rv" i AllerleKds) Groot pand aan de Hooigracht gekraakt Golfbad Noordwijk wordt afgedankt Eerste paal voor fabriekscomplex aan de Zijldijk Leidse Courant-puzzel WIE ISWIE?i NOORDWIJK Het in de oor- de N.V. Maatschappij Zeebad logsjaren door de Duitse weer- en velen hebben daar de zwem- macht aangelegde Golfbad in de kunst geleerd, zeereep ten noorden van de be- Nu voor de zomer van 1975 het bouwde kom van Noordwijk i Zee, wordt afgedankt. In 1959 werd het bad eigendom van de gemeente. Jarenlang is het geëxploiteerd geworden door zwembadcomplex aan de Nieu we Zeeweg gereed komt, be staat er geen behoefte meer om het Golfbad als zwem- en in- structiebad te handhaven. Het was trouwens de laatste jaren al in onbruik geraakt. B. en W. zien geen mogelijkheid aan het bad een andere bestem ming te geven. Het bad is van een zeer bescheiden omvang en bovendien ontsiert het het duin gebied. Als het daar blijft lig gen dreigt het gevaar dat kinde ren letsel zullen oplopen en daarom vinden B. en W. het maar beter de betonnen bak vol te storten met zand en het daar na te beplanten. Maar dan dient eerst de opstaande rand van de betonnen kuip te worden afge broken. De kosten daarvan wor den geraamd op ongeveer f 10.000. Van een onzer verslaggevers LEIDERDORP Burgemeester M. van der Have slaat dinsdag om vier uur de eerste paal voor een project van vier bedrijfsge bouwen aan de Zijldijk. Hier mee wordt een begin gemaakt met de bouw van een fabrieks complex door Lynton Zijldijk b.v. De vier bedrijfsgebouwen behoren tot de eerste fase, van de vier waarin het complex gebouwd gaat worden. Elk bedrijfsge bouw kan verdeeld'worden in twee of drie zelfstandige units variërend van 800 tot 1800 m2. De bedrijfsgebouwen worden verhuurd zowel voor kantoren als voor opslag, productie, di stributie en verkoop. Het accent van de bestemming valt onder imeer op milieuveilige, „schone" industrie, magazijnen en centra le voorraad- en distributie-de pots, showrooms en verkoop- pruimten. LEIDEN Vannacht rond één uur hebben ongeveer 25 jongeren het pand aan de Hooigracht 14-16 in Leiden gekraakt. Daarmee werd de belangrijkste fase voltooid van een plannetje, dat een vijftal wo ningzoekenden'enige tijd geleden heeft uitgebroed om een „eigen" dak boven het hoofd te krijgen. Bij de gemeente Leiden, de eigena resse van het pand, die de ruimte volgens zeggen van de krakers meer dan een jaar ongebruikt liet, is vanochtend in alle vroegte een stencilt je in de bus gegooid, waarop de actievoerders hun beweegr» denen duidelijk uiteen zetten. Ton van Brussel DANSLESSEN VOOR GEHUWDE EN VERLOOFDE PAREN (BEGINNERS) aanvang: BOSKOOP: woensdagavond, 25 september 9.45 uur in het Ver enigingsgebouw, Rozenlaan. In schrijving alleen telefonisch 01710 - 61249 KAMERIK: donderdagavond 26 september, 8.00 uur in het Doros- huis „Schuilenbürg" (beginners en gevorderden 1e keer tesamen). Inschrijving alleen telefonisch 01710-61249 OUDEWATER: vrijdagavond 27 september, 10.15 uur In hetThalia- theater. Inschrijving aan het k'on- takt-adres: mevrouw I, te Poele- Pardoel, Markt oostzijde 4, Oude water elke dag tussen 17.00 en 19.00 uur. Telefoon 03486 - 2556 HARMELEN: maandagavond 30 september, 9.00 uur In het Jeugd huis, Dorpstraat 60, Harmeien. Inschrijving aan het kontaktadres: fam Jaarsveld, Dorpstraat 60, Harmeien. Telefoon 03483-1681 op vele plaatsen in de Rijn- en Gouwestreek STUWSTRAAT 5 - LEIDEN *2T 01710-61249 (750 m2 toonzalen) m: DIRECTIE-EN KANTOORMEUBELEN BRANDKASTEN ORGANISATIE-EN SORTEERMIDDELEN huisvesten ver- „De zeer slechte woonomstandig heden van de deelnemende jon- zaaier-, geren. De onmogelijkheid,.m op het Juridisch een andere wijze aan een ge- i.e. schikte ruimte te komen en het recht dat iedereen heeft om een actie als deze uit te voeren, dra de gemeente haar plicht iADVERTENTIE eu=fea; i KANTOORINRICHTING QWM. BARENTSZSTRAAT 35 Industrieterrein "De Waard" LEIDEN B Bij Zijlsingel - Trompstraat n Tel. 01710-49044 (8 lijnen) 'b Adviseurs Rvoor vriendelijk zakendoen! J Groothandel in Bodegraven breidt uit BODEGRAVEN Emha-groot- handel Van Tol bv. te Bodegra ven heeft haar activiteiten be langrijk uitgebreid door het stichten van een dochtersonder neming, de groothandel in le vensmiddelen PéGé bv. Deze onderneming is lid vap de commerciële organisatie Iveko Nederland, terwijl de sterk ex panderende Van Tol bv. onder de Emha-vlag blijft varen. Een mogelijke verdere integratie tussen beide organisaties voor de melkhandel wordt in studie genomen. PéGé bv. is reeds operatief door het overnemen van de omzetten van Iveko-Zeist en Iveko-Utrecht. De omzet van Van Tol bv. en PéGé bv. aan de ruim 500 melkhandelaren in West en Midden Nederland zal de 50 miljoen gulden op basis varr" de detailhandelwaarde (excl. btw) ruimschoots over schrijden. f 357 miljoen voor openluchtrecreatie Van onze parlementaire redactie. Den Haag De regering wil de komende vijf jaar ruim 375 mil joen gulden besteden aan het aanbrengen van voorzieningen voor de openluchtrecreatie. Dit J blijkt uit een meerjarenplan 1 minister Van Doorn van CRM. j Vooral de eerste jaren krijgt het westen van het land voorrang. Voor het tot stand brengen van voorzieningen voor de dagre creatie in dit dichtbebevolkte deel van 't land is voor volgend jaar ruim de helft van het be schikbare geld uitgetrokken. Er is een begin gemaakt met het subsidiëren van voorzieningen voor de openluchtrecreatie bin nen de woonkernen, en tevens worden maatregelen genomen om gronden aan te kopen die een recreatie en bestemming krijgen. GROENTEVEILING LEIDEN Appelen 3548, Peren 3342, Aardappelen 15—18, Andijvie 1527, Augurken 53, Pronkbo- nen 135165, Snijbonen 280310, Kroten gekookt 75, Spitskool 47—50, Prei 42—58, Postelein 92104, Rabarber 35, Spinazie 66—82, Spruiten A 70—89, SPrui- ten B 5566, Spruiten C 4346, Tomaten A 305—325, Tomaten B 305—345, Tomaten C 275—295, Tomaten CC 250, Uien Picklers 18—22, Witlof 300—340, Meloe nen 110, Bloemkool 6 stuks 75, Bloemkool 8 stuks 36, Knolselde rij 37, Komkommers AAA 47, Komkommers AA 3536, Kom kommers A 3335. Komkom mers B 27—28, Komkommers C 23—26, Komkommers D 19—20, Komkommers E 18, Sla zwaar 20—28, Bleekselderij 3240, Bospeen 42—46, Peterselie 18— 24, Selderij 15, Paprika's p. stuk 22—33, Paprika's p. kilo 4546. Adviesbureau, de Katholieke Werkende Jongeren, de aktie- groep Kamernood en de Om half drie vannacht gaf een groot spandoek aan de voorkant van het pand aan dat de krakers hun PSP cn D 66 zijn inmiddels ad- verwezenUjkt. hesiebetuigingen ontvangen. Ook Release en de krakers van het klooster De Goede Herder, kon den zich met de standpunten van dat aktievoerders verenigen. bel uit te barsten. In een ruim te. die ooit nog eens als com missiekamer heeft dienst ge daan, werd het hoofdkwartier ingericht. Daar verzamelden zich alle krakers om het behaal de 'succes met een slok wijn te vieren. Gezeten rond een si naasappelkistje met een kaars in het midden worden de erva ringen, bij dit spannende avon tuur opgedaan, uitgewis'seld." Het is gelukt- Je had me bezig moeten zien met die deur. Dit is te gek hier, al die kamers", juicht Lambert. „Het lijkt hier Om half twaalf gisteravond heer ste er in het hoofdkwartier van de krakers-image aan de Pieter kerkstraat 6, nog grote onzeker heid. De twee initiatiefnemers, Lambert Wouda en Warner van Es, waren toen net vertrokken om het pand, dat het laatst als voorlichtingscentrum voor wo ningen in de Merenwijk heeft gediend, op „legale" wijze, dus zonder het aanbrengen van ver nielingen, binnen te komen. In de Pieterskerkstraat lieten zij de rest van het groepje, de drie andere toekomstige bewoners en een groot aantal helpers, in on wetendheid achter. Alleen Lam bert en Warner kenden het doel wit van de kraking. Dit om „uitlekken" en daarmee een voortijdig bezoek van de politie, te voorkomen. Pas als men het pand