„Wij hebben geen mombakkes nodig" Oproep Werkwinkel aan werkloze jeugd VANAVOND BEGINT SERIE „POLITIE... DUIKEN mgSBHHi DE KLEINTJES PILS: TELEVISIE VANAVOND H'l'IMIHIM RADIO VANAVOND TELEVISIE VRIJDAG mmm RADIO VRIJDAG ïmmXM PAGINA 2 LEIDSE COURANT DONDERDAG 6 FEBRUARI 1975 Problemen met pleeggezinnen? Met speelgelegen- heden in wijken? Bezoek aan zwakzinnigen in tehuizen? Huisvesting? Je bent jong en werkloos? De stichting Werkwinkel, vrijwilligers-bemidde- lingsbureau, brengt mensen die iets willen doen in aanraking met organisaties die mensen kunnen gebruiken. In behandeling worden genomen pro blemen die landelijk gespreid zijn. Een voorbeeld hiervan wordt woensdagavond 12 februari op de buis gebracht: de werkloze „afvaljeugd", jongeren van 15 25 jaar die niet aan de slag kunnen komen. Het zijn er ruim 50.000. Liebje Hoekendijk, initiatief neemster van Werkwinkel: „Toen Lydia Hel wig een half jaar geleden aan dit onder werp begon, waren er in Ne derland 9 werkgroepen die zich met deze jongeren bezig hielden. Niet landelijk ge spreid. Maar gaandeweg groei de dit aantal tot 200." In vlammende termen is de noodsituatie waarin de afval jeugd terecht is gekomen, in tern tot uitdrukking gebracht Op de beeldbuis wordt deze situatie gestyleerd samenge vat. Het gaat heel nadrukkelijk om jongeren die door de huidige werkstructuur in de kou zijn komen te staan, niet om werk- schuwen. De landelijjke werk groepen hebben zich gebogen over de problemen van jonge ren die van school kwamen, gewoon aan het werk wilden, maar gewoon geen werk kon den vinden. Zo werd door een NOS-team in Stadskanaal gefilmd: een smederij/lasserij annex brom fietsreparatie-bedrijfje, door werkloze jongeren op poten Bakk6f) gezet. Na een blik in een op vangcentrum/soos komt in beeld een door jongeren aan- Vanuit die bus wordt informa tie gegeven aan werkende jon geren hoe werkloosheid kan worden voorkomen. Lydia Heiwig: „Tijdens de uitzending worden werkloze jongeren aangespoord zich te melden. Ze kunnen vertellen wat ze willen; gezamenlijk zal de jeugd kunnen helpen met op bouwen van werkgelegenheid in hun tempo en van wat zij willen". Werkwinkel spreekt bij voor keur over „projecten", die reeds van stapel zijn gelopen, maar waar nog steeds nieuwe bij kunnen komen, al naar ge lang de behoefte. Wel steeds onder het motto: laten de jon geren zich melden om met el kaar wat te doen. Werkloze jongeren hoeven niet op de tv-oproep van woens dagavond te wachten; zij kun nen zich vandaag nog melden bij de stichting Werkwinkel, telefonisch 02150 84444 of schriftelijk via postbusnum mer 1973 in Hilversum. vele informatiebakken met gegevens over mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger voor een of ander project. Het zijn er inmiddels duizenden, aan wie later wordt gevraagd hoe het ver der is gegaan. Initiatiefneemster van de stichting Werkwinkel is Liebje Hoekendijk, die als omroep- medewerkster, na een oplei ding in welzijnswerk, in 1972 een plan uitwerkte waarmee zij naar crm stapte. Crm be loofde geld voor een stichting waarna de NOS positief op het programmavoorstel reageerde. Het plan van Liebje paste in de podium- en spreekbuisfunc tie van de NOS. Stichting Werkwinkel wordt sindsdien gefinancierd door crm, de verantwoordelijkheid voor de programma's berust bij de NOS. Elke maand wordt in 25 minuten zendtijd ten minste één onderwerp behan deld; soms niet tot volle tevre denheid van de NOS, zoals bij het onderwerp waarin vrijwil ligers werden gevraagd voor „Wij vrouwen eisen" in het kader van het jaar van de vrouw. De uitzending ging niet door, onder verantwoordelijk heid van de NOS. Liebje Hoekendijk; „In het vervolg moeten verfijndere af spraken met de NOS worden gemaakt. Het belang van de klant moet volstrekt centraal staan, de vrijwilligers en de organisaties. Want reken maar, dat veel mensen, die aan het programma meewerk