De 6 „sterke" mannen van Leiden DICK TESSELAAR ENIGE NIEUWELING Oranjeschool wordt bibliotheek UrlEen man als Verboom kim je toch niet alleen naar Den Haag sturen* LEIDEN KRIJGT EEN EILAND DAT DE MOEITE WAARD IS ai 19#ATLRDAÜ 2d JuNi la,4 PAGINA 1JKRITIEK OP BEZETTING WETHOUDERSPOSTEN IN LEIDEN Oo „EIDEN Voor de vuist weg heeft één van de CDA-kopstuk- muziei ken in Leiden gereageerd op het samenstellen van het progres sieve college voor de komende rit van vier jaar. KVP-fractfe- voorzitter Hellmuth Driessen wilde niet zonder meer com mentaar leveren op de presen tatie van de zes linkse wethou ders in het programcollege, dat Leiden langs de moeilijkste klippen moet voeren. „Mis schien, dat ik straks de woord voerder word van het CDA in de raad. We zullen onze opstel ling nog moeten voorbereiden. Verder blijf ik bij wat ik al bij de begroting duidelijk heb gesteld: we huiveren als er een college uit deze linkse partijen komt. Ik heb geen nieuwe na men gezien. Het is eigenlijk voorbarig nu iets te zeggen over mensen die op 3 september kan didaat-wethouder worden ge steld. De CDA-fractie moet er Aft, !l ruuu li rk M'k'.r kk nog op inspelen". Hellmuth Driessen is wel van me ning - met vele anderen - dat Leiden een behoorlijk dagelijks bestuur nodig heeft. „Dat selec teert men thans uit twee clubs Ik vind dit een slechte club voor Leiden. Er is in dit opzicht onvoldoende kwaliteit, gezien de gemeenteraad van 37 leden waaruit geput kan worden. Dat is jammer, omdat de problemen die om een oplossing vragen zo groot zijn. Neem nou Arie Ver boom als wethouder. Die kun je toch niet „los" naar Den Haag sturen om een boodschap, zon der dat iemand hem aan de hand houdt? De heren zijn wel zeker van hun zaak: Hans van Dam heeft al opgezegd bij de universiteit, als zijn werkgeef ster. Ik houd m'n hart vast, voor de komende periode, waar binnen in het college nog wel wat verschuivingen zullen optre den". mum '?9 REIDEN - Met uitzondering van Dick Tesselaar zijn de jmanis nieuwe wethouders vertrouwde figuren in het politieke Kerk kerk U Ganzei >nw"kk$reJ Ï£J g 'esselaar is in Leiden geboren en dichter bij elkaar te brengen", getogen, heeft de stad vervol- Achter de college-tafel komt ook de'wï gens vijftien jaar verlaten en is gjjj| 'r:~ d°ey.a nu sinds drieëneenhalf jaar weer amermu terug. Hij deed politieke erva- dernach, ring op in Oostvoorne, waar hij 20 Gam fractie-voorzitter van de PvdA iuws ui' was. Hij is 34 jaar oud, heeft ^scha11! Pedagogiek gestudeerd en is als VARA vormingswerker aan de univer- Wethoujer Cees Waal (30) gaat zich ongetwijfeld bezig houden te zitten Tinus van Aken, gezet te vijftiger, de laatste jaren full-time raadslid en bovendien lid van een eindeloos aantal commissies. --j siteit verbonden. Het woord de- >tuwé centralisatie is hem in de mond :est Ma| bestorven. „Decentralisatie van in nm°r de besluitvorming, om daardoor VPRO de bestuurders en bestuurden „„.„.Vertrek van rijks- k. 8.4." 