Aanvraag voor organiseren van WK 1990 ligt in archief FIFA FC AMSTERDAM KREEG HET NA 30 TOCH NOG BENAUWD TEGEN BKK Bal had doellijn Real gepasseerd Hooggeschoolde Nubar van Echten een klasse apart Feyenoord wil standaardteam op zaterdag; ADO echter niet NEDERLAND EN BELGIE HOUDEN VOL Interfoio-voetbal Militairen starten sterk op WK voetbal Arbitrage transfer lyidema L©TT© TOTO SUPERTRIO IN SWEEPTAKES VOOR HENGSTEN Krappe overwinning van Jonker Volann LEIDSE COURANT AMSTERDAM Nederland bleek weer eens een vasthoudend volkje te herbergen. Driekwart jaar geleden was het gelanceerde plan van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de even Koninklijke Belgische om desgewenst en eventueel de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal 1978 van Argentinië over te nemen een weliswaar ambitieus maar niet haalbaar voorstel. Zaterdag, direct na zijn aankomst voor een tweedaags (beleefd heidsbezoek aan Nederland onthulde Joao Havelange, de president van de FIFA, dat de wereldvoetbalorganisatie een aanvraag had gekregen van Nederland en België om de wereldstrijd 1990 te mogen organiseren. Minzaam deelde Havelange mede dat het verzoek in de archieven van de FIFA is opgeborgen maar dat het nog veel te vroeg is om er serieus over te gaan denken. „De commissie die daarover oordeelt, achtte het zeer voorba rig om nu al over 1990 te gaan beslissen", deelde Havelange op Schiphol mee. Dat door de KNVB noch door de KB VB openbaar gemaakte verzoek werd Havelange ontlokt omdat men wel eens wilde weten hoe beide bonden driekwart jaar ge leden tot het opzienbarend voor stel waren gekomen om, desge wenst en eventueel, de FIFA te hulp te snellen indien Argenti nië in gebreke zou blijven c.q. zou moeten blijven. Een eigenschap van hoogge plaatste bestuurders is onveran derlijk dat zij met veel woorden rakelings langs het onderwerp kunnen zeilen. Havelange bleek daarin ook een meester. Hij strooide een vat wierook uit over Nederland, de KNVB wier voorzitter Wim Meuleman hij ui terst hoog schatte, de vader landse bevolking en het voetbal dat de hele wereld had ver overd, „maar er is geen enkele reden of motief om Argentinië de organisatie van het wereld- toernooi te ontnemen." Havelan ge bracht naar voren dat het trouwens onmogelijk was op het verzoek van Nederland en Bel gië in te gaan „want dan zouden eerst de reglementen gewijzigd moeten worden die voorschrij ven dat het wk. beurtelings in Europa en Amerika wordt geor ganiseerd." Met zoveel woorden zei Havelange het wel niet, maar er kan op gerekend worden dat het wk. 1978 niet uit Amerika is te sleuren als de nood aan de man zou komen. Maar waar kwam dan toch des tijds dat voorstel van Nederland en België vandaan. Zoiets doet men toch niet zonder meer. De dag tevoren, tijdens een eerder afgesproken gesprek met KNVB-voorzitter Wim Meule man, had deze ons gezegd: „Toen Argentinië al was aange wezen, werd Havelange presi dent. Hij vond dat er bij een dergelijke immense organisatie een reseryeland moest zijn. Ne derland en België boden zich aan. Dat was met de FIFA be sproken, waar men zeer enthou siast was. Op de grote conferen tie van 30 april in Dakar werd evenwel met geen woord meer over een reserveland gesproken en toen hebben we het maar laten zitten. We zouden dan toch in tijdgebrek zijn gekomen. Het was zeker niet onze bedoeling Argentinië te verdringen maar over het reserve zijn is tevoren uitvoerig met de FIFA gesro- Ik weet niets Daarvan distantieerde zich Joao Havelange die van mening was dat Nederland en België zich weliswaar niet lichtzinnig had den opgeworpen' voor 1990 „want er zijn stadions en hotels genoeg en er is verbinding mo gelijk met alle landen ter we reld" maar ,,het is mogelijk dat vervangen contact heeft gehad met een of meer