I Warmonders creatief in vrije tijd Scandinavische steen leidde tot het Leidse broodwonderDa§van J. J. ROOVERS VERLAAT HET FEEST OP HET HOOGTEPUNT Huwelijks voltrekker stopt ermee nu op maandag ATERDAG 29 JUNI 1974 LEIDSE COURANT e 73—jarige Riet van Schagen weet zijn vrije uur. tjes bijzonder goed te besteden. Als zijn voruw ij verig de breinaalden hanteert pakt van Schagen zijn mesjes om uiterst nauwkeurig stukken linde hout om te toveren in kunstige houtsnijwerken. Heel vroeger begon Van Schagen al aan zijn hob by maar moest er toen mee stoppen omdat zijn werk teveel tijd vergde. Een aantal jaren gele den kocht hij weer een proefplankje om uit te proberen of hij er nog steeds het gevoel voor had. Het was net of voor Piet van Schagen het verle den weer terugkeerde want het lukte wonderwel. Inmiddels heeft 'ie al weer zo'n dertig werkstuk- leen geproduceerd. Op de expositie zal onder «eer van hem te zien zijn een fraaie naaidoos, lepel— en pijpenrekjes en een prachtige uit hout gesneden barometer. Omdat Mies Merks vindt dat het leven van een huisvrouw verder gaat dan de afwas en het gezin werpt ze zich nu al weer heel wat jaartjes energiek op het vervaardigen van allerlei kunstwerkjes. Samen met een aantal Warmondse vriendinnen gaan ze regelmatig rond de tafel zitten om vrije uurtjes om te zetten ir kunstig knoopwerk of zomaar iets waar ze zin in 'hebben. „Wat er gemaakt wordt as niet zo be langrijk" zegt ze," het contact, daar gaat het om". En dat contact moet dan meestal in de huiskamers plaatsvinden want voor de War mondse creatieve vrouwen is nog geen aangepas te werkruimte weggelegd. „Wel zijn ze van plan om met de gemeente te gaan praten over een ei gen onderdak. „De creatrviteitsgroepen werker Quirido Dobbe, 24 jaar, is helemaal in zijn element als hij op zijn gezellige woonboot in de gemeente haven, achter zijn tekentafel kan kruipen en zijn gedachten in tekening op papier kan zetten. Een „denkertje", die er vanuit gaat dat het niet abso luut noodzakelijk is dat kunst herkenbaar moet wezen. aVndaar waarschijnlijk ook dat zijn werk stukken. litho's en balpentekeningen, sterk neigen naar het surrealistische. ,.ln mijn werkstukken verwerk ik dingen die ik ooit heb meegemaakt ol gelezen. Het is niet belangrijk of anderen er ook iets in zien." Quirido zou graag zien dat de men sen i.p.v. het leveren van sportprestaties nu eens iets meer creatiefs zouden gaan doen. Quirido is een bewonderaar van Esher, Dali en Johfra. Joop de Rooy, 19 jaar en werkzaam bij de kaar- senfabriek Papot in Warmond, is zeven jaar ge leden gestart met tekenen. Favoriet werkmate riaal is Oostindische inkt en waterverf. Om de twee weken levert hij een vers werkstuk af Vooral 's avonds en ook wel in de weekeinden trekt Joop zich dikwijls in zijn eigen kamer terug om te gaan stoeien met het papier. Momenteel werkt hij aan de Leidse molen „De Valk". Joop de Rooy heeft ontzettend veel plezier in zijn hobby en wil in de toekomst zeer zeker creatief blijven produceren. Eigenlijk voelde hij er niet zo veel voor om Warmond te laten zien wat hij zoal kan maar op aandringen van galeriehoudster Clara Sikking ging Joop toch over stag. Warmond kar dus nu ook zijn werk bewonderen. Zes jaar geleden kreeg ze er opeens zin in en sinds dien is mevrouw Maksymiak (46) regelmatig op haar zolder te vinden, bezig met weer een nieuwe glascompositie. Gedegen stukken huisvlijt met als werkmateriaal albastine, stukjes glas en verf. Eenvoudiger kan het bijna niet maar d eresuta- ten zijn opvallend. Midden in de sthoonmaak is e aan het maken van een vis begonne wat voor mevrouw Maksymiak heel ormaal is want hoewel ze geen hekel aan het huishouden heeft, vindt ze dat een opwellende creativiteit niet uit gesteld mag worden, In de toekomst, als ze nog wat beter in haar vrije tijd komt te zitten, gaat mevrouw Maksymiak ook schilderen. „Het is heerlijk om je zo te ontspannen" zegt