ten, een half jaar tijd en moei te gaven, zich gedupeerd heb ben gevoeld". i Lydia Heiwig (links) en Liebje Hoekendijk: oproep aan werkloze jeugd. Doel Het doel van Werkwinkel is hulp te bieden op het welzijns- vlak. Televisie is daarvoor als verspreidingsmiddel het meest ideale medium, al vormen de tv-uitzendingen slechts een zeer korte samenvatting van alle activiteiten. Weliswaar kan een tv-oproep in één klap wonderen verrich ten, anders ligt hij bij de uit zending van vanavond. Het grote werk is dan in feite al achter de rug: 9 werkgroepen die zich bezig hielden met werkloze jeugd zijn inmiddels gebracht op 200. Deze groepen wachten nu op tientallen dui zenden jongeren zonder werk en wellicht door de tv-uitzen- ding op het spoor kunnen wor den gezet. Weer heel anders ligt het voor de hierop volgende uitzending, in maart, wanneer dè kijker rechtstreeks wordt gevraagd zwakzinnigen in inrichtingen regelmatig te bezoeken. Want duizenden daarvan krijgen nooit bezoek. De stichting Werkwinkel heeft de formulie ren al klaarliggen om opbel lers onmiddellijk te antwoor den. F. J. BROMBERG. (Van onze radio- en tv-redac- tie) VOLENDAM „Wij zijn ge loof ik het enige trio in Ne derland dat zich voor honderd procent op de zuivere feest muziek heeft gericht. Dat ver klaart ook waarom we bar sten van het werk. Vooral hier in de kop van Noord-Hol land" De kleintjes pils uit Vo- lendam bestaan nu drie jaar in de huidige formatie en in die drie jaren brachten ze een vrolijke stemming op meer dan vijfhonderd bruiloften. vertellen ze in het sfeervolle café Het Gat van Nederland in hun woonplaats, ..trokken we de carnavalsdagen naar het zuiden. We speelden dan van de vroege morgen tot de late avond. Veel leut en veel kleintjes pils. Te veel eigenlijk. We zijn en blijven toch jon gens van boven de rivieren. Het was wel leuk hoor, maar toch stonden we met minstens een been buiten het gebeuren. Vorig jaar zijn we lekker in Noord-Holland gebleven. In een enor me schuur hebben we te gek feest gevierd. De stugge Hollanders waren nauwelijks meer te herkennen. Dit jaar spelen we weer in dezelfde ruim te. Geloof maar dat het weer een komple- te chaos wordt. Daar houden we van, een lekkere bende. Dansende en zin gende mensen. Mensen duidelijk kan zien dat ze het naar de zin hebben. Als je in zo'n stemming speelt wordt je zelf ook vrolijk. Wij lachen altijd. Begrijp je dat we een zeer aangenaam leven hebben. Wij hoeven geen mombakkes voor te doen om lol te maken. Wij hebben geen bier nodig om ons lekker te voelen. Aha De derde singel in successie van De kleintjes pils heet „Aha", dat is Ma rie", een vrolijke meestamper over een zeer fraaie dame die de gewoonte heeft stenen in haar navel te dragen. Deze juffrouw wordt op de Bühne en in de tv-studio's lijfelijk uitgebeeld door een van de danseressen van de Helen le Clerc groep. „Aha, dat is Marie" staat in de top vijftien van de Waterland hitparade vertelt Ton Konings de zanger van de groep. „Het nummer staat al bijna twee jaar op ons repertoire. In de zaal hebben we er altijd grandioos succes mee. We hebben het geluk gehad dat een verte genwoordiger van een platenmaat schappij ons een keer in Spaander, een bekend Volendams hotel-restau rant hoorde spelen. Hij was er direct voor in om „Aha, dat is Marie" op de plaat te zetten. Jammer genoeg bleek dat voor ons net iets te laat te komen. Ik bedoel dat de plaat twee drie weken te laat is uitgebracht om nog een goede carnavalshit te kunnen wor den". Partijen band voor bruiloften en partijen in de omgeving. Ton: „Ik ploeterde jaren geleden ijverig aan een solocarière. Ik deed mijn uiterste best om de Neder landse Tom Jones te worden. Dit ging overigens aardig. Ik heb zelfs een keer het cabaret der onbekenden ge wonnen. Dit leverde mijn eerste pla tencontract op. Maar alleen is ook maar alleen en dat begon me aardig te vervelen. Ik heb toen Klaas