van de eenen twintig FIFA-bestuurders. Ik weet er niets van." Als een soort compensatie werd Nederland en België destijds wel het wereldkampioenschap voor juniorteams aangeboden. Meuleman: „Omdat België om streeks die tijd het toernooi voor de EUFA-jeugd moet orga niseren, kan dat niet doorgaan. Om alleen Nederland te laten organiseren, is te rikant. De fi nanciële consequenties zijn te groot. Dat junior-wereldkam pioenschap is totaal niet aan de orde. Ik geloof dat Tunesië daarvoor belangstelling heeft." Havelange, toonbeeld van hoffe lijkheid, wenste zich als voorzit ter van een sportorganisatie niet uit te laten over de gevolgen van de politieke ontwikkelingen in Argentinië en deelde mede dat hij vandaag een onderhoud zou Havelange, hier recht3 in gesprek met voorzitter Van Rijn van Sparta: „Nederland en België hebben zich voor de wk in 1990 kandidaat gesteld". hebben met Eurovisie omdat de WK 1978 op de agenda prijken, tv-uitzendingen uit Argentinië „Maar het is een commissie van niet al te eenvoudig gerealiseerd voorbereiding en die ziet nauw- zouden kunnen worden. Half lettend toe dat het land zich november zal de FIFA in Guate- houdt aan de termijnen waarop mala vergaderen en daar zal de organisatie is gebaseerd." Havelange twijfelt niet: Argenti nië organiseert. En wat 1990 be treft zal men te zijner tijd wel zien. De Nederlands-Belgische aanvraag ligt in het archief. HERMAN VAN BERGEM KATWIJK FC Amster dam heeft op het terrein Van Quick Boys in Kat wijk een wedstrijd voor de intertotocompetitie (groep 9) tegen BK Ko penhagen met 54 ge wonnen. Bij de rust leid den de Amsterdammers met 3—0. In de wedstrijd tussen FC Am sterdam en KB Kopenhagen kwamen de Amsterdamse doel punten op naam van Wetzel (2), Visser, De Jong en Otto. Er waren ongeveer 2500 toeschou- ROTTERDAM Een bedroe vend slecht spelend Sparta dat veel weg had van een vreemde lingen-legioen, was geen partij voor het veel sterkere Zweedse Malmö dat met 30 won. Onder de tweeduizend toeschouwers die naar het kasteel waren geko men bevond zich ook Havelan ge, de voorzitter van de FIFA. Scoreverloop: 25. Larsson 01, 63. Gervin 0—2, 75. Sjoeberg 0—3. Scheidsrechter Pijpers. Toeschou wers 2.000. velsen De Deense amateurs, die al weer met de competitie begonnen zijn, konden het tem po in de eerste helft van het duel tegen Telstar goed bijhou den en de schade beperken tot een kleine achterstand. Na rust viel Holbaek terug, maar Tel star kwam niet verder dan een doelpunt. Bij Telstar debuteerde de Engelse middenvelder Ayre Scoreverloop: 24e Van Kooten 1—0, 26e Stout 2—0 (strafschop). 31e Jen sen,2—1, 58e Van Kooten 3—1. VAEXJOE In Zweden leed AZ'67 tegen Oesters Vaexjoe een onverdiende nederlaag (02). De Alkmaarders kregen DUISBURG In het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal voor militairen staat Ne derland met drie punten uit twee wedstrijden bovenaan in groep A. Nummer twee Koeweit won zaterdag met 3-1 van Grie kenland. Nederland dat met 1-0 won van Koeweit en gelijk speelde met 0-0 tegen Nigeria speelt dinsdag tegen Grieken land zijn laatste wedstrijd. In groep B staat West Duitsland ongeslagen aan kop. Zaterdag wonnen de Duitsers met 2-1 van Kameroen. -aStand groep ba; 1.,Nederland 2 10 3 1—0 2. Foewe t 2 10 12 3-2 3. Griekenland 2 10 12 3-4 4. Nigeria 2 0 1111-2 stand groep B: 1. West Duitsland 2 2 0 0 4 4-1 2. Iran 2 0 2 0 2 0-0 3. Kameroen 2 0 1111-2 4. Syrië 2 0 1110-2 zeker zeven uitgespeelde kan sen, maar daar werd geen enke le van benut. Kist, die overigens aan het hoofd geblesseerd raak te, en Nygaard waren wat be treft het missen van scoringsge- legenheden de voornaamste „boosdoeners". Toeschouwers 1000. De uitslagen van de wedstijden in de groepen met Nederlandse clubs zijn: Groep 1: SpartaMalmö 03, Wac- ker