„Sphinx biedt vrouw kans op eigen oordeel Het geluk" uit 1934 Roy Rogers, zingende saloncowboy TELEVISIE VANAVOND i.iniimn,™ TELEVISIE WOENSDAC RADIO DINSDAG RADIO WOENSDAG TERUGBLIK Aanbod van banen op de radio PAGINA 2 LEIDSE COURANT DINSDAG 25 MAART 19 recept voorlezen. We will in de mensen iets meegeven. Ze le ren bezig te zijn. Wij dragen de onderwerpen aan. Wij pra ten er in de studio met des kundigen over. Ons doel is de huisvrouw de ogen te openen. Haar duidelijk te maken dat ze best nuttig kan zijn in de samenleving. Om nog even op die recepten terug te komen. Vroeger las iemand in de koo- krubriek, een item wat nog steeds erg aanslaat, een inge wikkeld nogal duur recept voor. Hierop kregen we hon derden brieven met het ver zoek het recept op te sturen. Dit werd ons aan portokosten echt te duur. Nu leest Joop op een gezellige manier een een voudig recept voor en vertelt hij wat over het eten in het algemeen. De luisteraars kun nen niets meer aanvragen. Wel kunnen ze zelf een recept in sturen. De leukste inzending mag de luisteraarster zelf via de telefoon voorlezen. Het werkt erg goed. Als een lotge noot een recept voorleest komt dit veel gewoner over dan dat een of ander „radio"-man dat doet". „We hebben verschillende ru brieken in „Sphinx" die allen een eigen publiek hebben. Over de kookrubriek heb ik het al gehad. Maar we hebben ook Livi Desliebes en Frede- rik Wieier. Zij houden om de week een algemeen praatje. Door de rubrieken met de vas te medewerkers en de vaste presentatie van Jos en Monica lukt dat bij ons vrij goed". „Zoals ik al zei, het program ma is na acht jaar weinig ver anderd. Het leuke is dat veel onderwerpen die we jaren ge leden behandeld hebben weer terug komen. De mensen ver anderen uiterlijk wel, maar in nerlijk blijven ze toch vaak hetzelfde. De meeste mensen gaan wel met hun tijd mee, maar een vrouw wil een vrouw blijven. De getrouwdé vrouw wordt nog steeds als huisvrouw, die het huishouden doet en kindertjes opvoedt, be schouwd, terwijl ze heus wel geïnteresseerd is in de wereld om haar heen. Je moet haar de gelegenheid geven de infor matie, die ze krijgt, tot een eigen oordeel te verwerken". ROELFIEN SANT NEDERLAND I Teleac 18.15 Het menselijk lichaam NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal EO 19.05 Kinderkrant NOS 20.00 Journaal EO 20.21 Nader Bekeken 20.50 Der Tod Jesu - lijdenscan tate 21.55 Tenslotte VPRO 22.00 Het geluk - Russische (stomme) speelfilm uit 1934 NOS 23.15 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal NCRV 19.05 Black Beauty 19.30 Tweekamp quiz NOS 20.00 Journaal NCRV 20.21 Sam - Weg van huls 21.10 NCRV's Springtrofee 1974—1975 HILVERSUM I P.P.: 10.19 Pacifistisch Socialistische Partij. KRO: 18.30 Nieuws. 10.41 Echo. 18.50 Programma voorbeschouwing. 19.00 (S) Zin In muziek: amateurs geven de toon aan. 19.45 Instemmen met velen: het gezongen woord in de litur gie AVRO 20.00 (S mono) Vanavond: muziek,, gezelligheid en verstrooiing. 22.30 Nieuws 22.40 Radiojournaal. 22.50 (S) Vanavond laat nieuws. 23 20 (S) Er floot een vogel in de wei. 23 55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II 22.00 Hier en Nu 22.40 Wie was zo goed...? - ot denking NOS 22.55 Journaal 10.05 (K) Lokalseite unten links, tv] rie. 18.40 (K) Aktualiteiten. 19.201 Graaf Luckner. tv-serie 20 00 (K) Ja naai en weerbericht. 20.15 (K) vrolÉ beroeps-adviezen. 21.00 (K) De dodj ke slag, tv-spel 22.45-23.05 (K) J<j naai, weerbericht en kommentaar. j DUITSLAND II BELGIE NEDERLANDS 18.00 (K) Paulus de boskabouter. 