Allerlei(ds) Nog geen actie tegen krakers pand Hooigracht Holiday Inn is aan 2e jeugd begonnen Blij met nieuwe wet Vanaf half december bowling II MAANDAG 23 SEPTEMBER 1974 LEIDSE COURANT ffl k. Til (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN-Het ziet er nog niet naar uit, dat de gemeente op korte termijn stappen zal onder- lemen tegen de vijf jongeren, Crèche die in de nacht van vrijdag op zaterdag het pand aan de Hooi- gracht 14-16 hebben gekraakt. Na een telefoontje van de kra kers, zaterdagmorgen, zijn de wethouders Van Aken en Ver boom een kijkje gaan nemen en hebben zij de krakers verzocht niet al te demonstratief naar In een reactie op het gebeuren, zei Van Aken niet onderste bo ven te zijn van de kraakaktie en gaf hij te kennen de zaak collega's te willen doorpraten. Ook voor de nieuwbakken wet houder was het een onbegrijpe lijke zaak, dat de ruimte zolang had leeg gestaan. „Inmiddels is het mij bekend geworden dat het pand in eigendom is ge weest van de Stedelijke Gas-en Lichtfabrieken, die het als voor lichtingscentrum gebruikten. Toen deze functie voor hen ver viel hebben ze het afgestoten en kon het door een andere ge meente-instelling gebruikt wor den. Welke instelling is voor mij nog niet duidelijk. Doordat alles zich in het weekeinde afspeelde was het moeilijk om met de be trokken personen contact te krijgen". De krakers hebben zaterdagoch tend direct geprobeerd met de wethouders een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de bestemming van het pand. Van Aken en Verboom vonden dit echter nog iets te voorbarig en wilden eerst overleg plegen. Wachtlijst Vandaag hebben de aktievoer- ders wel al aan het K.W.L., een organisatie die zich bezig houdt met oprichten van creches in Leiden, het voorstel gedaan om in de benedenverdieping van het pand een kinderspeelplaats in te richten. Ook dit voorstel vond wethouder Van Aken „onver standig", gezien onzekere situa tie, waarin de krakers zich nog bevonden. van de verschillende kamers. Jn het pand bevindt zich een toilet met kraan, die nog in werking is. De elektriciteitsaansluiting op de begane grond bleek ook te functioneren. In de naaste toekomst bestaat overigens de mogelijkheid dat het aantal be woners wordt uitgebreid. Er heeft zich nu reeds een wacht lijst gevormd van een zeven tiental gegadigden, die niet over en redelijke woonruimte kun nen beschikken. Met recreatie wordt isolement doorbroken Leiden Holiday Inn of America (en Leiden) is aan zijn tweede I jeugd begonnen. In '68 werd het motel - luidkeels door de Leidse gemeenteraad begroet - geopend, maakte een bloeiperiode mee en zakte in de jaren '71 en '72 als een leeglopende ballon ineen, i tent-iinkeeper Martin C. Spaargaren was er vanaf het begin bij en i opeens dacht hij: wegwezezen. „We meenden, dat we er waren, zonder propaganda. Maar dat was gewoon niet zo, met die scherpe comcurrentie van Amsterdam, dat steeds meer hotels erbij kreeg". In maart van dit jaar kwam de heer Spaargaren terug op Ihet geïso leerde eiland, dat Holiday Inn hier in feite is. „Ik dacht: hoe is het mogelijk, dat dit bedrijf nog bestaat". Thans, een paar maanden la- 5 de Inn helemaal uit de mist tevoorschijn gekomen. Op 20 de- cember wordt een splinternieuwe 10-baans-bowlingszaal in gebruik genomen. Het zwembad komt voor iedereen beschikbaar; het tarief s nog niet bekend. Een dan?,es- en herensauna behoort tot het uitge breide pakket. Het zwembad, dat er op het mo ment wat kaal bijligt, wordt •sub-tropisch aangekleed met 'kunstgras op de grond, met pal men en andere sub-tropische - planten. De wanden van de be- /endede zaal (de toekomstige bowlingruimte) en van de bar gaan eruit. Zwembad- en bow- linggebeuren wordt een spekta kel dat van alle kanten gezien kan worden. Er komt een „fit ness-club", waar je op fietsjesj 'kunt trainen in een hele ruimte ■mui met .weerstanden": halters, Suf trekveren en noem maar op, om, de mensen gezond bezig te hou-* den. In het restaurantgedeelte is. een nieuwe grill-opzet, die een, versnelling