesproken over eventueel wijzigen van speelda- ta indien twee clubs uit dezelfde stad komen of de afstand tussen twee steden minder dan vijftig kilometer is. Als we allerlei uit zonderingen toelaten op het reg lement zullen we een nieuw moeten samenstellen, dat is ook een logische gevolgtrekking dunkt me. Maar dit terzijde. Ik begrijp niet goed dat Nederland vasthoudt aan die vierkamp. Bij ons was FC Zurich allang kam pioen maar er werd hard gestre den om de tweede en derde plaats voor het UEFA-Cuptoer- nooi. Dat stimuleert toch de competitie. Je kunt trouwens toch een vierkamp in redelijk heid geen officiële nationale competitie noemen. Dat is alleen uw eredivisie. Niet voor niets hebben we dat woorje officieel toegevoegd. We deden dat om te preciseren vanwege die vreem de aanvragen. Overigens heeft de UEFA voor het begin van de Nederlandse competitie, toen die vierkamp werd ingesteld, nooit ervan gehoord. De KNVB heeft altijd gezegd dat er een competitie was. Later, pas enige Mr. Tripels las de reglementen van de UEFA nauwgezet na en vond nog een gaatje waardoor arbitrage mogelijk bleek. maanden geleden als ik het goed heb, maar aan die termijn van enige maanden moet men mij niet vastnagelen, hoorden wij van die vierkamp. In Parijs is die 'afgewezen. Stel nu eens dat een van die vier clubs die in uw competitie niet op de tweede of derde plaats is geëindigd, die vierkamp wint, dan wordt de gehele opzet van het UEFA-Cuptoernooi geweld aangedaan Dat is juist opgezet met de bedoeling de sterkste clubs na de kampioen te laten deelnemen. Het zou nota bene wel nummer elf van uw eredivi sie kunnen zijn die u dan moet toelaten". Secretaris-generaal Hans Bangerter van de UEFA bleek niet kwaad, doch slechts verwonderd over de houding van de KNVB. Dit standpunt van de UEFA zal zo gauw mogelijk bestudeerd moeten worden door drie arbi ters. Nederland heeft er reeds een aangewezen, de Zwitserse advocaat Ricardo Gullotti. Met de arbiter die de UEFA kiest zal Gullotti een voorzitter ken en dit arbitragetrio zal een uitspraak doen die bindend is en waartegen geen beroep mo gelijk is. Overigens is dat ook niet mogelijk tegen beslissin gen van het organisatiecomité, maar de slimme Max Tripels vond in artikel 21 van het reg lement, met de steun van het Zwitserse advocatenkantoor Sollberger, de mogelijkheid voor arbitrage en daarvan maakt hij onmiddellijk ge bruik. Toen de dertigste juni was ver streken, had Nederland het in feite al verspeeld een tweede club in te schrijven. Dertig juni is namelijk de uiterste inschrijf- datum. De UEFA stuurde een brandbrief met een ultimatum dat vorige week vrijdag om 12.00 uur 's middags afliep. Nog maals was er op gewezen, dat de winnaar van de nacompetitie niet zou worden geaccepteerd. Trouwens, dat zou onmogelijk zijn, want de competitie is pas op 26 augustus afgelopen. Het gevaar beseffend dat Nederland met slechts één club, Feye noord, vertegenwoordigd zou zijn zond de sectie betaald voet bal een ijlbode naar het bureau van de UEFA in Bern. Het was Max Tripels, die met secretaris generaal Hans Bangerter sprak en de arbitrageprocedure in werking stelde. Daar zat Hans Bangerter, een bepaald niet on bemiddeld zakenman en een van de hoogste functionarissen van de UEFA. Hij vertolkte wel zijn resolute mening: „Het orga nisatiecomité acht de nacompe titie geen werkelijke officiële nationale competitie zoals de reglementen die voorschrijven. Inderdaad heb ik gesproken met mr. Tripels en ik ben tot de overtuiging gekomen dat de KNVB meent volkomen in haar recht te staan, maar, dat zal de arbitragecommissie dan moeten beslissen. Mocht deze beslissing ten gunste van de UEFA uitval len en Nederland alsnog beslui ten» om maar een club te laten deelnemen, Feyenoord, dan zul len we de tweede plaats aan een ander land geven. Dat houdt echter geen consequenties in voor het volgend seizoen. Dan heeft Nederland weer recht op twee plaatsen". Telex Afgelopen zaterdag zond mr. Tripels een telex naar het bu reau van de UEFA met daarin de naam van Ricardo Gullotti en het verzoek aan de UEFA om morgen reeds haar arbiter aan te wijzen zodat spoedig een voorzitter kan worden gekozen. Mr. Tripels verzocht eveneens in de loop van de volgende week deze zaak mondeling te behandelen. Hans Bangerter was hiervan nog niet op de hoogte omdat de deur van de UEFA uiteraard het weekend gesloten was. Hij twijfelde ech ter of de UEFA op zo'n korte termijn een arbiger kan aanwij zen. Ricardo Gullotti zal, ingefluis terd door mr. Tripels, als argu menten van de KNVB naar vo ren brengen, dat in de vergade ring van de sectie betaald voet bal van juni 1974 met grote meerderheid de nacompetitie in het leven is geroepen als deel van de officiële nationale com petitie en niet als apart deel. Bovendien zal hij erop wijzen dat de competitie in deze vorm het gehele seizoen heeft gefunc tioneerd en er al periodekam pioenen in de eerste divisie wa ren, waaruit dit seizoen op grond van dit systeem, Eindho ven is gepromoveerd. Mr. Tri pels: „Het is dus een bestaande situatie die we hebben doorge trokken naar de eredivisie. Het is wel degelijk de officiële com petitie. Daar is geen verweer tegen mogelijk. Trouwens de UEFA mag wel bedenken, dat ■■■mi Inmiddels heeft de sektie bé taald voetbal zich toch wel o(j glad ijs begeven door een sysj teem te hanteren dat niet tevoi' ren met de UEFA is besprokei!' en waarvan ook niet tijdig melj ding is gemaakt. Er zijn belof] ten gedaan, die moeten worden nagekomen. AZ'67, FC Twente en Sparti1 staan daar terecht op. Indien dé] arbitragecommissie tot een voo Nederland negatief oordeéfl mocht komen, zal alsnog Ajax; moeten worden ingeschreven^ als tweede lid. En zal het sectiej' bestuur zich de woede van de] overige drie clubs op de hals; halen en wellicht ook een eis tor schadevergoeding. Er is trou wens ook nog de mogelijkheid dat Ajax, indien het tot de na] competitie wordt gedwongen, iij' geval de arbitrage Nederland gelijk geeft, dwars kan gaan liggen door hun eigen land te laten uitzoeken of zo'n nacomj petitie kan worden gerekend tot de officiële nationale competitie1 zoals het UEFA-reglement zegt] Pikant detail: Op de offi-j ciële lijst van de deelneï mers aan het UEFA Cup-' toernooistaan onder hetj hoofd tweede land: Feye-j noord, Rotterdam en; Ajax, Amsterdam. De; UEFA had kennelijk niet gedacht dat de KNVB zo| stug zijn standpunt zou handhaven. Maar wat] kan sectievoorzitter Ho-[ gewoning nog altijd breedlachend verklarend:! „We blijven ons recht zoe-j ken" nog anders doen] dan de listige weg van de arbitrage bewandelen? HERMAN VAN BER- GEM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 16