1| (K) Elephant boy, tv-serie 10.3o' Informatief programma. 19.00 (K) log tussen kubussen en cirkels, am tiefiom. 19.10 (K) Gastprogramma. II (K) Mededelingen. 19.45 (K) JourJ 20.15 (The Capone Investment, pq serie. 21.00 (K) Verover de aarde. 2 (K) Bilateraal, tv-serie. 22 30—22.50 Journaal met o.m. Wetstraat. met zangsoiist. 18.45 Toppers van l (gr.) 19.25 (S) Piano-improvisaties. N 1950 Den Haag vandaag. KRO: 2( Nieuws. 20.05 Lijdensmeditatie. 2( (S) Klassieke gewijde muziek. In pauze: 21.30—22.30 Babel/pub 23.15 Babel/kalender; kort kultui nieuws. 23.30 (S) Mezzo-sopraan piano 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM III NEDERLAND I KRO/NCRV/KOF/PCOF 9.40 School-tv TROS 15.30 Roy Rogers, de zingende cowboy (3) 16.40 De boefjes 17.00 Ren Je rot(18) 17.25 Snater 17.55 TROS Penalty Bokaal Teleac 18.15 Eenheid In eenheden NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal YKOR 19.05 Jouw Beurt(Slot) IKOR/RKK/KRO 19.30 Kenmerk NOS 20.00 Journaal VARA 20.20 Kolo - Joegoslavlsch Dans theater 21.00 Utrecht In de negentiende eeuw - Impressie 21.15 Alleen naar huls...? - Zweedse film 22.05 Achter het nieuws NOS 22.30 Journaal NOS 18.45 Paulus de Boskabouter 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest 19.50 Stichting Socutera 20.00 Journaal 20.20 Politieke Partijen 20.30 Opgeruimd staat netjes tv-spel van Chlem van Houwen ge over bejaardenprobleem 21.50 Panoramlek 22.05 Studio Sport 22.30 Sleepers (slapers) - dar stuk 23.00 Journaal DUITSLAND I rie. 19.20 (K) Bridget und Bernie. t. rie.) 20.00 (K) Journaal en weerberi! 20.15 (K) Balans van jeugdwerkeld heid. 21.00 (k) Het tv-gerechtshof dai tv-film. 23.30 (K) Journaal, komment en weerbericht. 22.50 Voetbalfragn* ton. 23.35-23.40 (K) Journaal. DUITSLAND II denis: Herakles. 19.00 (K) Journ! 19.30 (k) Indianen komen tv-film. 20 (K) Informaties en meningen uit I economische leven. 21.00 (K) Jourru 21.15 (K) Kuituurmagazine. 22.00 i Der Treuhander. tv-spel. 22 50 (K) Jo BELGIE NEDERLANDS 17.45 (K) Paulus de boskabouter. 17 (K) Atelier. 18.50 (K) Planet of the ap tv-serie. 19.40 (K) Mededelingen weerbericht. 19.45 (K) Journaal. 20 (K) Chic®, tv-serie 20.40 (K) Oster Duits tv-spel 21.40 (K) Kultureeel mai zine. 22.30-22.50 (K) Journaal met o Wetstraat. HILVERSUM I TROS: 7 00 Nieuws. 7.02 (S) Ontbijt- Soos. (7.30 Nieuws. 7.41 Aktua. 8.3C Nieuws. 8.36-8.45 Gymnastiek voor dc huisvrouw.) 9 00 (S) Wegwezen, me' tips voor trips. 9.30 Van Heinde er verre: licht muziekprogramma. 10.00 (S] Voor de kleuters. 10.30 Nieuws. 10.3J (S) Sphinx, programma voor de vrouw 1145 (S) Cafè-chantant: liedjes en mu ziek uit de goede oude tijd. 12.2? Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12 30 Nieuws 12.41 Aktua-magazine 13 15 (S) Sport na sport; sportprogram ma voor de jeugd. 13.45 (S) Koorzang. 14.15 (S) Route - A: gevarieerd pro gramma 15.30 Nieuws. 15.33 (S) After sesjun: licht muziekprogramma. NCRV 16.00 Middagdienst. 16.20 (S) Klank- snoer: klassieke muziek. 16.55 (S) De magische cirkel, seriehoorepel (3). OVERHEIDSVOORLICHTING: 17.20 Ne derland en de derde wereld; program ma van de voorlichtingsdienst ontwik kelingssamenwerking. NCRV: 17.30 Nieuws 17.32 (S) Hier en nu. HILVERSUM II nastiek. 7 20 (S.( In de Roode Cirkel: HILVERSUM III KRO. 7.02 (S.( Drie op je boterham. S Pep-op-drie 11.03 (S) Drie draait verzoek. 12 03 (S) Drie tussen de it dag; pauzeprogramma met o.a. de k Raden maar. 14.03 Pop-Kontakt: Theo Stokkinkshow. 