OU Ja H ra Drs. H. Wilzen, oud-wethouder van Den Haag, ridder Ned. Leeuw Algemene Zaken 4 officier in de orde van Oranje-Nassau: P. J. van Emburg, directeur bij het Ministerie Algemene Zaken; R. de la Rive Box. administrateur bij de Rijks voorlichtingsdienst; Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: drs. J. Ph. Elzerman. directeur van het Kabinet r Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, te 's-Gravenhage; t ridder in de orde van Oranje-Nassau: L. Duchenne. hoofdcommies A bij het Kabinet i de Gouverneur van Suriname; G. Prins, referendaris bij hel Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken. Suriname tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bü bevordering: A. D. van Dijk. mede-directeur n.v. Ingenieurs bureau H. N. van Dijk; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: H. D. Hira Sing, lid der Staten van Suriname; J. D. G. Schaad, gouvemementsarts (internist) n het Academisch Ziekenhuis; A. G. Smit. directeur departement van Land bouw, Vereelt en Visserij; ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. J. Bak rude, personeelschef te Moengo- Suralco; A. J. Brahim. voorzitter Centrale Raad voor Gehandicapten in Suriname; H. A. Butters Young, hoofd GLO school; A. L. Dest. inspecteur van Onderwijs; E. C. Haakmat, voorzitter Stichting Rustoord _n Tehuis voor Ouden van Dagen EBGS; R O. Hofwijk, plv. hoofd-redacteur dagblad De West'; mej. C. M. H. Husson. hoofd St. Theresia- school; H. R. Koole. assistent-computerdeskundige; R. I. Lampe, priester; H. Mobach, hoofd personeelschef te Paramari bo-Suralco; P, E. Nassy, buitengewoon lid van de Genees kundige commissie e L. J. Neslo. secretari Diakonesscnhuis: R. L. Ramdat Missie buitengewoon lid vat A. J. Refos. voormalig onder-directeur Stichting tot Ontwikkeling van de Sport in Suriname SOSIS M. D. Sovan. kosten-administrateur te Parama- ribo-Suralco; G. A. Storm van Leeuwen, hoofd personeel- zaken en public relations Bruynzeel Houtmij E. A. Ten Yet Foei, directeur Hcndrikschool; W. P. Tuinfort. personeelschef te Paramaribo- Suralco; B. A. Vishnudatt. directeur R. C. Schoonhoven- school (MULO); Hans Vultink, biljarter, ridder Oranje Nassau Nederlandse Antillen tot ridder tn de orde van de Nederlandse Leeuw: R. A. C. Henriquez. directeur S. E. L. Maduro Sons n.v. vm-voorzitter Algemene Reken kamer; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: P. Kusters. directeur van de Caraibische Luchttransport Maatschappij n.v.; A. E. C. Saleh. medisch direkteur St. Elisabeth Hospitaal; L. W. Statius van Eps. medisch wetenschappe lijk onderzoeker op het gebied van nierafwij kingen. Bovendien medisch historisch publicist; Th. G. M. Tijsscn. vm-directeur van het Departement Sociale en Economische Zaken; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: V. Abady, president-directrice New Amsterdam Store; M. A. Axson, onder-directeur van de firma 'EL Continental n.v.'; J. P. M. Claassen. plv. directeur van het De partement van Luchtvaart. F. Eman geb. Van der Biest, lid Raad van Commissarissen van de Aruba Bank; L. Engels, geb. Boskaljon. kunstenares; Dominico FIcmming. sportpromotor/vm lid Arubaanse eilandsraad; G. W. Klein-Gunnewick, directrice St. Antonius College; E. Koek. sportpromotor/vm lid Arubaanse eilandsraad, vm-gedeputeerde; M. Kollaard. directeur van het Little Bay Hotel n.v. op St. Maarten; M. J. de I.annoy geb. Berg. administratrice bij hel Cultureel Centrum Curasao; A. C. van der Linden (frater Candidus), Overste der fraters op Bonaire; Het kabinet-Den Uyl blijft blijkbaar worstelen met de „democratisering" van de onderscheidingen, want ook dit jaar is het niet gelukt de lijn door te trekken, die velen in het verleden al gewenst hebben geacht De tendens is echter aanwezig, want in de loop van het