9.10 Wa i SS zmvelstation uit enlevim 50 13 fl nSrS"jLEIDEN De beslissing om het en Rijkslandbouwproefstation te 'uUuret Maastricht en het Rijkszuivel- 973: ht station te Legden in Wageningen O Kerl te concentreren is in het verle- StKOR den na zorgvuldig onderzoek ge ld, eei nomen. WUdi 8 en de minister van land de Ba- bouw en visserij, mr. A. van 74: Ra der Stee, mede namens de staatssecretaris van binnenland- is Ka- ndaagsf se zaken, de heer W. Polak, K°3roó geantw00l"d op vragen van de -Fields: Tweede kamerleden Jansen en 5—34.00 Altmans. De aan de beslissing ten grond- slag liggende motieven, die voortvloeien uit streven naar 00 en rationalisatie in de opstelling °P van het landbouwkundig onder- ïist op zoek zijn sedertdien niet veran- lonseru derd. Er is volgens de minister a: ver- geen aanleiding om het stand- *ANOsi punt van ambtsvoorganger ir. muziek Lardinois opnieuw in overwe- aai '74M ging te nemen in het kader van (Tussen ^et spreidingsbeleid. ibal'74») 1 23.01. Een zetel in nieuwe raad van Leiderdorp nog open LEIDERDORP De strijd tus sen de heren J. W. de Jong (prot. Chr. Groeperrng) en de heer J. Nievaart van DS'70 om een plaats in de nieuwe ge meenteraad van Leiderdorp lijkt nog volkomen open. Een commissie van onderzoek uit de nog tot september a.s. zitten de gemeenteraad heeft gister avond geweigerd de „geloofs brieven" van een van de twee heren in orde te bevinden. De commissie wil eerst een onder zoek afwachten wie van de twee recht heeft op een plaats in de nieuwe raad. foals bekend behaalde de heer Nievaart bij de gemeenteraads verkiezingen eind mei net vol doende stemmen om verzekerd te zijn van een zetel in de raad. Later bleek dat de stemmachine een fout had gemaakt, hetgeen nadelig uitviel voor de heer Nie vaart. Hij had tenslotte drie stemmen tekort. Daardoor kreeg de heer De Jong recht op een zetel in de raad. De heer Nievaart gaat daarmee echter niet akkoord en wil tot de Kroon uitgezocht zien wie de werkelijke rechthebbende is. )e gemeenteraad van Leiderdorp is akkoord gegaan met de ver huur van het oude Amrobankge- bouwtje aan de Stichting Peu terspeelzaal. >e raad nam tevens afscheid van gemeentebode Weitsma, die met pensioen is gegaan. De schei dende ambtenaar kreeg een fiets aangeboden. met stadsontwikkeling. Hij heeft zich ten doel gesteld in de ko mende vier jaar een nieuw ba sis-verkeersplan voor Leiden te ontwikkelen. Waal bezocht het Stedelijk Gymnasium in Leiden en studeerde daarna rechten. Hij is wetenschappelijk mede werker Romeins recht. Zijn po litieke loopbaan begon in de stu dentenvakbeweging waar hij sa menwerkte met Hans van Dam (26), de toekomstige wethouder van financiën en tevens nog planningsmedewerker van de Leidse universiteit Resteren Verboom en Oosterman, de enige niet-PvdA-er in het nieuwe college, Oosterman heeft een antiekzaak aan het Pieters kerkhof. Hij is 53 jaar oud en heeft vroeger voor de klas ge staan. Verboom is een self-ma de man en de enige wethouder in het nieuwe college die echt voeling heeft met wat hijzelf noemt „de onderliggende lagen" in de Leidse samenleving. Hij begon zijn loopbaan als onge schoold arbeider en is daarna metaaldraaier geworden. Om gezondheidsredenen moest hij dit werk evenwel neerleggen en vervult nu een administratieve functie bij de Nederlandse Ka bel Fabrieken in Delft Ver boom is 54 en was 17 jaar lang voorzitter van de vroegere Ne derlandse Metaal Bedrijfsbond afdeling Leiden. Over twee maanden zullen deze mannen het dagelijks bestuur ii de stad overnemen. Of ze de zes sterkste bestuurders zijn die we in Leiden kunnen vinden mag wel worden betwijfeld. Alleen Waal en Van Dam hebben zich in de afgelopen vier jaar bewezen. Tesselaar kennen we niet, maar de anderen komen aan de verkeerde kant van de college-tafel te zitten. Daarnaast blijven de bezwaren staan tegen de ondemocratische aspecten van een meerderheids college; de inbreng in het beleid van de partijden die niet in het college zijn vertegenwoordigd