was binnen gekomen, mocht de rest volgen. Dat ge beurde even na enen, via een belendend poortje en vanaf dat moment was iedereen een en al bedrijvigheid. Hoofdkwartier Bedden naar binnen slepen, een elektriciteitslijntje aanleggen, een nieuw slot op de zijdeur monteren en vooral de nieuwste verovering van beneden naar Direct na aankomst monteerden boven grondig bekijken, om de krakers een nieuw slot op de daarna in een enthousiast ge ju- deur. net het vergaderhol van de ben de van dt zwarte hand uit Pie tje Bel", roept een ander. Lam bert, duidelijk de stuwende kracht achter de groep, ploft neer in een oude stoel. Even la ter neemt de activiteit echter weer terug. „We moeten een la ken maften, om buiten te han gen. Zet er maar „gekraakt" op, dan kan iedereen het zien". Zijn bevelen worden terstond uitgevoerd. Een meisje van Re lease gaat verf halen. Twee an dere groepjes gaan naar buiten om stencils in de bussen van de buurtbewoners te stoppen, waarmee ze hun aanwezigheid in en hun bedoelingen met het pand duidelijk willen maken. Dezelfde stencils gaan ook naar het stadhuis, de v/ethouders, de raadsleden en het politiebureau. I Buurtfunctie Vandaag trekken de krakers de markt op, om ook daar adhesie betuigingen van passanten los te peuteren. Het pand, dat veel te groot is voor de vijf nieuwe bewoners moet ook een buurt functie gaan krijgen, aldus het streven van de actievoerders. Vandaar dat ze met de gemeen te willen overleggen hoe een er ander het beste uitgevoerd kan worden. Op weg naar buiten lopen we in het donker tegen een vakantie houdende Belg op. Hij logeerde bij een paar vrienden, die hem van de kraakaktie hadden ver teld. In België hebben ze van kraken nog nooit gehoord- Voor hem betekende het hele gebeu ren een soort touristische trek pleister, die de VVV hem bij zijn aankomst in Leiden had verzwegen. Toren Grote Ronde van Lisse Kerk krijgt nieuwe leien Van onze correspondent NOORDWIJK Bij het de montere» van het kruis met de leeuw van de toren van de Noordwijkse Grote Kerk (gemeentetoren) om deze een opknapbeurt te geven, is gebleken, dat de leibedek king van de torenspils ver weerd is. De leien zijn gaan schilferen en laten vocht door, hetgeen leidt tot ver rotting van het zich daaron der bevindende houtwerk. De kosten van de vernieuwing van de leibedekking worden geraamd op 23.000,-. Het gemeentebestuur ziet geen aanleiding een kostbare fes- tauratie van de hele toren in overweging te nemen. In de zestiger jaren is het -metsel werk reeds -hersteld en kerk en toren vormen een har- monsich geheel. Bovendien zou een dergel-ijk restauratie plan leiden tot onverant woord uitstel van het ver nieuwen van de dakbedek king. Overdracht van brandweerauto Van een onzer verslaggevers Van een onzer verslaggever LISSE Een groot aantal ge- renomeerde wielrenners- gaan zondagmiddag op een parcours rond de Lisser Poel-markt, de strijd met el kaar aanbinden met a(s inzet De Grote Prijs van Lisse. De wedstrijd, georganiseerd on der auspiciën van de Ren- en Tourvereniging De Bollen streek, gaat over honderd ronden en begint om 14.00 Noordwijkse peuter in zwembad verdronken Van onze correspondent NOORDWIJK De 2-jarlge Chantal Menken uit Noord wijk is door verdrinking om het leven gekomen. De kleu ter speelde in de tuin van een hotel, gelegen naast haar eigen woning aan de Erasmusweg. Tijdens het spel heeft het meisje ver moedelijk een popje in het water van een zwembad la ten vallen, waarna zij bij een poging het speelgoed te grijpen te water moet zijn geraakt. Korte tijd na de vermissing werd het lijkje in het zwembad gevonden. LEIDERDORP Burgemees ter Van der Have draagt aanstaande -maandag om ze ven uur 's avonds de dezer dagen geleverde brandweer- auto offioieel over aan het brandweercorps. De over- SASSENHEIM In de -nacht dracht heeft plaats bij de van donderdag op vrijdag is brandweerkazerne, waarna een demonstratie wordt ge geven bij de Oude