I Eucharistie vieringen Omroep mensen uit Unie BLHP Goud was doel van Canadese avonturiers SPORT OP TV EN RADIO Danny Kaye in „Five pennies geen clown, maar in rol met menselijk karakter TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN TELEVISIE MAANDAG TERUGBLIK Holland Festival op radio en tv PAGINA 2 ZATERDAG 29 JUNI 197EAÏtR 'In vakkringen wordt beweerd dat iedere clown diep in zijn hart maar één grote wens heeft; eens Hamlet te mogen spelen. In hoeverre dat waar is weten wij niet, wel zijn er gevallen te over bekend, dat een uitbundig komisch talent als hij maar eve-, de kans krijgt wil demonstreren dat hii zich ook als het moet kan intomen en karakterrollen aan kan. ;Danny Kaye, op het filmdoek door Samuel Gold- wvn met veel fanfares gelanceerd als een ongeëve naard fratsenmaker en presentator van liedjes 'waar ieder ander zijn tong over zou breken ls daal -een duidelijk voorbeeld van. Zoals u hem zondagavond od uw scherm te zier .zult krjjgen in de uit 1959 daterende film „The five ^pennies" is het een heel andere Kaye, dan uit z'n .-eerste filmrollen. Danny Kaye speelt er de rol van „'de jazz-musicus Loring „Red" Nichols in, die zich od het toppunt van z/ijn carrière uit de showwereld 'terugtrok om zich geheel te kunnen inzetten voor '?ijn dochtertje dat door kinderverlamming getrof fen werd. De film eindigt met de glorieuze come back van Nichols nadat zijn dochtertje genezen is. Als inmiddels wel gerenommeerd kindervriend wie kent niet het vele werk dat Kaye in al die ja ren voor Unicef belangeloos verrichtte wel een rol, waar Kaye zich helemaal kan uitleven en. ook zichzelf kan zijn. Hij weet het gevaar te omzei len, dat aan dit soort geromantiseerde filmbiogra fieën kleeft en juist niet over de schreef te gaan ais de situatie te sentimenteel dreigt te worden. Als climax is daar dan ook nog altijd de onover troffen Louis Armstrong in een van zijn te zeldza me filmoptredens. Danny Kaye zondagavond dus niet als ontwapende filmclown, maar in een rol met een meer mense lijk karakter. Het is overigens merkwaardig hoe het optreden met kinderen ook andere filmkomie ken heeft beïnvloed. Met name de uitbundige Jerry Lewis is „een ander mens" als hij kinderen als te genspeler heeft. De enige, die daar niet meer aar mee wilde doen was Chaplin, die in 1921 toen de kleine Jackie Googan hem in „The kid" bijna naar het tweede plan drong, verklaarde: „Treed nooit op met kinderen en dieren. Ze stelen de show on der je neus weg." OTTO MILO KRO/RKK-radio verzorgt in sa menwerking met de Wereldom roep morgenochtend de uitzen ding van een feestelijke liturgie met Nederlandse gezangen, van uit de kathedrale kerk van St. Catharina te Utrecht. Samen met het voltallig Neder lands Episcopaat' en de Apostoli sche Pro-nuntius viert Bernardus Kardinaal Alfrink in tegenwoor digheid van het Corps Diploma tique zijn aanstaand 50-jarig priesterfeest en de verjaardag van de Paus-kroning. Het kathe drale koor zingt onder leiding van Frans Wolfkamp onder an dere de Willibrordusmls van Bernard Bartelink. Organist is Hans van der Harst. Drie leden van het Nederlands Episcopaat vieren in deze maan den een jubileum: Bernardus Kardinaal Alfrink, Bisschop Th- Zwartkruis en Bisschop J. B. Möller zijn respectievelijk 50, 40 en 25 jaar priester. Overvolle agenda's van de jubilarissen en hun collega's in het Bisschops ambt boden