jaar is namelijk al gebleken, dat de ridderorden niet langer alleen-recht zijn van bepaalde groepen Nederlanders. Gewone politie-ambtenaren, gewone mariniers, gewone burgers om deze uitdrukking maar eens te gebruiken kunnen thans ook een ridderorde dragen, sinds zij bij moeilijke situaties betrokken zijn geweest. Dat is voor zal zeer waarschijnlijk buiten de jaarlijkse lintjesregen vallet», die vanwege andere verdiensten gehanteerd wordt Bij deze lintjesregen is ook dit jaar weer kwistig gekeken naar verdiensten op cultureel, economisch, maatschappelijk, sociaal en politiek terrein. Alle departe menten hebben daarmee, zoals te doen gebrnikelijlt van doen gehad. Men treft opnieuw bekende persoonlijkheden aan, van wie Nederlanders als de biljarter Hans Vultink, en de populaire journalist, radio- en tv.-medewerker Jan Brusse exponenten zijn. Maar ook behoren daarbij de mime-speler Rob van Reijn, de fluitiste Ellen Mac Gilla- vry te Voorschoten, Frans Henrichs, de enthousiaste tv-ijshockeycommentator en bijvoorbeeld mr. P. J. M. Aalberse te Den Haag, oud-voorzitter van de KVP en oud-Tweede-Kamerlid, thans lid van de Raad van State te Den Haag. J. C. Oduber. sportpromotor. A. Polvliet. secretaris/penningmeester Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba; P. Verberne (frère Fredcricus), schoolhoofd; R. I. Wever, musicus; Buitenlandse Zaken tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau, bü bevordering: jonkheer mr. J. A. de Ranitz, Hr. Ms. buiten gewoon en gevolmachtigd ambassadeur te mr. C. J. van Schelle, Hr. Ms. buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Brussel; tot ridder in de orde van de Nederlandse ir D. L. Asjes, vertegenwoordiger van de ver eniging Nederlandse Ondernemers in Mexico; W. P. L. G. de Boer, assistent secretaris generaal administratieve zaken, tevens plaats vervangend secretaris-generaal van het Minis terie van Buitenlandse Zaken; mr. J. H. O. Insinger, chef van de directie buitenlandse dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; mr. F. Italiancr, directeur-generaal Europese samenwerking van het Ministerie van Buiten landse Zaken; dr. J. Kaufmann, buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur, permanent vertegen woordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties te New York; F. von Oven, ambtenaar van de Buitenlandse Dienst der tweede klasse, laatstelijk Hr. Ms buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Kairo; jonkheer L. Quarlcs van Ufford, Hr. Ms. buitengewoon cn gevolmachtigd ambassadeur te Brasilia; tot officier in de orde van Qranje-Nassau, bü bevordering: G. J. A. Chabot, chef van de afdeling bevei liging, beveiligingsambtenaar en coördinator bedrijfszelfbescherming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; mr. Ch. L. Doorman, hoofd bureau banken, investeringen, voedsel- en humanitaire hulp van de directie financieel-economische ontwik kelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; J. H. de Jongh, consul der Nederlanden te Antwerpen; E. C. A. Kuyper. correspondent/redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, te Brussel: dr. H. A. H. Schouten, consul-generaal aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Istanboel; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: J. L. H. Bezems, consul aan het Consulaat- Generaal der Nederlanden te Düsseldorf; E. G. van Bloeme. bestuurslid Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxem burg, te Brussel; prof. dr. F. van Dam, raadadviseur, hoofd van het bureau beleidsvoorbereiding tevens secretariaat adviesraad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; N. van Donk, eerste ambassadesecretaris aan Hr. Ms. Ambassade te Parijs, J. D. Dresselhuis. penningmeester van de Ne derlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, te