Veel absenties en slechts één record NEDERLANDSE SPRINGTOP BREDER DAN DE WESTDUITSE Corrie Konings spelenderwijs naar recordtijd in de marathon Zware nederlagen veer Amerikaanse atüetiekpleegen LEIDSE COURANT MAANDAG 7 JULI 1975 PAGINA 13 papendal De atletiek- kampioenschappen van 1975 zullen niet met gou den letters in de annalen worden opgenomen. Niet alleen bleef het aantal seniorenrecordverbete- ringen beperkt tot slechts een (Joke van Gerven, sinds het weg vallen van Marjan Burg graaf en Anneke de Lan ge ongekroonde koningin op lange afstanden, op de betrekkelijk incourante 3000 meter in 9.12,40), maar tevens werd de kwaliteit van de onder vrijwel ideale omstan digheden gehouden titel strijd ernstig aangetast door het wegvallen van enkele prominenten. Na dat Ciska Janssen (ver springen) en Ina Blauw (800 meter) reeds eerder bericht van verhindering hadden gestuurd, alsme de speerwerpster Elly van Beuzekom, Werden ook de onderdelen 5000 meter en verspringen he ren ontdaan van hum meest attractieve deelne mer. Jos Hermens verscheen zater dag niet aan de start van de vijf kilometer en Roy Sedoc, die on langs bij de Sparta Spelen im poneerde door een sprong van 7,68 meter, trok zich voor dit onderdeel gisteren terug nadat hij er zaterdag niet in was ge slaagd om ook maar een geldige poging te laten opnemen bij zijn vroegere specialiteit: hinkstap- springen. Onder de verwachtingen bleef zeker niet het hoogspringen da mes. Nadat Ruud Wielart zater dag niet verder was gekomen dan 2,12 meter („Je bent te lang bezig. Eerst 's morgens die kwa- PAPENDAL 5-6 JULI NK75^ ATLE Tl EK iificatie en pas uren later de eigenlijke wedstrijd. Dat duurt veel te lang", aldus de lichtelijk teleurgestelde Haarlemmer) kreeg hetzelfde nummer bij de dames een uiterst boeiend ver loop. Niet minder dan vier atle tes overmeesterden de hoogste van 1,81: Mieke van Doorn, Ria Ahlers, Annemieke Bouma en Silvia Barlag. Mieke van Doorn herhaalde haar recordsprong van 1,85 meter. Silvia Barlag (uiteindelijk derde op hoog springen) gaf haar optreden ge durende het weekeinde op Pa pendal nog meer glans door haar beste eigen prestatie op verspringen te verbeteren tot 6,19, die meteen goed bleek voor goud en tweede te worden op de 100 meter horden in 14.61 achter Mieke Sterk. Bij het ontbreken van haar eni ge concurrente Elly van Beuze kom, schijnt Lida Kuys niet tot topverrichtingen te kunnen ko men. De Beverwijkse won welis waar met de speer, maar het beste resultaat (51,98 meter) bleef enige meters achter bij haar persoonlijk record. Een lichtpunt in de reeks mati ge prestaties mogen Olga Com mandeur en Bea Wiarda wor den genoemd. Na het terugtre den van illustere atletes op de langere afstanden heeft het jon ge IJmuidense meisje het in zich degene te worden die Ne derland internationaal weer een gezicht geeft. Olga Commandeur, die op de 800 meter al enige beloftevolle tijden neerzette, prefereerde op Papendal de 400 meter. Die keu ze leverde haar een tweede plaats op achter Trudy Wunde- rink (53,77 tegen 54,97), maar belangrijker: een verbetering van het jeugdrecord met ander halve seconde. Bea Wiarda trok de stijgende lijn bij het discus werpen door: 48,94 weer een jeugdrecord. Arno Körmeling presteerde op de 800 meter eveneens ver dienstelijk. De Twentse belofde versloeg Rijn van de Heuvel met fors verschil. „Ik had eigenlijk liever het jeugdrecord gepakt", vertelde Körmeling later. „Daar voor was