ze. „dit zouden meer Warmondse huisvrouwen moeten gaan doen. 4 'h fUPPfb HEUWVEEN Johannes Jacobus Hoovers, oud-gemeentesecretaris en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Nieuwveen, zal niet veel bruidspaartjes meer toespreken, op 1 augustus van dit jaar zal hij zijn werkzaamheden beëindigen en zijn plaats afstaan aan zijn opvolger. Het college van w. heeft de raadsleden reeds voorge steld deze 70-jarige huwelijksvoltrekker «ervol ontslag te verlenen. De heer J. J. Jtoovers sluit als ambtenaar van de Bur gerlijke Stand een periode van 45 jaar af. „Vijfenveertig jaar is lang genoeg", zegt hij. „Ik wil me nu geheel bezighouden met mijn hobbles, die ik gelukkig heb". Vele toekomstige bruidsparen zullen dit af scheid bijzonder betreuren, de heer Roo- vers is in Nieuwveen en omgeving onge kend populair om de warme menselijke toon in zijn toespraken tijdens de voltrek kingen. Zeer gewild is deze ambtenaar, hetgeen overduidelijk bleek toen hij vijf jaar geleden afscheid wilde nemen als ge meentesecretaris zowel als ambtenaar van Is ik er in augustus mee uit scheid, zal er wel een groot gat vallen, ik weet niet hoe ik het zal ervaren. Ik zie er wel tegen op. Maar ja, nu gaat het nog al tijd Jeuk, je hoort altijd waarde ring achteraf. Toch, het is net feestje, je moet ermee op houden als het het leukst is nooit „op", ik wacht het gezel schap altijd op aan de ingang van de zaal en wijs de mensen zelf de plaats aan om ze op hun gemak te stellen. Daarom mag de bode me niet helpen en blijf ik veel achter de tafel zitten want als je gaat staan praat je naar mijn mening over de par tijen heen. Ik wil er juist tegen praten. Je moet rust brengen in het gezelschap". Een moeilijke beslissing, aange zien men eerst dan weet wat het hoogtepunt is als de daling De heer Roovers is blij dat hij het van het peil zich manifesteert. op deze manier een keer kwijt Het feest begon op 1 maart 1927: kan. J. J. Roovers trad toen als 22- Een „nee" tijdens de voltrekking jarige jongeman uit Breda bij heeft hij gelukkig nooit meege maakt, wel families die als vij anden tegenover elkaar zaten, de keuze van hun kinderen ver wensend. Dergelijke gevallen zal de heer Roover nooit verge- gemeente Nieuwveen dienst als onbezoldigd ambte- op de gemeentesecretarie. Op 1 augustus 1929 - ,',ik was toen een snotneus van 25 jaar" - werd hij benoemd tot gemeente- ten. secretaris en tot ambtenaar van Op 1 augustus wordt de band met Burgerlijke Stand, belast met huwelijksvoltrekkingen. Hij voelde zich in Nieuwveen met een als een vis in het water. Nu, 45 jaar later, na zo'n acht negen honderd huwelijksvoltrek kingen, voelt hij zich nog net zo. „Er zijn, vind ik, niet veel ambtenaren die echt iets van een voltrekking weten te ma ken. Het is ook geen eenvoudige taak. Ik zie het huwelijk als dé dag van de bruid en de bruide- Indien het een routine kwestie wordt, schiet de ambte naar tekort. Hij moet er meer van maken dan een routine zaak. Hij moet zich kunnen inle ven in de gevoelens van het bruidspaar. Elk huwelijk is voor mij weer anders; ik prepareer me er, vaak 2-uur lang, telkens weer voor om het zo goed mo gelijk te doen. Ik dacht daarin geslaagd te zi.jn". de Burgerlijke Stand. De gemeentesecreta ris konden de Nieuwveners nog wel laten gaan, hetzij met zeer veel moeite en na uitgebreide eerbetmjgjQgen, de ambtenaar echter moest beslist blijven omdat „hij het zo goed kon". „Ik ben er maar op in gegaan, ook om con tact met de bevolking te houden. Ik trouw momenteel kinderen van ouders, die ik ook getrouwd heb. Dat schept een enorme band. de gemeente niet helemaal ver- boek vol gunstige recensies zijn broken, de heer Roovers zal daar de papieren bewijzen van. zich bezig blijven houden met Veel goodwill onder de Nieuw- het archief en zal tevens ver bonden blijven aan de vrijwilli ge Nieuwveense brandweer. De hobbies waarmee hij zich op gaat werpen liggen