telefoontjes In Mozambique sneuvelt niemand; ze rijden alleen tegen een boom <tk Nasleep oorlog moet nog beginnen i 01710-22244: sLqt& Sijthoff Pers b.v. ERVAREN ELEKTR0NICUS Sijthoff Pers b.v. administratief medewerker Sis® INLICHTINGEN OVER ADVERTEREN BEL 01710-22244 LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 JUNI 19' NAMPULA Een oorlog die dertien jaar lang heeft ge woed, sterft niet zo snel uit. Kijk maar naar Vietnam: de handtekeningen onder het vredesakkoord zijn al lang op gedroogd en wat nu nog steeds doorgaat voor de nasleep van de oorlog is haast dezelfde bloedige toestand als voor dien. Met deze scepsis volgen de Portugezen in Mozambi que de onderhandelingen tussen de Frelimo-leiders en een delegatie uit Lissabon. Dat de gesprekken over een moge lijke politieke en militaire oplossing in 't naburige Zambia worden gevoerd, vinden ze daarenboven een eerste beledi ging en een capitulatie. Een exact cijfer over het aantal doden van deze oorlog is ner- gen te vinden. Het lugubere grapje: ..In Mozambique is nog geen enkele Portugese soldaat gesneuveld; er zijn er al wel veel tegen een boom gereden", is helaas niet helemaal zonder grond. In de militiaire doods berichten van het Portugese le ger was nooit een greintje me deleven te onderkennen. Het ..laatste bericht" dat aan de ou ders thuis eerst het stamnum- mer en graad, daaronder plaats van opleiding en recrutering, een zin lager de plaats van het ongeval" en omdat het dan toch niet anders kon werd in het laatste zinnetje de naam van de gesneuvelde gemeld. Niettemin mag toch met zeker heid vooropgesteld worden dat de Portugese strijd krachten in Mozambique tussen de 30.000 en de 40.000 manschappen hebben verloren. Het aantal gewonden en inva liden loopt over de 100.000. Over de slachtoffers onder de zwarte bevolking en aan de kant der guerrillero's zijn helemaal geen gegevens beschikbaar. Het militiaire hoofdkwartier van de Portugese strijdkrachen in Nampula blijft bedacht op de aanvallen van verzetstrijders. De afzetting alleen al heeft de sta len aggressiviteit van het ijze ren gordijn en de wachtposten weten niet wat ze het eerst in de hand moeten men: de mi trailleur, de lange dolk of de granatenriem. Hier riskeert zelfs een muis een kogel in haar staart, maar Nampula is dan ook een opslagplaats voor wa pens en raketten waarmee half Afrika tot puin zou kunnen wor den gemaakt. In de administra tieve vleugel heerst de stijve drukte van alle hoofdkwartie ren: het ene dossier loopt het andere tegen het lijf. Wil van kol. Fereira afdeling psychologie nu eens graag weten waar Por tugal met deze oorlog aan toe is. Na een langdradige uitleg over defensieve opdrachten, een uitval tegen de Europese kran ten voor hun eenzijdige bericht geving en een uitbundig eerbe toon aan het adres van generaal De Spinola geeft hij eindelijk toe dat het Portugese leger zich in Mozambique in een dualisti sche situatie bevindt. De oorlog blijft open maar elke militaire ak- tie moet nu ook in zijn politieke gevolgen overwogen worden. Dat brengt enorme spanningen mee in het leger: „Ik moet als bur ger denken en als militair han delen. Steeds behoedzaam zijn om de grotere belangen die door Lissabon nog aarzelend en tastend worden uitgestip peld, niet te schaden". Wanneer we het over de massa moorden hebben betuigt kolonel Fereira omvangrijk zijn on schuld. Hij heeft alleen een psy chologische oorlog moeten voe ren. De zwarte bevolking voor lichten over het Frelimo-gevaar en over de humane bedoeling die de Portugezen hadden met de ontwikkeling van de kolonie. Hij bevorderde alleen maar de >i -■'-. v1 -*>• Het Fremilo heeft kinder ei speciaal kinderdorp. Er is kinderen rond een vuurtje. strijd tegen honger en armoede en het inzicht dat zonder de blanke aanwezigheid in Mozam bique de zwarten elkaar al lang hadden uitgemoord. Adolfo, een dienstplichtige luite nant die tot deze diensttak be hoort, wierp later een grote schaduw op de verklaringen van zijn kolonel: „Wij hebben de on derlinge haatkiemen gelegd in die harten van de negers en die stammenstrijd aangewakkerd en voorbereid. We vlogen in onze vliegtuigjes over de dorpen met leugens als lading. Het uit werpen van foto's over de gru weldaden van het Frelimo en