geen ruimte om op een zondagmorgen in een ge meenschappelijke liturgie deze jubilea te vieren, met één uit zondering: zondag de 30ste juni, de datum van de gedachtenis van de kroning van Paus Paulus VI. Die datum houden de bis schoppen naar goed gebruik vrij voor een gezamenlijke viering, die gewoonlijk in Den Haag plaats heeft, n.l. in de residentie van de Apostolische Pro-nuntius. Bisschop A. Felici stemde er echter graag in toe dit jaar naar Utrecht te komen/ verge zeld van andere leden van het Haagse Corps Diplomatique. Aan de eigenlijke viering van het gouden priesterfeest van de Kardinaal zullen de KRO-radio en t.v. nog uitgebreid aandacht besteden in de loop van de vol gende maand. Zondag Hilversum 2 10.32 uur. Op het feest van Petrus en Pau lus zendt de KRO-televisie mor gen de viering uit van de H. Eu charistie in de kerk van de H. Franciscus Xaverius ('t Zand) te Amersfoort. Voorgangers zijn de pastores Jan ter Laak en Jack de Valk. Het parochieel zangkoor zingt de vaste gezangen uit de „Mis van de vrede" van Joop Schouten en samen met de gemeenschap eni ge liederen in de volkstaal. Diri gent: Joop Schrijer. Organist: Wim Wakelkamp- Zondag Ned. I 11.00 uur. Van onze radio- en tv-redactie UTRECHT Tien leden van de bedrijfsgroep omroeppersoneel van de Unie BLHP hebben het initiatief genomen collega's op te wekken hun lidmaatschap van de Unie BLHP op te zeggen nu deze organi satie op 1 januari a.s. uit het NKV zal treden. Ze willen binnen het NKV komen tot oprichting v;ui een nieuwe NKV-bond van omroep, en televisiepersoneel die aansluiting zal zoeken bij een andere NKV-organisatie. „We voelen ons sinds vorig jaar al niet meer thuis in de Unie BLHP, omdat die club alleen maar opkomt voor de belangen van mensen met hogere functies en hogere salarissen. Nu ze ook uit het NKV stappen is voor ons de maat vol", zei Frans Wijsen van de KRO, een van de initiatiefnemers. De bedrijfsgroep omroeppersoneel van de Unie BLHP telt ongeveer 350 leden, waarvan 75 bij de KRO. 225 bij de NOS en 50 verspreid over de andere omroepen. Ongeveer 100 omroepmensen staan op dit moment al achter uittreding. In 1862 trok een groep Canadese -avonturiers de Rocky Moun tains over, omdat achter de ber gen het goud lokte, een afstand overigens van meer dan twee- duizend mijl. In hun dagboeken werden roerende verhalen over de barre tocht gevonden, op ba sis waarvan de Canadese regls- seur Don Eccleston het draai- I boek voor zijn film „The Over- landers" schreef, welke film nu door de NCRV onder de titel „Hun doel was goud" op het scherm wordt gebracht. Deze produktie werd op lokatie, dus in Brits-Columbia, gemaakt in een tijdsbestek van nauwelijks twee weken. Zaterdag ned. II 20 45 uur. MASH In het veldhospitaal heerst griep. Hawkeye blijft op de been, maar als nieuwe gewon- den worden aangevoerd, krijgt ook hij het te kwaad. Een ander leidt tot een enorme chaos. Za terdag Ned. I. 20.45 uur. Cannon Een man, die verkeert in bok- serskringen, krijgt een tik en fó valt dood neer. Klein ongelukje of een moord? Cannon mag het Ir uitzoeken. Zaterdag Ned. I 21.10 uur. •L Jonkvrouw van Avignon Z- Tweede aflevering van deze se- HOU HET SCHERM IN HET OOG rie. Fonsalette, een jonge, door tastende ambassadeur, wordt verliefd op de prinses zonder te weten, dat zij een prinses is. Zij doet het voorkomen, dat zij stu dente is. Fonsalette