alle in de artistieke sector: schilderen, te kenen en het regisseren van to neel. Zijn teken- en schilder werk zijn al op vele tentoonstel lingen te bewonderen geweest onder andere in april '69 in de bekende boerderij van mevrouw van Dissel aan de Steekterweg te Alphen, die regelmatig haar woning beschikbaar stelt voor kunstenaars. Ook in Ter Aar i de Met het regisseren van ama teurtoneel heeft hij eveneens zijn sporen verdiend: een plak- veense bevolking kweeKtc de scheidende ambtenaar ook met de uitgave van twee boekwerk jes over de gemeente, namelijk „Oude prentbriefkaarten vertel len over Nieuwveen", in een oplage van 600 gedrpkt en ge heel uitverkocht en „Vertellin gen over Nieuwveen" waarvan 700 exemplaren in omloop zijn gebracht. Het 3e boekje, een vervolg op het tweede, is op komst. Ik ben erg tevreden over mijn leven",' vertelt de man, die als gemeentesecretaris 7 jaar heeft gewerkt onder burgemeester J. De luv j. j. Roovers, zoal~s ve!e Nieuwveners h W. Geesink, 20 jaar onder J. A. Bakhuizen, 10 jaar onder B. Kammenga en drie jaar onder de huidige burgemeester H. L. Breen, die tevens de eerste bur- hij zich verplaatst in de gewetens ger is van Leimuiden en Rijnsa- terwoude. „Tijdens een televi sieuitzending naar aanleiding van de tentoonstelling in Alphen heb ik gezegd dat ik, nis ik het over mocht doen, weer secreta- KUNST EN KUNSTENAARS CRM-minister Vnn Doorn heefl een groot aantal reisbeurzen en stipen dit toegekend aan beelden de kunstenaars. Reisbeurzen gaan o.m. naur de Hagenaars werkgroep Video Meatball, Adelbert Foppe, Victor Pomar en Maria Bentriz Matias, Chris- ta van Santen Stipendia gaan o.m. naar Pat Andrea, Joost Baljeu, Ilona Krtsu, Jan Snocck en Kees Verschuren te Den Haag. hennen: kalm het huwelijk voltrekkend terwijl i In het Dordrechts Museum wordt tar. van 0 juni tot 18 augustus een tentoonstelling gehouden van ke ramische objecten van Johan van Loon en Kees van Rens- Warmond- Vijf Warmon ders, die nou niet bepaald staan te trappelen van ongeduld om breeduit hun creatieve talenten wereld kundig (c maken, treden binnenkort toch uit de schaduw dank zij de me dewerking die zij geven aan een door Clara Sik king georganiseerde kunst expositie, waar eigen In woners laten zien dat ook zij het in de vingers heb ben. Vanuvond zullen In galerie ,,'t Hoekje bij do pomp" en de nabij gele gen gymzuul de werkstuk ken van de vijf worden neergezet en opgehangen waarna vanaf volgende week belangstellenden In het kader van de Kaag- week, een kijkje kunnen komen nemen. Wie die exposerende Warmonders zijn wat ze op hun (kunst zinnige) lever hebben zie boven. ris zou worden van Nieuw- ARNOLD HENDRIKSEN! sen. Paardenhandelaar anders met houten kop in de kerk Weinig mensen in Nieuwveen zul len daaraan twijfelen. De heer Roovers kan ze zo opnoemen: vaders, die al in januari opbel len om t»e vragen of hij in juni thuis is en niet met vakantie, en moeders, die aan de deur ko men om met hem af te spreken dat hij hun dochters trouwt. „Ik vind dat verrekte ontroerend, ensen zijn altijd ontzettend aardig voor me geweest". Hoe kan het ook anders voor een man, die altijd aardig voor de zondag of midden in de nacht. Om maar duidelijk te kunnen ma ken hoe hij tegenover zijn werk staat, vertelt de heer Roovers. die er destijds van afzag om Journalist te worden omdat het zo'n gejaagd leven was maar evenwel jarenlang trouw corres pondent is geweest van de Leid se Courant: „Toen zo'n 15 jaar geleden de toga in gebruik kwam, zei burgemeester Bak huizen, waaronder ik toen werk te, dat ik er ook maar een moest aanschaffen. Dat heb ik zeer beslist geweigerd omdat door een toga de afstand tussen de partijen vergroot wordt. Denk maar eens aan een rech ter of een predikant. Ik wil de Aldus 1: afstand altijd zo klein mogelijk f.e; houden. Daarom kom ik ook het Leiden zou geen echte Middel eeuwse stad ziin, als er niet een wonder zou zijn