Runderen duurder; varkens goedkoper Assurantiebemiddelaars worden niet geschaad" BEURS VAN AMSTERDAM BEURSOVERZICHT Houding verandert jegens bedrijven Oce-Van der Grinten verwacht lager kwartaalresultaat Internationals weer verder omhoog gegaan Britse economie: weinig rooskleurig JllillilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllNllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllNIII UJSW1JK (ANP) De markt- irijzen van varkens zijn de af- ]elopen vier weken vijftien cent ter kilo gedaald, die van slach- runderen zijn juist omhoog ge- •aan, aldus het produktschap •oor vee en vlees, n het tweede halfjaar van 1975, o hoopt het produktschap op jrond van de produktiever- vachtingen voor de komende naanden, kan er bij de varkens (nig prijsherstel optreden, al jlijft de mede door de economi se situatie bepaalde vraag een inzekere factor. De laatste da len zijn de prijzen trouwens iok al iets beter geworden, III Er worden de laatste tijd rond de 225.000 slachtrijpe varkens per week aangevoerd, waarvan er vijftien tot twintigduizend le vend worden geëxporteerd. De buitenlandse afzet blijft in hoofdzaak gericht op Duitsland. De Amerikaanse markt voor hammen blijft moeilijk, onder meer door de zwakke dollar. De varkensmesters kampen op het ogenblik met een zeker te kort aan biggen. Een ziekte heeft namelijk een vrij grote sterfte onder deze diertjes ver oorzaakt. Slachtrunderen zijn niet alleen in Nederland, maar in de hele EG duurder geworden. Toch is het aanbod groter dan vorig jaar. Op de negen grote vee markten in Nederland werden in januari 13 percent, in februa ri 20 percent en in de eerste drie weken van maart 11 tot 16 per cent meer slachtrurderen aan gevoerd dan een jaar tevoren. Nederland is op het ogeblik een belangrijke exporteur van rund vlees. Per week gaat 1.100 tot 1.200 ton de grens over. Italië is een grote afnemer. 99 [AARVERGADERING ROBECO Rotterdam (ANP) Rotterdamsch Beleggingsconsortium NV (Ro- beco) verwacht dat er in de tweede helft van 1976 een betere Économische situatie zal ontstaan. Er komt in diverse landen meer inonetaire ruimte en een betere gang van zaken bij de bedrijven, onder meer door maatregelen van de diverse overheden. De houding van zowel het publiek als de overheid tegenover de ondernemingen begint zich wat te wijzigen. „De regeringen begin nen te beseffen, dat leuzen niet de manier zijn om de werkloosheid le bestrijden en worden wat realistischer", aldus de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mr. H. H. Nauta, tijdens de jaarver- fadering. uist sommige regeringen van wie men dit niet zo snel zou irerwachten, zoals de socialistische Britse en Duitse regering, beginnen te erkennen dat de bedrijfswinsten omhoog moeten. De effectenbeurzen hebben deze ontwikkelingen aan voelen komen. De stijgingen hadden als directe redenen: een correctie op de absurd lage koersen, de verwachting, dat de economie in de tweede —helft van dit jaar zal gaan verbeteren, de inflatie zal verminderen en het ondernemingsklimaat wat beter wordt. Buitenlandse valuta 3 banken aan particulieren berekenen. Amerikaanse dollar g 2 44 Engelse pond 5'^5*94 Belgische fr. (100) 6Ï65—6,95 Duitse mark (100) 100,50—103,50 Ital. lire (10.000) 