en zijn broer ge vraagd een trio te vormen. We waren toen nog steeds amateurs. Het begon zo goed te lopen dat we op een dag besloten beroeps te worden. Dat is vier jaar geleden. Klaas zijn broer voelde niets voor de beroepsstatus en trok zich terug. Toen is Jaap (drums) er bij gekomen. Jaap was drummer bij The left side, maar hij vindt het sij ons veel gezelliger. Na de succesvolle serie Coldtiz brengt de VARA een nieuwe Engelse serie: „Politie... dui ken...", of op z'n Engels: „Softly, softly", dat op dezelfde leest is geschoeid als de serie Z-cars, ,die niet over te kort aan inter nationale belangstelling mocht klagen. De BBC maakte een serie van dertien afleveringen en een jaar later een zelfde hoeveelheid. De VARA kon daar een keuze uit maken. Van avond wordt een „arm" gevon den bij het uitladen van een vuilniswagen. Hoofdinspecteur Watt en zijn mannen gaan op onderzoek uit. avond een vrij groot onderdeel over de vleermuis op het pro gramma. Gefilmd werd in de grotten van de Sint Pietersberg, waar vleermuizen hun winter slaap doorbrengen, maar tijdens die slaap ook wat rondvliegen. In dit programma voorts het gebruik van geneeskrachtige kruiden, langharige katten en EHBO voor dieren. Van nature Eddy go round Eddy Becker heeft in zijn Eddy go ground show vanavond vier bekende namen. Men kan ach tereenvolgens verwachten Jack Jersey, Patricia Lavila, het Phi- lippijnse duo Big Secret en ten slotte Pierre Groscolas. Frank Windsor als hoofdinspecteur Watt in „Duiken politie TROS koopt 30 delen van Suske en Wiske BRUSSEL De Belgische producenten van poppenfilms waarin „Suske en Wiske" de hoofdrollen spelen, hebben in Antwerpen meegedeeld dat de TROS zes, exclusief voor de televisie geschreven „Suske en Wiske"-films heeft gekocht. De geestelijke vader van deze films is de Belg Willy van der Steen. De films zijn geproduceerd door Wies Andersen. Het scenario voor de films is vervaardigd door Wim Povel. Elk van de zes verhalen is verdeeld over vijf afleveringen van elk ongeveer 22 minuten. In totaal komen er 30 afleverin gen. In Antwerpen werd meegedeeld dat de eerste aflevering op 1 oktober van dit jaar door de TROS wordt uitgezonden. In VS: geen geweld en sex voor kinderen WASHINGTON De raad van het Amerikaanse televisie wezen dat de gedragslijnen bepaalt, heeft na een overleg dat weken heeft geduurd besloten dat in de eerste uren van de avond geen films meer zullen worden uitgezonden waarin „sex en geweld" voorkomen. Door de „National Association of Broadcasters" is naderhand meegedeeld dat dergelijke films niet aan de beurt zullen komen gedurende het eerste uur van het avondprogramma en het daaraan voorafgaande, met andere woorden als veel jonge mensen en kinderen kunnen worden gerekend tot de kijkers te behoren. Mocht in de genoemde uren een film op het programma staan waarvan de inhoud toch aanstotelijk kan werken dan moeten de televisiestations dit van te voren aan het publiek bekend maken. Mini-voetbal In de veertiendaagse minivoet balshow speelt vanavond de Na tionale Militaire selectie van coach Jan Zwartkruis tegen een team van speler/coach Fons van Wissen, dat bestaat uit spelers uit Brabant en Limburg. De mi litairen moeten nog steeds pro beren de eerste punten te pak ken, want ze staan nog steeds op nul. De wedstrijd, gespeeld in het Rotterdamse Ahoy, wordt geleid door Boosten, Van der Kroft en Corver. Ned. 1,21.10 uur Safari In „Zwarte safari" verlaat de boot „The Queen of slades" (Schoppenkoningin) de Afri kaanse beschaving met aan boord vier Afrikaanse weten schappers. Zij moeten doordrin gen tot diep in de ruige cen trumgebieden van Lancashire in Engeland. De Afrikaanse expe ditie slaagt erin een aantal goe daardige, blanke dragers te hu ren. Douglas Botting schreef het verhaal zo realistisch mogelijk en regisseur Colin Luke heeft alles gedaan om Black Safari zo goed mogelijk te laten slagen. Zo