OLIECONCERNS SPEET,OEN SPEL TIJDENS CRISIS IstNl HONDERD WERKNEMERS WEG BIJ „DE TIJD" Rciddcöomcuit Palestij nen raakten onderling slaags Nixon en Breznjev praten vandaag verder KRO vaart met 'Mikro' op het Tros-kompas Vakbonden: Verkiezing van wethouders: boeteclausule 25.000 gulden 197| ZATERDAG 29 JUNI 1974 LEIDSE COURANT Na het ondertekenen van drie akkoorden tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie wordt getoast door (v.l.n.r.) partijleider Breznjev, president Nixon, president Podgorny, premier Kosigin en minister Gro- miko. Terwijl mevrouw Nixon bij mevrouw Breznjev op de thee was, werd Witte Huis-assistent Tim Elbourne buiten de deur gezet. Hij droeg niet het voor die bijeenkomst vereiste paseje en werd door twee Russische veiligheidsagenten vastberaden verwijderd. MOSKOU (UPI/AP) President Nixon en de Russische partijlei der Breznjev hebben vandaag in Breznjevs villa op de Krim het overleg voortgezet, dat zij giste ren ln Moskou begonnen waren. Een bezoek van Nixon aan „Sterrestad", het trainingscen trum voor Amerikaanse en Rus sische ruimtevaarders, ging vandaag niet doar; men besloot van de zaterdag een „werkdag" te maken. Nixon en de Russi sche leiders zijn het gisteren verder beperking van het aantal vrijwel eens geworden over een raketafweersystemen. Tevens werd de gedachtenwissellng over een beperking van onder grondse kernproeven voortgezet. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten mogen nu twee systemen hebben. In beide landen is pas één systeem aangelegd. Ver wacht wordt, dat men afspreekt dat het hierbij blijft. Over de kernproeven zei Breznjev, dat zijn land bereid is een tijdsche ma vast te stellen voor een ver bod op ondergrondse kernproe ven. Een algehele overeenstem ming is hierover echter niet te verwachten. Gistermiddag wrden in het Krem lin drie samenwerkingsaccoor- den gesloten. Ze betreffen sa menwerking op het gebied van energiewinning, planologie en woningbouw, en hartonderzoek en het ontwikkelen van een kunsthant. De heer Breznjev zei: ,,Dit is eigenlijk pas de eer ste stap. Er moet nog veel ge daan worden. Daar is werk en goede wil voor nodig." De be sprekingen werden volgens hem gehouden in ,,een sfeer van openhartigheid en zonder gehei me afspraken". (Van onze correspondent) AMSTERDAM Zoals gisteren reeds gemeld, heeft de raad van be stuur van de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven VNU beslo ten met ingang van 1 september het dagblad De Tijd om te zetten in een weekblad. Met de abonnees zal een regeling worden getrof fen ten aanzie vnan het teveel betaalde abonnementsgeld. Er zal een andere arbeidsplaats voor'circa honderd werknemers van het Uitvoer hoger dan invoer DEN HAAG - In april J.I. was de Nederlandse uitvoer twee pro cent groter dan de invoer, zo blijkt uit de CBS-cijfers. In maart was de uitvoer vier pro cent kleiner dan de Invoer. De uitvoer beliep in april 6,33 miljard gulden en de invoer 6,23 miljard gulden (alles zonder de handel met België—Luxem burg). NUNSPEET (ANP) „Er be staan twijfels over de rol die de oliemaatschappijen tijdens de oliecrisis hebben gespeeld. Ook wetenschapsbeoefenaren menen dat de oliecrisis een kunstmatig karakter heeft ge had. Het lijkt erop dat er een spel is gespeeld ten voordele en in het belang van de aan deelhouders en kapitaalver schaffers. Als dat waar is, zijn de slachtoffers talrijk en zullen maatregelen moeten worden genomen om deze ongebreidel de machtsuitoefening van de multinationale oliemaatschap pijen in te dammen." Dit betoogde voorzitter Arie Groenevelt van het NW giste ren tijdens de