stelt alles in het werk om bij haar in de buurt te kunnen blijven. Niet zonder moeilijkheden gelukt dit de jonge diplomaat. Zoterdag Ned. II 19.05 uur. Dirigentenportret In de reeks portretten van he dendaagse dirigenten morgen avond Carlo Maria Giulini. Deze dirigent voert in Wenen Mozarts „Eine kleine Nachtmusik" uit en „La mer" van Debussy. In Chicago brengt hij Moessorgs- ki's „Schilderijententoonstelling" tot klinken en in Londen de „Negende" van Beethoven. Deze concerten worden afgewisseld met gesprekjes met de grote man. Zondag Ned. I. 19.05 uur. Dr. Willem Drees Bij gelegenheid van zijn 88e ver jaardag maakte Pieter Venema een portret van Dr. Willem Drees. Een uur lang praat deze man over de ontwikkelingen, waaraan hij mede richting heeft gegeven of die zijns ondanks hebben plaats gehad. Zondag Ned. I 21.55 uur. Gerard Dortant Op 24, 25 en 26 oktober van dit jaar worden in Heerlen-Heerler- heide de wereldkampioenschap pen en het Europees kampioen schap kunstwielrijden een cyclo- bal gehouden. Voor de enige kunstwielrijdersvereniging in Nederland, „De Heidebloem" uit Heerlerheide, betekent dit een Unieke gebeurtenis. 66 jaar gele den werd het idee van „De Hei debloem" geboren. Eén van de oprichters was de nu 87-jarige Gerard ftortant, die centraal staat in de rubriek „Van Gewest tot Gewest" morgenavond onder de titel „Zo maar een dag met Gerard Dortant". Gerard Dor tant heeft zes zoons, allen aktie- ve leden van „De Heidebloem". Kunstwielrijden lijkt op circus- werk. Ingewijden zeggen dat pas na vijf of zes jaar intensieve training op Europees niveau kan NEDERLAND AVRO 16.00 Journaal NOS 16.0 De legende van Robin Hood 16.45 Willeke „Er was eens Vrouw Holle NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.50 Journaal AVRO 19.05 Rallycross 20.00 Journaal NOS 20.21 Wie van de drie 20.45 MASH 21.10 Cannon 22.00 AVRO's sportpanorama NOS 22.50 Journaal 22.55 TT-Assen 23.35 Tour de France 20.45 Hun doel was goud 22.00 Hier en nu 22.40 Hoor dat blijde zingen 22.50 Journaal Radio vanavond HILVERSUM I DUITSLAND I 18.35 (K) Sterrenparade. 19.00 (K) Ak tualltelten. 19.35 (K) Von Affen- schande bis Zaptenstreich.) 20.00 (K) Journaal en weeroverzlcht. 20.15 (K) Michel und Mlcaela. vrolijk volkstoneel. 21.45 (K) Trekking van lottogetallen en Olympla-getal. Aansl.: (K) Journaal en weerover- zicht. Daarna (K) Het woord voor de zondag. 22.05 (Z/W) Der Nevada Mann, Amerikaanse film. 23.25 IK) Journaal. DUITSLAND II 18.00 (K) Boney en de gunst van de sterren. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Vrolijk muzikaal raadspel. 20.15 (K) Das Könlgs Admiral, speelfilm. NEDERLAND II 2.05 (K) Journaal. Sportprogramma 23.25 (K) Sle wach- sen nicht aut Böumen, komedie. 0.35 (K) Journaal. 18.55 (S) Lyrische liedjes. 19.» Scala-1925-1950Klassieke o aria's. 20.00 (S) De VARA I teert. 22.00 Het gevoel en de m (S) 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Boeke^ Romantiek. 23.00 Ach Ja 50. 23.55 -24.00 Nieuws. HILVERSUM II Politieke Partijen: 18.19 Het Geref< meerd Politiek Verbond. TI" 18.30 Nieuws. 18.41 (S) Close-ui licht muziekprogramma 19.00 <5 Concert a la carte: klassiek verr Srograra. NOS 20.00 Nieuws 20.0. olland Festival 1974 Radio harmonisch Orkest met Groot C roépkoor en zangsollstenklas muziek. E.O.22.30 Avondove king. 22.50 Klankbord. 