36,5040,00 Portugese esc. (100) 8,35—9,85 Canadese dollar 2,342,44 Franse fr. (100) 55,25—58,75 Zwitserse fr. (100) 93,50—96,50 Zweedse kroon (100) 59.00—62,00 Noorse kroon (100) 47,00—50,00 Deense kroon (100) 42,2545,25 Oostenr. sch. (100) 14,2814,58 Spaanse pes. (100) 4,12—4,42 Griekse drachme (100) 7,40—8,90 Finse mark (100) 66,00—69,00 Joegosl. dinar (100) 13,25-16,25 BEURS VAN NEW YORK ACF Ind. All. Chem. Am. Brands Am. Can. Am. Motors Am. Smelting ATT Anaconda Beth. St. Boeing Can. Pac. Chrysler Con. Edison Du Pont Eastm. Kodak Exxon FN Citi C. I Ford Gen. Electric Gen. Motors Goodyear III. Centr. IBM 16 7/8 48 7/8 16 3/4 33 20 3/4 15 3/4 10 1/2 11 95 3/8 89 5/8 71 3/8 33 1/2 36 3/4 45 1/2 41 7/8 16 3/4 12 1/2 210 24 7/6 23 1/8 20 1/8 34 1/2 10 5/8 6 1/8 17 49 1/2 17 3/8 33 7/8 20 7/8 15 7/8 10 7/8 11 1/4 98 3/4 92 1/4 74 33 5/8 37 1/4 46 7/8 42 5/8 17 1/4 12 3/4 209 7/8 25 1/2 23 3/4 20 3/8 35 7/8 11 Mobil Penn. Centr. RCA Rep. Steel Royal Dutch S. Fe Ind. Sears R. Shell Oil South. Pac. St. Worth. Texaco Unilever Uniroyal Un. Aircr. Un. Brands US Steel Westinghouse Woolworth KLM St. Brands Un. Corps 40 1/4 1 7/8 16 1/2 30 3/4 33 1/4 26 1/8 65 1/8 41 1/2 29 1/8 24 3/4 24 1/8 42 5/8 8 3/8 40 1/2 7 56 16 5/8 32 34 3/8 26 3/4 65 7/8 42 7/8 29 1/4 25 3/4 24 1/2 44 1/4 8 1/2 41 3/8 7 1/8 57 1/2 14 5/8 13 5/8 23 1/8 61 1/4 5 3/4 Dow Jones Index Industrie 7.6619 18.30 Spoorwegen 163.96 3.52 Nutsbedr. 76.40 0.61 Omzet 238.96 5.01 Nieuws uit de bedrijven Van de Glessen-De Noord Van der Giessen-De Noord zal over 1974 een dividend voorstellen van 18.- in contanten per aan deel van 100 tegen 12.- over 1973. De nettowinst was 5.8 min (vj 5,9 min). IHC Holland IHC HoUland heeft een nettowinst behaald van 44 min. Aan de jaarverga dering wordt voorgesteld de di videnduitkering te hervatten en 0,50 in contanten per aandeel van 10,- te betalen. Monsieur Meubelfabriek Boll en Scharp Castle Furniture in Wol- vega heeft per 1 april de belfabriek Monsieur uit Steen wijk overgenomen. Het voltalli ge produktiepersoneel van Mon sieur is in de gelegenheid ge steld bij Boll en Scharp in dienst te treden. Houthandel Pont Koninklijke Houthandel William Pont zal voorstellen, evenals over 1973, 17 dividend per gewoon aan deel van 100,- uit te keren, alsmede het dividend van ƒ1.- dat in 1974 ingevolge de machti gingswet niet tot uitkering kon worden gebracht. ABN Het winstsaldo ter verde ling van de Algemene Bank Ne derland is in 1974, in vergelij king met het jaar daarvoor met 18,5 pet gestegen van 82.2 min tot 97,5 min. Bij de firma Schottel in Warmond worden in opdracht van de Suri naamse regering vier haven- en rivierenpa trouilleboten gebouwd. In de montagehal van het bedrijf staan reeds drie boten op stapel. De totale order bedraagt 1,7 miljoen gulden. Hie ronder vallen ook reser veonderdelen en de op leiding van bemanning sleden in Nederland. Hartogensis Het beleggings fonds Hartogensis heeft zijn dochteronderneming Algemene Visscherij Maatschappij ver kocht aan de nieuwe beleggings maatschappij Sumabel (v.h. Su matra Rubber Cultuurmij). Nationaal Grondbezit Natio naal Grondbezit n.v. zal voor stellen over 1974 een onveran derd dividend uit te keren van 4.- per 10.