internationale conferentie van chemie- en fa brieksarbeiders (ICF) in Nun- speet. Vakbondsbestuurders uit negen Europese landen namen aan de conferentie deel. De slachtooffers zijn, volgens de heer Groenevelt, de ontwikke lingslanden, de landen met een enorme inflatie, de werkne mers en de consumenten. De secretaris van de IC17, Charles Levison, zei dat er sprake is van een internationaal systeef van de oliemaatschappijen om prijsverhogingen af te dwin gen. België heeft dat duidelijk ondervonden. ,,A1 jaren wordt zo het politiek functiondren van de democratie gesabo teerd," aldus Levison. Niet de lonen hebben de inflate ver oorzaakt, zei hij, maar de olie maatschappijen die do produk- tiekosten omhoog hebben ge dreven. Hij becijfers de werel dinflatie ten gevolge van da stijgende olieprijzen op 6 pro cent per jaar. De oliemaatschapoijen zijn in feite één grote eenheid, aldus Levison. Alleen al Snell en BP hebben 200 onderlinge verbin dingen. Via internationale soli dariteit kan de „dictatuur en chantage" van de olieconcern wellicht worden beteugeld. De industriebond NV'/ wil dat de ICF een „informatiebank opricht om de activiteiten van de multinationale ondernemin gen beter in het hoog te kun nen houden. Daarvoor heeft de bond 25.000 gulden beschikbaar gesteld. Het NW zal per 1 september een lid van het ver- bondsbestuur speciaal vrijma ken voor coördinatie op dit ge bied. HILVERSUM De Katholieke 23,40 programma-blad op de Radio Omroep zal binnenkort markt brengen. Varend op het een nieuw, goedkoop (60 cent succesvolle Tros-kompas pro- per nummer, jaarabonnement beert de KRO met deze „MI- Het „oude" KRO-weekblad Studio en het nieuWe programmablad in klein formaat „Mikro". KRO" een nieuwe markt van le zers-begunstigers te bereiken. Het eigen omroepblad Studio; qua inhoud, achtergrond-infor matie en lay-out veruit de beste gids m zuilenland verloor de laatste tijd langzaam maar ze ker zijn greep op de katholieke lezers. Vele abonnees waren het niet eens met de kritische toon van de begeleidende artikelen en keerden zich van het blad af. Met MIKRO hoopt de KRO nu een dam op te werpen om de af kalving van het ledenbestand te gen te gaan. Deze week is een proefexemplaar (het zogenaam de nulnummer) met een enquête-formulier toegestuurd aan enkele duizenden lezers en geinteresseerden. Hun wordt ge vraagd een mening over om vang en inhoud van het blad te geven. Over de inhoud van dit eerste nummer is men overigens snel uitgepraat: een loze babbel van djunct-hoofdredacteur Frits de Blauw, tweeëntwintig regels over de wereldkampioenschap pen voetbal, een minderwaardig mini-interview over het zangduo Sonny en Cher, wat over de TT in Assen en een quasi-hard in terview van KRO's eigen an- gry-boy Felix Huizinga vormt het magere vlees om de slappe ruggegraat van dit blad, dat met recht een nul-nummer is. Voor de rest bestaat de inhoud uit de programmagegevens, die ook met een vergrootglas van goede huishoudkwaliteit nauwe lijks te ontcijferen zijn. Als een tang op een varken WIE IN „POLITIEK PERSPECTIEF" naar aanleiding van de titel „De Derde weg in de Politiek" niet noodzakelijkerwijs confessio neel bgint te lezen in de verwachting belangrjke bouwsteen te vden voor een a-confessioele omvormig van het C.D.A. komt bedro gen uit. Want auteur dr. J. L. K. F. de Vries geeft op basis van Maslow's „Motivatie en Persoonlijkheid" een voortreffelijk betoog over verschuivingen in de urgenties in de praktsche poltiek. Zijn pleidooi voor meer decentralisate. pluriformiteit en participatie is sterk, maa rdaarna maakt het nauwel'jks één pagna omvattende rquisitorium