ik gestart, maar deze titel geeft ook voldoening". Opvallend liefst alle drie hordennummers op zijn naam bracht. De Am sterdammer, die zich na het opgeven van zijn aspiraties als tienkamper heeft geworpen op de hordenspecialisatie en als zodanig op de 400 meter al on der de 50 seconden dook, ver diende hiermee de prijs voor de beste atleet, welke kwalificatie bij de dames Mieke van Doorn ten deel viel. Nusse liet op de 100, 200 en 400 meter respectievelijk 14,55, 23,63 (evenaring van het uit 1963 stammende record op dit tame lijk incourante nummer van Ma- rius Bos) en 51,07. Eltjo Schutter demonstreerde zijn onvolwassenheid. De beste vaderlandse tienkamper van dit moment liep gisteren van hot naar haar en kwam handen en voeten te kort om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Ter wijl hij tegelijkertijd bij het ver en polsstokhoog^pringen actief was moest hij tussendoor ook nog even op de 200 meter hor den meelopen en hiervoor de huldiging ondergaan. Alles bij elkaar vergaarde schutter wel een fraai aantal medailles (zil ver op de 110 meter horden en idem bij verspringen), maar ont beerde de vereiste concentratie om op zijn specialiteit de polsstok tot een opmerkelijk prestatie te komen. Nadat hij 4,60 in zijn eerste beurt had overbrugd faalde hij driemaal op 4,75, de volgende hoogte. „In plaats dat hij zich nu tijdens deze kampioenschappen werpt op de technische nummers, waar hij in zijn tienkamp nogal op tekort komt, gaat hij hier alle onderdelen doen waarop hij al goed uit de voeten kan", kriti seerde bondscoach Jaap Noord- JOKE VAN GERVEN een record enbos. „Hij wil zich zo veel mo gelijk laten zien, maar dupeert zichzelf daar eigenlijk mee. Dat is jammer". Gerard Tebroke, enige jaren ge leden als opzienbarend talent naar voren gekomen op de lan ge afstanden, manifesteerde FRANK NUSSE alle hordentitels zich ook weer sterk. Nadat de Arnhemmer zaterdag zonder be dreiging de vijf kilometer won was hij gisteren de enige die m de buurt van Hermens kon blij ven. In tijd overigens niet zo opvallend: 28.47.22 tegen 29.13.22. Sammy Monsels vierde een dubbele triomf op de sprint nummers, waarbij zijn tijden van 10,66 en 21,23 alleszins ac ceptabel waren. Toine van de Goolberg bewees opnieuw de beste loper op de 400 meter te zijn. Zijn race eindigde in 47,09. Frank Werkman KIEV De sterk verzwakte atletiekploegen van Amerika hebben in de tweedaagse wedstrijden te Kiev tegen Rusland zware nederlagen moeten slikken. De Russische heren zegevierden met 192 tegen 89 punten en de Oosteuropese dames waren met 96 tegen 49 punten oppermachtig. Over beide dagen tezamen genomen, wonnen de Amerikanen zeven onderdelen en behaa'den twee dubbele overwinningen (op de 200 meter en 400 meter heren). De Russen daarentegen boekten maar liefst negen „dubbels" en wonnen ook alle estafettenummers. De Amerikaanse dames kwamen niet verder dan twee zeges, op het hoogspringen door Loni Huntley (1,84 meter) en de 800 meter door Madeleine Jackson-Manning (2.00,31). Naast de goede verrichting van Madeleine Jackson valt te vermel den de 23,1 seconden van Svetlana Belova op de 200 meter, de 1.46,1 van de Amerikaan Enyeart op de 800 meter, de 9.07,4 van Rositsa Peklivanova (Buig.) op de 3000 meter dames en de 65,88 meter met do discus van Faina Melnik. Ploeg voor EC Sofia PAPENDAL De Nederlandse damesatletiekploeg die deelneemt aan de Europa Cupstrijd komend weekeinde in Sofia is als volgt