van het servies eoogt. Zelfs de kleur van H. I. "is veranderd van groen geel in oranje-donkerbruin. Het imago van de Inn is bezig als een phoenix uit de oude as te verrijs en met Schiphol. Alleen met de fiets kun je er (zonder een be keuring op te lopen) nog niet komen, ofschoon de fiets steedsi meer in „the picture" komt. „We hadden hier een tijdje te rug fietsen staaan voor onze Amerikaanse gasten, maar ze konden geen kant ermee uit. Ik heb het vorige week er nog met burgemeester Vis over gehad era die zei,: je krijgt alle medewer king van ons voor een fietsver- binding. Die is dan ook aange vraagd bij 'B en W, aldus de heer Spaargaren. Voor Holiday Inn, waar 70 men sen in internationale mengeling, werken, is niets gek genoeg. De bibliotheek is er door. Op de foto een duidelijk verheugde heer Van Nachbahr, direkteur van de Wassenaarse openbare bibliotheek die ons vertelde: ..Woensdag IS september was een historische dag alle bibliothecarissen in Nederland. Op deze dag werd de wet op het Openbare Bibliotheekwerk aanvaard, waarmee afscheid werd genomen van een sterk verouderde rijkssubsidieregeling uit 1921. Deze regeling voldeed niet meer omdat zij voor het vaststellen van het subsidiebedrag slechts uitging van het aantal inwoners van de betreffende gemeente. De nieuwe wet regelt de financiering op ex ploitatiebasis, waarbij met name de post salarissen volledig door het rijk zal worden gesubsidieerd." Kortom: een duidelijke verlichting van de druk op openbare bibliothe ken, die de laatste jaren direkt het slachtoffer geworden zijn van de inflatie. Martin C. Spaargaren durft uit naam van allen alles aan. On langs was de vrouw van een gast jarig en de echtgenoot wil de 's avonds laat nog een bos bloemen offreren. Winkels wa ren dicht, maar 's nachts om 4 uur had ik die bloemen". Vol gens de heer Spaargaren heb je alleen succes, als je met je tijd meegaat: „je moet je omgeving zien te pakken. Je hoeft niet ex clusief te zijn, als je maar een markt zoekt en kan bewijzen dat je een goed produkt hebt. In, Nederland vat men het vaaki een beetje te gemakkelijk op, men is te gauw tevreden. Je moet zorgen, dat je een alterna tief hebt. Je kunt niet alleen op congressen en vergaderingen draaien". i en de zijnen zetten de puntjes op de i. De verzorging) moet tip-top blijven, want elke drie maanden vinden H.I.-in- specties plaats, een minutieuze checking op kwaliteit, service en hygieëne: „daar hangt je be staan vanaf. Anders kun je je naam Holiday Inn rustig van het dak halen", weet d de assis tant-innkeeper bij voorbaat Holiday Inn heeft op de schijnba re Isolatie het enig juiste ant woord gevonden. Het is frene tiek aan de weg gaan timme ren.Aan de eters-thuis is ook ge dacht: de thuisbreng-service brengt de maaltijd aan de deur en het kost geen „hap" geld. Ook voor permanente bewoning in het motel is gelegenheid. Daar wordt al regelmatig ge bruik van gemaakt. Voor het grote terrein rondom de Inn wordt nog naar een bestemming gezocht. Plannen bestaan voor een eventuele tennisbaan. Als tezijnertijd Docos - waarmee H.I. bijzondere goede relaties onderhoudt - langs de Haagse Schouwweg is gevestigd kan dat terrein wellicht mede worden gebruikt als oefenterrein voor bekende teams die in de Inn te gast zijn. De heer Spaargaren liet de naam „Real" uit de mond vallen. Om maar wat te nomen. „We werken uiteraard voor ons eigen broodje, maar als het oëns goed gaat, zal ook Leiden daarvan profiteren". en em enten heer Spaargaren is tevreden. Het loopt de laaste weken best. Vorige week was het Spel zon der Grenzen met 450 voor het 'merendeel jeugdige gasten bin nen de *muren(„zoiets is geen week col te houden, je kwam dik slaap tekrt; 's morgens om. 4 uur waren ze al aan het trim men buiten met wedstrijd'kreten i uitNjInt er nationale keukenprinses Ruth Malone kwam recepten op hoog peil brengen, de Shell was er met grote groepen en een hele horde artsen van de Verenigde Ziekenhuizen. Een ander re cent evenement was een Phi- lips-presentatie met o.a. een