tegen het vasthouden aan het confessionele karakter van een K.V.P. of C.D.A. de indruk va de tang op het varken. Net als destijds in hetzelfde tijdschrift drs. de Bruyn deed vreest de Vries, dat in het oordeel van buitenstaaders een KVP .welke het Evangelie als inspiratiebron voorop stelt, bedoeld wordt als zetstuk van de Kerk, een verzameling niet al te progressieve, over het al gemeen oudere katholieken. Nu mag er ln de KVP en bij het CDA beslist wel het een en ander veranderen. Maar dan liever niet dank zij een „make-up", waar. door de partij of beweging op anderen een leuker indruk maakt. WIJ ZIJN ER NIET VAN OVERTUIGD, dat vasthouden aan het con- sessionele karater in de praktijk erop zal neerkomen, dat niet-katho- lieken en niet-protestanten, ook als ze het niet eens zijn met de VVD e Partij van de Arbeid, een andere „derde weg" zullen zoe-1 ken dan bijvoorbeeld die van het CDA. Er zijn mensen zonder confessie, voor wie het liberalisme en socialis me zo ongeveer een alternatieve P-**nsb©schouwlng is. Anderzijds stemmen er mensen op V.V.D. en P.v.d.A, die mentaal vreemd te genover liberalisme en socialisme als levensbeschouwing staan. Waarom kan dit eerlang ook niet terzake vun de christendemocratie geschieden? Natuurlijk is de anti-these van het vooroorlogse links- rechts nog niet overal een achterhaalde zaak. Begrijpelijk is ver der. dat menig niet-christen alles wat katholiek heet nog slechts met Rome en, wat christelijk op zijn etiketje heeft staan met Kam pen, identificeert. Het nieuwe begrip „christen-democratisch" is van zulke vooroordelen niet vrij gebleven. Maar wat niet is, kan komen: als er maar met politieke middelen duidelijkheid en overtuiging wordt geschapen. Vanwege haar bedenkelijke gevolgen In Nederland zou de polarlsaJ tie deze middelen wel eens meer aansprekend kunnen maken. BOVENDIEN IS VOOR DE CHRISTEN-DEMOCRATIE, voor de KVP incluis, het geloof wel inspiratiebron en algemeen uitgangspunt maar niet de direkte stimulans tot elke politieke daad.. Als Andriessen en Aantjes ervoor pleiten, dat de grotere winst van het aardgas niet in de schatkist gestopt wordt, grijpt de een noch de ander naar Evangelie of Bijbel om de juistheid van zijn opvatting te staven. De algehele kracht van het christendom blijkt 0.1. ook hieruit, daf menig niet-christen het met diverse opvattingen van christendom terzaken levens- en wereldbeschouwing helemaal eens kan zijn. Maar die kans blijft zeker open in de politiek, waar ook confessioneel- georganiseerde politici en kiezers veel zaken als vanzelfsprekend er varen zonder dlrekte relatie met een religie. Dat er dan nog een paar belangrijke kwesties over blijven waar dal wel het geval ls. mag een dan betreuren, maar is voor de ander nu Juist het doorslaggevende. Overheid en VNU waren begin dit jaar overeengekomen tesamen de verliezen van het dagblad tot 1 maximaal drie miljoen gulden per jaar te dragen. Door de achterblijvende inkomsten uit advertenties en abonnementen en door de hogere kosten van papier en distributie leek het verlies voor dit jaar echter cir ca vier miljoen te gaan bedra gen. Het georganiseerd overleg in het bedrijf is eenstemmig tot de conclusie gekomen dat om zetting in een weekblad de mo gelijkheid was het blad ie laten voortbestaan. Ook minister Van Doom zag geen mogelijkheden meer. Tot uitgever-directeur van het weekblad is benoemd de heer N. Schrama, marketing-mana ger van De Tijd. Als hoofd re dacteur is aangezocht Arie Kui per. nu chef-redacteur buiten land. Bij De Tijd werken nu 137 personen. Bij het weekblad kun nen 25 van Hen worden ge plaatst. Rekening