Brussel; mej. J. C. Ferringa, M. A.. laatstelijk ambas saderaad aan Hr. Ms. Ambassade te Stock- A. C. van der Gaag, voorzitter van de Neder lands-Franse Kamer van Koophandel, te Parijs; ir. J. J. Gerzon, president van de Shell-maat- schappijen in Malakka en Singapore, tevens algemeen vertegenwoordiger van de Koninklijke Shell groep aldaar; drs. F. A. de Groot, eerste ambassadesecre taris, tevens hoofd van de consulaire afdeling aap Hr. Ms. Ambassade te Ottawa; K. Havers, administrateur, souschef van de hoofdafdeling personeel ministerie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; L. P. Heering, hoofdvertegenwoordiger voor Zuid- en Oost-Afrika van Koninklijke Nedlloyd b.v.. te Kaapstad; H. J. van Hoogstraten, inspecteur van de Ko ninklijke Hollandsche Lloyd. te Rio de Janeiro; G. Kastelcijn, tweede hoofddirecteur van de Royal Interocean Lines', te Hong Kong: F. O. Kielman, hoofd van de K.L.M.-vestiging voor de Verenigde Staten; drs. C. F. Knödler, hoofdadministrateur, chef van de hoofdafdeling comptabiliteit en finan ciële zaken van het Ministerie van Buiten landse Zaken; jonkheer C. L. C. van Krctschmar, eerstaan wezende hoofddirecteur van de 'Royal Inter ocean Lines', te Hong Kong; N. van den Pol, consul aan het Consulaat- Generaal der Nederlanden te San Francisco; C. H. Poulus, projectleider in het kader van de Nederlandse ontwikkelingshulp; mr. H. Th. Schaapveld, gevolmachtigd minis ter aan Hr. Ms. Ambassade te Londen; drs. E. Tydeman, ambtenaar van de Buiten landse Dienst der derde klasse, met persoon lijke titel van gevolmachtigd minister bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij het bureau der Verenigde Naties en bij andere internatio nale organisaties te Geneve; V. A. K. L. V. M G. Windisch-Graetz. direc teur van de KLM voor Oostenrijk en Hongarije; mr. C. H. G. Witt, consul-generaal aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Mon treal; drs. T. M. Wormer, chief research officer bij de regering van Kenya, te Nairobi, in het kader van de Nederlandse ontwikkelingshulp; lot ridder in de orde van Oranje-Nassau: W. C. M. G. Bon. attaché (administratieve zaken) aan Hr. Ms. Ambassade te Helsinki; J. Brusse. journalist en correspondent te Parijs; J. H. Deijs, tweede handelssecretaris aan Hr. Ms. Ambassade te Ottawa; H. van Gunstcrcn. honorair consul der Nederlanden te Duisburg; A. P. van Hoevclaak. hoofdcommies A. werkzaam bij het bureau begrotingszaken en boekhouding van de hoofdafdeling compta biliteit en financiële zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; A. H. Liems, honorair consul der Neder landen te Cartagena (Colombia); Th. H. van der Lugt, kanselier der eerste klasse aan het Consulaat der Nederlanden te Ed monton (Canada) H. Martina, pianist en muziekpedagoog, te Medellin (Colombia); mej. P. R. M. Nolen, attaché (administratieve zaken) aan Hr. Ms. Ambassade te Kopen hagen; W. A. Oepls, kunstschilder te Parijs; J. W. M. van Rhijn, hoofdcommies A, werk zaam bij het bureau schadeclaims Indonesië van de directie Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken en Economische Zaken tot officier in de orde van Oranje-Nassau: F. van der Vliet, hoofddirecteur van het 'Consorcio Maritimo International SA.', te Mexico. tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bü bevordering: P. A. Neeteson, algemeen afgevaardigde van de 'Compagnie de Saint Gobain' voor Duits land. Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne tot ridder in de orde van Oranjë-Nassao: pater J. de Vries, lid van de congregatie van de paters van de Heilige Geest te Manaus (Brazilië). Justitie lot commandeur in de orde van Oranje-Nassau: mr. M. S. van Oosten, procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage; mr. N. J. Polak, oud-raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage; mr. G. J. Wiarda, president van de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage; Mr. P. J. M. Aalberse, Ud van de Raad van State te 's-Gravenhage. tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: mr. J. van Andel. president van het gerechtshof te Amhem, wonende te Oosterbeek (gemeente Renkum mr. G. Fikkert, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, wonende te Rijswijk (Z.-H.); mr. F. R. Povel. vice-president van het ge rechtshof tc Amsterdam, wonende ie Bussum; mr. P. H. M. Schenkenberg van Microp. offi cier van justitie, hoofd van het arrondissements parket te Groningen, wonende te Haren; mr. A. van Vuure. kantonrechter te 's-Graven- hage, wonende te Wassenaar; mr. H. van Zcggeren, president van de arron dissementsrechtbank te Dordrecht: tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bü bevordering: P. J. L. Soons, oud-directeur van de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mr. O. van Anken, oud-kantonrechter te Zwolle; ds. K. M. R. van der Beek, predikant van de gereformeerde kerk te Amhem; J. Blom, notaris te Twcllo (gemeente Voorst): mr. G. Botter, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Justitie, wonende te Voorschoten; prof. dr. R. Bijlsma. hoogleraar aan de protes tantse theologische faculteit van de universiteit van Brussel, wonende te Zeist; mw. drs. IJ. H. F. Fleers-van Milaan, psychologe bij de bijzondere gevangenis voor jonge mannen te Zutphen; ds. J. Gronloh, predikant van de evangelisch- lutherse gemeente te Amhem; mr. G. de Groot, voorzitter van de raad voor de kinderbescherming te Rotterdam; A. F. L. Harmsen. hoofd van het Centraal wervings- en opleidingsinstituut van het gevan geniswezen, wonende te Wassenaar; mw. dr. H. Jansen, wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bij het gerechtelijk natuurweten schappelijk laboratorium van het Ministerie van Justitie tc Rijswijk (Z.-H mr. J. A. de Jong. oud-kantonrechter te Delft, wonende te Pijnacker; J J. Th. Koper, vicaris episcopalis van de bisschop van Haarlem; mr. H. H. Nauta, advocaat/notaris te Rotter dam: ds. G. Samsom. predikant voor buitengewone werkzaamheden bij de nederiandse hervormde kerk te Rotterdam; mr. P. J. C. Schipper, voorzitter van de ver eniging 'Pro Juventute' te Rotterdam; D. J. Teenstra, notaris te Zaandam (gemeente Zaanstad); dr. A. J. Vermeulen, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, wonende te Huis ter Heide (gemeente Zeist); tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: C. G. Bilkes, referendaris bij het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage; A. W. de Hartog. referendaris bij het Ministerie van Justitie tc 's-Gravenhage; C. D. Tiggelman. directeur van de Vereniging der Kerkvoogdijen, secretaris van de Algemene Kerkvoogdijraad der nederiandse hervormde kerk, wonende te Dordrecht; J. M. van de Ven. hoofd van de afdeling uit voering personeelsbeleid van de algemene inspectie van het korps rijkspolitic te Voorburg; Justitie, Financiën en Sociale Zaken tot ridder in de orde van de Nederiandse Leeuw: jhr. mr. W. M. de Brauw, voorzitter van de verzekeringskamer te Apeldoorn. Rob van Reijn, mimespeler, rid der Oranje-Nassau Justitie en Financiën tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mr. J. E. M. Lippmann, wonende te Wassenaar, mr. J. A. Timmerman, wonende te 's-Graven- hage; mr. W. van Wesel, wonende te Amsterdam; mr. J. P. Willeumier, wonende te Huizen (N.