samengesteld: 100 m.: Mieke Sterk; 200 m.: Margot Lommers; 400 m.: Trudy Wunderink; 800 m.: Ina Blauw; 1500 m.: Joke van Gerven; hoog: Mieke van Doorn; ver: Silvia Barlag; discus: Ria Stalman; kogel: Elna Schalk; speer: Lida Kuys; 100 m.: Mieke Sterk, 4 x 100 m.: Sterk, Lommers, Margien Koopman, Riet Visscher, Sylvia van Dongen; 4 x 400 m.: Wunderink, Wilma Hillen, Olga Commandeur, Rona Keiler. Trainer Tancic van Mieke van Doorn: PAPENDAL. In de buurt van de hoogspringbak deed Dra- gan Tancic een opmerkelijke uitspraak. "Jullie", zei hij bin nen gehoorsafstand van Mieke van Doorn die even eerder het Nederlandse record met 1.85 meter had geëvenaard, "heb ben een veel bredere hoog- springtop dan in West Duits land". Tancic, trainer werk zaam in het land dat de laat ste Olympische kampioene Ul- rike Meyfouth afleverde deed er voor de ongelovige toehoor ders nog een schepje bovenop. "Ik heb nu bij de Nederlandse kampioenschappen eens goed om me heen geken en gezien dat jullie talent zat hebben. Het enige dat ze eens moeten leren is werken. Hard werken. Als ik hoor dat sommigen drie keer per week trainen, moet ik wel lachen". De blik van Dragan Tancic wendde zich haast op hetzelf de ogenblik naar zijn pupil Mieke van Doorn en hij sprak vol bewondering: "Ik heb toch al zo'n twintig Olympische deelnemers getraind, maar nog nooit was er een sport vrouw bij met zoveel c ncen- tratie en ijver als zij. Als ande re atleten uit Nederland daar nu eens een voorbeeld aan ne men". Mieke van Doom, ver huist naar het Westduitse Er langen om zich een jaar lang te wijden aan de sport, toonde op de Nederlandse kampioen schappen nog eens haar voor uitgang met een sprong van 1.85. Een prestatie, bereikt on danks een enkelblessure. Tan cic: "Van onze sportarts had ze een startverbod gekregen. "Der Mieke" wilde daar niet naar luisteren. Zij wilde laten zien, dat ze goed was". Dat lukte dan temidden van haar concurrentes, van wie Ria Ah lers, na een lange blessuretijd weer terug, tot 1.83 kon vol gen. Mieke van Doom kon niet verslagen worden, want zij had zich voorgenomen te win nen. "Dat is eigenlijk het ver rassende van alles", vertelde Dragan Tancic opgetogen, "mentaal is zij ontzettend vooruitgegaan. Veel sneller dan ik verwacht had. Fysiek is zij nog te zwak. Als dat ook éénmaal op peil is, kan zij Omhoog Tancic was niet alleen in Ne derland om zijn pupil e be wonderen. Van de gelegen heid heeft hij gebruik ge maakt om met de KNAU te praten. Ter, zoals de Joegosla vische trainer het noemt, ver hindering van eventuele hin dernissen op weg naar om hoog. "Met het oog op het verblijf in het buitenland is een goede coördinatie nood zaak. Alle moeilijkheden zijn uit de weg geruimd en de KNAU heeft uitspraken ge daan, die een goede begelei ding voor de toekomst waar- Naast bewondering, die Tan cic over had voor de Neder landse atletiek, wekte één top per verwondering bij hem op. Dat Jos Hermens afschreef voor de vijf kilometer, zoge naamd vanwege vervoerspro blemen maar in werkelijk heid zat de wedstrijd vrijdag gelopen in Londen hem nog dwars kon de Joegoslavi- Mieke van Doorn passeert de lat op 1,85 waarmee zij haar eigen nationale record evenaart. sche trainer niet begrijpen. "Twee wedstrijden in twee da gen mag geen excuus zijn. Op Olympische Spelen moet hij dat ook doen. Daar geldt altijd een dubbele belasting. Dat hij afschrijft is voor mij ongeloo flijk. Dan is hij voor mij ook geen grote". Ziekte