te melden uit de tijd van ridders en heiligen. Het mirakel van Leiden, zoals de wonderlijke sage genoemd wordt, is er echter geen met een romantische trek. Integen deel, het verhaal belicht een van de schaduwzijden van het Middeleeuwse leven. In 1315 verschijnt er aan de hemel een komeet. Voor de bijgelovige Middeleeuwers was dat een te ken, dat rampen aankondigde. Prompt mislukt de oogst in het volgende voorjaar als gevolg Het harde steen van slagregens en hagel. Hon- brood ligt nu, ver- gersnood en pest zijn het ge- helderend, op een volg. Ook Leiden wordt getrof- bord in het mu- fen. Daar vindt het volgende seum de Laitenhal voorval plaats, dat later bekend zal worden als „het mirakel schil,tnde kr0„leken uit de lSe en 17e eeuw van o.a. Jan Ger- brantsoon van Leyden en Jan die nog één brood berot. Met ConrellSMn !ft.Tg.°P S'"™.K^Ïa""?n Het '5 begrijpelijk, dat al die kro- ,n „jeitschrijvers een andere versie op het wonderverhaal geven. Zo wordt er ook gesproken van twee zusters in plaats van buur- vrouwen en ia er ook wel apra- Voor d<, nucMtre rw.rrtigr.te eeu brok van het brood kreeg. De vrouw ontkende brood te bezit- ten. De ander bleet echler aan- kunnen wc conB|udercn dringen. Tenslotte nette de s(enen brood |n d(, pieters_ kerk heeft gelegen: „Hel is nog niet lang geleden, dat een dezer brooden in den kerk van den H. Petrus van genoemde stad ver toond werd". de straat; Jan Banensteeg van een bewoner, Jan Bant ge- de straat: Jan Bannensteeg van Jan de Vos. schout van het Ma- rendorp voor de stadsuitleg van 1350; Kennewegsteeg van ene Jan Kennewech; Koddesteeg naar de hele omgeving die vroeger Claes Coddebuurt werd genoemd; Bouwelouwensteeg naar Boudijn Louwenzoon; Ma ria Gijzensteeg, voor de veran dering nu eens naar een be- i Leiden". mensen was, die altijd klaar jn een straat w00nde een vrouw, stond om iets voor een ander te doen, of het nu zaterdag was of formatie is hij verkocht. Na om- na ze gebruikt werden voor be- zwervingen is hij in het bezit dijking of bestrating, gekomen van het Amsterdamse Onze steen moet toen in Leiden sneed zij het gerstebrood in tweeën en bewaarde de helft. Haar buurvrouw, die geen brood meer had, kreeg daar lucht van en vroeg of zij voor haar hongerige kinderen een von m„rdpre broden Uit het verhaal van Jean Fran cois Ie Petit (begin 17e eeuw) museum De Amstelkring waar hij aan het eind van de 19e eeuw opdook. Momenteel is het „brood" in de Lakenhal te be zichtigen. zijn opgevallen door zijn bijzon- Naar wat beter bekende personen zijn de volgende straatnamen genoemd: Prinsessekade herin nert aan de geboorte von prin ses Juliana in 1909. De kade was ontstaan in de twee jaren daarvoor door sloping van een aantal gebouwen: de V.d. Werf- straat en de Leegewcrfsteeg zijn verbonden aan de legenda rische en overbekende burge van Leiden uit de tijd het beleg. der'. T ba" Dé Dnickerstraat én d« Gréven- gerstebrood. Zo kan de arme buurvrouw met de woorden haar van egoïstische buurtgeno- te in het achterhoofd het brood voor de steen hebben verwis seld. De tijd veranderde het verhaal geleidelijk in een won- ouw haar woorden met de volgende bezwering kracht bij: „Als ik nog brood in huis heb. dan mag God het in steen ver ander:.-)"Toen zij na een tijdje het halve gerstebrood uit de kosi wilde halen, was het tot Nadat het wonder geschied was, haar sci„": inderdaad in een is de steen waarschijnlijk in de stp?n v^.dnderd. kerk terecht gekomen om de be- a.int.i we het verhaal van volking te laten zien wat er ge- erder -rr.nvv.ten. zoals beurt, als je geen naastenliefde \i* :'veven staat in ver- betracht. In de tijd van de Re- wer blijven nog twee vragen over: Wat is dat voor ee*1 steen en waar komt hij vandaan? Een ucl' geologisch onderzoek heeft uit- Naast de kronieken en de steen gewezen, dat het „brood" een herinnert ook de Mirakelsteeg zgn. Scandinavische rolsteen is, r.og aan het wonder