23.05 Postludium: klassieke muziei 23.55-31.00 Nieuws. HILVERSUM I NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal NCRV 19.05 De jonkvrouw van Avignon 20.00 Journaal NOS 20.21 Waar of niet waar BELGIE-NEDEBLANDS 18.30 (K) Fabeltjeskrant. 18.35 (K) De vloek van Woeste Wolf. Jeugdserie. 19.00 (K) Korte tekenfilm. 19.10 <K) Vrljetijdsmagazlne. 19.40 (K) Mede delingen. 19.-15 (K) Journaal. 20.15 (K) Bllly Fantast, komische serie. 20.40 (K) Amusementsprogramma. 21.10 (K) Aktualltelten. 21.55 (K) Cannon, politieserie. 22.45 (K) Jour- style. 22.30 (S) Jazztlme. 23.02 Sportshow II: sport en muziek. 0 (S) Late date. 2.02 (S) Bent u d; nog? 6.02 (S) Morgenstemmli 6.45-7.00 (S) Zondagmorgen: gew Radio zondag NEDERLAND I DUITSLAND I HILVERSUM I 15.30 15.32 15.55 19.05 20.00 KRO Eucharistieviering RKK NOS Journaal Ti ta tovenaar WK voetbal Nederland—DDR IKOR Vesper Bericht van Wilde Ganzen NOS Fabeltjeskrant Journaal KRO Dirigentenportret van Carlo Maria Giulini Five Pennies, speelfilm met Danny Kaye Drees en zijn tijd Journaal 9.15 (K) Journaal 9.20-10.05 (K) Bui- telands Journal. 10.15 (K) Pro gramma-overzicht. 10 45 (K) Infor- matleg programma. 11.30 (K) Kin derprogramma. 12.00 (K) Journa- listenforum. 12.45 (K) Journaal Aansl.: (K) Weekjournaal. 13.15 (K) Regionaal weekjournaal. 14 30 (Z/W) Kinderprogramma. 14.55 (K) Amu sementsprogramma. 15.25 (K) Week end lm Paradies. tv-spel. 17.30 (K) TV-film. 18.15 (K> Journaal. 18 18 (K) Wetenschappelijk verslag. 19.00 (K) Reportages van buitenlandse korrespondenten. 19.30 (K) Ballet. 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20 20 (K) J(K) Mass für Mass, to neelstuk 22.25 (k) TV-portret. 23.10 (K) Journaal en weerbericht. 'ARA: 8.00 Nieuws 8.10 Voor stad el FIDI land 8.17 Weer of geen weer (9.CT Sportmededellngen) HUMAN1S nieU TISCH VERBOND. 9.45 Misdaad I, ,„Q„, gevangenschap IKOR: 10.00 KerL werl dienst In de Doopsgezinde kerk i| Leeuwarden. 10.55 Wilde Ganzen 11.00 Nederland op nieuwe onwikkeTesselE llngswegen. Gesprek 12 00 Muzikaa onthaal: muzikale show. I3.C» 8et0S Nieuws 13.10 De toestand in de we gens reld 13.19 Radiojournaal 13.30 Delta nu sï catualiteiten en muziek 14.10 de Fa mille Menuhin: Klassieke kamermu terug ziek, NOS: 14.30 van middernach ring J5 fract Van t fract was. peda DUITSLAND II NEDERLAND II KRO/RKK-IKOR 18.50 Woord voor woord NOS 18.55 Fabeltjeskrant 19.00 Polly in Tunesië, 6lof 19.25 WK voetbal, Argentinië— Brazilië, eerste helft 20.20 Journaal 20.25 WK voetbal, Argentinië— Brazilië, tweede helft 21.15 Van gewest tot gewest 21.40 Studio sport mef samen vattingen PolenJoegosl. en W.-Duitsl.—Zweden en Tour de France 22.30 Journaal 9.45 (K) Programmaoverzicht. 10.15 (Z/W) Amusementsprogramma voor Joegoslaven en Duitsers. 11.00 (K) Natuurfilm. 11.30 (K) Weekkronlek. 12.00 (K) Zondagsconcert. 12.50 (K) Wetenschappelijke kommentaren. 13.00 W.K. voetbalmagazine. 13.55 (K) Allemelne Lieben. tv-serle. 14.20 (K) Catweazle. W-serie voor de jeugd. 14.45 (K) Informatief pro gramma. 15.15 (K) Journaal. 15,20 (Z/W) Der Opernführer opera Rlgo- letto van Verdi. 15.50 (K) W.K. ak- tueel: 2e slotronde. 17.50 (K) Voor beelden van goede daden. 17.55 (K) Journaal. 18.00 Fragmenten van de wedstrijden van deze middag W.K. Voetbal. 19.00 (K) Journaal. 19 15 (K) Dagboek uit de R.K. Kerk. 19.30 (K) Natuurfilm. 20.00 (K) Der kleine Dokter, misdaadserie. 21.00 (K) Sport op zondag. 21.15 (K) Do- kumentaire. 