Rijn, ter hoogte van het Voordorpter rein. een plezierboot met buiten boordmotor (waarde enkele duize-cden guldens), die In da Sassenhei-mse Vaart lag ge meerd, ontvreemd. Zie prijsvraag in Leidse Post 4/9 onder redactie van Ton van Brussel, tel. 01710-22244 tst. 17 Lords' Folks The Lords Folks hebben een plaat gemaakt. Een lang gekoesterde wens van de jongerengroep uit de Herensingelparochie is daar mee in vervulling gegaan. Pla tenmaatschappij B.M.G. ïverd bereid gevonden het muzikale werk van dit jongerenkoor op te nemen en vorige week vrijdag kwam de zending van duizend exemplaren van ..Vijf jaar Zin gen met The Lords Folks" op het adres van dirigent Vlasveld aan. Een zeer hechte, actieve en nog steeds groeiende groep, die Lords Folks; dat heeft op deze L.P. duidelijk zijn weer slag. Voor het leeuwendeel zijn de samenstellers van de plaat uitgegaan van bestaande melo dieën, waaraan echter wel een eigen tekst werd gekoppeld. Duizend exemplaren, waarvan er inmiddels al 250 zijn ver kocht. Ondanks dit verkoopsuc ces, dat binnen een week werd behaald, zijn voorzitter De Jeu en zijn vrouw (zelf een enthou siast koorlid) nog een beetje bang dat ze de overige 750 exemplaren niet kwijtraken. „Je moet wel bedenken, dat die eerste 250 bijna uisluitend vér- kocht zijn aan medewerkers, fa milieleden en andere parochia nen. Dat is de groep die je het makkelijkst bereikt. We gaan in Anti-Kalkar Een deel van de Leidse bevolking staat achter het protest tegen de snelle kweekreactor in Kal kar. Er zijn hiervoor de afgelo pen weken ruim 1500 handteke ningen geplaatst. De kaarten voor een bus naar Duitsland zijn uitverkocht. Diegenen, die nog mee willen met een tweede bus kunnen nog terecht voor een kaart (h f 10,-) bij de vol gende adressen: 5e Binnenvest- gracht 1 en Colenbranderstraat 1. De bus(sen) vertrekt (ver trekken) zaterdag 28 september a.s. om 8.45 uur van het Schut tersveld. Voorzitter De Jeu met zijn vrouw: toch nog een beetje bang, dat zü niet alle duizend platen kwijtraken. Promotie elk geval na afloop van alle missen de plaat te koop aanbie den". Ook vanavond, zullen geïnteresseerden de mogelijk heid krijgen met het repertoire Aan de Leidse universiteit is de van de Lords Folks kennis te heer K. van Nierop gepromo- maken. De groep verzorgt dan veerd tot doctor in de wiskunde Koos Ouwerkerk, de man die jarenlang (zuinig) de penningen beheer de van de Leidse voetbalvereniging UVC, heeft gisteren tijdens een receptie officieel afsscheid genomen. Daarbij waren tal van prom*\ tienlen uit het Leidese sportwereld aanwezig. Op de foto v.l.n.r.: mr. De Jongh, voorzitter van de KNVB ajd. Leiden, wethouder Tes» selaar van erm, de heer Ouwerkerk en dó heeèr P. Blegstraatenj voorzitter van de Sportstichting Leiden. de Meerburgkerk. Pater Schlatlman is hier cele brant. Als thema is, naar aan leiding van de vredesweek geko zen Nieuwe Wapenfeiten". natuurwetenschappen op een proefschrift, gel iefd „Vr. iur phase cyanation and vinylation of some arenes". Promotor was dr. R. Louw. Verkeers ongevallen Een 16-jarige Leidse bromfietser brak donderdag bij een ongeluk op de hoek Suriname- slraat/Kooilaan zijn rechter sleutelbeen. De bromfietsbe stuurder verleende, rijdende op de Kooilaan, richting Willem de Daar arriveerde wat later een 42- Zwijgerlaan. geen voorrang aan Jarige stadgenoot met een linker een 22-jarige automobiliste uit bovenbeenfraktuur. Een, ver- Voorhout, die met haar wagen moedelijk dronken autobestuur- in de Surinamestraat reed. De jongen werd voor behandeling van zijn letsel door de Eerste Hulpdienst naar het Academisch ziekenhuis vervoerd. der uit Valkenburg was In dj Nleuwstraat op de man ingere den. Daarvoor had de Valkei) burger, die na het ongeval wa, door gereden, nog een gepuf keerde auto geramd. Getuigen verklaringen waren voldoend) om de identiteit van de dronk aard te achterhalen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3