consequent mogelijk draaide hij alle rollen om. Ned. I, 21.50 uur. Wilhelmina In de 12-delige serie ,,'t Wilhel mina" (vanavond deel 6) wordt een grote actie ondernomen om de gemeenteraad mee te krij gen, tegen de voorgenomen sloop van het buurthuis. Eva is als vermist opgegeven en Lotti raakt steeds meer vervreemd van het buurthuis, zeker nu een oude bekende komt opdagen. Ned. II, 20.35 uur. JJ HOU HET SCHERM IN HET OOG NEDERLAND I NOS 18.15 Flexibele school Teleac (les 17) 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal NCRV 19.05 Van nature 20.00 Journaal 20.21 The Eddy-go-round-show 21.10 Minl-voetbalshow 21.50 Zwarte safari 22.40 Dirigerende zangers 22.55 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal VARA 19.05 Sol en Gobelet 19.30 Horen zien zwijgen 20.00 Journaal 20.21 Achter het nieuws 20.35 't Wilhelmina 21.00 De Ombudsman 21.25 Politie duiken 22.15 Achter het nieuws NOS 22.50 Den Haag vandaag 23.05 Journaal 18.05 (K) Oorlog en vrede, tv-serie. 18.40 (K) Aktualiteiten. 19.20 (K) Oorlog en vrede, tv-serie. 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (K) ARD economisch magazine. 21.00 (K) Éinsatz in Manhat tan, misdaadserie. 21.45 (K) Kuituurma gazine. 22.30 (K) Journaal, weerbericht DUITSLAND II 18.20 (K) Der Bastian, tv-serie. 18.55 (K) Mainzelmannchen. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Help, Engelse speellilm met de Beatles. 21.00 (K) Journaal. 21.15 (K) Discussieprogramma. 22.00 (K) Der Phi- losoph mit der Lilie, film. 22.30 (K) Journaal. 18.00 (K) Calimero. 18.05 (K) De Zwit serse familie' Robinson, tv-serie. 18.30 (K) Jonger dan je denkt. 19.10 (K) Verkeerstips. 19.15 (K) Dierenfilm. 19.40 (K) Mededelingen. 19.45 (K) Journaal. 20.15 (K) Amusementsprogramma. 20.45 (K) Pano '75. 21.35 Korte film. 21.40 (K) Standpunten. 22.05 (K) Nieuwe filmfrag menten. 22.45-23.05 (K) Joyrnaal met onder meer Wetstraat. HILVERSUM I 18.00 (S) Tijd vrij voor muziek In vrije tijd: mandoline-orkest. 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpanorama. 18.53 Zojuist verschenen: nieuwe boeken. 19.00 (S) Leger des Heilskwartier (gr.). 19.15 (S) De wereld zingt Gods lof: verzoekpro gramma van gewijde muziek. 19.55 Overdenking. 20.00 (S) Muziek, muziek, muziek: lichte platen. 21.50 Werkoverle- g: een Bij de Tijd-serie over medezeg genschap in de werksituatie. 22.10 De kerk vandaag: nieuws en kommentaar. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Hier en nu. 23.00 Stroomversnelling en toch wel varen, een serie beschouwingen over veranderingen in de jaren '70 (6). 23.20 (S) Album, minder bekende muziek uit de Romantiek (gr.), 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 18.00 (S) Tijd vrij v muziek in vrije 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpanorama. 18.53 Zojuist verschenen: nieuwe boeken. 19.00 (S) Leger des Heilskwartier (gr.). 19.15 (S) ochtend. De wereld zingt Gods lof: verzoekpro gramma van gewijde muziek. 19.55 Overdenking. 20.00 (S) Muziek, muziek, muziek: lichte platen. 21.50 Werkoverle- g: een Bij de Tijd-serie over medezeg genschap in de werksituatie. 22.10 De kerk vandaag: nieuws en kommentaar. 22.30 Nieuws. 22.40(S) Hier en nu. 23.00 Stroomversnelling - en toch wölvaren, een serie beschouwingen over verande ringen in de jaren '70 (6). 23.20 (S) Album: minder bekende muziek uit de Romantiek (gr.). 23.55-24.00 Noieuws. HILVERSUM III NOS: 18.02 Joost mag niet eten. TROS: 19.02 (S) Poster de geschiedenis van de popmuziek. 20.02 Ferry Maat s soul top-10. 21.02 Sesjun: jazz en blues live. 22.02 (S) De Hugo van Gelderenshow met de Nederlandstalige top-10 en Kwiswijs. 23.02 (S) Jazz-Sir. 0.02 De Hugo van Gelderenshow: Ip's. 1.02 De Nachtwacht. EO; 5.02 (S) Old time reli gion. Blue grass gospelmusic. 5.30-7 00 (S) Matinata: muziek voor de vroege HH'HsW NOS 11.10 Schooltv 18.15 Hoe Is hel gemaakt? Teleac (les 5 herh.) 