16.03 De Hitme ters de Vincent van Engelen Show HILVERSUM Dc Tros heeft liet „vrouwenprogramma", dat het meest met het oude idee van een dergelijke pro- duktie overeenkomt. „Sphinx" is meer dan de andere vijf op dc vrouw gerichte program ma's een programma voor de huisvrouw die bezig is met haar dagelijkse klussen. „Sp hinx" is gemakkelijk om naar te luisteren. Hiermee bedoe len we dat het niet van de luisteraar eist dat ze een half uur of langer het werk onder breekt om gespannen naar een of ander verhandeling over emaneipatie te luisteren. „Sp hinx" is een programma dat het dagelijkse huishouden wat minder saai maakt. Je kan doorgaan met bedden op maken en toch geinformeerd „Sphinx" wordt op de woens dagochtend van 10.30 tot 11.45 uur uitgezonden. Het staat ge deeltelijk tegenover het „vrou wenprogramma" van de VA RA dat via Hilversum 2 van 10.00 tot 11.00 uur wordt uitge zonden. De VARA richt zich in „Het radioweekblad" vooral op de progressieve vrouwen. Dolle Mina's en feministen. „Sphinx" wordt gemaakt voor de vrouw die iets wil hebben om naar te luisteren tijdens het werk. Vrouwen die balen van het oeverloos geschetter op Hilversum 3, vrouwen ook die het op prijs stellen geinfor meerd te worden tenminste als de stof niet te zwaar is. „Sphinx" wordt gepresenteerd door een duo Jos Brink en Monica Penders. Hierin komt het programma overeen met het NCRV „vrouwenprogram ma" „Podium", dat ook door een man, Wim Jansen, en een vrouw, Annemiek Tan, gepre senteerd wordt. Het progranS ma wordt live uitgezonden. Aan „Sphinx" wordt naast Jos en Monica meegewerkt, door Els Loosma, Henriette Rose, Livi Desliebes (tips en advie zen) en Frederik Wieier (krui den) de laatste twee houden om de week een praatje. Een keer per maand wordt „Sphinx" live vanuit Tejater Miriton in Hoog Catherijne te Utrecht uitgezonden. Bij deze uitzending is publiek aanwe zig. Op die dagen wordt op vernuftige wijze een onder zoek gedaan naar de samen stelling van het publiek en de voorkeuren voor bepaalde £)m een finaleplaats in Tweekamp (Ned. II, 19.30 uur) Heeft dokter Gordon (bij Black Beauty) goede bedoelingen strijden vanavond het Willem de Zwijgerlyceum uit Bus- met de aankoop van een oude boerderij? Dat merken sum en het Erasmianum uit Rotterdam, op vragen van we vanavond. Voorts op de foto Vicky, Kevin en de Judith Bosch en Dick Passchier. huishoudster. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Het Sphinx-team v.l.n.r. Els Lootsma, Livi Desliebes, Henriette Rose, Joop Braakhekke, Monica Penders en Jos Brink. mensen en/of rubrieken. Elke bezoeker van „Sphinx" moet een formulier invullen waarop een aantal vragen over het programma en de medewer kers. Op deze wijze weet het team voor wie ze werken en wat er van hen verwacht wordt Hierin is „Sphinx" uniek. „Sphinx" is als volgt samenge steld; Er zijn enkele gasten in de studio, die door de presen tatoren worden geïnterviewd over leuke dingen die ze van plan zijn te gaan doen (bijv. een man die een banket op de stoepen van Hilton voor hon derd paarden wil gaan organi seren). Onder de gasten is er altijd een persoon die een wat zwaarder onderwerp behan delt (bijv. een uitgeefster van een boekje speciaal voor vrou wen). Een keer per maand wordt een bepaald thema (b.v. abortuswetgeving) door meer dere gasten van alle kanten belicht. „Sphinx" bestaat al acht jaar. „Wij trachten een programma voor de moderne vrouw van nu te maken," zegt