- verplicht gestort kapitaal, opnieuw naar keuze geheel in contanten of 2,16 in contanten en 0.50 in gewone aandelen of certificaten daar van ten laste van de agioreser- ve. De nettowinst bedroeg 5,89 min tegen 7,25 min in 1973. Van Van Op grond van het bedrijfsresultaat over 1974 en de gunstige vooruitzichten voor 1975 zal N.V. voorheen Van Dorp en Co voorstellen over 1974 een dividend uit te keren van 8 pet in aandelen ten laste van de fiscale agioreservc. Voor het laatst werd dividend uitgekeerd in 1971 (12 pet pet in contanten). VENLO „Wij houden rekening met een lager resultaat, in het eerste kwartaal van dit boekjaar ten opzichte van dezelfde periode van 1974 (1 dec. tot en met eind februari). Een nadere precisering kunnen we nu nog niet geven, maar de half april bekend te maken kwartaalcijfers zouden enige teruggang kunnen vertonen", aldus directeur ir. J. J. Kaptein in een toelichting op het jaarverslag. Op wat verdere termijn is het bedrijf bepaald niet pessimistisch. „Door de voortschrijdende internationalisatie hebben we ook de conjuncturele risico's gespreid en de basis van de groep verste vigd", aldus de heer Kaptein. Oce heeft vorig jaar 31,6 min. gëinvesteerd in duurzame bedrijfs middelen. In de komende jaren wordt een investering verwacht van 40 min. per jaar. In verband hiermee wordt overwogen een beroep te doen op de geld- en kapitaalmarkt wanneer de omstan digheden daartoe gunstiger zijn, aldus het verslag. Directeur dr. O. van der Grinten verduidelijkte deze plannen met de opmerking dat„er ruimte is voor het aantrekken van vreemd vermogen, waarbij een claimemissie niet wordt uitgesloten". De gang van zaken in 1974 was gunstig vooral gezien de minder gunstige economische omstandigheden in vele landen, waarin de groep werkt. De omzet was zoals gemeld 13 pet hoger en bedroeg 614,3 min. Het bedrijfsresultaat steeg van 54,7 min. tot 60,7 min., de winst voor belastingen van 47,4 min. tot 50,4 min. en de nettowinst van 21,4 min. tot 24,5 min. Voorgesteld is het dividend te verhogen van 5 tot 5,60 per aandeel van 20. Over 1972-73 werd behalve het contante dividend een agiobonus van 5 pet. uitgekeerd. Export van pluimvee blijft achter ZEIST De bestuursvergaderingen van het produktschap voor pluimvee en eieren beginnen zo langzamerhand te lijken op aflever ingen in een dramatisch feuilleton. Ook deze week moest voorzitter J. T. Mellema weer vaststellen, dat het in de verschillende sectoren van deze bedrijfstak bijzonder slecht gaat. De uitvoer van pluimveehouderijprodukten is dit jaar tot duver (bijna 181 miljoen) tien procent achtergebleven bij die over de eerste twee maanden van 1974 201 miljoen). Het ging in februari nog slechter dan in januari, in de tweede maand lag de export namelijk bijna 17 procent lager dan een jaar geleden. De cijfers wettigen volgens de heer Mellema bepaald geen optimistische verwachtingen voor de naaste toekomst. MINISTER VAN AGT: DEN HAAG (ANP) Minister Van Agt van justitie ziet niet in dat een door departementaal personeel opgerichte stichting voor het afsluiten van verantwoorde collectieve verzekeringen tegen een zo laag mogelijk tarief de positie van de assurantiebe middelaars schaadt. Dit blijkt uit het woensdag gegeven antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Kruisinga (CHU). In zijn vragen maakte het kamerlid bezwaar tegen de werkwijze van een dergelijke stichting. Volgens hem zou het werk van de bemiddelaars nadelig beïnvloed worden. De stichting aldus minister Van Agt, onthoudt zich van het optreden als verzeke raar of als bemiddelaar. Er wordt juist gebruik gemaakt van een assurantie B.V. De stichting is opgericht op de overweging dat een gezamenlijk optreden van de aangeslotenen kostenbesparend zou kunnen werken. In de onderhandelingen die zij via de tussenpersoon met de verzekeringsmaatschappijen voert, kan zij aanbieden zich te belasten met inning van de premie, met het verzamelen en gebundeld doorgeven van mutaties, met het verspreiden van informatiemateriaal onder het personeel van het departement Afgezien daarvan, aldus de bewindsman, kan het voor de tussenpersoon en de maatschappijen aantrekkelijk zijn zich door één transactie van een groot aantal klanten te verzekeren. Amsterdam, 27 maart De beurs t heeft donderdag met een Paas weekeinde van vier dagen voor de boeg de opgaande tendens van woensdag verder voortge zet Met name de internationals waren vaster, waarbij de willi ge houding van Wall Street als maatstaf werd genomen. Kon. Olie werd 2 duurder op 83.30 en Unilever zag de note ring met 1.20 vooruitgaan tot 107. Akzo begon 0.70 beter op 43.40 en Hoogovens ging 0.80 vooruit tot 58. Philips won 0.40 op 27.10, een ni veau dat lange tijd niet werd bereikt. In het eerste halfuur van de han del werd men iets voorzichtiger en liepen de noteringen voor de internationale aandelen in het algemeen iets terug. De grote banken liepen nog wat verder op waarbij Amrobank 1 duurder werd op 75.50 en ABN 2.50 aantrok tot 315.50. Nationale Nederlan den won 1.30 op 74.10. De staatsfondsen begonnen in het algemeen ruim prijshoudend. Overigens bleven de verschillen op de actieve markt binnen nauwe grenzen. Heineken was 0.80 hoger op 153.80, maar de cultures brokkelden bij ge brek aan belangstelling wat af waarbij Deli 1.50 verspeelde op 93.50. Scheepvaart was licht verdeeld met kleine ver schillen. Op de lokale markt werden over wegend wat hogere adviesprij zen opgegeven zodat de trend daar aan de vaste kant beloof de te worden. Veel belangstel ling bestond er voor IHC-Hol- land, waar de winst van ruim 4 min over 1974 wel was ver wacht maar de bescheiden her vatting van het dividend met 0,50 niet. Geadviseerd werd een prijs van 37 tegenover woensdag 34.30. Het bericht over hogere winst en dividend bij Van der Giessen- De Noord lokte flink wat vraag uit, die echter niet bevredigd kon worden. Volstaan werd met een biedkoers van 435, wat 10 meer was dan woensdag. Arnhemsche Scheepsbouw on dervond hiervan een stevige im puls, want de prijs steeg met 5.50 tot 121.50. Verder zette RSV de stijging met 5 voort tot 267. Aandelen Amster- damsche Droogdok waren 1 beter. IHC was ook hoger, maar ten opzichte van de advie sprijs viel de stijging tegen. Ge handeld werd op 35.50, wat 1.20 meer was dan de vorige dag. Vast gevraagd werd verder Dui ker, waarvoor vergeefs 28 meer werd geboden op 440. Van Dorp, waar het dividend wordt hervat, won ruim 7 op bijna 150. Hofsmederij zette de opmars met 10 voort tot 170. 