strooibiljetten vol zonnige toe komst voor de negers was maar één facet van onze operatie. Ik zelf heb teksten moeten opstel len waarin een Frelimo-gezind dorpshoofd werd aangetast in zijn mannelijke eer. En voor impotente leiders heeft een ne ger geen ontzag. Via de luidsprekers van ons vlieg tuig riepen we om dat de guer- rillera's bij de vrouwen van het dorp waren geweest terwijl de mannen op de plantages, in de mijnen of in de stad aan het werk waren. Dif vonkje vertwij feling was vaak genoeg om de haat tegen Frelimo hoog te doen oplaaien". Rui studeert geschiedenis, is ge huwd en al twee jaar dienst plichtig in Nampula. Hij neemt mc 's avonds mee naar de sol- datenbars in de stad waar ge dronken, bemind en gevochten wordt. Het is een koortsige be doening van jonge knapen met wilde en vaak ook lege ogen. Vele van deze jongens zijn gete kend voor het leven. De oorlog zal voor hen nooit helemaal ein digen. Er werd teveel door staan. Dagelijks zakken deze jongens in de jungle af. Voor 800 escudo's per maand (nog geen 120,-). De eerste maan den van hun dienstplicht zijn ze oplettend en leven ze volgens het militaire handboekje. Maar na enige tijd steekt de onver schilligheid op. Noodlot en dood krijgen een vertrouwd gelaat. Vandaar dat het aantal slachtof fers dat op een Frelimo-mijn is getrapt zo hoog oploopt. Ze ge bruiken hun detector niet meer zo nauwkeurig en als een jon gen op een mijn trapt en het er levend maar verminkt afbrengt krijgt hij nog straf op de koop toe. Rui vertelt dat een van de groot ste plagen die de lage rangen van het Portugese leger in Mo zambique teistert de sporadi sche zinsverbijstering is. Vele jongens knappen soms af in een \laag van waanzin. Zolang deze niet chronisch is wordt er geen wordt in het Portugese leger niet om een lachtertje op non- aktief gesteld. „Vanmiddag nog maakten we in de eetzaal zo'n pijnlijke situatie mee. Een jon ge commando sprong op tafel en begon te kakelen als een kip. Er werd even gelachen en even later at hij rustig voort". Rui wijst me enkele bartafeltjes verder en man aan van voor in de dertig. Hij is in burgerpak en zo mager als een bamboe stok. Hij houdt steeds het glas van zijn whisky vast en staart droef in het niets. „De man is chirurg en vervult nu zijn dienstplicht. Dit jaar amputeer de hij reeds meer dan vierhon derd armen en benen. Sede enige tijd kent ook hij ogenbli ken van gekke gebaren, ei ward brabbeltaaltje en 'n ond finieerbare glimlach om mond, maar ook hij is nog ni aan een behandeling toe. H moet eerst maar eens beginnt met wat minder te drinken, ze gen zijn oversten". De nasleep van de oorlog nog beginnen. Maar voor soldaten en families zal rooit meer worden als vroege Het opzegbare (morele) zal blijven voortwoekeren een hele generatie is uitgesto v. 3,10 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden- rftj niet groter dan 12 letters) ieder woord méér 19 ct. exclusief 4% BTW a BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST 8* ftr, op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2 x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3 x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkorpsen 19 ct per mm. Onroerende goederen aangeboden TE KOOP IN ZOETERWOUDE. Miening 2A: een voor permanente bewoning omgebouwde caravan. 18 m lang. Vaste staanplaats, schuur, uitgebouwde keuken, toilet en douche. Bezichtigen vol-, gens atspraak. Vraagpn|s 22.000,- incl. stoff. Inl. tel. 01715-1233. 'HYPOTHEEK TOT 140%, kosteloze 5000? 36x enz Bemidde lt 03490-16853-32068 Onr. goed gevr. Te koop gevr. voor direct ol later; WOONHUIS met achter tuin op het zuiden of zuidwest en. Omgeving Zoeterwoudsesin- gel-v. Brandelerkade. Brieven met vraagprijs onder nr. 15444 bur. v. d. blad. Woonschepen raagprijs 19000.- V Zaken en financ. KREDIETBURO TON POSTELMANS. Persoonlijke leningen, financieringen tot 25 000. Aflossing 1 tot 5 jaar Snelle afwikkeling Apotlolaan 112. Tel 61595-Leiden VOOR Haarl.str. 123, iel. 21808 Verhuizingen In binnen- en buitenland Onder garantie Jan van Duuren MIDDELSTE GRACHT 36 LEIOEN Telefoon 25468—24060 Leiden Tel. 01710-51985. GELD LENEN' v. Hu nemen. Gespecialis ringen, hypotheken nde leningen, kwijtsch. t I, geen int. werkgever Voc UITZENDBUREAU BANKSTELLEN, zeer fraai uitgevoerd in div. kleuren. 