Êeidae Qowiwnt Chaos op Duitse wegen Zee in weekeinde levensgevaarli j k VROUW DAAGS VOOR VERJAARDAG GEWURGD Israëlische acties tegen Palestijnen HM Amerikaanse kolonel in Libanon ontvoerd Callaghan naar vertrouwensman Amin Kort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11. tel 071- 22244 - Giro 103003 - Bank Amro bank N V Leiden Directeur-hoofdredacteur F. J. Plug Adj. hoofdredacteur J. J Hallewas Chef-redacteur: J. W. C Leune Advertenties (excl B.T.W) f 0.42 per mm. Telefoontjes f 3.65 - Klachten bezorging tel 071- 22244 (18 00 tot 19 00 uur) Abonnementen per week 2.81kwartaal 36.32; jaar 141.35;losse nummers 50 cent., Maandag 7 juli 1975, 65e jaargang no. 20162 Londen „In Londen staat een huis", be gin van een Engelse tv-serie op Ned. II om 19.25 uur. Om 20.21 uur Jongens van de grote weg. Wibo van de Linde heeft het in Aktua-tv om 21.30 uur over een meeuwenplaag op Schiermonni koog. Ned. I om 21.10 uur Mari'e Ceci le Moerdijk. Om 22.35 uur Ker kelijk Hongarije. DROOG WEER Droog en zonnig, maar in het noorden van het land binnen- drijvende wolkenvelden. Maxi mumtemperaturen van 17 gra den in het Waddengebied tot ongeveer 25 graden in het zuid oosten van het land. Overwe gend matige noordoostelijke wind. Morgen zon: 4.29—21.00 maan: 3.50—20.10 Regering Argentinië afgetreden Buenos Aires Het ge hele Argentijnse kabi net is gisteravond afge treden, enige uren voor dat er een algemene sta king van 48 uur zou be ginnen. Het machtige algemeen vakverbond kondigde de staking vrijdag j.l. af Het besluit tot de sta king werd genomen na dat regerings- en arbei dersleiders ruim een week hadden onderhan deld maar geen verge lijk hadden kunnen vin den voor de oplossing van de economische cri sis waarin het land ver keert. Tevoren hadden honderdduizenden ar beiders geprotesteerd te gen een regeringsmaat regel die reeds overeen gekomen loonsverhogin gen van 150 procent tot 50 procent beperkte. Het 3,5 miljoen leden tel lende algemeen vakver bond is tot dusver altijd de ruggegraat van de Perionistische beweging geweest In het officiële docu ment waarin vrijdag het besluit tot de staking werd bekendgemaakt, verklaarde het vakver bond dat de werkende klasse president Peron steunt evenals de leer waarop de Peronistische beweging is gebaseerd, maar dat zij de rege ringsmaatregelen ver werpt die een drastische vermindering van het reële inkomen beteke nen. Dopinggebruik sterk afgenomen (Van onze sportredactie) (Van een onzer verslaggevers) Ouddorp Het achttien kilo meter lange strand van Oud dorp op Goeree is gistermiddag door de politie ontruimd, nadat gebleken was, dat de zee te gevaarlijk geworden was voor de badgasten. De reddingsbri gade was kort ervoor tweemaal uitgerukt, omdat een aantal ba ders en zwemmers in moeilijk heden geraakt waren door de onderstroom. De drenkelingen konden veilig aan wal gebracht worden, hoe wel twee er van al bewusteloos waren. Een ervan, een dertienja rige jongen uit Rotterdam, moest in wat de politie noemde ernstige bewusteloze toestand in het Dijkzigt-ziekenhuis te Rot terdam opgenomen worden. Na dien verbood de Ouddorpse po litie de strandbezoekers in zee te gaan. Bij Renesse op Schouwen-Dui- veland zijn gisteren twee baders verdronken. Zij behoorden bij een groepje van zes mensen uit het Noordbrabantse Oosterhout. Alle zes baders werden op een bepaald moment door de ge vaarlijke stroom ondersteboven geworpen. Vier konden zich in veiligheid brengen, twee werden vermist Het stoffelijk overschot van een van de vermisten spoel de