Nieuw initiatief voor gezondheidscentrum in Merenwijk Arie Verboom, de krakers en de terreur Leliestraat „van de hel in de hemel iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiir 23| Van een onzer verslaggevers eiden Het echtpaar Kessen/- Kessen-van Teylingcn uit het complex Eigen Huis in de Me renwijk wil samen met de op bouwwerker pastoor Van Well Tekq een nieuwe poging doen om de stichting voor te bereiden een gezondheidscentrum in de- De drie Merenwijkers hebben het gemeentebestuur gevraagd hen te erkennen als „stuurgroep". Zij willen om te beginnen een aantal huisartsen porren om in het gezondheidscentrum te ko men werken, vervolgens de stuurgroep met belangstellende dokters uitbreiden en daarna contact zoeken met allerhande maatschappelijk wer- andere personen en organisa- gen ties die een bijdrage kunnen kers. leveren aan het tot stand ko men van het centrum. Onder „gezondheidscentrum" verstaat Dedne Merenwijkers willen be de stuurgroep: een groepsprak- tijk van huisartsen die onder één dak samenwerken met op zijn minst wijkverpleegkundi- of het mogelijk afwachting van de realisering van het gezondheidscentrum al vast een groepspraktijk op po ten te zetten in flats of houten keten. Voor begeleiding bij het te voeren overleg, de verzorging van ad ministratie enz. verwachten zij medewerking van de Welzij ns- In een nota waarin de stuurgroep zijn plan bij het gemeentebe stuur bepleit trekt hij de vol gende conclusie: „Een gezond heidscentrum kan het beste worden opgezet in een situatie waar het voorzieningen-niveau nog slechts in geringe mate is opgevuld. De Merenwijk vol doet hieraan in hoge mate. An derzijds groeit de Merenwijk momenteel zo snel dat met het creëren van voorzieningen niet veel langer kan worden ge wacht. Door thans te gaan stu ren kan nog in een gewenste richting worden gewerkt. Wan neer veel langer wordt gewacht slibt de wijk langzaam dicht met voorzieningen die niet op elkaar zijn afgestemd." Wethouder verschiet van kleur Van een onzer verslaggevers LEIDEN - Wethouder Arie Verboom, die onder meer Volks huisvesting in zijn portefeuille heeft zitten, is er gistermid dag tijdens een vergadering van deze raadscommissie weer eens fris van de lever tegenaan gegaan. Sinds hij zijn wethouderschap is gaan bekledenn, is Arie Verboom bijna onherkenbaar geweest, althans voor iemand die hem niet dagelijks meemaakt en nu en dan een glimp opvangt van zijn naar buiten treden. De heer Verboom lijkt kalmer, bezadigder te zijn geworden. Gisteren leek het zelfs alsof zijn rood een tikkeltje aan het verfletsen is. Maar ineens was het de sociaal recht door zee gaande Arie weer. Mét stemverheffing. "Daar word ik nou gewoon héls over", brak Arie Verboom los, toen er ergens op de langlopende commissie-agenda sprake was van "krakers". Toen Verboom als raadslid nog in de oppositie zat, kon hij nog best begrip opbrengen voor de krakersmentaliteit. Dat schijnt in één opzicht veranderd: krakers van "wisselwoningen" (huizen die voor renovatie-ge zinnen zijn bestemd en weer voor bewoning geschikt worden gemaakt) brengen., zijn bloed aan het koken. „Die gaan er onmiddellijk uit, al is het midden in de nacht. Pats boem".- Verboom was daarin keihard. Dat mocht de pers ook best weten. "Woningen kraken die voor een ander bestemd zijn, dat is woningroof. Geen ge-ja-maar, niks gekraak, je hoort daar niet thuis". We hebben Verboom nog nooit zo hard het kraken horen kraken. Huurschulden Een andere narigheid was het stijgend aantal huurschulden in Leiden (en andere gemeenten, want door de werkloosheid zijn veel mensen in moeilijkheden gekomen). Bij de woning bouwverenigingen komen meer uit-huis-zettingen voor. De PSP heeft gevraagd deze uitzettingen niet toe te passen, aldus wethouder Verboom; "We zullen inderdaad met die Werkloosheidsmoeilijkheden rekening moeten houden. We hopen b.v. incidentele gevallen in de Merenwijk te onderzoe ken. Dit is een punt van zorg voor mij, dat ik met mijn gesprek met de staatssecretaris op 3 december ter sprake wil brengen". Volgens de wethouder staan in Leiden in de nabije toekomst 23 uitzettingen te gebeuren;" dat gaat de gemeente geld kosten". Toen zei hij iets, dat vooral WD-er Langerak met verbazing vervulde: „Ik vind(ja,ja,ja,daar