-H.); Binnenlandse Zaken tot ridder in de orde van de Nederlandse Mr. G. J. Wiarda, president Hoge Raad, commandeur Oranje Nassau mr. H. Kuijper. advocaat en procureur te Arnhem, voorzitter van het bestuur van de Stichting samenwerkende rcclasscringsinstellin- gen. wonende te Doorwerth (gemeente Rcn- drv J. A A van Laarhoven, vicaris-generaal van hei bisdom s-Hcrtogcnbosch; B. van der Meer, dirigerend officier der rijks politie 2e klasse, commandant van de oplei dingsschool van het korps rijkspolitie, wonende te Arnhem; mej. mr. F. M. de Graaff, directeur van het Kabinet der Koningin, te 's-Gravenhage; dr. E. Brongersma, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Heemstede; N. F. A. Vugts, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, tc Leidschendam; dr. K. van Dijk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Roden; T. H. Jockes, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage; drs. H. A. C. M. Notenboom, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Venlo; T. Tolman, lid van de Tweede Kamer der Statcn-Gcncraal, le Wcststellingwerf; ir. D. S. Tuijnman, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Driebergen; E. R. Wieldraaijer, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Almelo; J Boom. lid van dc Algemene Rekenkamer, te 's-Gravenhage; mr. P. van Dijke. secretaris-generaal van hel Ministerie van Binnenlandse Zaken, le Wassenaar: J. D. van der Harten, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant," te Eindhoven; J van den Bos, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, tc Tholen; mr. dr. H. H. Schoemaker, lid van Gedepu teerde Staten van Overijssel, te Deventer; B. Bol, oud-wethouder der gemeente 's-Gra venhagc; drs. H. J. Wilzen, oud-wethouder der gemeente 's-Gravenhage; mr. dr. N. Bolkestein, burgemeester der ge- tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bü bevordering: E. Bagchus, directeur financiën ter gemeente secretarie. te Apeldoorn; ir J M. Langcbacrd, directeur van het Pro vinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, te Blocmendaal; H. Ottcvanger, burgemeester der gemeente Ach (karspelen; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: M. Aaldijk, commandeur le klasse bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Leid schendam; Z. Karsscn. hoofdambtenaar le klasse bij hel Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gra- venhage; mr. A T Maagdenberg, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Rijswijk (Z.-H.) J. W Nijhoff, raadadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Hazcrswoudc; P, H Tilbusscher, administrateur bij het Minis terie van Binnenlandse Zaken, te Voorburg; A. Verhoek, chef van de afdeling openbare orde van hoi Ministerie van Binnenlandse Zaken, le Rijswijk (Z.-H mr. G. H L. Schrcurs. hoofdadministrateur van Staat, te 's-Gravenhage; J. P. M. Wilmot, administrateur bij de griffie van dc Tweede Kamer der Staten-Generaal, tc Rijswijk (Z.-H.) dr. G. L Eisen, burgemeester der gemeente Veldhoven. drs. A. L. J. M. Schram, directeur van maat schappelijk welzijn en onderwijs, te Eindhoven; J. D. A. Strijers, directeur van publieke werken, te Tilburg: mr. M. M. L. G. M. Custers, oud-burgemeester der gemeente Roermond; mr. P. J. Arends. commissaris van gemeente politie. te Maastricht; J. H. Bergh. burgemeester der gemeente Epe; J. Slot, burgemeester der gemeente Ede; G. A. WaldkÖttcr. hoofdcommissaris van ge meentepolitie. tc Apeldoorn; mr. M. L. H. Cassutto. hoofdadministrateur ter provinciale griffie van Zuid-Holland, te 's-Gravcnhage: mr. K. Lcttinga, hoofdadministrateur ter pro vinciale griffie van Zuid-Holland, te 's-Gra- venhagc; P. C. Boone. te Leidschendam; mevr. mr. M. N. W. Dettmeijer-Labberton. te 's-Gravenhage; M. J. Goedee. hoofdadministrateur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, (e Wassenaar; mr. J. Vclders. directeur van het onderwijs ter gemeentesecretarie te 's-Gravenhage; mr. H. E. Phaff, te Blocmendaal; J. 