3 tot 5 hoger waren Ennia, ACF, Cindu Key, Klu- wer, Van Reeuwijk en Stad Rotterdam, terwijl tevens vast waren Proost en Brandt, Ste- vin, Orenstein, Bos Kalis. Drentsch-Overijsselsche Hout, Gist-Brocades, Bols en Naar- den. Slechts weinig waarden waren mager, zoals Pont en Hero met elk 5 verlies. Oliemaatschappijen in VS moeten meer gaan betalen WASHINGTON (AP) Het Amerikaanse Congres hoeft oen wet aangenomen waarbij een eind wordt gemaakt aan faciliteiten voor de grote oliemaatschappijen in de vorm van belangrijke belasting verlagingen die neerkwamen op een korting op omzetbelasting op de verkoop van olie en gas van 22 percent. Hierover is in het congres haast een halve eeuw gedebatteerd. Voor de zogenaamde onafhankelijke ondernemers zal de wet ook gelden zij het minder ingrijpend. Die onafhankelijken, dat zijn er 10.000, boren naar 80 procent van alle olie en gas die zich in de Amerikaanse bodem bevindt. PARIJS Voor de Britse eco nomie zijn de vooruitzichten dit jaar weinig rooskleurig. De re gering in Londen moet al het mogelijke doen om de inflatie af te remmen. Dit staat in het rap port dat de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerk ing en Ontwikkeling) ieder jaar uitbrengt over de economie van Engeland. De OESO voorspelt voor 1975 een stijging van het Britse prij speil met ongeveer twintig pro cent maar zij sluit een nog ho ger inflatiecijfer niet uit. Veel hangt dit jaar af van de vraag of de loonakkoorden in overeen stemming zijn met de richtlijnen van het sociaal contract (vrijwil lige overeenkomst tussen rege ring en vakbonden over salaris verhogingen). In tegenstelling tot vorig jaar, toen de stijging der importprij zen leidde tot een stroomver snelling op het gebied van lonen en prijzen, schijnen de invoer prijzen dit Jaar in rustiger vaar water te zijn gekomen zodat nu de lonen een overheersende in vloed op de Inflatie hebben. Verwacht wordt dat het Britse loonpeil dit jaar ongeveer 25 procent zal stijgen, maar dan nog zal er nauwelijks enige ver betering komen in het reëel be steedbare inkomen van de Brit ten. ANP-CBS gemiddelde (1970 100) Int Cone. 71 8 72.8 Industrie 982 99.7 Sch en l.vrt. 117,3 116.9 Bankon 180.7 102.3 Verzekering 977 99.6 Handel enz. 113.4 114,6 Algemeen 90.9 92.1 Donderdag 27 maart Actieve aandelen AKZO 42,70 43,40 ABN 313.00 315.00 ABN div. '75 301.00 302,50 AmRo div. '75 74,50 75.40 AmRo di.'75 1.50 A dam Rub 167.50 166.00 I Deli-Mij 95,00 93,50 Dordtsche 105.80 108.60 Dordtsche Pr. 104,20 107.60 Heineken 153.00 153.80 Heineken H. 141,00f 141.00 H.A.L. Hold 59.80 60.00 Hoogov. 57.20 58.00 HVA-Mijen cert 56.30 56.10 KNSM cert 133.00 133.00 KLM 56.80 57.50 Kon. Olie 81.30 83.20 Nat. Ned. 72.80 74.10 Ommeren Cert 264.50 263.00 Philips 26.70 27.10 Philips div'75 Robeco 168.00 164.20 Rolincb 112,90 114.40 Scheepv.U 129.80 129.00 I Unilever 105.80 107.00 Bank-, krediet en verzekeringswezen AMEV Am tas Ass. St. R'dam Ennia Mees Hope Ned. Credietb. Ned. Mid. Bnk 63,70 81,50e 105,50 123.00 Ö4.8U 82,00 108.80 127,00 150.00e 149.50 42.20e 42.50 149.80 149.80 Slavenb. Bk id. Cert Fr Gr Hyp.bk Tilb. Hyp.bk. West Utr. Hyp. 310.00b Scheepshypb. 