houdend met pensionering, zal voor 100 men sen een plaats binnen het VNU- concern gezocht worden. Voor 26 werknemers van de betrok ken drukkerij zal een ontsla gaanvrage worden ingediend. Voor een verdere beschouwing over het lot van De Tijd, zie de pagina in onze zaterdagbijlage Finale. Scheepvaart ACILA 27 550 nw Kp Verdische Eilanden nr Curacao. ACTEON 27 500 zzo Socotra nr Mena. ALCOR 27 300 zw Fogos Eilanden nr Tenerlfe. ALKMAAR 28 te Kingston. ARCHI MEDES 27 vn Hamburg nr Antwer- 27 400 zzw Dakar nr Nola. MA- CHAON 27 te Bremen. MACOMA 27 te Sao Sebastlao. MADISON LLOYD 28 te Dubai. MERWE LLOYD 27 vn Panarukan nr Bclinju, MUSI LLOYD 28 vn Londen nr Dubai. NEDER EEMS 27 te Dubai. NEDL- LOYD KATWIJK 27 470 w Walvis baai nr Port Elizabeth, NEDLLOYD NIGER 27 vn Bordeaux nr Dakar. NIJKERK 27 530 o St. Helena nr town. ASIAN ENDEAVOUR 27 50 n Ceram nr Cebu. ASIAN EXPRESS 28 te Hongkong. ATLANTIC CROWN 28 te Norfolk, BALONG 28 vn Pana makanaal nr Antwerpen, BANDA 28 te Doha, BARENDRECHT 27 40 nw Haiti nr Portland (Maine). BATU 27 vn Hamburg. BILDERDIJK 28 vn Rotterdam nr Hamburg. CALA'MA- RES 27 720 zzo Bermuda nr Tela, CASTILLA 27 3G0 w Flores nr Bre merhaven, CERES 27 600 o Bermu da nr Antwerpen, CHEVRON MA DRID 27 vn Kaapstad nr Perzische Golf, DELTADRECHT 27 340 w Gi braltar nr Duinkerken. DOSINA 27 25 wzw Port Elizabeth nr Ras Tanu- Dubai. PATRO 27 vn Guayanilla nr Punta nr Cardon. PHILINE 28 te Forcados, PHILIPPLA 27 250 z Soco tra nr Mombasa. QUEEN OF SHEEBA 27 350 w Kp Frlo nr Las Palmas. ROTTERDAM 27 vn Hamil ton nr New York. SALLAND 27 60 z Recife nr Rotterdam. SCHELDE LLOYD 27 45 zw Port Elizabeth nr Perzische Golf, SEROOSKERK 27 350 no Lourenco Marques nr Kaap stad, SI RARA 28 200 wzw Ouessant nr Southampton, STRAAT BALI 28 te Durban, STRAAT CLARENCE 27 vn Bangkok nr Port Kelang, STRAAT FLORIDA 27 vn Eastlon- don nr Port Elizabeth, STRAAT MADURA 28 te Bangkok. TALA- ESSO DEN HAAG 2S 600 no Mom basa nr Lavera. FREETOWN 26 vn Douala nr Abidjan. GANYMEDES 27 vn Rotterdam nr Hamburg, GAR DENIA 27 vn Kingston nr Rio Hai- na. HERCULES 27 vn Curacao nr Aruba. ILIAS 27 te Piraeus, KA- PELLE 28 t.a. Durban. KARA 27 yn Pointe Noire nr Lagos, LOVELÜA MANCA 1-7 te Baltimore. TJ1TA- RUM 27 te Durban, TOLOA 27 vn Panamakanaal nr New Oi i-ais. ULYSSES 27 te Delfzijl. VlVIPARA 27 120 zw Mangalore r.r N.ena. WAARDRECHT p .27 Kp Srar.el r.r Gibraltar. WATERLAND 28 -e Li verpool. ZWIJNDRECHT 27 va Nor folk nr West-Europa. BEIROET (UPI/AP) - In bui tenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet is het giste ren tot felle gevechten geko men tussen twee guerillagroe- peringen. Urenlang dreunden huizen in de buurt van het vluchtelingenkamp Shatila van wege ontploffende granaten en raketten, terwijl geratel van machinegeweren hoorbaar was. Er zouden minstens drie guerilla's gesneuveld zijn. Het Democratisch Volksfront en het Volksfront voor de be vrijding van Palestina beschul digen elkaar met schieten te zijn begonnen. Eerstgenoemde wil een Palestijnse staat op de westelijke Jordaanoever, ter wijl de andere organisatie tota le uitroeiing van Israël wil. De gevechten hielden op na bemiddeling van andere com mandobewegingen en na een dreiging van het overkoepelend Palestijns verzet dat strenge maatregelen tegen de beide be wegingen genomen zouden worden als zo met de strijd zouden doorgaan. Israëlische zware artillerie heeft gisteravond een beschie ting van twee uur uitgevoerd op Enkele personen zouden zijn gewond. De Russische natuurkun dige Andrei Sacharov is vannacht in hongersta king gegaan uit protest tegen de onderdrukking