blijft heel beperkt. Weliswaar heeft links Leiden aan VVD en het CDA „inspraak" beloofd, maar op essentiële pun ten zullen de linkse partijen zeker hun eigen weg gaan. Daarvoor staat de deelname van het college van PPR, PSP en D'66 garant. Zou de PvdA toch door de knieën gaan, dan stapt vertegenwoordiger van de pro gressieve drie in het college, Bert Oosterman op. Telefoonnianiak in Noordwijk NOORDWIJK In Noordwijk opereert sinds enkele weken een telefoon-maniak, die vroi lastig valt. Als dames de tele foon opnemen krijgen zij zede- kwetsende opmerkingen te ho ren en worden hen oneerbare voorstellen gedaan. Bij de poli tie in Noordwijk zijn tientallen meldingen binnengekomen. ZOETERWOUDE/HOGE R1JNDJK De krakers van het klooster aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude mogen zich verheugen in sympathie van buurtbewoners. Althans, dat kan men concluderen uit de grote belangstelling die gisteravond aan de dag werd gelegd voor het „open huis" dat de krakers hielden. Vooral een opvoering door Krant en Bol" trok veel met name jeugdig publiek. Directeur spoorloos Stadspost in Leiden buiten dienst LETDEN In Leiden zijn vraag-1 tekens gerezen rond de sinds een paar maanden opererende Stadspost. Deze week heeft deze plaatsel jke tegenhanger van de PTT geen post bezorgd. Direc teur Ruben is spoorloos. Op het kantoor van de Stadspost aan de Willem de Zwijgerlaan wordt niet thuis gegeven. Ook is er grote achterstand in het uitbeta len van loon aan bezorgers. Drie weken geleden kwam de Stadspost in het nieuws, nadat er zakken met post waren ge vonden in een park in Leider dorp. Volgens directeur Ruben zouden die toen zijn weggegooid door een ontslagen bezorger met rancunes. Voorschoten: Nota openbaar vervoer te veel in Leidse geest geschreven VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense gemeenteraad heeft gis teravond met algemene stem men besloten de Oranjeschool aan de Wijngaardenlaan ter be schikking te stellen van de openbare bibliotheek. Aan het besluit ging een negentig minuten durende discussie voor af, waarbij het zwaartepunt lag bij het afstoten van een school gebouw terwijl o.m. de openba re Parkschool dringend een nieuwe behuizing nodig heeft. Mr. Begeer (VVD) verweet wet houder Esselaar (KVP) dat hij niet ingegaan is op de vraag van de VVD in februari of het niet beter was de Parkschool te geven aan de bibliotheek en dè Oranjeschool te benutten voor de bibliotheek. Wethouder Esse laar wist echter in februari al met zekerheid dat .de Park school totaal ongeschikt zou zijn als huisvesting voor de biblio theek mede in verband met de geringe ruimte en de slechtere toestand van het gebouw. Loco burgemeester W. J. Iestra (bur gemeester Van der Haar is met vakantie) kon echter na de dis cussie de dorpsgemeenschap fe liciteren met het genomen be sluit waardoor eindelijk de bi bliotheek aan een goede huis vesting geholpen kan worden. De heer Van Wijk (PvdA) deed wel de mededeling spoedig in de vorm van een motie aandacht te zullen vragen voor het open baar onderwijs in Voorschoten ten zuiden van de grens Eist- laan. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet in ver band met de invoering van on roerend goedbelasting werd te ruggenomen omdat alle fracties van mening waren dat een bete re voorbereiding noodzakelijk is. Mr. Begeer (VVD) toonde zich een pertinent tegenstander deze belasting te berekenen door middel van de oppervlakte van het onroerend goed en zag liever de economische waarde als ondergrond. Loco-burge meester Iestra meende dat dan de taxaties steeds herhaald zou den moeten worden, maar kon ook begrip opbrengen dat opper vlakte tarief wel eens funest zou Verhuizende kleuters blijken te zijn voor de vele landhuizen in Voorschoten. De nota openbaar vervoer op kor te termijn werd positief beoor deeld hoewel de Voorschotense raad de mening blijft toegedaan dat deze nota te veel In de Leid se geest geschreven ts. Ook ziet Voorschoten graag een betere I afstemming op elkaar van het bus- en railverkeer. De raad ging akkoord met het I voorstel tot het voeren van een rechtsgeding tegen de heer H. I A. Straver, die in de Langen- I horstlaan een autoreparatie be drijf uitoefent en hiervoor het onbebouwde gedeelte /an de ge- j meentewoning heeft betegeld en er zelfs een loods zonder ver- gunning daarop heeft gezet. LISSE De kleuters van Jarinoschool aan de Ooievaarstraat zijn gisteren verhuisd naar de nieuwe kleuterschool De To verfluit. die met de basisschool De Klarinet onder een dak gevestigd is in een complex bij het winkelcentrum in de com- ponistenbuurt. De verhuizing vormde geen probleem. De kleu ters namen hun eigen tafeltjes en stoeltjes mee. Leiden - Over een jaar of vijf Is het Waardeiland, ter grootte van 18 20 ha. fantasierijk bebouwd met 800 woningen, die 'n uitzonderlijk beeld in de Nederlandse woningbouw zullen vor men. Gistermiddag sloeg gedeputeerde ir. N. Buijsert de eer ste paal voor een grandioos project, dat door N'iemna Hol ding B.V., in opdracht van Waardeiland-eigcnaresse IBB-Kon- dor (weer overkoepeld door de Belgische muat-schappij Socol) verwezenlijkt gaat worden. Een reclamebord zegt het al: het leven en wonen wordt vanaf 1975 nieuw en anders met water, lucht, planten en bloemen Het slaan van de eerste paal werd o.a, bijgewoond door de Leidse wethouders Kret en Ham. Na de plechtigheid kreeg vooral wethouder Kret veel lof toegezwaaid voor diens IJveren voor het „opvullen" van het Waardeiland, waarvan de indu strie is verdreven; de Grofsmederij verhuist naar het indu strieschap De Grote Polder. In Leiden komt nu een gelegen heid voor woningbouw van bijzondere kwaliteit. Volgens Ir. Buijsert sdhept deze kwaliteit, in relatie met een grote bouw- dichtheid (een unicum in de Nederlands,' stedebouwkundlge wereld van thans), een zeer goed leefklimaat. Wethouder Kret noemde het begin van de verwezenlijking vnn het pro ject een „moment van grote betekenis voor Leiden"; „een van de moeilijkste opgaven van de laatste jaren, waarvoor het stadsbestuur heeft gestaan, is hier in sneltreinvuart opge lost". WILLEKE HEEFT ER DEZE WEEK GEEN ZIN IN. Ze doet lekker 'n weekje nlke. Totaal nlke. Tja, dat k*n gewoon el* je bij uitzendbureeu LUBA werkt. Volgende week gaot ze d'r weer flink tegenaan. Ze heeft 'n slim willeke. LEIDEN: NIEUWE RIJN 35 - TELEFOON 01710 -40341. ALPHEN AAN DEN RIJN; DON1ZETTIHOF 10 - TEL. 01720-94698 1 onder redactie van f Ton van Brussel, tel. 01710-22244 tst. 17 'r- V - VAjjV; Nieuwe prof Dr. P.G. van der Nat in Den Haag, sinds 1963 gewoon lector in de latijnse taal- en letterkun de van de latere oudheid aan de Leidse universiteit, is aan deze universiteit benoemd tot gewoon hoogleraar in de latijnse taai en letterkunde. Hij volgt in deze functie prof. dr. J.H. Waszink op, die in het begin van dit jaar met emeritaat is gegaan. Prof. Van der Nat (50) promoveerde in I960 bij prof. dr. J.H. Was zink cum laude tot doctor in de