later aan. Ook op Ameland bij Nes is gis teren een bader om het leven Delepine dat het gebruik van stimuleren de middelen met zestig procent is verminderd. (Van een onzer verslaggevers) DRIEBERGEN/DEN HAAG Het vakantiever keer heeft dit weekeinde gezorgd voor een onge kende chaos op de Duitse autowegen. Op vele plaatsen ontstonden kilometers lange files, vooral bij de steden Frankfurt, Neurenberg en München. Toen zaterdag ook nog een flink noodweer los barstte boven West-Duitsland werd de chaos com pleet De Verkeersdienst van de Rijkspolitie in Driebergen noemde de verkeerstoestand op de Duitse wegen gedurende het afgelopen weekeinde dan ook bar en boos. In het komende weekeinde zal het volgens de rijkspolitie echter nog drukker worden. ongeveer twintig kilometer. Aan de grensovergang bij Basel ontstond een file van zeven kilometer en in Noord-Duitsland raakten de wegen naar de Oostzee volledig verstopt. De politie van Beieren noemde de situatie op de autosnelwegen „ver schrikkelijk". De weg van München naar Salzburg was volgens haar sinds vrijdagavond al overbelast. De enorme drukte werd veroorzaakt doordat vrij wel alle deelstaten in Westduitsland vakantie heb ben. De Duitse politie en de Nederlandse rijkspolitie adviseerden zaterdagmorgen al de automobilisten een andere route te nemen naar hun vakantiebe stemming. De ANWB adviseert de automobilisten om vooral ook het komende weekeinde de autowe gen en de grote steden te vermijden. Vooral de trajecten Keulen-Frankfurt en Würzburg - Neuren berg - München - Salzburg zullen overvol zijn. gekomen. Een badman, die de drenkeling bewusteloos zag drij ven heeft nog geprobeerd hem te redden. De hoge deining ver hinderde dit echter. Enkele uren later spoelde het stoffelijk over schot aan. In dit verband hebben de auto riteiten de str andbezoekers langs de gehele kust dringend geadviseerd op de seinen bij de politieposten en reddingswacht posten te letten. Daaraan kun nen zij namelijk zien of baden in zee gevaarlijk is of niet In het verkeer kwamen gisteren bij tien ongelukken veertien mensen om het leven. De mees ten van hen waren een dagje Eén van de bij het ongeluk in Bunnik betrokken wagens waarvan twee inzittenden om het leven kwamen. met hun auto aan het toeren. Totale balans: drie doden en zeven zwaar gewonden. AUCH Het dopinggebruik, het grootste probleem in de wielersport na de Tweede We reldoorlog, is dit weekeinde weer volop in de belangstelling komen te staan, nadat de Fransman Delepine positief werd bevonden. Toch is het ge bruik van doping sterk terugge drongen. Tot deze conclusie komt onze speciale verslagge ver Jean Nelissen na een verge lijking tussen twee periodes: de jaren 1967-1970 toen de controle op het dopinggebruik na de dood van Simpson sterk toe nam en de jaren 1972-1975 waarin de gevolgen van die verscherpte controles merkbaar waren. Het onderzoek wijst uit, werden gedood en 73 personen gewond raakten. Ook werden Libanese stellingen van het leger van Israëlisch ge bied af met granaten bestookt Enige uren daarna werden er raketten afgevuurd op de Israë lische stad Safad die in het ge bied van Opper-Galilea ligt, on geveer 20 kilometer ten zuiden van de grens met Libanon. De Israëlische regering heeft be sloten haar beslissingen ten aan zien van de jongste Egyptische vredesvoorstellen voor een week uit te stellen. Aan de Verenigde Staten zal opheldering worden gevraagd over de bestanddelen van deze voorstellen. Egypte heeft via de Verenigde Staten o.m. geëist dat Israël de De kisten met