3650.00 2760.00 279.00 106.60b 2800.00 280.00 108,00 139.00 318,00 3760.00 •COURANTE FONDSEN Edicom 73 Viba 460 Enraf-Nonius 205 B.F. inc. W. 1460 Eriks 560 Immofund 750 Euromast Fr.-Gr. H. 20% 4900 Van Melle 525 Nat. Borg. Ml| 50% 370 De Merwede 170 Nat. Gr. B. 100 470 Nat. Gr. B. 120 Westl.-Utrecht 20% 250 Prins Oekkum 75 BOG 1040 Ruys' Bel 400 Mijnmij Curacao 50 Twijnstra 30 Handel, industrie en diversen ACF Ahog-BOB Ahold AMAS Asd Droogd Asd Rijtuig Aniem Nat. Arnh.Shbw, Asselberg Audet Aut Screw W Aut Ind Rt Ballast-NCP BAM Batavia Batenburg Beek van Begemann Bergoss Berkel P Blydenst Boer Druk Bols Borsumij W Bos Kalis BOZ Braat Bouw Bredero VG id Cert Bredero VB id cert Bührmann-T id Cert Calvë-D cert id 6 pel cert Centr Suiker id Cert. Ceteco id Cert Chamotte Cindu-Key Cont.Br Tr Crane Ned Desseaux Dikkers 301.00 41,70 87.00e 18.70 131,00e 135,00e 1420,00a 116.00 720,00 174,50 110,00 1280.00 32,10 76.40 250.00 98,50 73.50e 82.00 167.00 133.00 510.00e 206.00 86.50 90,00 92.50 482.50 303.00 1500.00 1450.00 429,50 424.00 71,50 146.00 1150.00 885,00 885.00 183.00e 184.00e 62,40 52.00e 665.00 59,00e 83.00 305.00 42,00 90,00e 18.70 132,00 135,00 14,10 123,00 740.00 172.00b 1280.00b 33.50 76.20 255.00 100.00 74.80e 81.00b 166.50 132.00 528.00 211.00 89,30 93,00e 95,00e 482.00 303.00 1520.00 1450.00 433.50 428.00 71.50 146.00 1140.00 888,00 888,00 183.50e 184.50e 63,10 54,00 665.00 60.50 82.00 Dr Ov Houth. Droge Duiker App. Econosto Elsevier id Cerl- EMBA Enkes Fokker Ford Auto Furness Gamma H .d 5 pet PW Gel Delft c Gelder cert. Gerotabr. Giessen Gist Broc id Cert. Goudsmit Grasso Grinten Grofsmed Hagemeijer Helm Hold Hero Cons. Heybroek Hoeks Mach Holec Hol! Beton Holl Beton 206,00 1450.00 412,00b 44.20 467,00e 462,00e 243,50 57.00 43,30 477.00 90.00e 33.80 16.30 260.00 82.50e 43.00 425.00 78.00e 78.00e 90.50 139.00 190.50 160.00b 111,00 40.50e 122.00 83.50 212,50 58,50 56.20 ICU cert IHC Holland Ind Maatsch. IBB Kondor Interlas Internatio M Inventus Kempen en B Key houth Kiene S Kloos Kluwer 86.20 34.30e 180,00 52.00 161.00 55,00 621.00 157.00 233.00 135.00 92.00e 220.00e 1450,00 44,50b 45,50 467,00 462,00 250.00e 58.00 44.50e 477.00 91.00e 33.30 16.30 258.00 84.00 43.00 435.00b 80.50 80.50 91.00 140,50 192,00e 180.00e 110.70e 40,50e 119,00 240.00a 84,00b 212,00 58.50 57.00 90.00 35,50 145,00a 54.00 157.00 56.50 620.00 158,00 78.00e 237,50 137.00 95.00e laten b bieden c exclaim d exdlvldend e gedaan-bleden gedaan-laton Kon Bijenkort id Cert. ld 6 cum Kon Ned Pap Krasnapolsky KSH KVT Kwatta Landre Gl Leidsche Wol Imdet Jacob Macintosh Meneba Metaverpa Moluksche M.|nb W. Naarden Naell Nat grondbez NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned Bontw. Ned Dagbl id Cert Nelle Netam Nieaf Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutncia VB Nijverdal OGEM d.ng Orenstein Ovmg-D-S Pakhoed H id Cert. Palembang 87.00 87,50 61.70 165.00 66.00 88.50 25.70 140,00 232.00 295,50 74,50 75,70 2800,00a 900,00 66.00 127,00 55,80 44.10 365,00 22.50 315.00 181.60 452.70 296.00 89.50 1780.00 114.50 53,20e 53.20e 70.00e 68.00 30.10 242,00 170.00e 153,00 149.00 92.50 62.30 162,00 67.20e 88.50 25.50e 140.00 234.60 295.00 75,60 76.80 2780,00 96.00 905.00 67.90 128.001 56.00 45,00 370.00e 22.10e 320.00 183.00e 457.50 303,00e 90.00 1310.00 