a/tii In zes weken vijf miljoen Nederlanders ojj^akantie dr ijmaker MELK TOCH 77 CENT ALI BHOETTO BELEIDT SCHULD IN BANGLADESJ Regering eens over defensienota Hogere boete zwartrijders Speciaal vliegtuig voor Rinus Michels v.d.wiel DRUKTE BREEKT LOS Toestand van Peron erg slecht Ontploffing kolenmijn VPRO DISCO v.d.wiel POLITIECONTROLE OP EIGEN HOUTJE verdien 'n echte 65e JAARGANG No. 19849 ZATERDAG 29 JUNI 1174 TO lj DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND irt Rapenburg 2, Leiden, postbus 11, telefoon 22244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Lelden - Directeur-hoofdredacteur: F. J. Plug - Chef-redacteur: J. W, C. Leune. Ivertenties (excl. B.T.W.) ƒ0,38 per mm. Telefoontjes 3,50 - Klachten bezorging: telefoon 22244 (18,00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: per week ƒ2,49; kwartaal 32,21; Jaar 125,25 - Losse nummers: 45 cent. T.V.-SELECTIE Goud lokt Zaterdag Ned. II de speelfilm 'Hun doel was goud", om 20.45 uur. Op Ned. II om 19.05 deel 2 van De Jonkvrouw van Avignon. Zondag op Ned. I: 15.55 uur de WK strijd Nederland-DDR; om 20.00 uur ..Five Pennies", speelfilm met Danny Kaye. ONBESTENDIG Vrij veel bewolking met plaatse lijk enkele regen of onweers buien. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Maximum temperaturen rond 19 graden. Morgen zon op 04.23, zon onder 21.04, Scheveningen hoogwater 11.59, laagwater 07.26 en 20.05. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAGLEIDEN - De eerste 900.000 (ruw geschat) van de 5 miljoen Nederlan ders, dfie tussen nu en 10 au gustus op vakantie gaan, zijn op weg naar hun bestemming. Daarvan gaan dit weekeinde zo'n 450.000 vakantiegangers naar het buitenland, vooral langs de autowegen west-oost en noord-zuid; 450.000 blijven in eigen land. Althans volgens de gemiddelde tellingen van de A.N.W.B., die tegelijk weet te vertellen, dat een groot aantal Nederlanders met de auto op weg zSjn. Dat betekende vooral gisteravond en ook vanmorgen nog extra drukte op de snelwe gen. Weinig vakantiegangers zullen hun vakantieplannen la ten beïnvloeden door de we reldkampioenschappen voetbal meent men. Nederlanders die naar het bui tenland reizen hoeven niet bang te zijn belangrijke wed strijden van het W.K.-voetbal te missen. In West-Duitsland worden alle wedstrijden uitge zonden. In Frankrijk is de sta king bij de Franse O.R.T.F. voorlopig opgeschort. Per speeldag worden drie wedstrij den uitgezonden. Mocht onver hoopt de staking toch door gaan, dan neemt vermoedelijk een Franse commerciële zen der de wedstrijden over. De grootste drukte in West- Duitsland zal vermoedelijk voorkomen op de Autobahn Keulen-Frankfurt-Neuren- berg-München. De A.N.W.B. adviseert de automobilisten - ook hen, die in de komende weken gaan - om deze drukke snelweg zoveel mogelijk te vermijden. Een alternatieve route bijvoorbeeld is de Sauer- landlinie van Dortmund naar Frankfurt. En wat het zwaar vrachtver keer in het buitenland betreft: In West-Duitsland wordt dit vrachtverkeer in de weekein den van heden t.m. 8 septem ber geweerd; in Frankrijk op alle zondagen t.m. 8 september en op de zaterdagen van van daag, 27 juli en 31 augustus tussen 6 uur 's morgens en 8 uur 's avonds. In eigen land wordt vooral veel drukte verwacht in de richting van de Noordzee- en Waddenkust. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het kabinet is het gister avond Iaat volledig eens geworden over de definitieve tekst van de defensienota. Dat heeft een woordvoerder van de rijksvoorlichtingsdienst om middernacht meegedeeld. De dreiging van een kabi netscrisis op het punt van de defensie lijkt hierdoor bezworen te zijn. De nota zal op 11 juli aan de Tweede Kamer worden aangeboden en is dan vrij voor publikatie. Op die dag zal ook de NAVO haar rapport over de Neder landse defensienota publiceren. Over de inhoud van de nota en de aard van de concessies, die de regering onder druk van de NAVO-top in Brussel heeft moe ten doen, hult de regering zich nog in stilzwijgen. Men wil daarover, vooraf gaande aan de aanbieding van de nota aan de Tweede Kamer, geen mededelin gen doe. Aangenomen mag worden dat de rege ring de NAVO in ieder geval tegemoet is gekomen in de eis, dat de parate troepen niet mogen worden verminderd en dat de mobilisabele vijfde divisie zal worden gemechaniseerd. Minister Vre- deling (Defensie) heeft zich eerder al In het Noorse Bergen en later in Brussel in die /in uitgelaten. Premier Den Uyl zei gisteravond in de pauze van het kabinetsberaad, dat de aanvankelijke bezuinigingsplannen van de regering in grote lijnen gehandhaafd zijn, maar dat op onderdelen wijzigin gen zijn aangebracht ook In financieel opzicht. Hij wekte niet de indruk dat het kabinet grote concessies heeft moeten doen, zeker niet met betrekking tot de aanvankelijke plannen, afgeleid uit het linkse verkiezingsprogramma Keerpunt '72". om tot 1977 1500 miljoen gulden te bezuinigen. ..De financiële gevolgen van de concessies zijn uitermate gering", waarmee de minister-president wilde zeggen dat de besparingen op lange ter mijn zullen kunnen worden doorgevoerd. ialis BUENOS AIRES (AP) De ge zondheidstoestand van de Ar gentijnse president Juan Peron is momenteel zeer slecht. Hij lijdt aan bronchitus, wat leidde tot complicaties in verband met de hartaandoening die hij eer der heeft gehad. De 78-jarige Peron heeft absolute rust nodig en de medische verzorging is op alles voorbereid. Mocht Peron herstellen, aldus de medici, dan is het niet uitgesloten dat hij in valide blijft. De gezondheid van Peron is al enkele jaren minder goed. 32 doden WARSCHAU (AP) - Bij een ont ploffing in een kolenmijn in het zuidwesten van Polen, bij Cze- chowice zijn gisteren tweeënder tig mijnwerkers omgekomen en 29 gewond. Naar de oorzaak van de. ramp wordt een onder zoek ingesteld. Partijleider Ed ward Gierek bezocht gisteren de getroffen mijn. Kennedy jr. in ziekenhuis Edward Kennedy jr., de 12-jarige zoon van de Amerikaanse senator Edward Kennedy, is momen teel op schoolreisje in Ierland, het land waar de Kennedy's oorspron kelijk vandaan komen. Gasteren werd hij in Dublin in een zieken huis opgenomen wegens complicaties bij zijn b tegen kanker. Zaterdag 29 juni OPTREDEN VAN SJEFKE VAN OEKEL BAREND SERVET In het DON BOSCOHUIS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ontduikers van de motorrijtuigenbelasting zullen bin nen afzienbare tijd aanmerkelijk forser worden beboet. Volgens het wetsontwerp, dat het kabinet binnenkort zal indienen bij de Tweede Kamer, wordt de boete opgetrokken tot de hoogte van de verschul- digde belasting. Tot dusver bedraagt de boete de helft van de te be talen belasting. Het wetsontwerp omvat tevens een regeling, waarbij voor auto's en motoren, die stilstaan op de openbare weg, belasting moet worden betaald. Momenteel is alleen motorrijtuigenbelasting verschuldigd I voor het rijden op de openbare weg. Het kabinet verwacht, dat door j deze maatregelen jaarlijks een bedrag van 90 miljoen gulden extra j naar de schatkist zal vloeien. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De minimumprijs voor verpakte volle melk zal toch 77 cent per liter worden. Minister Van der Stee van Landbouw en Visserij heeft, mede namens zijn collega Lubbers, de desbetreffende verordening van het Produktschap voor Zuivel goedgekeurd. De ministers vinden dat deze verhoging met drie cent per liter niet volgens de met het productschap afgesproken berekening tot stand is gekomen. Minister Lubbers wilde niet verder gaan dan 76 cent. De bewindslieden hebben toch met de hogere prijs ingestemd, in verband met de positie waarin de melkdetailhandel zich momenteel bevindt. Naar die slechter wordende positie stel thet ministerie van Economische Zaken nu een onderzoek in. De nieuwe minimum melkprijs zal in de loop van de volgende week ingaan. Deze arm zal de eerste dagen of weken niet meer gewassen worden, zeker niet nu ei ook nog een handtekening van Johan Nceskens op staat. Perzië koopt Concordes PARIJS (RTR) - Perzië heeft be sloten drie supersone Frans- i Britse Concordes te kopen. Tij dens zijn bezoek aan Parijs heeft de sjah officieel de order j voor de drie vliegtuigen beves tigd. Perzië is daarmee het eer- I ste land dat, buiten Frankrijk en Engeland, Concordes koopt. De Perzische aankoop is een hart onder de riem van de ma kers van dit vliegtuig, waarvan de ontwikkeling handen vol geld kostte, zonder dat er aankopen tegenover stonden. Perzië heeft tevens besloten in de Verenigde Staten twee kern reactoren te kopen. Zeggenschap ondernemings raad vergroot DEN HAAG - De medezeggen schap van ondernemingsraden zal worden vergroot. Het kabi net-Den Uy| besloot gisteren een wetsontwerp bij de Tweede Ka mer In te dienen, dat tot doel heeft ondememlngsruden de be voegdheid te geven bij de rech ter Dn beroep te gaan tegen ken nelijk onredelijke besluiten van de ondernemer. Voorts gaat de regering financiële steun geven aan gemeenten die hun inwonertal zien dalen. De circa 200 gemeenten die met deze problematiek te kampen hebben ontvangen reeds een uit kering, maar die staat niet in verhouding tot de kosten die de leegloop met zich meebrengt. Het extra-bedrag dat nog dit jaar aan de gemeenten zal wor den uitgekeerd, beloopt 70 mil joen gulden. (ADVERTENTIE) geeft 'n man meer kans!.. Klinkt misschien vreemd. Maar de moderne man kan er met 'n goed gekozen montuur verdraaid interessant uitzien. En 't zal niet de eerste keerzljn dat zo'n man in de amore en maatschappelijk meer suksesglng boeken... weet er het fijne van ...van brillen! Nieuwe Rijn BZ 1ÜWSL RATINGEN Een dag voor de wedstrijd tegen Ne derland heeft George Buschner, de Oostduitse coach de hoop op succes al nagenoeg opgegeven. Voor naamste reden voor zijn pessimisme is de „waslijst" met blessures. W&tzlich, Hamann, Vogel en Fritsche, vier spelers uit de basisop stelling zullen ontbreken. Buschner: „We zullen de laatste vier wel niet meer halen". Woorden die na tuurlijk ook betrekking heb- >en op de vorm, waarin de ploeg van Michels verkeert. De Nederlandse supervisor zal vandaag toch naar Ma drid reizen om Barcelona bij te staan in de bekerfina le. Er is door Philips een vliegtuig voor hem beschik baar gesteld, dat voor de terugweg toestemming Wem