't Lam, oud-commandant van de gemeen telijke brandweer, tc Utrecht; mr. H. M. van der Zanden, secretaris der gemeente Enschede; A. N. Nap, burgemeester der gemeente Vecndam; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. J. van Bommel, hoofdredacteur van 'De Paladijn', tc 's-Gravenhage; mevr. mr. A. J. van Dooyeweert-Roth. refe rendaris bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Rijswijk (Z.-H mevr. A. G Ravestijn-Hendriks, hoofdcom mies bij de Rijks Psychologische Dienst, te 's-Gravenhagc; J. de Ruiter, hoofdcommies A bij het Minis terie van Binnenlandse Zaken, te 's-Graven hage; F. Verschoor, referendaris bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, te 's-Gravenhage; H. L. Brecn. burgemeester der gemeenten Lcimuiden. Nicuwvecn en Rijnsatcrwoude; A. L. C. Brinkman, burgemeester der gemeente Hardinxvcld-Gicssendam; J. A. Deimcrs. burgemeester der gemeente Zoeterwoude: J. C. I. van Niekerk, burgemeester der ge meente Hillegom; L/C. van As. tc Oud-Bcijcrland; L. P. Boeiers, wethouder der gemeente Wateringen. ing. C. den Buurman, technisch hoofdamhte- naar-afdclingschef B bij het gemeentelijk ener gicbedrijf. tc 's-Gravenhage (gepensioneerd) J. C. Duin. tc Alphen aan den Rijn; ing. H. C. Duijts. technisch hoofdambtenaar- afdelingschef B bij het gemeentelijk energie bedrijf. te 's-Gravenhage (gepensioneerd); C. Hobo, secretaris der gemeente Leiderdorp; B. Mcijboom, oud-lid van dc raad der gemeente Spijkcnisse: L. van Slootcn, hoofdinspecteur van gemeente politic, tc Vlaardingcn; ir. P. Stempels, tc Rijswijk (Z.-H.); mevr. M. dc Vrics-van der Spek, (e Vlaar dingcn; Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Bij Koninklijk besluit is benoemd; B. Bol, oud-wethouder van Den Haag. ridder Ned. Leeuw Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk, wonende te 's-Gravenhage; lot ridder in de orde van Oranje-Nassau: R. Bergsma, voorzitter van de Friese Dam- bond, wonende tc Terhorne; C. J. Blad. directeur van Cineac N.V., wo nende tc Amsterdam; mej. J. L. Cleveringa, medewerkster bij hel Rijksmuseum, te Amsterdam; Han Ebbelaar. balletdanser, wonende te Am sterdam; H. Eisma, penningmeester van de Stichting Al gemeen Haags Comité, te 's-Gravenhage; H. Greven, redacteur van dc centrale redactie van dc Gemeenschappelijke Pers Dienst, te 's-Gravenhage; L. 't Hart. oud-stadsbeiaardier, wonende te Mocrkapelle; Frans Henrichs, sportjournalist, wonende te Utrecht; Andre van den Heuvel, acteur, wonende te Amsterdam; Hattum Hoving, filmregisseur, wonende te Loosdrecht; B. C. W. Koers, voorzitter van de Hilversumse Lawn Tennis Club 'Gooiland' en oud-hoofd- bcstuurslid van dc Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, wonende te Hilversum; Theo Laanen. eerste solotrompettist van het Residentie Orkest, wonende te 's-Gravenhage; H. A. A. Leijendekker, chef van de Onderaf deling Volksontwikkelingswcrk van het Minis terie van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk. wonende te Voorschoten; D. D. Looren de Jong. te Rotterdam; Ellen Mac Gillavry, fluitiste, wonende te Voorschoten: mej. S. A. Mcijcrs, te 's-Gravenhage, J. E. Paulus, chef van de Onderafdeling Perso neelsbeoordeling van het Ministerie van Cul tuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk, wo nende tc 's-Gravenhage: Sylvain Poons, acteur, wonende te Am sterdam; Benno Premscla. ontwerper en binnenhuisar chitect. wonende te Amsterdam; Alexandra Radius, balletdanseres, wonende te Amsterdam; mr. K. Remes, adviseur van de Nederlandse Omroep Stichting, tc Hilversum; Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk tot ridder in de orde van de Nederlandse dr. G. Hendriks, directeur-generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling van het Minis terie van Cultuur. Recreatie en Maatschap pelijk Werk, wonende te Rijswijk (Z.