22.00 (K) Klassiek mu ziekprogramma. 22.35 (K) Journaal. Indien Duitsland eerste of tweede In de le slotronde W.K. Voetbal wordt, dan wordt het programma als volgt gewijzigd- 19.20 (K) W.K. aktueel: 2e eindronde. 21.15 (KJ Journaal. 21.20 (K) Dokumentalre. 22.05 (K) siteit Alpha en Beta, nieuws t de wereld van wetenschap en tec nologie 15.45 Weg met de schs 16.15 Tanzania en de missie. VAR 17.00 Vara-klassiek: een klein u Michael Glinka 17.55 Mededellngei 18.00 Nieuws. 18-15 Dat het u we cencl moge bekomen. 18.45 (S) Orkest Ma beste lando met zang, 19.15 Gesproken por' j-, v. tret VPRO: 19.35 Vandaag dit. mor gen dat. 19.45 Praatje 20.00 VPRO de zondag AVRO: 20.30 In de kaart ge speeld 2.30 nieuws 22.40 Radiojour naal. 22.50 Vanavond laat sports 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II I Promenadeor BELGIE, NEDERLANDS 14.40 (K) Concert met Jonge solisten 15.20 (K) Magister Maeslus, Jeugd serie. 15.50-17.50 (K) W.K. Voetbal '74. 18.25 (K) Fabeltjeskrant. 18.30 (K) Dark Rose, korte film. 18.50 (K) Toeristisch programma. 19.20 (K) W.K. Voetbal '74. (plusminus 20.15 Nieuws) 21.20 (K) De Waltons, tv-serle. 22.20 (K) Journaal en sport. 2.230/40-24.00/0.10 (K) W.K. Voetbal "74. Nieuws 10 32 Eucharlstlevlerlni T 11.55 Mededellngn 12.00 Kruispunt I p magazine over kerk en samenlevinj X-J*— klassieke muziek bouworkest met soliste: oude dendaagse muziek (in de pauz 14 32—15.00 Adempauze: Culture magazine) 16.00 Prix Italia 1973: hi dendaagse muziek CVK: 17.00 Kerl te C dienst van de Vrije Evangelisch j„n gemente. 18.00 Schriftnoten IKOR ue 18.30 Staking en klassenstrijd, ee: nom theologische motivatie 18.58 Wlldj Ganzen. NOS: 19.00 Nieuws 19.0init h Muziek uit de Middeleeuwen en di Renaissance 19.4,5 Muziek uit de Ba- D0U' rok 20.05 Holland Festival 1974: Ra der staa Kamerorkest. Nederlands Ka merkoor, FInchley Children's Music Group en zangsollste: hedendaagse en oude muziek NCRV: 22.30 Kerk orgel en Duit: oude muziek. 23.00 Academy of St. Martln-ln-the-Flelds: 1.00 muzlek.23.55—24.0C Altl HILVERSUM III Tussen 10.15—11.00, 12.00-16.00 i 17.00—18.00 Nos Ronde Frankrijk. AVRO: 7.02 Drie op je worden gereden Er wordt gere den in ploegen, duo, trio en solo waarbij tijdens een Kür van 6 minuten door 20 figuren rimpel loos gereden moet worden. Een andere vorm van deze sport is het zgn. cyclobal. Hierbij probe ren twee partijen van twee man een zware bal met voor- en ach terwiel in het doel van de tegen stander te krijgen. Zondag Ned. II 21.15 uur. NEDERLAND I NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal AVRO 19.05 Super king size Toppop 20-00 Journaal 20.21 Alle hens, serie 21.10 Televizier-magazine 22.00 Helen NOS 22.50 Journaal 22.55 Tour de France NEDERLAND II NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal NCRV 19.05 De jonkvrouw van Avignon 20.00 Journaal 20.21 Zo vader zo zoon 20.45 Doc Elliot 21.35 en zij keerden niet terug 22.10 Geestelijke liederen 22-10 Journaal DUITSLAND I 18.00 (K) Nws. uit NoordrIJn-Westfalen 18.05 (K) Kinderprogramma 18.15 (K) Betty und Alexander, tv-serle 18.40 (K) Aktualltelten 19.20 (K) Betty und Alexander, tv-serle 19.48 (K) Intermezzo 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (K) Aktualltel ten 21.00 (K) 21.00 (K) Amusements- prgramma 21.45 (Kt W.K. Voetbal: tussen de wedstrijden. 2.15 (K) Jour naal. kommentaar en weerbericht. 