Henriette Rose. Zij doet sinds 1971 (zo lang het huidige team bestaat; de produktie en de regie van „Sphinx". „Het programma is qua vorm nooit veranderd. We zijn natuurlijk wel met de tijd meegegroeid. De kookrubriek is vlotter geworden. We heb ben voor de presentatie daar van een vlotte jongen geno men in plaats van de wat „dulle kok" die we eerst had den. Een van de vaste rubrie ken „Het kind en wij" is een eigen leven gaan leiden. We kregen er zoveel reacties dat we hebben besloten er een zelfstandig programma van te maken. De onderwerpen en de stijl van interviewen zijn de laatste jaren nogal veran derd". „We maken het programma, is ons uit de enquêtes, die we eens per maand houden, ge bleken, voor de wat oudere huisvrouw, waarvan de kinde ren naar school zijn en de man werkt. We hebben ook nogal wat bejaarde luisteraars. Het werkt erg fijn als je weet wat precies in je bereik is. Tegen over ons staat op ongeveer dezelfde tijd het „Radioweek blad" van de VARA en op Hilversum „Arbeidsvitami nen". Van het „Radioweek blad" hebben we nauwelijks last. Zij maken een heel ander programma voor een heel an der publiek dan wij. Nee, dan speelt de „Arbeidsvitaminen" ons meer parten. De huisvrou wen, die naar „Sphinx" luiste ren, moeten toch een zekere gemotiveerdheid hebben. Ze moeten toch op de een of an dere manier geinformeerd wil len worden. We trachten door de luchtige aanpak wel zoveel mogelijk de vrouwen die bij toeval op ons hebben afge stemd te houden, ze te 'motive ren een volgende keer weer af te stemmen. Dit doen we door de luisteraars tot op een zeer grote hoogte inspraak in het programma te geven. Zij ma ken uit welke onderwerpen er worden behandeld. Ze mogen in de kookrubriek een eigen HOU HET Russische speelfilm SCHERM Besprekingen Suriname op tv (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De NOS-televi- sie zal het nieuws over de be sprekingen tussen de regerin gen van Nederland en Surina me over de komende onafhan kelijkheid begeleiden met drie extra uitzendingen van het pro gramma „Panoramiek". Deze uitzendingen komen in de plaats van het programma „Den Haag Vandaag" (dat in verband met het Kamerreces vervalt) vanavond van 23.00 tot 23.05 uur via Ned. II; op woensdag 26 maart van 23.05 tot 23.10 uur op Ned. II en op donderdag 27 maart van 23.10 tot 23.15 uur, eveneens via Ned. II. Voor deze afleveringen van „Panoramiek" werkt de NOS samen met de Surinaamse televisie, de STVS. Dat betekent dat de Surinaamse journalist Henk Herrenberg de Nederlandse deelnemers aan het gesprek zal interviewen. De Surinaamse deelnemers worden geinterviewd door Pim Reijn- tjes. Prijs voor IKOR (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Op het in Ber lijn gehouden televisiefestival „Prix futura" heeft de Neder landse televisie met het IKOR- programma „Hakana kazi" te zamen met de inzendingen van de BBC en het SIT DS (Did.) de tweede prijs gewonnen. Dit met zilver bekroonde program ma, uitgezonden in september van het vorig jaar, werd gere gisseerd door Philip Engelen. Het camerawerk was van Lex Leffelaar. De eerste prijs was voor het Duitse door de ARD ingezonden programma „Smog". Wie de ongewassen en onge schoren cowboy-helden ziet van tegenwoordig kijkt wel een bee tje vreemd aan tegen de keurig verzorgde Roy Rogers, de held van talloze westerns uit de ja ren veertig. Rogers, morgen middag te zien in „De man van Oklahoma", was de laatste van de rij zingende troubadoers van het wilde westen, die hun en tree maakten op het film scherm met de komst van het geluid. Terwijl de duurdere western producties de lof bezongen van bandieten als Jesse James en Billy the Kid of even beruchte gezagdragers als Wyatt Earp. dartelden deze bereden min- streels in prachtige fantasiecos- tuums van het ene serieproduct in het andere. Rogers' voorgan gers als Dick Foran en Gene Autry stelden al de spelregels op. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Gisteren begon de NOS-radio met het program ma „Vakaturebank". Van 18.03 tot 18.10 uur via Hilversum 3 werden voor het eerst een aan tal vakatures in ons land ge meld; worden gemeld: een greep uit de rond 40.000 open banen, die bij de 129 arbeidsbu reaus bekend zijn. Elke .werk dag zal dit programma op deze tijd en zender te horen zijn. De NOS werkt hierbij nauw samen met het Ministerie van Sociale Zaken, dat voor elke uitzending met een nieuwe keus uit de vakatures komt, waarbij gelet wordt op spreiding naar land streek en beroep. In elke uitzen ding zullen 40 banen worden genoemd. Luisteraars, die belangstelling hebben, kunnen de volgende werkdag bellen met het arbeids bureau, dat de baan of banen aanbiedt. Zonodig kan de solli citant de hulp inroepen van het dichtstbijzijnde arbeidsbureau. Tot één uur na de uitzending kan het Ministerie van Sociale Zaken helpen bij het verschaf fen van telefoonnummers van arbeidsbureaus. Dat gebeurt via telefoonnummer 070-60 83 25 van de Voorlichtingsdienst. Op aanvraag wordt een telefoonlijst van de arbeidsbureaus toege zonden. Het NOS-programma wordt bij toerbeurt gepresen teerd door Els Knap en Philip Lezer. Ze hielden meer van hun paard dan van de juffrouw in de film, die zij dan ook nooit zoenden. Zij vingen de boosdoeners altijd met een lasso en trokken nooit een revolver. Zij bleven onder alle omstandigheden heer en waagden het niet zich vuil te maken. Kortom, ze stonden erg ver van de realiteit van het wil de westen af, maar niemand die er zich in die jaren druk om maakte. Rogers heeft het met zijn paard Trigger al zingend tot 1953 vol gehouden. maar moest toen toch wijken voor zijn hardere colle ga's, die wel op mensen schoten, er ,er slordig uitzagen en ook wel eens in de kroeg zaten. Ned. I -15.30 uur. Scène uit de film „De man van Oklahoma". Zij waren de helden van de „alle leeftijden"-films een voor beeld voor de jeugd in alle op zichten. De VPRO zendt vanavond de Russische speelfilm „Het ge luk" uit, gemaakt door Alexan der Ivanovitch Medvcdkin. Dc film is gebaseerd op een volks verhaal, waarin een boer een zwervend bestaan leidt, op zoek naar een beter bestaan voor hem en zijn vrouw. Zoals zal blijken: zonder succes. Een merkwaardig uitgangspunt van deze film, die gemaakt werd toen in Rusland zonder uitzon dering positief werd gereageerd op de verworvenheden van de Sowjetmaatschappij. Medvcd kin maakte al eerder films in het land, waarbij hij de trein gebruikte. Hij filmde plaatselij ke problemen, die hij dezelfde dag ontwikkelde, waarna 's- avonds de film werd vertoond. met discussie daarna. Ned. I. 22.00 uur. Nader bekeken Onder eindredactie van Meind- ert Leerling wordt in „Nader bekeken" aandacht gevraagd voor de crematie, een wijze van lijkbezorging die sinds 1968, toen begraven en cremeren ge lijk werden gesteld, aanzienlijk is toegenomen. Voorts besteedt de EO in dit programma aan dacht aan de rimboe-opleiding die Nederlandse militairen krij gen, voor zij naar Suriname worden gezonden. Ned. I, 