Tot degenen die ook willen werken behoort Evert Hoving. Hèt talent op de middenaf stand bewees het op het spec taculairste nummer van het afgelopen weekeinde, de 1500 meter, waarin hij Haico Scharn tot een figurantde klasseerde. "Ik heb alleen maar op Scharn gelet. Hij was mijn enige concurrent. Omdat ik wist, dat hij sukkelde met de ziekte van Pfeiffer af ik mezelf meer kans". Op een punt, waar niemand het verwachtte spurtte Hoving la Scharn" weg van zijn tegenstanders om in een voor een tactische race goede tijd van 3.46.2 te finishen. Ter il lustratie: De laatste 300 meter gingen in 39 seconden. De ex plosie van Evert Hoving kwam niet onverwacht. De 22-jarige atleet uit Emmeloord voldeed al twee keer aan de Olympi sche limiet. "Daar staar ik me overigens niet blind op. Die limieten moeten er vanzelf ko men". Waarmee Evert Hoving tegelijkertijd getuigt van zijn nuchtere mentaliteit Bij een test op de Utrechtse universi teit is twee jaar geleden voor speld dat zijn lichaam in staat is tot 3.36 op de 1500 en 1.46 op de 800 meter. Hoving, die dit jaar al tot tijden kwam van respectievelijk 3.39 en 1.47 PAPENDAL 5 - 6 J U LI NSC75 ATLETIEK gaat uit van het simpele stand punt: "Ik wil kijken wat ik met mijn eigen lichaam kan doen en er uithalen wat erin zit". De kampioen op de 1500 meter wordt daarbij gesterkt door de belangstelling van een bevriende Engelse topatleet die zich vorig jaar verwonderd afvroeg waarom hij eigenlijk niet naar de Europese kam pioenschappen ging. Evert Ho ving is dan meteen bij de kri tiek, die hij graag ook vlak na een kampioenschap spuit. "De KNAU is veel te bang met selecteren. Er worden steeds mensen uitgezonden die al een reputatie hebben. Waarom geen ander? Als een Neder landse atleet hier eens een keertje doorbreekt, moet hij wel over een enorme portie doorzettingsvermogen be schikken. Er is met mensen als Körmeling en Lok om er maar een paar te noemen talent ge noeg? Als ze eens een kans zouden krijgen, hoeven we he lemaal niet onder te doen voor het buitenland". Waarmee Evert Hoving hetzelfde bedoel de als Dragan Tancic: Talant is er zat. KEES KOOMAN ES WINNAAR VAN DE WEIJDE HA© GELUK ROTTERDAM Haast schuchter stond Corrie Konings de mensen die om haar heen dromden te woord. De kleine frêle atlete uit Roozendaal leek het zelf alle maal nog niet zo goed te bevatten. Geen spoor van vreugde tekende haar ge zicht. Toch was het waar. De eerste marathon die Corrie Konings liep lever de met 2.57,12 een tijd op die goed was voor een Nederlands record, dat tot zaterdag op naam stond van Marijke Moser met 3.08. Het was met het doel dit record te verbeteren, en dan nog binnen een tijd van drie uur, dat Corrie Konings vijf minuten nadat honderd vijf tig heren van start waren gegaan, begon aan haar 42 kilometer en 196 meter. De eerste ronde op de sintelbaan van de Rotterdamse Atletiekvereniging Metro werd nog afgelegd in gezelschap van de enige andere dame de Zwitserse Liselotte Weiss- berger. Daarna zette zij haar wedstrijd tegen de klok slechts vergezeld van haar trainer en echtge noot Kees Konings voort. Mede daartoe geïnspi reerd door geestdriftige speaker Harm Hendriks klaterde overal waar zij passeerde het applaus op. Stug liep Corrie Konings door. Bijna drie uur achter elkaar. Toen had zij haar doel bereikt. „En toch is het me verschrikkelijk meegevallen" was het eerste wat zij uitbracht nadat zij de enkele felicitaties in ontvangst