22.35 (K) Film 33.26 (K) Journaal. Nederlandse Artiesten Revue. NOS: 14.02 Langs de lijn: sport en muziek (Tussen 15.55—17.55 W KVoetbal '74)1 18.02 Joost mag niet eten. KRO: 19.02 KRO-op-drle: Tombola (Tussen 1.9.25—21.20 NOS—WK Voetbal'74) NOS: 22.55 Mededelingen e: WK-voetbaljournaal KRO: Voer voor vogels 0.02 In the Still nl the nlght 2.02 (P)laatwerk 4.02—7.00 DUITSLAND II 8.25 (K) Tekenfilm 19.00 (K) Jour naal 19.30 (K) Informatief program ma 20.15 (K) Gezondheidsmagazine, kumentalr spel. 2.45 (K) Journaal. NEDERLAND 1 Radio maandag HILVERSUM 1 18.55 (K) Fabeltjeskrant 19.00 (K) Poppenfllm 19.12 (K) Sportdokumen- tatle 19.38 (K) Mededelingen en weeroverzicht 19.45 (K) Journaal 20.15 (Z/W) Gierenwally, speelfilm. VPRO 21.55 (K) Filmdiskussie 22.25 (K) Journaal m o.m. Uit de Wetstraat 22.45—0.15 (K) W .K Voetbal '74 Eu- In het programma „Studio Sport" van de NOS-elevisie morgen van 21.40 tot 22.30 uur via Ned. II wordt aandacht besteed aan: wereld kampioenschap voetbal, roeiwedstrijden om de Holland Beker in Amsterdam. Paardesport: grote Prijs der Lage Landen op Duindigt. TT Assen De NOS-televisie zendt vandaag van 22.55 tot 23.35 uur via Ned. I een reportage uit van de TT races, die in Assen worden verreden. Commentator is Hans Brian. De Tour de France volgt direct na deze uitzending, morgen in Studio Sport. Langs de Lijn" In het sportprogramma „Langs de Lijn" van de NOS-radio morgen om 14.02 uur via Hilversum 3 komen voor direct verslag van de voetbalwedstrijd Nederland- Oost-Duitsland met eventueel flitser van de wedstrijden Argentinië-Brazilië en Joegoslavië-Polen. Lan- denwedstrijd atletiek in Brussel. Grote Prijs der Lange Landen op Duindigt (paardesport). Roeiwedstrijden op de Amsterdamse Bos baan om de Koninklijke Holland-Beker. Honkbalwedstrijd Raak: Ni- cols-ADO. Ronde van Frankrijk. (3e etappe: Marlax - Saint Malo). Je zou natuurlijk kunnen stellen dat de TROS gisteren gemakke lijk de show stal door een voor ongetwijfeld velen attractieve speelfilm te programmeren. We zijn het daar beslist niet mee eens. Zo'n speelfilm op de eerste avond van het vrije weekeinde ls doodgewoon iets wat de kijkers de klanten derhalve erg fijn vinden. We hebben er zelfs geen be zwaar tegen dat ook vóór achten en buitenlandse serie De Wal tons was ingezet. De TROS zoekt het nu eenmaal liever :n de breedte dan in de diepte en de kijkers houden, zeker in het weekeinde, niet zo erg van diep gang. Maar we hadden mogen ver wachten dat TROS-sport, enige eigen produktie gisteren, sterker zou hebben uitgepakt. De WK-'74 zit vol van boeiende rand-verha- len-kijk er uw eigen krant maar op na- maar TROS-sport had vrijwel alleen oudbakken mate riaal dat bovendien verschrikke lijk verknipt werd opge- diend.Want presentator Theo (zijn achternaam is ons ontscho ten) vond het leuker om tussen weinig interessante kanttekenin gen bij WK'74 ons beelden te to nen van Tour de France (later op de avond beter begeleid door de NOS) en TT-voorbereiding. Die verknlptheid van Koomen (zijn naam schoot ons gelukkig weer te binnen) maskeerde dat WK'74 ondermaats werd aange pakt. Markeerde 's-mans gevoel voor humor. Hij schaterde om een filmpje van de duitse t.v. dat een Cavalcantl-grapje van veertig jaar geleden schaamte loos parodieerde. Op het andere net bood de VARA on-zomers veel eigen werk. Een ontwapenende repor tage van VARA's bejaardenzang- concours, een „Open en bloot" die hoe men over de aanpak denken mag in elk geval nut tig effekt kan hebben. En tus sendoor „Met de muziek mee", trouwhartig familieprogramma dat zo onbezorgd is als we het leven van elke t.v.