Innsbruck—Standaard Luik 1—1. Groep 4: Telstar—Holbaek 3—1, Zag- lebie SosnowiceSturm Graz 60. Groep 6: Oesters If—AZ'67 2—0, Grasshoppers-Row Rybnik 02. Groep 7: FC Amsterdam—BK Ko penhagen 54, Spartak Tmava—Be- lenenses 2—2. De standen zijn: Wacker Insbruck Malmö FF Standaard Luik Sparta Zaglebie Sosnowice 2 2 0 0 4 7—0 2 1 1 0 3 7-1 1 1 0 0 2 3-0 10 10 11—1 2 0 0 2 0 0—9 Sturmgraz Holbaek BK Groep 6: Row Rybnik Oesters Vaexjoe AZ'67 Grasshoppers proep 9: Spartak Trnava Belenenses FC Amsterdam KB Kopenhagen 110 12 3-2 2 10 12 2—6 2 0 0 2 0 1—5 2 2 0 0 4 4—1 2 10 12 3—2 2 10 12 3—3 2 0 0 2 0 1—5 2 1 1 0 3 7—3 2 1 1 0 3 3—2 2 10 12 5-5 2 0 0 2 0 5—10 NAAST TITEL OOK BEKER BARCELONA Real Madrid heeft onder leiding van de Joegoslavische trainer Miljanic, die wel een zeer succesvol eerste jaar kent, de dubbele kampioenstitel behaald. Na het competitiekam pioenschap won Real zaterdagavond ook de Spaanse beker. De finale tegen stadgenoot Atleti- co Madrid was goed en zeer spannend. Na de reglementaire 90 minuten was de stand 00 en, ook de verlenging tweemaal 15 minuten leverde geen doelpunten op. Voor het eerst in de 74-jarige Spaanse bekergeschiedenis moest de strijd beslist worden door strafschoppen. De Real-spelers scho-' ten vier maal raak en Atletico slechts driemaal. Merkwaardig dat in de wedstrijd tussen de twee Madrileense clubs geen enkele speler meedeed die in Madrid geboren was. Aanvoerder Amannio van Real Madrid neemt de Spaanse beker in ontvang st, na een zege op Atletico Madrid (Van onze sportredactie) ENSCHEDE Nee heeft, zoals te verwachten was, de KNVB verzocht een arbitragecommis sie uitspraak te laten doen over de hoogte van het voor de FC Twentespits Johan Zuidema te betalen transferbedrag. Zoals bekend hebben de eredivi sieclubs uit Nijmegen en En schede daarover geen overeen stemming kunnen bereiken om dat het verschil tussen vraag prijs (850.000 gulden) en aanbod (ongeveer 350.000 gulden) on overbrugbaar bleek te zijn. Atletico de Madrid had het voordeel van eigen terrein (dit was door loting beslist) en in de twee vroegere finales (19 0 en 1961) waarin beide clubs tegen elkaar uitkwamen, was Atletico de overwinnaar. Het was een echte bekerfinale, hard maar sportief. Beide ploegen gaven zich volledig. Steeds werd er aanvallend gespeeld, zodat de toeschouwers en tv-kijkers een spannend schouwspel kregen voorgeschoteld. De eerste helft domineerde Atletico dat zeer enthousiast begon, licht. Maar de aanvallen van Real waren nauwkeuriger en beter opge bouwd. Beide elftallen kregen mèerdere doelkansen. De verde diging en bovenal de twee doel- verdedigers voorkwamen echter zekere doelpunten. Bij Real wa ren de uitblinkers Pirri, Aman- cio en de doelverdediger Michel Angel. Bij Atletico Reina, Euse- bio en Garate, maar alle spelers voldeden en gaven zich geheel. De wedstrijd was van beide zij den sportief. Er was slechts één gele kaart voor Pannadaro Diaz voor onrechtmatig haken van Pirri. Beide elftallen kenden geluk en' tegenslag. Bij Real werden scho ten van Amancio, Santanilla en Victoria door de lat en paal teruggeketst. Atletico-aanhan- gers juichten in het tweede kwartier van de verlenging voor een doelpunt, nadat Michel An gel een schot van Becerra op het nippertje kon keren, maar volgens velen had de bal de doellijn gepasseerd. De scheids rechter kende dit doelpunt niet toe na kort overleg met zijn grensrechter. De slow motion op de televisie liet echter zien dat de bal zeker enkele centimeters achter de doellijn door de doel verdediger was gestopt Ook werd een doelpunt van Benegas' terecht wegens buitenspel van een andere Atletico-speler afge keurd. Na afloop werd de beker uitgereikt door generaal Franco. Het is de 13e maal dat Real Madrid de nationale beker wint.. Nu Real ook bekerwinnaar is, maar deelneemt aan de Europa Cup I, zal de nummer 2 in de bekerfinale, Atletico de Madrid, mogen deelnemen aan de Euro pa Cup II. De winnende cijfers van lotto no. 27 zijn: 3 - 21 - 36 - 37 - 39 - 40. Res. getal 10. Het aantal deelnemers aan lotto no. 27 bedroeg 732.017, die voor een inleg zorgden van 2.955.322 gulden. Het prijzenbedrag is 1.401.403,-. De prijzen zijn: Ie prijs: 490.491,-. 