20.21 uur. Black Beauty Kevin en Albert gaan vanavond in Black Beauty een kijkje ne men in een vervallen boerderij, want dokter Gordon en twee oude bekenden zouden het bouwval willen kopen als rust plaats voor oude paarden. Ke vin en Albert geloven daar niet zo in en uit hun onderzoek blijkt dan ook, dat Gordon heel ande re plannen had. Ned. II. 19.05 uur. Sam Vanavond het derde deel van de 13-delige serie „Sam" van de Engelse auteur John Finch. Hij beschrijft daarin de belevenis sen van de 10-jarige Sam Wilson en de pogingen van zijn familie om in de knsistijd van de jaren 30 het hoofd boven water te houden. Sam krijgt het moeilijk, want zijn-moeder voelt zich aan getrokken tot een jeugdvriend en de jongen moet hierover steeds meer praatjes aanhoren. Ned. II, 20.21 uur. Springtrofee In de strijd om de NCRV- Springtrofee is vanavond het onderdeel Puissance aan de beurt. Het doel van de Puissan ce is de vaardigheid van het paard in het springen van een beperkt aantal zware hindernis sen te tonen. Het parcours vanavond in de Arnhemse Rijn hal moet bestaan uit 6 tot 8 hindernissen, waarvan de rechte obstakels een minimum hoogte van 1,40 meter moeten hebben. Ned. 11,21.10 uur. FC-AVondrood had weer een bijzonder levendige aflevering. Met onder meer de wielrenner Gerben Karsten die, zoals in de rubriek nogal eens gebruikelijk is, door twee man werd geïnter viewd. Maar Henk van Dorp en Frits Barend pakken zo'n "kruisverhoor" op een bijzonder schrandere manier aan. Vrij moedig en toch netjes, zou je bijna zeggen. En in ieder geval zo, dat je ook inderdaad in vrij korte tijd vrij veel te weten komt. Prof. dr. Max Euwe, voor zitter van de Internationale Schaakbond was er ook. Hij zag het duister in, wat een eventuele match om het wereldkampioen schap betreft. Over Bobby Fi scher zei hij: "Een geniale scha ker, maar ik weet niet hoe hij de geschiedenis in zal gaan". Een hoffelijker terechtwijzing is nauwelijks denkbaar. De "mis ser van de maand" werd geper sonifieerd in de even beminne lijke als vastberaden gestalte van de heer Ben van Gelder, manager van PSV, bij welke voetbalclub onlangs, zoals iede reen zich zal herinneren, het licht zo opzienbarend uitviel. Dat gebeurde, geënsceneerd en wel, ook tijdens dit interview. Een alleraardigst slot van een als altijd pittige sportrubriek. De mensen van "Koning Klant" gingen weer danig, zij het wel- gedokumenteerd, in tegen een merkwaardig soort voorlichting in de STER-reklame. Nu had den zij zich gestort op snoepgoe deren die geregeld "nieuwe energie" voorspellen en die be loven dat "ze er niet minder om eten". Ik weet niet of dat laatste na deze aflevering van de voor lichtingsrubriek nog het geval zal zijn. Ofschoon men moet hopen dat er nog meer preven tieve werking is uitgegaan van eon onderdeel over een uiterma te bedriegelijke verkoopmetho de van een heer die "koperen kannetjes" aam de man tracht te brengen. Ik heb het al mei gezegd: "Koning Klant" prikke de nieuwsgierigheid en er ka bepaald een heilzame invloc van uit gaan. TROS-Aktua besteedde uit raard aandacht aan de rellen c de Amsterdamse Nieuwmarl en omgeving. Een korte, mal goede filmreportage van een b nauwend gebeuren. Die report ge werd, terecht, zonder con mentaar gegeven. Van de inl« dende verklaring van Wibo va de Linde zelf dat "hij zie schaamde Amsterdammer 1 zijn", zullen waarschijnlijk we nigen wakker hebben gelegen. HERMAN HOFHUIZE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 2