-kijker wen sen zouden. Anton Geesink was er de kapita le „binnenkomer". Een goed uit gespeelde grap die een kostelij ke introductie was tot iets wat even pretentieloos als amusant was. Tv. waarbij je desnoods even kon wegzakken. Vg- In het kader van het Holland Festival op Hilversum 2: van avond van 20.05 tot 22.30 uur rechtstreekse uitzending van het concert, dat het Radio Filhar monisch Orkest o.l.v. Riccardo Muti geeft in het Concertgebouw in Amsterdam. Met medewer king van Nelly van der Spek, so praan, Sylvia Schlüter, alt en het Groot Omroepkoor. Uitge voerd worden: Gloria - Antonio Vivaldi. Concert voor strijkers en clavecimbel - Antonio Vival di. en in A gr. t. Quattro Pezzi Sacri - Giuseppe Verdi Morgenavond van 20.C5 tot 22.30 uur rechtstreekse uitzending van het concert dat het Radio Ka merorkest o.l.v. John Andrewes en David Atherton geeft in de Grote Kerk in Den Haag. Met medewerking van June Barton, sopraan, Nederlands Kamerkoor in Finchley Children's Music Group. Programma: Friday Af- ternon - Benjamin Britten, In Alium - John Taverner, en Cel tic Requiem - John Taverner. Het Holland Festival besteed bijzondere aandacht aan het werk van de jonge Engelse com ponist John Tavener. In samen werking met de NOS wordt van deze componist uitgevoerd .Ul- tings Ritos" morgen van 21.35 tot 22.25 uur via Ned. II Mede werking aan „Ultimos Ritos" verlenen de BBC Singrrs, het Radio Kamerorkest o.l.v. John Poole en voorts Ben Frie, Ger de Groot, Jan Calis, Henk de Groot en Mathieu Heinrichs, priesters van de Theologische Hogeschool in Amsterdam. dag. 8 00 Nws. de dag) 9.15 (S) Lichl strijkorkest. 9.35 Waterstanden (S) Muziek voor luisteraars Nws. 11.03 (S) Radio PhIlharmo-{ nisch Orkest met klassieke muziek NOS: 12.00 Den[ Haag deze week. VPRO: VPRO-maandag Tussen-de-mid-l dag-magazine. 13.00 Nws. 13.11 Vi daag dit, morgen dat 13.20 VPRO-Maandag-Muziek AVRO; 14 (S) Met het oog op luisteren: n zlekprogramma 15.35 (S) Biels Co. radiostrip 16.00 Nws. 16.03 I diojournaal 16 05 Hits HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.03 Het levende 7.08 (S) Preludium: klassieke 7.30 Nws. 7.41 (SI Hier en i Aangestipt. 8.00 Te Deum mus gewijde muziek 8.24 Op de man af. praatje 8.30 Nws. 8.36 Gym nastiek vor de huisvrouw 8.45 (Si Klassieke muziek voor blazers 9.30 (S) Oratorlumfragmcnten 10.30 Nws. 10.33 (S) Volksllederem 10.45 Voor de kleuters. 11.00 In 't n,55 Mededelingen 12.00 (S) De KI- llma Hawallans Show 12.21 Voor boer en tuinder 12.26 Mededellngi t b.v. land. en tuinbouw 12.30 Nw 12.41 (S) Hier en Nu 12.55 Mikr Informatief programma 13.00 <S) Cavalleria Rusticana, opera 14.20 (S. Viool en plano: klassieke mu ziek. 15.00 Vrij evangelische middag- dienst 15 30 Nws. 15.33 (S) Studio 6; maandagmlddnerm"az<ne M6 30 'S) Hier en Nu. 16.50 Pleisterplaats lichting. 17 20 Ontmoetingen met HILVERSUM III KRO: 7.02 (SI Drie op Je boterhan 9.03 Pep op drie. 11.03 (S) Dr dranlt op vc-zoek 12 03 (S) Drie tussen de middag: KRO's pauzepro- Gelderen Show. '16 03 De Hllmeesti Hugo van Gelderen Show, Incl. de I nationale tlp-twlntlg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 2