van Leiden, die zijn ronde vorm inder- ls er aan een klein steegje als de daad sterk gelijkend op een ger- Mirakelsteeg een heel verhaal stebrooJ heeft gekregen, toen te verbinden, er is ook een hij door stromend water werd meegevoerd. Hij moet ook in het noord-oosten van ons land gevonden zijn. Vermoedelijk is hij per schip aangevoerd. Men gebruikte in die tijd stenen wel als ballast voor schepen, waar- tol straatnamen, waarvan niet veel meer te vertellen valt, dan dat ze van een bepaalde per- sn afgeleid zijn: Goegerrit- steeè. een verbasterde naam van de familienaam Gerritsz, welke familie een huis bezat in straat zijn de meest recente straten in het gebied van de tweede stadsuitleg. Ze ontston den in 1937, toen de Vereniging tot Bevordering van de bouw van Werkmanswoningen er na sloping nieuwe huizen liet zet ten. De straten werden ge noemd naar twee Leidse hoogle raren, die samen met hun colle ga V.d. Vlugt het Leids Volks huis stichtten en ih het begin van deze eeuw veel belangstel ling hadden voor problemen op het gebied van de Volkshuisves ting. Drucker doceerde Romeinr recht in Leiden van 1889 tot 1897 cn de econoom Greven was hier hoogleraar van 1880 tot 1915. Ren v. d. Geest. Voorschoten heeft nog altijd aan Floris V een extra vrije dag te don ken. Deze bemaidc graaf (alleen dan bij de burgerij) bekrachtigde In 1282 de officiële marktrechten aan Voorschoten vun de jaarmarkt die ai rond 1200 uitbundig met een wekelijks feest gevierd werd. In die tijd werden ernst en luim gedurende een hele week afgewisseld. Economisch is een weekmarkt houden niet meer te verdedigen. De noodzaak van een markt in Voorschoten werd kort na de laatste wereldoorlog ook niet meer gezien, todat in I960 een comité tot in standhouden van de Paardenmarkt werd opgericht en dit comité ontdekte dat hoewel de ernst van een markt er niet meer was er wel degelijk behoefte kon bestaan aan de luim en zo startte in 1960 een showmarkt waarop 60 paarden werden aungevoerd. Het comité ls op een juist tijdstip opgericht, want het kreeg enige jaren aan looptijd om een echte puardenmarkt op te zetten. Ook 't paard als trek- en lastdier is thans zeer populair als trouwe hulp bij de recreatiemogelijkheden van de mens. Om een lang paardenverhaal kort te maken: De laatste jaren werd de paardenmarkt bezet door gemiddeld drie honderd en vijftig viervoeters en zij kregen bezoek van gemiddeld twintig duizend kijkers. Er is echte handel, hoewel de handelaren graag hun hand ophouden voor de aanvoerpremies. Met deze handel dreigde de laatste jaren een plezier verdrongen le worden. Daarom is d.t jaar het oude centrum helemaal afgesloten voor autoverkeer. Komen op de Voorstraat paarden te staan, in de Schoolstraat de standwerkers die een concours houden, op de par keerplaats bij de Treubstraat de kermis, aan de .Molenlaan de kunstmarkt van de Voorschotense Kunstkring en 's middags op de Prins Bernhardlaan de kortebaandraverj. Dat allemaal op maan dag 29 juli. Een lunge dag, want de paardenaanvoer begint al om 5 uur in de morgen en de kermis sluit pas in de kleine uurtjes 's nachts. „Ik had graag twee dagen feest gezien zoals vorig Jaar" vertelt de lieer P. C. Krauyeveld, gelegenheids markt- en ceremoniemeester, in het dagelijkse leven direklcur centrale boekhouding gemeente Voor- schoten. „Alles op één dag, maar toch een beter dag dan vorig Jaar toen het feest op zaterdag viel en de aanvoer maar 339 stuks bedroeg. „Dat kwam gewoon omdat de handelaar niet gruag op za terdag wrkt, want dan zit hij met een houten kop zondags in de kerk. Iedere transaktie wordt altijd gedoopt in een café". Dat do pen kan wel eens voor een „bak met spijkers zorgen in het hoofd de volgende dag." Maandug 29 juli /al Voorschoten weer een toeristische trekpleistei zijn met vele folkloristische evenementen waaronder koekslaan en schanjlblok.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 5