hoort u van op), dat men in Leiden veel dingen te gemakkelijk doet: sociale uitkeringen en te "snelle toewijzingen van het Bureau Huis vesting". Ook zei Arie Verboom, terwijl Nico Langerak met open mond zat te luisteren, dat er in Leiden een klein groepje is dat door terreur zijn doel tracht te bereiken:" "Raad en college moeten niet voor dergelijke terreur wijken, anders zijn we geen knip voor onze neus waard". Ham Als Arie het niet meer wist, was er altijd nog een "second hand" wethouder, die als stut en toeverlaat fungeerde. Dat was de heer (in kringen van CDA heeft men nog geen voornaam en is men slechts heer) Ham, die enkele maanden geleden nog lid was van het verfoeide college dat er allemaal niets van terecht bracht. Ham zat er gistermiddag kennelijk bij als aandrager van de noodzakelijke know how, die een departement vanvolkshuisvesting zo broodnodig heeft. Als in de goeie, oude dagen had oud-wethouder Ham weer eens gelegenheid aan zijn verontwaardiging lucht te geven. Dat was bij opmerkingen die WD-er Langerak plaatste n.a.v. de getorpedeerde plannen van de Stichting Groenhoven aangaande de vestiging van 199 bejaardenwoningen in het bestemmingsplan Herengracht-Zijlsingel. de heer Ham wilde maar zeggen, dat noch B. en W. van destijds, noch een enkele wethouder, ooit opdracht "hadden gegeven aan een projekt 5 of architect Klarenbeek om dergelijke plannen te verwezenlijken; "en toch worden deze verdachtmakingen nog steeds van alle kanten gesuggereerd". Langerak vond het erg kwalijk van de stichting, dat zij een jurist mr. Geelkerken in de arm wilde nemen om alsnog het beoogde doel te bereiken: "hierdoor zal het kleine beetje sympathie dat in de Leidse raad voor de Stichting Groenho ven bestaat wel helemaal verdwijnen. 'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii Bijval voor overleg-orgaan gezondheidszorg Van een onzer verslaggevers - LEIDEN - De gemeenteraadscommissie voor gezondheidszorg heeft I gisteravond haar instemming betuigd met het voorstel van het PvdA raadslid Höppener om een overlegorgaan op te richten waar vertegenwoordigers van de gemeente, het AZL en andere Leidse gezondheidsinstellingen met elkaar van gedachten kunnen wisselen over problemen waar allen mee te maken hebben. Höppener zal in de gemeenteraad een motie van deze strekking i indienen, die zonder enige twijfel wordt aanvaard. De commissie bracht gisteravond tot uiting dat de oprichting van het overlegor- j gaan zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. B. en W. zouden daartoe de nodige stappen moeten onderriemen. De Leidse raadsle den willen met name de consequenties bespreken van de nieuw- bouwplannen van het AZL voor de totale gezondheidszorg in de gemeente. De tekst van een motie Höppener zoals die gisteravond door de commissie werd aanvaard is overigens minder scherp dan tijdens de woensdagavond gehouden fractie-vergadering van de PvdA was afgesproken. Toen werd namelijk uitgesproken dat de oprichting van het overlegorgaan als voorwaarde moest worden gesteld voor de wijziging van de bestemmingsplannen die op de Leeuwenhoek rusten. In de motie wordt als conditie hiervoor gesteld: Informatie over de "bereidheid" van het AZL/de universi teit om tot samenwerking te komen. iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Burgerraadsman uitgestudeerd en startklaar Van een onzer verslaggevers Leiden De burgerraadsman mr. F. Quadekker is uitge studeerd en gaat begin vol gende maand aan de slag. Op 2 december betrekt hij zijn kantoor aan de Koom- brugsteeg 2 (het voormalige L. J. A.-onderkomen op de hoek van de Breestraat) om vervolgens twee maal per week spreekuur te houden: op maandag van half twaalf tot twee uur en op donder dagavond van zeven tot ne gen uur. Verder is hij, of anders zijn secretaresse de hele (werk-)dag telefonisch bereikbaar onder nummer 43171. Taak van de burger- raadsman is iedereen die met een probleem in zijn maag zit te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Dat doet hij door zijn'clicn- ten de weg te wijzen in het doolhof van rechten en voor zieningen in onze maat schappij. De burgerraads man verschaft informatie, adviseert, verwijst, bemid delt en verleent zonodig nog op andere wijze service. Mr. Quadekker is bij de