letteren op een proefschrift over Tertullianus 'de idololatria' Vliegerfestijn Op woensdag 3 juli zal het jaar lijkse vliegerfestijn in plan Noord en de Kooi plaatsvinden. Op de speelweide bij de Zeven sprong kan vanaf 's avonds half acht o.l.v. Ben Heisterkamp, een stafmedewerker van de Ze vensprong. gevliegerd worden. Degenen die nog niet in het be zit van een vlieger zijn krijgen op dinsdag 2 juli in de- Zeven sprong de kans om zelf een vlie ger te vervaardigen. Vanaf 's ochtens negen uur kan men hier terecht. Museum voor Volkenkunde Vanaf 1 juli tot 13 augustus or ga- Erkend Zuster Francine die zich deze week na 43 jaar terug trekt uit het on derwijs jarenlang was zij verbonden aan de Liduinaschool aan de Zoeterwoudse singel) is onderscheiden met de gouden medaille in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Vis speldde de koninklijke onderscheiding gistermiddag tijdens een afscheidsreceptie op. (zie foto). niseert het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden dagelijks filmvoorstellingen. Op werkda gen wordt om half drie de film vertoond. die de expositie Zuidzee uit de doeken" bege leidt; om 11.30 en 15.30 vertoont dagelijks diverse andere kleurenfilms. Op zater dag vinden de voorstellingen om half drie en drie uur plaats en op zondag kan men alleen om drie uur gaan kijken. De Nationale Ziekenhuisraad heeft met terugwerkende kracht erkenning verleend aan het di ploma operatie-assistent(e). Tot dusver werd na afloop van de cursus een gewoon certificaat verleend; nu kunnen, echter alle geslaagden in aanmering komen voor een officieel diploma. De eerste diploma's werden gister middag om 16.00 uur in het ver- pleegslershuis van hel Acade misch ziekenhuis „Nieuwer- oorduitgereikt. Tour de Frats Van 21 tot 31 juli wordt in Neder land voor de 24e keer de Tour De Frats" gehouden, als tegen hanger van de Tour de France. Er wordt zoals gewoonlijk ge start en geëindigd in Leiden. Aan die tocht, die 600 km lang is kan door 80 jongens worden deelgenomen. De „Tour de Frats" heeft dit jaar de volgen de étappeplaatsen: Leiden (start en finish), Amsterdam, Enkhuizen, Leeuwarden, Havel- te, Deventer, Arnhem, Culem- borg en Bodegraven. Iedere dag wordt er een dagklassement verreden in de vorm van een tijdrit, veldrit of iets dergelijks. D>t levert punten op voor het klassement. Maar ook zijn er punten te verdienen door orde lijk rijden, helpen bij de cor veeën, het vermaken van de ge hele tour. Er is een speciale Zoals we gisteren in deze rubriek al meldden is de vlindenpcrialist E. J. Nieuwenhuis uit Rotterdam onderscheiden met de zilveren museumpenning op grond van verdiensten jegens openbare verza melingen. De heer Nieuwenhuis Is wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden. In dit museum speldde mr drs. Hotke. directeur-generaal bij het ministerie van erm (links), gistermiddag de onderscheiding bij de heer Nieu wenhuis op grijze trui voor die jongeman, die er in slaagt de leiding de meeste grijze haren te bezor gen. Jongelui, die zich, met toe stemming van hun ouders, aan melden krijgen het speciale lourbockje to g<> tuurd, waar i zij alles vinden, wat zij moeten weten en ook, wat hun ouders moeten weten. Men kan zich aanmelden op de volg endi adressen: N. Vermeer. Willem de Zwijgerlaan 355, J. Ver' voorn, Prinsenstraat 20; M. v.d. Zwan, v. Hnogondorpstraat 2\ en de clubhuizen, De Zeven sprong, De Fuik en De Vijf Ho>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3