1780.00 114,50 53,50e 53.50e 71.50e 68,00 30.30e 248,00 172.00b 153,00 149.00 Palthe 90.80 91,00 Philips a 10 Pont Hout 225.00 220,00 Porcel Fles 123.00 125.00 Proost Br 252.00 262,00 Rademakers 355.00 355,00 Reesmk 139.50 139.50 Reeuwijk 61,50 64,50 Reis en Co 100,20 100,40 Riva 227,00 232,00e id. Cert. 219,00 222,00e Rohte Jisk 76,50 74.50 Rom.holler 695.00 700,00e Rijn-Schelde 262.00e 267.00 Sanders 188.50 190,00 Schev Expl 13.70 13.70 Schokbeton 950.00 950.00 Schuitema 118.50 122.00 Schuppen 311.00 315.00 Schuttersv. 100.00b 103.00 Stevin Gr 74.00e 76,90 Stoomsp Tw 119.20 119.20 Tab Ind Phil 132.00 138.00 Telegraaf 93.00 94,50 THV Intern 266,00 267.00 Tilb. Waterl. 336,00 340.00 Tw Kabelf. 358,00 365.00 Ubbmk 138.50 145.00e Unikap 179,00e 179,00e Unil.cert. id. 7 pet. 79.50 79,50 id. 6 pet. «7.80 67,50 V d Vliet-W 99,50e 100,50 Veneta 67,00 67.00 Ver Glas' 151,50 154,00 Ver Hand Sch, 635.00 640.00 VMF 180,00e 182.00e Ver N Uitgmij 95,00e 95.00 Ver Touwlabr id Cert 69,60 70.50 Vezelverw 455.00 450.00b Vihamij Butt 83,00 81.70 VRG Papier 910,00e 910,00 Vulcaansoord 63,00 66,00 Wegener C id Cert. 67,50e 68,0Q Wessanen 91,30 91.40 Wyers 105,00 105,50 Wijk en Her 908.00 905,00 Zaalberg 103.00 107.00e Particlpatlebewljzen Belegglngsmijen Alg Fondsenb America Fund Asd Belegg.D Converto Goldmines Holland F id 1 95.50 Broovast 124,90 124,00 Nod Vaslgoed 603.00 130.50 Dutch Int 92.50 485,00 IKA Beleg. 136,00e 206.40 Nolo 70,50e 135,00 Obam 67,00 675,00 Rollnco 70.80 483.00 Uni-lnvest 65,50 132.50 Wereldhaven 94.00 Actieve obligaties 10 50 Ned 74 9 75 id '74 Ned 1975 9.00 DCt. 8 Ned 69—94 8 id 70—95 8 id 71—96 8 ld 70 1-85 8 id 7011 8 id 7011» 8 id 69—76 8 id 70-77 7 3/4 1971-84-98 7 3/4 1973-84-90 7 3/4 id 70-78 7 1/2 id 6994 7 1/2 Id 71-96 7 1/2 id 72-97 7 1/2 id 71-81 7 1/2% id 72-97 7 id 66-91 7 id 66II 7 id 69-94 6 1/2 id 681-93 6 1/2 id 68 II 6 1/2 id 68III 6 1/2 id 68IV 6 1/4 id 66-91 6 1/4 id 67-92 6 id 67-92 5 3/4 id 651—90 5 3/4 id 6511 5 1/4 id 641-89 5 1/4 id 64II 5 id 64-94 4 1/2 id 58-83 4 1/2 id 59-89 106.70 104.30 100.70 94,70 94.90 94.30 99.80 98,60 98.50 101.00 101,30 92.30 91,50 100,60 91.00 90,40 89.90 98.10 87,80 09.50 89.30 87.90 85.20 84.80 84.55 04.55 86.80 84.00 83,00 85.10 84.70 83.65 83.10 70.20 87.60 00.80 106.70 104.30 100.80 94.90 94,90 94.20 99.00 98,90 90.60 101.10 101.40 92,20 91,50 100.80 90,90 90.40 89,70 98.20 87,80 89,60 89.30 87.90 85.30 84.90 84.60 84.50 87.00 84,00 83,00 85.30 85,00 84.00 83.40 78.40 87,60 81.20 id 63-93 4 1/4 id 59-84 4 1/4 id 60-90 4 1/4 id 61-91 4 1/4 id 631-93 4 1/4 id 63II 4 id 61-86 id 62-92 3 3/4 id 53-93 3 1/2 id st 47 3 1/2 Id 51-76 3 1/2 id 58-83 3 1/2 Id 56-86 3 1/4 id 48-98 3 1/4 id 50-90 3 1/4 id 54-94 3 1/4 id 55-95 3 1/4 id 55-85 3 id grootb. 3 .d 37-01 3 id grb 46 3 .d 47-76 11 00 BNG'74 11 00 id 74-84 10 50 BNG 74 9 1/2 BNG 74-82 9 5 id 74-99 9,75 id 1975 8 3/4 id 70-90 0 1/2 id 70-95 8 3/4 .d 1975 8 1/2 BNG 70—95 8 1/2 id 70-85 8 1/2 id 73-98 76.30 86,30 77.30 76.70 75.40 76.20 83,20 75,30 73.55 68.20 97,50 86,50 82,90 65,90 72.20 70,40 69,80 83,30 40,20 09,70 88.20 106.30 110.10 107.10 103.10 103.40 103.50 100.10 100.00 99,80 100.00 97.50 97.20

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 15