2e prijs: 140.140,-. 3e prijs: 210.210,-. 4e prijs: 280.280,-. 5e prijs: 280.280,-. In de loterij „Spiel 77" zijn de volgende winnende getallen bekend gemaakt: 9.6-4-6-3-0-7. De uitslagen van de voetbalwedstrijden, die voorkomen op sportto- to nummer 27, zijn: 1 2 3 Swarovski Innsbruck—Standard Luik 1-1 x Sparta—Malmö FF 0-3 x Inter Bratislava—Voeest Linz 0-2 x VejleEintracht Braunschweig 0-5 x - Telstar—Holbaek 3-1 x Zaglebie SosnowitsSturm Graz 6-0 x Tennis Borussia Berlin—Aik Stockholm 1-3 x Osters Vaexjö—AZ'67 2-0 x Grasshoppers—Row Rybnik 0-2 x IFK Göteborg—Young Boys 0-1 x Bohemians—Kaiserslautern 2-1 x FC Amsterdam—Kopenhagen 5-4 x Spartak Trnava—Belenenses 2-2 x Het aantal deelnemers aan toto no. 27 bedroeg 27.589, die voor een inleg zorgden van 80.249 gulden. Het prijzenbedrag is ƒ38.118,-, waarvan voor de - Ie prijs: 15.247,- 2e prijs: 9.529,- 3e prijs: 13.341,- .De uitslag van het supertrio was: 1. Nummer 5 (Abner M, J. P. van Leeuwen) 2. Nummer 1 (Jello, M. v.d. Togt) 3. Nummer 8 (Ido Hanover, M. van Leeuwen). Totale omzet: 41.748,- Uitkering per juist voorspeld supertrio (5-1-8): 3.913,8 (Van onze paardesport- medewerker) GRONINGEN De ze ventienjarige Wim van Buytene uit het Brabant se Boxmeer maakte het gistermiddag op de dra- versbaan van het stad spark in Groningen tij dens de klassieke drave rij om de Sweepstakes voor hengsten helemaal. De driejarige Nubar van Echten is geen liefhebber van autostartkoersen en ook gisteren sprong deze klassieke, hooggeschool de hengst nadat de start was gevallen over 2300 meter in de fout. Wim van Buytene hield zijn hoofd bij het werk en nam Nubar van Echten rustig terug. Met een handicap van zeker 50 meter begon hij zijn ach terstand in te lopen. Nu bar van Echten gaf toen een ware drafdemonstra tie waar de zo'n zeven k achtduizend Groningse toeschouwers de rillin gen over het lijf van kre gen. Met nog ruim 1000 METER VOOR DE BOEG HAD Nubar van Echten reeds een vierde positie ingenomen achter leider Niels Zuidveld, Nimrod R en Nicky Norton. In de laatste bocht met nog zo'n vijfhonderd meter te gaan ging Nubar van Echten aan de leiding en kon hem in feite niets meer gebeu ren. Nimrod R werd met Wim Velis op afstand tweede voor Niels Zuidveld. Tijd van de win naar op de kilometer was 1.21.1 seconde. Door deze overwinning heeft Nubar van Echten zijn kandidatuur voor de jaarlijkse draversderby zondag 3 augustus op Duindigt, weer eens beves tigd. Jan van Buytene, trainer van het paard, zoende zijn dol gelukkige zoon als vader en trai ler. Het was de 44ste overwin ning van zijn zoon Wimpie. Va der Jan: "Het is een goed paard maar mijn jongen kan er wat van in de koers. En nu de derby. Op de dag van de derby wordt Wim juist 18 jaar. Ik hoop dat het feest 3 augustus niet op kan. Eigenaresse van Nubar van Echten is mevrouw Knipscheer "Om half zes vanmorgen zijn we al naar Groningen vertrok ken. Hoe dichter we in de buurt van het Stadspark kwamen, hoe meer onze zenuwen gingen mee spreken. Maar gelukkig, Wimpie heeft er op de sulky geen enkele last van en dat heeft ons de winst in deze sweepstakes voor hengsten gebracht". De sweepstakes voor de merries leverde een overwinning op voor Dirk Suykerbuyk uit Broek in Waterland. Met Night Merry in de kilometertijd van 1.22.5 sec. Favoriet Nora Han over met Klaas Woudstra maak te na de start een fout en kon