5 |f. gar. op binnen werk. normale prijs 1300.- voor ƒ695.- Parian, Nieuwe Meerdijk 17. Badhoevedorp. Tel 02968-5817. Geo pend v. dinsdag t/m zaterdag v. 10 lol 17 uur. Vrijdags lot 21 uur. ITelef. 01710-317101 I Korevaarstraat 33 1 1 Leiden iidAsu 1 FIAT 128 1971 als nieuw 3750,- of 120.- p.m.. Mini 1000 1971 3250,- of 110,- p.m. Citroen 2 CV 1970 2450,- of 90,- p.m. V.W. Kever 1300 1969 1750,- of 80.- p.m Rhijngeesterstraat- weg 92. Oegstgeest. Tel 50401 BANKSTELLEN mei 5 jaar garantie op hel binnenwerk. Normale prijs 1350, voor 695. verder talloze mo gelijkheden tegen de scherpste prij zen. bijv zeer fraai hoekbankstel in robcord voor 795.-. Lunslroo Meu belen B.V.Industriegebouw Oosterdi|k 234. Rotterdam. Tel 010 - 129038. Hoelweg 129 Bleiswi|k (nabij snelweg Den Haag-Gouda). tel. 01892 - 5188. Geopend dinsdag t m zaterdag van 10-17 uur. vrijdag tol 21 uur TRIUMPH SPITFIRE i.g.st. met radio Prijs 1750,- Of 80 - pm Rhi|ngees- terstraatweg 92.0egstgeesl Tel 50401 VW KEVER 1300 mei radio, i gst Prijs 2450.- of 80- pm Rhijn- geesterstraatweg 92. Oegstgeest, tel 50401 Aangeboden ouderwetse GROENGE- BEITSTE HOUTEN kinderkaststoel. BET0NGARAGES Div. afm. v.a. 1.450 BETONTUIN- SCHUURTJES Div. afm. v.a875 BETON- SGHUTTINGEN 2 mtr. hoog. en ge plaatst per strekkende meter 48 Minder dan 10 meter 15% extra, exclusief 16% BTW ALLES GEPLAATST Vraagt vrijblijvend onze folder A. en B. BETONBOUW BARRIERWEG 239 EINDHOVEN Tel. ook 's avonds 040-43.08.71 - 43.46.43 Gevraagd een jongeman 17 a 18 jaar, als hulp in expeditiemagazijn voor het verzendgereed maken van goederen. Tevens een corveeèr Sollicitaties: L. P. UITTEWAAL B.V. Westkanaalweg Langeraar, 01723-8475. CORNELIS MUSIUS STICHTING Voor ons gezinsvervangend tehuis „De Ankerplaats", Oude Singel 238 te Leiden, een tehuis voor 13 oudere geestelijk gehandicapte vrouwen en mannen, zoeken wij een ASSISTENT - LEI0(ST)ER In het huis wordt gewerkt met een team van 4 medewerk(st)ers, die gezamenlijk zorgdragen voor een goede begeleiding en verzorging van de bewo ners. Voor deze funktie komen personen in aanmerking met een Mavo-3 of Mavo-4 of KV/JV-opleiding of een vergelijkbare opleiding. Ook diegenen, die ervaring hebben in het werken met geestelijk gehandicapten, doch niet over boven genoemde opleiding beschikken, komen in aanmer king. De mogelijkheid is aanwezig om een op het werk gerichte opleiding te volgen. Sijthoff Pers B.V., o m. uitgeefster van de Haagsche Courant, Het Binnenhof, Rotterdamsch Nieuwsblad, Leidse Courant. Goudsche Courant, vraagt t.b.v. haar Bedrijfstechnische Afdeling op korte termijn een in de leeftijd tussen 25—30 jaar. De aan te stellen functionaris zal na een interne opleiding worden belast met onderhoud en reparatie van de elektronische installaties van ons krantenpro- duktiebedrijf in de Plaspoelpolder te Rijswijk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een twee-ploe gendienst. Opleiding: elektrotechnicus N.E.R.G. of M.T.S. elek- tronika, of gelijkwaardig hieraan. Kennis van Duitse en Engelse taal. Gegadigden, die aan deze voorwaarden menen te kunnen voldoen stellen wij een interessante en zelfstandige werkkring in het vooruitzicht. Inlichtingen betreffende deze functie worden gaarne verstrekt dcor de heer D H de Jager, hoofd bedrijf stechnische afdeling, tel 070-184141, Sollicitaties te richten aan afdeling personeelszaken. Sijthoff Pers B V.. Wagenstraat 37 te Den Haag. ;E rijwiel met 8 versnellingen va 195, sportrijwiel met vertlcMing 135. kindemjwiel 3 iaar zijwielen EVERS STAALCONSTRUCTIES Hillegom B.V. vraagt per 1 augustus a.s. eerti Zijn taak zal bestaan uit: Het geheel zelfstandig voeren van de personeelsad ministratie, interne bedrijfsadministratie en het ver zorgen van de korrespondentie. Als minimale opleiding voor deze funktie verlangen wij P.D.B. ass Warme bakker vraagt op korte termijn een verkoopster die een filiaal kan runnen Ervaring gewenst, salaris goed, mooie woning beschikbaar. verkoopster gevraagd ervaring niet vereist. Moet onze klanten op een goede en prettige manier kunnen helpen. Bakkerij van Kempen Tel.:2327, Kouderkerk aan de Ri|n. S5ra' EiF- ïMffisrffissE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 6