Suurbier verbiet gisteren voortijdig de traning in Hillrup. Het is nog niet zeker of hij zondag mee speelt tegen Oost-Duitsland, gezien de blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Argentinië. heeft gekregen om op een militair vliegveld bij DUs- seldorf te landen. Michels zal dan al weer 's nachts terug zijn bij zijn ploeg. me eisen, dat ik kom. Het Nederlands elftal staat nu voorop. Gelukkig is alles toch rond. Voor het ontbijt zondag ben ik weer terug .in „Barcelona kan niet van Hiltrup". HILVERSUM (ANP) Surveillerende Hllversumse politie ken gisteravond zeer verbaasd op, toen zij een hen onbekende colle- ga-in-uniform het verkeer zagen controleren. De mon bleek boven dien niet met een dienstauto, maar met een (niet Reheel gave) par ticuliere auto naar de plaats van controle te zijn gekomen. Toen zij de man naar zijn Identiteit vroegen bleek hij een uit 's-Graveland afkomstige reservist van de rijkspolitie te zijn, die zonder enige op dracht daartoe op eigen houtje aan het controleren was gegaan. Noch in Hilversum, noch In 's-Graveland wist men hiervun. De politie sprak van „een vreemde zaak". Overigens wordt naar de motieven van de man nog een onderzoek ingesteld. Hierover wilde de rijkspo litie nog geen nadere mededelingen doen. Voor het aanbrengen van een nieuw kwartaal-abonnement bieden wij u In samenwerking met 'Fleurop' - Nederlands grootste bloe misten-organisatie (garantie voor kwaliteit) - eon bijzonder geurige 'blijmaker' aan: een fraai boeket bloemen. Verras uzelf of een an der ermee. T.T.-nacht ongekend rustig ASSEN (ANP) De T.T.-nacht in Assen is dit keer zeer rustig verlo pen. Ondanks het feit dat het erg druk was in de staJ, bleven de spanningen en ongeregeldheden van vorige jaren geheel achter wege. Burgemeester G. Grolleman schreef dit toe aan de reeks evenementen die een werkgroep uit de burgerij georganiseerd had en die de circa 40.000 bezoekers bezig hield. Daaronder wrren ten naaktshow, een vuurwerk en een worstelshow met Anton Geesink. DACCA (AP) Premier AH Bhoetto van Pakistan heeft het volk van Bangladesj gisteren gesmeekt om de wrede Pakis taanse onderdrukking tijdens de burgeroorlog van 1971 te willen vergeven en vergelen. „Vrienden, broeders en zus ters, het Pakistaanse volk rea liseert zich dat u in 1971 onder worpen werd aan schandelijke onderdrukking en ondragelijke „God heeft ons voor onze in 1971 bedreven zonde en euvel daden gestraft, het land werd gedeeld en er opende zich tus sen u en ons een gapende kloof", zo verklaarde hij. Tij dens zijn verzoeningsbezoek bezwoer hij dat hij persoonlijk geen enkele rol speelde bij de strafexpeditie die indertijd leidde tot de burgeroorlog en de oorlog met India. „Ik heb al het mogelijke gedaan de tragedie van ons af te wente len". Gistermorgen vonden de eerste formele besprekingen plaats tussen de leiders van Pakistan en Bangladesj, Bhoetto en sjeik Moedjiboer. Men hoopt dat hieruit vriendschappelijke betrekkingen op langere ter mijn voortkomen. Bij een kranslegging schreeuwden cir ca 3000 betogers tegen de Pa- kistaande premier gerichte leuzen als „Moordenaar. Bhoet to, ga naar huis". De meest knellende kwestie tussen beide landen vormen de 350.000 niet- Bengali's, die naar Pakistan willen. Stuur dei* bon m open envelop, j zonder postzegel, naar f antwoordnummer 349, Leidon. boeket bloemen i LEIDSE COURANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 1