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal VARA 19.05 The Tommy Cooper-show 19.50 Slmon Carmiggelt 20.00 Journaal 20.21 In de Woelige Wereld van de Vogel Vrijdag 23.05 Journaal l'IH I.IWIBi NOS 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal AVRO 19.05 Toppop 20.00 Journaal 20.21 Allemaal goed gek! 21.10 Kung Fu 22.00 Televizler-magazlne 22.45 Sportpanorama IKOR 23.10 Harlem, Harlem (2) 23.50 Journaal DUITSLAND 18.05 (K) Der Fall von nebenan, tv-serie. 18.40 (K) Aktualiteiten. 19.20 (K) Tsaar Peter I. tv-spel. 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (Z/W) Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Komba- ch, film. 21.55 (K) Reportage uit Bonn. 22.20 (K) Journaal, weerbericht en tips i voor mensen op de wintersport. 22.35 (K) ARD-sport vanavond. 23.00 (K) La prima Angèlica, Spaanse speelfilm uit 1973. 045.-0.50 (K) Journaal. 18.20 (Z/W) Vater der Klamotte. 18.55 (K) Barbapapa. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Buitenlands journaal. 20.15 (K) Mainz bleibt Mainz: traditionele verga dering van carnavalsverenigingen. 23.15 (K) Journaal. 18.00 (K) Calimero. 18.05 (K) Instructief programma. 18.30 (K) Sportportret. 18.55 (K) Documentaire van de BRT. 19.40 (K) Mededelingen en weerbericht. 19.45 (K) Journaal. 20.15 (K) Hitjournaal. 21.00 (K) Sam, tv-serie. 21.50 (K) K.T.- R C. 22.20 (K) Journaal. 22.30-23.15 (K) j Ons Europees erfgoed. KRO: 7.00Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie: klassieke muziek. (7.30 Nieuws; 7.41-7.50 Echo). 8.24 Overweging. 8.30 Nieuws, 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 De wonderlijke letter M: een programma voor Het Hollandsche Huishouden. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klassie ke muziek, met om 10.30 Nieuws. NOS: 11.30 Blik op de derde wereld. 11.45 Blik op Europa. KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee, KRO's pauzeprogram ma. (12.22 Wij van het land: 12.26 Mededelingen; 12.30 Nieuws; 12.41 Echo; 13.00 Raden maar14.00 Lie ven en Leven - serie uitzendingen over mensen op weg naar een toekomst. 14.15 en 14.25 Schoolradio. 14.45 (S) Interlokaal op vrijdag met om 15.30 Nieuws. 17.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 17.10 (S) De hutgeklutste kinderspelen. 17.30 Nieuws. 17.32 Echo magazine. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7.20 (S) Dag met een gaatje, met om 8.00 Nieuws en om 8.11 Radio journaal. 9.00 Schoolradio. NOS: 9.20 Wat heeft dat kind?; pedagogische ru briek. 9.35 Waterstanden. 9.40 Toerls- mo: toeristische informatie uit binnen- en buitenland. AVRO: 10.00 (S) Kleuter tje luister. 10.10 Arbeidsvitaminen; po pulair verzoekplatenprogramma met om 11.00 Nieuws en om 11.03 Radiojour- beursberichten. 12.00 (S) De platenkeu- ze van Willem Strietman (gr.). OVER- I HEIDSVOORLICHTING: 12.30 Uitzen- j ding voor de landbouw. AVRO: 12 40 Militair, orkest. 12.55 Radiojournaal, I 13.00 Nieuws. VPRO: 13.11 Vandaag dit, morgen dat. 13.25 Programma-over zicht. 13.30 Interview. 14.00 Muziek: de wereld van muziek en geluld op zijn kop of andersom. 15.30 Permanent Wa ve. 16.00 Nieuws. 16.03 Vandaag dit, morgen dat. 16.05 Nova Zembla: 60 jaar huishoudonderwijs. 17,30 Welingelichte kringen: rechtstreeks debatprogramma. 17.55 Mededelingen. EO: 702 (S) Gospelsound: muziek, spe ciaal voor jonge mensen. 8.02 Klank bord. 8.10 (S) Tussen thee en koffie. 9.03 (S) De muzikale fruitmand: ver- j zoekplatenprogramma voor zieken. TROS: 10.03 Pep op drie. 11.03 Drie draait op verzoek. NCRV: 12.02 (S) Drie tussen de middag: Bij Barend. 13.03 (S) 1 Hier en nu. 13.08 Drie tussen de mid dag. NOS. 14.03 Pop-Kontakt I: Het Frits Spits Verhaal. 16.03 De Hitmees- ters: de Daverende Dertig met de natio nale hitparade. Rudi Falkenhagen, Marijke ,'t Wilhelmina". Frijlink, Jan Winter en Carola Gijsbers in een scène uit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 2