had genomen. „Ik ben nu ook eens niet zo verschrikkelijk moe. Ik had het me veel zwaarder voorgesteld. Alleen tussen de dertig en de vijfendertig kilometer had ik het even moeilijk, maar voor de rest geen centje pijn." Het idee om aan de marathon deel te nemen ontstond bij het echtpaar Konings pas enkele maanden geleden. Kees Konings: „Corrie is pas op haar dertigste met atletiek begonnen. Op den duur werden er steeds langere afstanden afgelegd. En op een gegeven ogenblik, zeker nadat de marathon vorig jaar voor dames werd openge steld, denk je toch: Waarom niet?" Kreeg Corrie Konings veertig kilometer lang bijval van het publiek, het enige geluid dat de heren in het algemeen begeleidde op hun barre tocht was het monotone geroffel van hun voeten op de straatstenen. Verrassende winnaar werd Ko v.d. Weijde in een tijd van 2.27,16 voor de Brit Derek Davis (2.48,48), Piet Kooy (2.28,49) en de grote favoriet Johan Kyne (2.30,59), die twee seconden voor Piet van Alphen finishte. Ko van de Weijde was zelf de laatste die op een overwinning had gerekend. „Iedereen had gegokt op Johan Kijne. En laten we eerlijk zijn, hij is ook de sterkste loper. Maar ik ging vanmiddag wei lekker". „Ik weet ook niet hoe dat kwam. Ik geloof niet dat ik nu zoveel sneller ging. Het leek meer alsof de anderen stil bleven staan. Ik heb er eigenlijk niets voor gedaan. Neem nu Johan. In het begin heeft hij echt zijn best gedaan om weg te komen. Zelfs met af en toe een stukje sprinten en dat soort werk. We konden hem steeds terugpakken. Voor mij heeft hij op die eerste twintig kilometer teveel kracht verspeeld." Iets waar Johan Kijne het wel mee eens kon zijn. „Ik denk dat ik vandaag te geladen was, ik wilde te graag winnen. Halverwege viel ik stil. Nee, ik zal nog veel sterker moeten worden." Dat hij niet de geschiedenis in zou gaan als de eerste Neder lander die de Rotterdamse marathon op zijn naam bracht besefte Kijne al in de voorlaatste ronde. Bij het passeren van de jurywagen riep hij zijn vriendin toe: „Niets aan te doen, een ander kam pioen." Winnaar Van de Weijde had echter zelf ook nog een nodige dosis reserve ten opzichte van zijn eigen prestatie. „Ik ben een slow-starter. Maar de KNAU bepaalt al in het begin van het seizoen de selecties. Omdat ik dan nog niet op mijn top zit, ben ik er ook nooit bij. Maar als alle jongens in het buitenland zitten valt er voor mij nog wel eens een wedstrijdje te winnen. Want laten we eerlijk zijn, zo sterk was deze marathon nu ook weer niet bezet." Op Johan Kijne en de Brit Davis na kende deze vierde editie van de overigens voortreffelijk georganiseerde Rotterdamse marathon geen grote namen. „Ik heb geluk gehad" benadrukte Ko v.d. Weijde nogmaals. „Ik heb er niets aan gedaan." Waarbij hij gemakshalve maar vergat dat het uitlopen van de marathon al een prestatie op zich is. En dat was zeker ook zo voor de laatste binnenkomers. Terwijl vrijwel alle beozkers al huiswaarts keerden, baancommissarissen hun heil in. de kantine zochten en het verkeer weer de voorrang kreeg boven de lopers, legden zij strom pelend, soms als op eieren lopend, de laatste paar honderd uiterst zware meters af. Uiteindelijk zat ook voor hen het zwaarste nummer dat men in de atletiek kent er op. PAUL HOVIUS Corrie Konings gaat over de finish. De snelste tijd ooit door een vrouw in Nederland op de marathon gelopen is een feit I1 "~r~i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 13