Schommelend naar beneden te fl te 10 fl fl ft fl fl Dr. Pluizer vraagt uw aandacht A 2 Alili AH r f ff© OPLOSSING VORIGE PUZZEL: Z s= N 6 E L A M 0 E M E NJ 1 O L Si l O H Kf O z NI B 2 A IC M E E E z 1 L 1 A A SJ n O E T T E Z 9T s E r. T O 5 ie A M R 1 p H W O L V 0 E T B H 0 K 1 L A s r E z A A 2 3 E N O Z E E 8 O IC S H 0 Z e. H S S T e, O O W M E S 1 3 0 C R S 0 3 E 1 A T S e O Z E E N - e 5 E 1 1 T A k A E? A Z A 2 A T E s 1 0 1 T e E E B A 1 5 NI A 2 3 SI F. e 1 3 E s 3 O T E 2 D 1 E P Fr NJ s Z 0 s A M E N I L T M M B e A A 1 L E T 1 z O E e L O O S E T S L A c E IS D 0 O 2 a W O T A E M O A A SJ e 1 N 6 A p NI A G E M O F. E O z P E E O 1 NJ A 0 E e M E NJ - p Z e P 3 A M 1 3 E Z E D E M W 6 SJ ÏH l 1 0 1 A A w P O L E E O E E N A 3 s O E L A A 1 NJ O u C NJ A u 2. O O O E s L e A A P O 1 D A A S E s F i z a A L S e A A M s P O NJ IC S T A e V L E E s O A 5 T V L A A G p 1 E N T 1 1 S e A e L E T A B T E V O s 0 E s w 1 S e M 1 E S A C E M E NJ T 1 1 E N S B L H T A L E N T M 2 A 1 1 E p E w O E e B H e B L E F. T E SJ G E L I 0 1 0 E Z B k B M E T E E SI 1 T E e H 0 E z L O P e e N O s T T E E IC 1 3 0 1 M V L 0 3 L 1 O O E E L 1 w E z T S 1 H A e L E HE E u 2 M Rb 0 O H 1 O Ni BB e A 1 Ti A SJ 1 S 15 R e 6 5 L 1 0 e" SJ A e e|s 1 E De prijswinnaars van de puzzel van vorige week zijn: 12,50 mevr. Zandbergen, Rijnegommerstraat 17. Zoeter- woude 132 141 127 114 121 113 gulden zakte. OEen vertaal apart is de rente. Het ziet er thans wel naar uit dat de zeer lichte rente-daling 'weer tot het verleden behoort, van een weer aantrekken van de rente. Dat zien wij ook in de Verenigde Staten. De prime rate (de rente die de banken aan haar zeer solide clienten in rekening brengen, voor opgeno men leningen) ging korte tijd geleden naar beneden hetgeen een merkbare stimulans voor de kooplust werd. Het Dow Jones- gemiJdelde voor industrie aan delen steeg hierdoor tot iets bo ven de 850. Deze week werd de prime rate door enkele banken Dezelfde afbrokkelende tendens weer verhoogd en prompt rea- was er in de levensmiddelen- geerde de beurs met een daling. handel en bij de grootwinkelbe- Men heeft duidelijk angst voor drijven. Hier zagen we de uit een nieuwe hente-stijsing. Mid- - ÉÉB^ den deze week zat het Dow Jo- nes-gemiddelde dan ook weer op waardoor het rendement iets boven dell komt. En houdt men dan rekening met de koers- 7,50 mevr. J. v. Beek. Ro zenhof 9, Roelofarendsveen 5,00 mej. A. J. v. d. Hulst, Rijndijk 264, Leiden. De prijzen worden binnen drie weken per cheque toegezonden. Damrak van week tot week AMSTERDAM De beurs in Amsterdam was deze week de kluts weer kwijt. Maandag stond het koerspell duidelijk onder druk, maar dinsdag werd die daling weer ongedaan gemaakt. Woensdag en donderdag waren er opnieuw dalingen met het uiteindelijke re sultaat dat het algemene ANP-indecxijfer van donderdag 20 juni tot donderdag 27 juni van 110,6 op 107,2 terecht kwam. Toch wel een duidelijke lijn naar beneden. HORIZONTAAL: 1 deel v.e.schoolbank 5 de vorm v.e. rol heb bende 9 wereld 12 ring om een mast 13 landbouwer 15 familielid 16 schaaldiertje 17 onder 18 slot 20 lekkernij 22 uitroep 23 deel v.e. breuk 25 riv. in Italië 26 rangtelwoord 27 oude vochtmaat 29 eetgerei 30 evenzo 31 ernstig 33 nagerecht 34 waterkering 35 voorzetsel 37 pl. in Noord-Brabant 39 wandversiering 40 eikeschors 42 oude vrouw 44 