meters grot Hi-Fi-taart, ver vaardigd door de Voorhoutsé bakkersschool. Dat was een uit daging voor leraar Van Geel met zijn leerlingen. Het was werkelijk een uniek sei zoen. Normaal draaien we in de zomermaanden met een half huis, nu was de ruimte voor 70 tot 75 pet. be^et, bemiddeld had den we zo 280 tot 300 gasten. In totaal kunnen we er bijna 500 kwijt en als de nood aan de man mocht komen nog meer", aldus Martin C. Spaargaren. De assisteant-innkeeper (alles op z'n Amerikaans, maar dat houdt de vaart erin) zit bij wij ze van spreken te springen op zijn stoel. Hij is een man van „kan niet, bestaat niet". Deze 37-jarige Haarlemmer van ge boorte (van Brinkmann en de Groote Markt) doet mee in de aan de gang zijnde slag om Lei den van een sombere naam te helpen verlossen: „We liggen buiten de stad, maar we zijn een stuk van Leiden. Daarom richten we ons op Leiden en omgeving. We hebben plaatselij ke produkten en de leveranciers zijn ook Leids. Het afgelopen :end voorjaar maakten we record omzetten die alle voorgaande overtroffen. Leiden gaat, mede door de activiteiten van VVV-di- recteur Dekker, een zekere be kendheid krijgen, met name bij de Amerikanen. Dat is natuur lijk ook te danken aan de Pil grim Fathers, maar toéch..." De jeugd celi- daai Het bedienend personeel in Holiday-Inn bestaat uit tal van nationali teiten V.l.n.r.: Angel Bikker (Aruba), Jacques Steenvorde (Ned.), Slarko (Joegoslavië), Debbie Wolterbeek (Canada). Kinderen zijn binnen het H.I.-sy steem van harte welkom. Het be drijf is er helemaal op bere kend. Volgens de heer Spaarga ren de belangrijkste factor in het hotelbe6taan zelfs. De jeugd- vindt er van alles: een pakje kleurtjes om te kleuren, ballon netjes. Op verjaardagen mogen ze met hun vriendjes komen eten, voor niets. Er is een ba by-service, tandarts- en dokters service. En niet op de laatste plaats een geestelijke-op-af- roep-service voor hotelgasten die eventueel in geestelijke nood j verkeren. Deze dienstverlening j bestaat sinds twee maanden. „In Canada", aldus de heer j Spaargaren, „zijn daar al drie j mensen mee gered. Eens in de twee maanden komen al derge lijke reacties binnen Er is wel De jeugd kan zich beste vermaken degelijk behoefte aan". receptioniste Marja van Reeuwijk. Holiday-Inn. In het midden 1200 Prestatie- zwemmers doken in Poelmeerbad Van onze correspondent OEGSTGEEST Badmeester Rob Kluft van „Poelmeer" rondde zaterdagmiddag zijn irestatietocht over 750 meter af door de laatste 350 meter zijn handen gevouwen boven het water te houden. Door het zwemmen van enkele honderden meters uitsluitend met „beenslag" won hij een weddenschap met de secreta ris van de zwemvereniging „Poelmeer", de heer A.L. van Ingen Schenau. Dit was één van de leuke spor tieve voorvallen die men af gelopen zaterdag in het Oegstgeester Poelmeerbad kon beleven tijdens de ewemprestatietochten over 750 en 400 meter. De belang stelling was minder dan vooraande jaren, maar de .boventemperatuur was niet aantrekkelijk om een duik te gaan nemen. Toch doken er nog 1200 man het water in. „Na een lange, warme zomer, zoals vorig jaar, is men dui delijk méér ewem-mmded", aldus de heer Van Ingen Schenau die overigens, mét de voorzitter van de organi serende zwemver. „Poel meer", de heer B.J. Mole naar, toch nog tevreden was met de opkomst. Ook wet houder Temminck (financiën en onderwijs) kwam een kijkje nemen. Een belangrijk man, omdat Oegstgeest nog steeds wacht op een over dekt zwembad! Uw mening Presentiegeld Nu de samenstelling van de ver schillende gemeenteraadscom missies bekend is geworden kan. de verrassende conclusie wor den getrokken dat één man in èlle commissies heeft zitting ge nomen. Dat hij al het werk dat dit met zich meebrengt kan ver richten naast zijn dagelijkse werkkring mag wel uniek wor den genoemd. Als deze man. werkelijk zo ontwikkeld is, dan neem ik mijn hoed voor hem af, want zulke mensen heeft Leiden nodig. In de oude raad zat ook iemand die zijn partij in zovele commissies vertegenwoordigde dat hij