-H.); tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bü bevordering: Phia Berghout, harpiste, wonende te Brcu- kelen: André Rieu, dirigent van het Limburgs Sym- phonie Orkest, wonende te Maastricht; J. H. Veldman, oud-voorzitter van de Stich ting Franciskaansc Bejaardenzorg, wonende te Ammcrzoden Gld. Kees Verwcij, portretschilder en aquarellist, wonende te Haarlem; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: prof. dr. N. Bcdts, te Utrecht; mr. J. A. B. Gomperts, voorzitter van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, wo nende te Amsterdam; T. van Grootheest, directeur van het Centraal Bureau van dc Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 'Humanitas', wonende tc Amstelveen; H. Lammers. hoofd van de Centrale Afdeling Algemene Zaken van het Ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, wonende te 's-Gravenhage; mr. H. J. P. van de Meerendonk, algemeen directeur van de Stichting 1940-1945, wonende tc Laren (N.-H.); dr. L. P. L. Pirenné, rijksarchivaris in de pro vincie Noord-Brabant, tc 's-Hertogenbosch; tc Rotterdam; prof. dr. ir. H van Ricssen. vice-voorzitter van de Stichting 1940-1945, wonende te Aerden- hout; mr. W. M. J. Russell, te Amsterdam; drs. M. K. J. Smcets, rijksarchivaris in de pro vincie Limburg, te Maastricht; S. Spruyt. staffunctionaris voor beleidszaken, organisatieontwikkeling en contacten buiten land van de Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening (Joint), wo nende te Amsterdam; dr. B. H. Strieker, conservator bij het Rijks museum van Oudheden te Leiden, wonende te Ocgstgecst; mr. R. M. Vos, hoofd van dc Centrale Di rectie Wetgeving cn Juridische Zaken van het Phia Berghout, harpiste, officier Oranje-Nassau Rob van Reijn, mimespeler. wonende te Am sterdam: Jurnaan Schrofer, grafisch ontwerper, wo nende te Amsterdam. Th. L. van Son, te 's-Gravenhagc; C. J. de Voogd, te 's-Gravenhage; Hans Vultink, biljarter, wonende te Groenlo; Jonkvrouwc G. E. G. van der Wijck. voor zitter van het Nederlands Kamerorkest, wo nende te 's-Gravenhage: Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Onderwijs en Wetenschappen en Kabinet voor Surinaamse en Nederlands- Antilliaanse Zaken tot ridder in de orde van de Nederlandse J H. Beaujon, voorzitter van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen dc landen van het Koninkrijk, wonende te Aruba. Volksgezondheid en Milieuhygiëne tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: R. Drion, arts, Geneeskundig Hoofdinspecteur van Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, wonende te 's-Gravcnhage; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: R. F. Armbrust, apotheker, voormalig lid van de Raad van Beheer van de Onderlinge Pharmaccutische Groothandel te Utrecht, wonende te Laren (N.-H.) dr. J. Bok, geneesheer-directeur van het Ge meenteziekenhuis te Dordrecht, wonende dr. Th. Brouwer, voorzitter van het College van Directeuren van Keuringsdiensten van Waren, wonende te 's-Gravenhage; G. A. A. Cappendijck, hoofd van dc Afdeling Organisatie van het Ministerie van Volksge zondheid en Milieuhygiëne, wonende te Was- dr. H. Dassel, secretaris-arts bij de Centrale Raad voor de Volksgezondheid te 's-Graven- hage, wonende te Voorburg; dr. W. Drukker, hoofd van de afdeling Nefrologie cn Dialyse van het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, bestuurslid van de Nierstichting Nederland, wonende te Amster dam; N. van Eek, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, wonende te Arnhem; P. D. A. van der Heijde, tandarts, voormalig lid van de Ziekenfondsraad, wonende te Vught; P. G. Op de Coul, voormalig directeur- geneesheer van het Prinses Irene Ziekenhuis te Almelo, wonende aldaar; drs. F. A. Vissers, algemeen econoom van de Congregatie der Broeders van Sint Joannes dc Deo/Nederland, wonende te Haarlem;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 12