lichamen van de slachtoffers van de aanslag van vrijdag in Jeruzalem worden door militairen naar de begraafplaats gedragen. Tijdens de begrafenisplechtigheid kwam het gisteren tot hartverscheurende tonelen. TEL AVIV Israëlische land en zee strijdkrachten hebben vanmorgen vroeg aanvallen uit gevoerd op Palestijnse vluchte lingenkampen in het zuiden van Libanon die ook bases zou den zijn van Palestijnse guerril lastrijders. In het kamp Rasji- dijeh, dat het eerst werd aange vallen, brak brand uit. Volgens een Palestijnse woordvoerder kwamen hierbij vier guerrilla strijders om het leven en raak ten drie Palestijnse burgers ge wond. De Israëlische aanvallen waren vergeldingsacties voor een serie Palestijnse aanvallen tegen Israël in de afgelopen maanden, in het bijzonder voor de aanslag van vrijdag in Jeru zalem waarbij dertien mensen strategische passen Mitla en Giddi in Sinai volledig moet ont ruimen. Israël heeft tot dusver een gedeeltelijke ontruiming voorgesteld omdat het de pas sen onmisbaar acht voor zijn defensie. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, dr. Kissin ger, heeft zaterdagavond Israël onder druk geplaatst door te zeggen dat alle wegen voor een overeenkomst met Egypte moei lijk zijn. Wij hebben begrip voor de Israëlische dilemma's en be zorgdheid maar we geloven dat Israël de kans moet grijpen vooruitgang naar vrede te boe ken omdat elke andere houding vroeg of laat tot oorlog zal lei den, aldus Kissinger. Demonstrerende Argentijnse arbeiders In Buenos Aires hangen een pop aan de galg. die de gehate minister van sociale zaken Lopez Rega. de machtige man van de rechtse peronisten, voorstelt. HAARLEM Een onbekende heeft zater dagavond in Haarlem de 57-jarige mevrouw Johanna Westerman door wurging om het leven gebracht. De bij de vrouw inwonende 44-jarige neef ontdekte het misdrijf kort na middernacht. Een rechercheteam van de Haarlemse politie is inmiddels een intensief buurtonderzoek begonnen, maar tot op he den heeft men nog geen spoor van de dader gevonden. Ook over het motief van de moord tast de politie in het duister. Een woordvoerder - van de Haarlemse re cherche zei, dat de vrouw „akelig keurig" in nachtgewaad in bed werd aangetroffen. „Pas toen we de lakens optilden waren de sporen van wurging in haar hals te zien". Er werd geen enkel spoor van een worste ling geconstateerd. De vrouw, die was gescheiden, voorzag on der meer in haar levensonderhoud door de verkoop van lompen en metalen. De vermoorde vrouw zou gisteren 58 jaar zijn geworden. Ze had volgens de politie met haar vroegere echtgenoot, van wie ze al enige jaren geleden was gescheiden, nooit meer contact. De 57-jarige Johanna Westerman. SPORT wil zeker 1vj pe 6et^ "VTRUI (ADVERTENTIE ^TWEE troostprijs! es werd wat goedgemaakt voor Wimbledon, waar Betty Stöve haar twee dubbel-finales verloor. /"ik moet er niet aan V<ï>'- j-DETJKENpATIKWL moeten vcct- yl "BALLEy Een sportweekendje, dat eindelijk eens op echt zomerse wijze ge-1 vierd kon worden. BEIROET De „Organisatie van socialistische revolutionai re actie" heeft gisteren de ver antwoordelijkheid op zich ge nomen voor de ontvoering op 29 juni van „de Amerikaanse spion" kolonel Ernest Morgan. De genoemde organisatie geeft de Amerikaanse ambassade in Libanon drie dagen de tijd om drie voorwaarden te vervullen voor de vrijlating van de „spion". Indien aan deze eisen niet wordt voldaan, staat zij niet in voor het leven van de ont voerde Amerikaan. De ontvoerders van Morgan ei sen, dat de Amerikaanse diplo matieke