van politieke gevangenen in zijn land. Tevens wil hij er president Nixon en partijleider Breznjev mee oproepen bij hun over leg ook humanitaire vraagstukken te betrek ken. Sacharov, „vader van de Russische water stofbom", eist voorts de onmiddellijke Invrijheid stelling van zijn 31-jarige landgenoot Vladimir Boe- kovski (rechts op de foto diens moeder) die tot 12 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Protest t.h. tegen besluit van dr. Klein DELFT (ANP) De hogeschool- raad van de technische hoge school in Delft gaat protesteren tegen het opleggen van een be stuursreglement door staatsse cretaris dr. Klein van Onder wijs en Wetenschappen. Dit ge beurt ln een brief aan de onder wijscommissie van dc Tweede Kamer, aan dc politieke achter ban van d® bewindsman en aan de heer Klein zelf. Dit besluit heeft de hogeschool raad giste ren na een uitvoerige cn ver warde discussl® genomen. De raad besloot dr. Klein in te lichten over d® stand van zaken en twee ontwerpen van een be stuursreglement te sturen. Alle fracties verklaarden zich bereid te trachten op korte termijn tot overeenstemming te komen. I De afdeling bouwkunde van de I t.h. heeft de staatssecretaris ge- I schreven dat hij „een heilloze i weg is ingeslagen." zonmg dNi opklaringen jjg» beuroking EE met -ft* sneeuw 7j< orweer 10 temperaturen W-W- vwrmtefront t-r kou-front windrichting we luchtdruk in miOibaran H hogo-dnJ<gctted L lage-dnkgebied ver plaatsingsrichting Stabiel zomerweer ls het vrijwel nergens in Europa; vooral in Middcn-Eruopa Is het weer van slag af. Frontcnsystemen zor gen daar voor buien en regen. Ook in Spanje is de laatste da gen veel regen gevallen. Een uitzondering hierop maakte de oostkust. Valencia meldde giste ren een maximumteperatuur van 34 graden. Ook in de Bal- kanlanden komen dergelijke tempernturen voor. In ons land behoudt het weer zijn onstand vastige karnkter. Een klein ho- gedrukgebled trekt naar Dene- makren; daarbij wordt dd naar ons land aangevoerde lucht snel onstabieler van opbouw. Van daag moet op buien worden ge rekend, wonrvan sommige zwaar zullen zijn en met onweer gepaard gaan. Vooruitzichten voor zondag en maandag: af en toe zon, olaat- selijk buien en weinig verande ring in temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland voor maandag: Aantal uren zon: 0 tot 8 I Min temp.: omstreeks 13 graden, j Max temp.: omstreeks 19 graden. Kans op een droge periode van i minstens 12 uur: 70 procent j Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. WEERRAPPORTEN Dtclcn Eelde Eindhoven Den Heldor VlUslngen Zd. Limburg Aberdeen Locarno Londen Luxemburg Parijs Homo Spilt I. 'bew. 7.w. bew. rognnbul 1. "bew. onbew. zw. bew. I. bew. SITTARD (ANP) Van de 23 Slttardse raadsle- den die op 3 september a.s. vier nieuwe wethou- j ders kiezen, hebben 12 leden zich vla een boete, j clausule van 25.000 gulden verplicht, te kiezen voor I de vier kandidaten die de meerderheid van de raad, bestaande uit zes fracties, voorstelt. Deze 1 vier nieuwe wethouders zijn afkomstig uit partijen die geen landelijke achterban hebben, i De coalitie bestaat verder uit vier splinterpartijen, voornamelijk KVP'ers (II leden), een VVD'er en twee leden van het progressieve blok. Twee van de toekomstige wethouders gaven vrij dag een verklaring uit, waarin tevens medegedeeld werd dat de hoge boete geen motie van wantrou wen inhoudt, maar zekerheid biedt dat gestemd wordt volgens dc gemaakte afspraak. Ook hebbe^ de coalitiegenoten besloten dat men op 3 septembei elkaar het ingevulde stembriefje toont.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 7