niet verder komen dan een der de plaats. Voor de expediteur Suykerbuyk betekende de over winning in deze Sweepstakes voor merries een tweede in zijn loopbaan. Twee jaar geleden bracht hij Lord Faune in het zelfde stadspark van Groningen als eerste over de eindstreep. Hij is niet alleen van Nightmer- ry de pikeur, maar ook de trai ner en de eigenaar, zodat de kassa voor hem flink ging rinke len. Hij werd 14 mille wijzer. De supertrio draverij in het Groningse stadspark bracht een verrassende overwinning op voor Abner met pikeur Joop van Leeuwen. Favoriet Treize F maakte na de start een fout en sprong bovendien nog als twee de aankomende door het stek. (Yellow werd nu tweede voor Ido Hanover. Abner zegevierde in de kilometertijd van 1.17.6 het geen op de Groningse baan ge lijk een rekordverbetering bete kende. Het oude rekord staat op naam van Fontanes in 1.18.1 twee jaar geleden op deze baan gelopen. De supertrioformatie vijf-een-acht bracht 3.913.80 gul den op. Arthur van Rijswijk DEN HAAG Gedurende lange tijd doen de clubs uit het betaalde voetbal pogingen hun hoogste amateurteam onder te brengen in de competitie voor standaardelftallen van het zondaga- mateurvoetbal. Deze sectie heeft daartegen echter principiële bezwaren. Bij de sectie zaterdagvoetbal is dat daarentegen niet het geval en daarom heeft Feyenoord 3, het hoogste amateurelftal van de Rotterdamse eredivisievereniging, besloten het volgende seizoen uit te komen in de competitie van het zaterdagvoetbal. Het team, dat speelde in de reserve eerste klasse van de zondaga mateurs, zal nu worden ingedeeld in de laagste klasse van het zaterdagvoetbal, de derde klasse van de afdeling Rotterdam. Feyenoord hoopt door achter eenvolgende kampioenschappen en promoties met het derde team zo spoedig mogelijk terug te keren naar de KNVB. Ook FC Den Haag zoekt al geruime tijd naar een mogelijkheid van het derde elftal een standaard team te maken. Waarnemend se cretaris J. H. Huber: „De tak- tiek van Feyenoord kunnen we helaas niet volgen. We zijn een zondagvereniging en er is bij de spelers weinig animo om op za terdag te gaan voetballen. Bo vendien hebben we op zaterdag te kampen met een gebrek aan velden door onze vele jeugdelf- tallen. Deze kwestie wordt op dit ogenblik in de FBO behan deld, nadat onze algemene voor zitter, de heer Arons, alle clubs had aangeschreven om de KNVB onder druk te zetten. We moéten dus gewoon afwachten of de bond een mogelijkheid voor ons ziet". DEN HAAG Het duel tussen Henri Buitenzorg en Jonker Volann vormde zaterdagmiddag op de Wassenaarse renbaan Duindigt het hoogtepunt van de koersmiddag. Na de start was Jonker Volann, die twintig meter voorgift kreeg van Henri Buitenzorg, uitstekend weg. Maar Henri had na een misstapje aan de start snel zijn twintig meter goed gemaakt en kwam vrij snel naast Jonker Volann en leider Karei Duke. In de laatste bocht was Jonker ■Volann in de achterhoede geraakt, omdat hij ingesloten werd. Henri Buitenzorg kwam aan de leiding, maar in een alles of niets sprint kwam Jonker Volann op de eindstreep met een neusje Henri Buitenzorg nog voorbij. De laatste 500 meters moet de Jonker met Wim Duivenvoorde op de sulky zeker een tijd van 1.15 hebben gelopen. In de Easter Parade-Prijs stelde derby-kandidaat Rhodos met Henk van der Kraats danig teleur. Hij kon niet verder komen dan een vierde plaats en heeft in deze vorm weinig in de derby van komende zondag te zoeken. De overwinning ging naar Tudor Roussi S van Stal Geran die goed gereden werd door de leerling jockey Chris Vandeuren. Bartho met Gerard Bier was de verrassende winnaar in de tweede afdeling van de Easter Parade-Prijs. In de ren voor amatrices en amateurs zegevierde Supreme Ride.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 10