vertegenwoordiging in Libanon levensmiddelen laat uitdelen en bouwmaterialen aan de bevolking van een wijk in Beiroet, die in het bijzonder te lijden heeft gehad van de recen te onlusten. Onafhankelijk De Kaapverdi- sche eilanden zijn zaterdag onafhankelijk geworden na een Portugees koloniaal bewind van 500 jaar. Na Guinee-Bissau en Mozambique zijn de Kaapverdi- sche eilanden de derde Afri kaanse kolonie van Portugal die zelfstandig wordt. De 300.000 in woners van de vijftien tropische eilanden vierden de onafhanke lijkheid met zang en dans. LONDEN De Britse minister van buitenlandse zaken, James Callaghan, gaat morgen naar Kinsjasa, de hoofdstad van Zaïre, om te praten over de toekomst van de Britse lector Dennis Hills, die in Oeganda gevangen zit. Het doodvonnis van Hills werd vorige week door president Idi Amin van Oeganda vernietigd. Callaghan gaat naar Kinsjaja op uitnodiging van president Moboe- toe, via wie van Amin voortaan alle contacten met Engeland dienen te lopen. Calaghan is bereid naar Oeganda te gaan als dit in het belang van Hills en andere Britten daar zou zijn. VADER VERLIEST BIJ REDDINGSPOGING BABY DUSSELDORF (DPA) Uit de Rijn bij Emme rich heeft de Westduitse waterpolitie gisteren het lijkje opgehaald van de 4 maanden oude baby van het schippersgezin Van den Weg uit Zwolle, dat vrijdagavond bij een aanvaring met een West duits schip bij Düsseldorf verdronk. De aanvaring ontstond toen schipper Van den Weg, op zoek naar een aanlegplaats voor de nacht. bij tegemoetkomend verkeer de Rijn overstak. Na de aanvaring trachtte hij met de zuigeling en zijn 3-jarig zoontje onder de armen zwemmend de wal te bereiken. Daarbij ontglipte hem de zuigeling, die onmiddellijk door de sterke stroom werd meegevoerd. De vrouw van de schipper werd door het Duitse schip aan boord genomen. Het hele gezin ligt met een ernstige shock in een ziekenhuis. Een 'blijmaker' waarmee u letterlijk al uw voorraadpotjes overzichtelijk kunt etiketteren, is dit handige mini-lettertan- getje. Het opgeven van een nieuw kwartaalabonnement is alle moeite die u er voor moet doen. -■NOTEER m.i.vals nieuw kwartaalabonnee van Leidse Courant naam: adres:..... woonplaats: stuur als dank voor de moeite een mini-lettertang - naar: naam: adres: woonplaats:.. Kortweg Comoren De volksvertegen woordiging van de Comoren, een Franse eilandengroep aan de zuidoost-kust van Afrika, heeft zondag de onafhankelijk heid uitgeroepen. De Comoren-archipel, met circa 250.000 inwoners, omvat de ei landen Mayotte, Anjouan, Gran- de-Comore en MoHeli. De hoofd stad is Oroni op Grande Como- re. Het eiland Mayotte wil deel blijven uitmaken van de Franse republiek. Doodstraf Wij zullen niet aarzelen de doodstraf toe te pas sen voor iedereen die zich schul dig maakt aan ontvoeringen". Dit heeft het lid van de centrale raad van de Palestijnse verzets beweging „El Fatah", Sal ah Khalaf, beter bekend onder de naam „Aboe Ayad", verklaard tegenover het Libanese blad „An Nahar". Auto tegen vliegtuig Op het circuit van Mugello in Italië zal op 13 juli een auto het opnemen tegen een vliegtuig over tien ronden. De auto, een Ferrari formule twee, zal bestuurd wor den door Clay Regazzoni, ter gelegenheid van het Europees kampioenschap formule-twee wagens, het vliegtuig, een „Fal- co Laverda", door Luciano Nus- trini, tweevoudig wereldkam pioen snelvliegen. In 1927 is er ook al eens een dergelijke wed strijd gehouden: een Bugatti te gen een Caudron gr-3. Het vlieg tuig won toen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 1