hierdoor van alle raads leden het grootste bedrag aan presentie geld ontving. Dit heeft veel van zijn collega"» aan het denken gezet. Als toe schouwer heb ik ook zelf veel vergaderingen van de oude ge meenteraad bijgewoond. Daar bij heeft het mij getroffen dat. hel voorkwam dat men na het tekenen van de presentie-lijst en. het toucheren van een paar si garen één in de mond en de andere in de zak de vergade ring verliet nog voor deze was afgelopen en snel naar een an dere vergadering holde. Zo werd er snel geld verdiend. Deze gang van zaken zou kunnen worden voorkomen als men de presentie-lijst liet tekenen voor de hele tijdsduur van de verga dering. In zijn onschuld beklemtoonde de nieuwe wethouder Van Dam on langs nog dat een van de oude raadsleden die werd aangezocht voor een commissie dit beslist niet zou doen als hij er geen presentie-geld voor kreeg. Als het geld zo centraal staat bij de progressieven dan staan wat mij betreft de leden van de Ad viesraad voor de Binnenstad als belangenbehartigers van de Leidse gemeenschap hoger ge noteerd. B. J. Boonstra Agaatlaan 233 Leiden fietspad Holiday Inn gaat meer in de re creatieve sector zitten, er is eer beste busverbinding met de stad Schoolroeien De gestuurde vier van de MTS heeft afgelopen weekeinde de Leidse interscholaire roeiwed- strijden gewonnen en kwam daarmee in bezit van een door een plaatselijke dagblad be schikbaar gestelde beker. De oude plaquette was vorig jaar definitief door het Stedelijk Gymnasium gewonnen, dat ook nu weer tot de favorieten be- hoorde. Maar uitgerekend de door ex-gymnasiast Eduard Poels gecoachte MTS-ploeg, be staande uit Johan Vogelaar. Jan Vaneman, Paul de Graaf en Rinze Zijlstra, schakelde de ti telhouder in de halve finale uit. In de finale had de MTS nog erg veel moeite met het Rijn lands Lyceum, dat vrij onver wacht de finale had bereikt. Een ploeg die zeker ook in de halve finales of zelfs in de fina le had thuisgehoord. was de vier van de Christelijke Scho lengemeenschap Zuid West. Deze ploeg versloeg in de voor wedstrijd ruim het Gymnasium. In deze wedstrijd brak de Rijn lands-ploeg bij de start een riem, waardoor, volgens de regele- menten van deze interscholaire roeiwedstrijden van Die Ley the de wedstrijd ongeldig was. De winnende ploeg weigerde over te. roeien werd in de herkansing geplaatst en verloor daarin. In de eerste halve finale troffen de' beide kanshebbers, MTS en Gymnasium, elkaar. In een spannende race joegen de ploe gen boord aan boord naast el- onder redactie van Ton van Brussel, tel. 01710-22244 tst. 17 kaar. Een tussensprint van de MTS leverde niets op, maar wel de eindsprint, die effectief ge noeg bleek om met een halve lengte voorsprong te finishen. In de tweede halve finale konden de ploegen van Rembrand en Rijnlands de race niet beslissen. Precies gelijk kwamen de ploe gen over de finish, waarop de wedstrijdleiding besloot beide in de finale te laten uitkomen. De MTS, de meest constant roeien de ploeg, won ds finale. Het Rijnands Lyceum roeide verre weg haar beste race van het toernooi. Niet alleen was zij tot aan de finish een grote bedrei ging voor de MTS-ploeg, maar ook won zij ruim van het Rem brandt, de ploeg waarmee zij in de halve finale niet tot een be slissing kon komen. Het Gymna sium, dat haar hegemonie van de laatste jaren doorbroken zag, won de kleine finale. Bij de meisjes bleven na een groot aantal spannende races voor de halve finales over de Louise de Coligny SG, het Ag nes, het Rijnlands en twee ploe gen van het Rembrandt. Het Agnes viel wat tegen, maar won wel de kleine finale. de race, rustig en beheerst goed. Met een meter voorsprong wonnen de Rijnlandse meisjes, die oorspronkelijk niet tot de kanshebsters leken te behoren. De winnende ploeg bestond uit Marie-Anne Stapel, Titia Hajoni- des, Marijke Haanraadts, Marja Elderuy en coach/Stuurvrouw Hetty Vroegop-Clavan. Braderie De Doezastraat-winkeliers organi seren op 30 september, l en 2 oktober een braderie in hun straat. Die zal bestaan uit een aantal