Wel- zijnsraad Leiden in dienst getreden op 15 juni van dit jaar. De afgelopen vijfenhal- ve maand heeft hij zich in zijn nieuwe functie inge werkt door ondermeer sta ges te lopen bij collega's in andere steden en contacten te leggen met allerhande or ganisaties en instellingen in Leiden. IADVERTENTIE I NAGTEGAAL EN ZN f. SNELGLASHANDEl NAGTEGAAL vraagt vrijblijvend offerte. Telefoon 2 41 35 8CHILDER BEHANGER Hoofde treat 66 - Leiderdorp Telefoon 071 - 2 41 35 De kleuters en het on derwijzend personeel van de openbare kleuterschool in de Merenwijk zijn giste rochtend van uit hun noodbehuizing (de aula van de lagere school aan het Valkenpad) verhuisd naar hun nieuwe school gebouw, dat deze week in het zelfde complex gereed kwam. Het nieuwe school gebouw telt drie lokalen en dat betekende dat een van de vier groepen kleu ters nog steeds in de aula zal moeten blijven. Bij de planning is te weinig reke ning gehouden met het sterk stijgende kleutertal in de wijk. Op de foto, de gelukkige en feestende kinderen in hun nieuwe lokaal. 99 Van een onzer verslaggevers LEIDEN De wethouder van Volksgezondheid Arie Ver boom, toonde zich gistermiddag bijzonder content. Met de leden van de raadscommissie voor de Volkshuisvesting had hij een bezoek gebracht aan de renova tiewoningen van woningbouw vereniging Ons Doel aan de Leliestraat. De eerste voltooide woningen zijn door de bewo ners weer in bezit genomen en dat was een klein feestje 9 9 waard. Dat gebeurde ook na afloop van de excursie, toen in, de koffiekamer van het stad huis het glas werd geheven op een bereikt succes door raad sleden, de architect van de re novatiehuizen, aannemers en vertegenwoordigers van Ons Doel. Het begin van een doel was bereikt De bezoekers van de gereedgeko men woningen hoorden van de bewoners dat die „van de hel in de hemel" terecht waren ge komen. De commissieleden proefden een stukje volkshuis vestingsvreugde. Een nieuwe bladzijde, sinds het totstandko men van de wet op de volks huisvesting, was omgeslagen. Het in 1924 in het leven geroe pen Ons Doel mag terecht trots zijn op wat hier tot stand komt. De gedevalueerde woningen aan de Leliestraat komen bijna onherkenbaar uit de vernieu wing te voorschijn. Aan de ach terzijde is het helemaal nieuw bouw: de achtergevels zijn hele maal nieuwbouw en betekenen anderhalve meter ruimtewinst voor de woningen, die ook veel meer licht ontvangen door gro tere ramen. Na de oplevering van de gereno veerde huizen is 30.000 gulden per woning besteed, inclusief tuintje en schuur, exclusief BTW. Daarom zei wethouder Verboom later, dat de kosten niet de pan waren uitgerezen. ..De staatssecretaris heeft een tijd geleden tegen me gezegd: als die kosten te hoog oplopen, kunnen we beter die huizen te gen de grond gooien en er nieuwbouw voor in de plaats stellen. Er is al minder enthou siasme voor renovatie in Den Haag: vernieuwing wordt vaak te duur, zodat men liever voor nieuwbouw kiest", aldus de wethouder; „maar wat ik van middag heb gezien is een heel goed voorbeeld voor hoe we moeten renoveren. Alle andere volgende plannen ga ik hieraan toetsen. Renovatie is een zaak die we in de gaten moeten hou den, maar hier in de Leliestraat springt de vernieuwing er glansrijk uit". Stoutmoedig De 21-jarige Katwijker Arend Hoek. voormalige korporaal in de Nederlandse legerplaats in Duitsland, Seefeld, maar tegen woordig leerling van de Chris telijke MTS, is gisterochtend door zijn vroegere werkgever onderscheiden. Overste Beek man was met enkele andere legerfunctionarissen naar het schoolgebouw aan de Willem Barentzstraat gekomen om hem de brigade legpenning in brons uit te reiken, (zie fotolvanwege zijn stoutmoedige gedrag tij dens een ongeluk in Den Bosch in april van het vorig jaar. Arend was met drie van zijn ka meraden in een vrachtwagen van Duitsland onderweg naar de kazerne van Den Bosch, toen zij in botsing kwamen met een andere weggebruiker. De vrachtauto vloog in brand, Arend's kleren werden bedekt met een flinke plens benzine, hetgeen hem er echter niet van weerhield in de achterbak van de auto te duiken om zijn me dedienstplichtigen te redden. Hij liep hierbij derdegraads brandwonden op en heeft ver schillende plastisch-chirurgi- sche operaties moeten onder gaan. Merenwijk Het Team Jeugdwerk Merenwijk organiseert zaterdag een Sint Nicolaasfeest in de aula van het scholencomplex aan het Val kenpad. De Sint maakt eerst met zijn Pieten een tochtje door de wijk, waarna een bijeen komst in de aula wordt gehou den. Op de middag die om half twee begint, wordt onder meer een tekenfilmprogramma gedraaid met sprookjes van Moeder de Gans. Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar op de vol gende adressen: Buizerdhorst 61, Havikshorst 114, Kieken diefhorst 41 en Cameliadal 4. Pieterskerk Leidenaars die hun televisie toestel afstemden op het actua liteitenprogramma van de Tros „Aktua tv" in de hoop beelden van de Pieterskerk te zien, heb ben tevergeefs gewacht. Door „Meren wijk De gemeente organiseert op dins dag 3 december een voorlich tingsbijeenkomst over de wa terhuishouding in de Meren wijk. Dit naar aanleiding van de vele klachten die het ge meentebestuur de afgelopen maanden hebben bereikt over wateroverlast in de wijk. De bijeenkomst wordt gehouden in de aula van de school aan de Sumatrastraat 201 (hoek Willem de Zwijgerlaan) en be gint om 20.30 uur. Ir. Barcn- dregt van de dienst gemeente werken zal een uiteenzetting geven over de oorzaken van het vochtige ongerief. Wethou der Waal van ruimtelijke orde ning treedt op als voorzitter van de bijeenkomst. de plotselinge stroom van be langrijker nieuws kwam het item van de Pieterskerk te ver- LltCriS SaCnMl vallen. Een woordvoerder van de Tros vertelde ons dat dit programma-onderdeel als alles goed gaat volgende week maan dag wordt uitgezonden. Judo Aad van Polanen, leraar aan de Leidse sportschool Luiten en trainer en coach van de Neder landse Damesjudoploeg, bege leidt komende zaterdag en zon dag het Nederlandse team op de Europese kampioenschap pen. De kampioenschappen worden voor het eerst in de geschiedenis van het damesju do in Genua gehouden. Vanavond geeft de toneelvereni ging Literis Sacrum de laatste opvoering van „Biedermann en de brandstichters" van de Duitse schrijver Max Frisch. In tegenstelling tot andere pu- blikaties in deze krant heeft deze voorstelling niet in het Rijnlands Lyceum, maar in het Lak-theater aan het Levendaal 150 plaats. De voorstelling be gint om kwart over acht, plaatskaarten zijn nog ver krijgbaar aan het bureau van K ii O. bij de VVV en 's- avonds aan de zaal. Nog een tandarts voor Leiden in de markt Van een onzer verslaggevers LEIDEN Opnieuw heeft zich bij Qethouder Ooster man (volksgezondheid) een tandarts aangemeld die van plan is zich in Leiden te vestigen. De wethouder heeft dat gisteravond meege deeld tijdens een vergade ring van de gemeenteraads commissie voor volksge zondheid. De tandarts heeft om medewerking gevraagd bij het vinden van een on derkomen. Hij heeft de vrij stellige bedoeling hier vol gend voorjaar aan de slag te gaan. Kort geleden nog heb ben drie jonge, bijna afge studeerde tandartsen te ken nen gegeven dat zij eind 1975 een groepspraktijk zou den willen beginnen in Lei den. Leidse agenda Lak-theater 20.19 uur Litcrla Hurr „llU-dormonri en dn brandiUchtora" Imperium: 20.30 uur Imperium Ui ,.6 Brr rat raat 19: 21.00 uur Twentwel, Hot House: 22.00 ui Cln* Cl uk: 22 00 uur Filmvo ZATERDAG Burg«trrf10 00 uur Leidae O rol* Uurrht: 20 00 uur The New Ufo Show. Imperium: 20 00 uur Imperium in ..Met gr •loten deuren'. ZONDAG Htadagehoenaai: 13 00 en 19 00 uur Sint Nirolaaa kindermiddag Hartebrugkrrk: li 00 uur IIGLPVEKLENING Leidse bioscopen Vietnam-collecte De collecte, die vorige week door liet Medisch Comité Vietnam is gehouden, heeft in Leiden ruim 21.000 opgebracht. Dit be drag, dat door 350 collectanten bijeen is gebracht, is aanzien lijk hoger dan de opbrengsten van soortgelijke akties in het verleden. 373." 18 )r dag 14.30, 1000 en 21 II rn zo eatra voorat 16 49 uur Lldo: Steenstra*! 39. UI 24130 „The good. O 19 uur. 'rtanon: Ureeatraat 31. UI. 2M75: „De VIIf van de Vierdaagse". 14 Jrdag 14.30, 19.00 en 21 15 uur. io 14.19. 10.30, 19.00 en 21.13 :amera: Hogrwoerd. Ul. 24910: „Het hofjo von begeerte", 19 Jr dog 19 00 en 21.16 uur KindermolIneee: „LaureJ en Hardy ul.. struikrovers", o.l wo/ra. 14 30, zo. 14.00 rn 16.19 uur. vr/ia 23.30 uur „The Chase", ..Huis-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3