kraampjes waar aller hande lekkernijen als pop-corn, suikerspin en poffertjes worden aangeboden en bovendien een bier-, 'n wijn- en 'n koffie-terras. Muzikaal zal de braderie worden opgeluisterd door ondermeer de Baker Street Jazzband en het carnavalsgezelschap De Bier- kauwers uit Warmond. Leden van judo- en gymnastiekvereni gingen geven demonstraties van hun kunnen. Zijlwijk avond een bijeenkomst belegd waarop men wil komen tot de instelling van een stuurgroep die de oprichting van een buurt vereniging in de Zijlwijk moet voorbereiden. De vergadering wordt gehouden op initiatief van de buurtvereniging Slaaghwijk' en begint om 20 uur. Ter inlei ding zal de heer S. de Grr^if van de Welzijnsraad Leiden zijn visie geven op de taak van een buurtvereniging en de heer T. van Rijn voorzitter van slaagh wijk zal wat vertellen van zijn ervaringen in die functie. Na de pauze geeft de heer Cornet van de gemeentelijke plantsoenen dienst adviezen voor de beplan ting en het onderhoud van tui nen in de Merenwijk. Kind'er- kantines De kinderkantines kampen gedu rig met financiële problemen. De kantines De Klinker en het Morskwartier hebben over 1973 een exploitatie-tekort van res pectievelijk f 83 en f 501 terwijl de kantine Roomburg f 1380 te kort kwam. Deze laatste draai de in begin van dit jaar zelfs zo slecht dat besloten werd het lokaal te sluiten. ,,De Kooi" was vorig jaar de enige „kinder opvang tussen de mjddag" die quitte draaide. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de commissie Kinderkantines Lei den. Volgens de commissie is het bijzonder moeilijk een klop pende begroting te maken om dat de bezettingsgraad van de overblijflokalen een factor van grote onzekerheid vormt. „Het blijkt niet te voorspellen hoe het bestand van een kantine er ge durende een heel jaar zal uit zien of zelfs maar gedurende een paar maanden", aldus de commissie. „De kantine Room burg deed het de eerste twee jaar erg goed maar leverde het afgelopen jaar maar liefst een tekort op van f 120 per maand". De in april 1974 ge opende kantine in de Merenwijk heeft een voorspoedige start ge maakt zo meldt het verslag ten slotte. Taalles Greetje en Hein Kemperman van de Condorhorst 12 in de Meren wijk willen het isolement in breken van de 20 Turkse en 8 Marokkaanse gezinnen die in deze wijk huisvesting hebben gevonden. Zij hebben daarom het plan opgevat om cursussen Nederlands te organiseren voor de moeders van deze gezinnen, die immers bij uitstek moeite hebben de taai-barrière te over winnen. De Kempermannetjes zoeken nu mede-wijkbewoners die bereid zijn af en toe een half uurtje als privè-docent op te treden. Belangstellenden hun nen telefonisch contact met hen opnemen via nummer 49940. Doelen- kazerne de het college van bestuur va Leidse universiteit stelt de uni versiteitsraad vanavond voor zich ujt te spreken voor universi taire bebouwing op het terrein van de Doelenkazerne. Omdat de Doelenkazerne wordt geslo ten komt dit stuk grond binnen kort voor bebouwing vrij. Het terrein is eigendom van de ge meente en over de definitieve bestemming die het krijgt, zal daarom de gemeenteraad beslis- Kleuter scholen In de Merenwijk wordt lwgin vol gende maand de eerste van de drie kleuterscholen in gebruik genomen die zijn gesitueerd achter de basis-scholen aan het Valkenpad. Waarschijnlijk eind novemher komt de tweede ge reed en rond de jaarwisseling de derde. Het gebouw do', het Gerst voor gebruik gereed komt is bestemd voor de Protestant- Christelijke kleuters, die even als de katholieke en „openbare" k.nderen, nu nog een onderko men vinden in het schoolgebouw voor basis-onderwijs aan het Valkenpad. Na de protestanti kunnen de niet-confessioneU kleuters hun nieuwe huisve-iiiif betrekken en vervolgens de Ka tholieke. De drie gebouwen zilt qua vorm en indeling aan el kaar gelijk. Ze bestaan uit twej leslokalen en een werklojaab 3De kosten die met de bouw vai dit kleutercomplex gepaon gaan belopen in totaal 2,7 m's jocn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3