mestvocht 46 zachte veren 47 ogenblik 49 verticale gesteltak in de kroon v.e. boom 51 administratietroepen 53 militair 54 gelijktijdig 57 eenzaam 58 gebouw te Amsterdam 59 vreemde munt 61 meisjesnaam 62 lidwoord 63 volksvertegenwoor diging 66 titel 67 droogoven 68 dierenverblijf 70 naarling 71 pers. vnw 72 schortje 73 tandeloos zoogdier 74 moeilijk breekbaar 75 bedehuis 78 koppel 80 pl. in Noord-Brabant 82 zwerver 85 papegaai 87 hoeveelheid 90 oesternet 91 huivering 92 driezijdig langwerpig geslepen glas 94 dichterbij komen 96 blijkens de akten 97 boksterm 98 muziekteken 99 door middel van 100 pl. in Zeeland 102 rekening 103 voorzetsel 105 op grote afstand 106 schrede 108 oude vochtmaat 111 deel v. d. bijbel 113 hierheen 114 nadeel 115 ogenblik 117 president 118 uithangteken 120 boom 122 vaartuig 123 in persoon 124 volmaakt 126 van inborst 127 muzieknoot 129 droog 131 uitroep 132 klaarblijkelijk 133 bende 136 woning v.e.geestelijke 137 kort toneelstuk 138 rivier in Afrika 139 duisterste 140 oliesoort. VERTICAAL: 1 niet laat 2 toeriste 3 laag v.d. aarde 4 haringvaatjes 5 schoolonderricht 6 schoolboek 7 wreed, barbaars 8 soort molen 10 Turks bevelhebber 11 aanwijzend vnw 12 gerucht 14 ongaarne 19 evenmens 21 tennisterm 22 pi. in Gelderland 24 veerkracht 25 hoofddeksel 27 Noorse godheid 28 snijwerktuig 32 koren 34 zuurdeeg 36 pl. in Noord-Brabant 38 kostuum takje l broodsuiker l danspartij 1 vogel 5 gebak 5 puntige uitwas 1 grondgebied v.e. staat 1 streep de Turkse macht voorzetsel 2 vogelwoning 1 familielid 5 bijb. figuur 3 geestelijke hoogwaar digheidsbekleder i soort een zekere 1 zoutig vocht 1 mankement 5 voorm. Russisch heer ser J boom metaal 3 recht stuk v.e. vaart 1 zwaar stuk hout verspieder vliesje [I beneden 1 plaag 3 spoedig 4 zwaardwalvis 5 vlaktemaat S tuinbloem 5 vierh. zoogdier 9 strijdkracht 2 prent 3 voorzetsel 5 gevangenis 3 bevel 1 bodeminzinking 4 onregelmatig 5 inkomsten 3 voor 7 hengelbenodigdheid 9 distelsoort 3 beslaglegging 2 kraan 3 plant 6 geleding 7 door middel van 9 zonder maat 1 vriend 5 plaats bij Montreal 6 wijs 8 steile rots 0 watervlakte 4 uitroep 5 riv. in Engeland. winst bij uitloting, dan ligt het rendement zeker in de buurt van de 13 Vo. Voordat we met nog wat details over de afgelopen week komen, willen wij een globale indruk van de koersontwikkeling in het eerste half jaar geven. 128 136 127 124 129 128 De op en neergaande lijn in het koersbeeld is door elkaar tegen werkende krachten ontstaan, waarbij uiteindelijk de negatie ve krachten de sterkste waren. De economische situatie in ei gen land is gunstig, althans wat de externe positie betreft. Daar bedoelen wij mee dat de beta lingsbalans over het eerste kwartaal een goed overschot - heeft laten zien en dat de gul- p den momenteel tot de sterkere valuta's behoort. De interne economische positie doet wat 1963 100 tweeslachtig aan. We worstelen 3 nog steeds met een pittige prijs» stijging en met een te grote Internaüo- werkloosheid maar daar staat fon-Sen 87 weer tegenover dat de berichten Industrie 12a uit het bedrijfsleven over het al- Scheepvaart 11- gemeen gunstig zijn. Veel on- Banken plus dernemingen hebben tot nu toe verzekering 135 dit jaar op z'n minst dezelfde Handel 110 resultaten als vorig jaar be- Algemeen 108 108 114 107 haald, vaak zelfs beter. Onze beurs ondergaat echter ook Per saldo blijkt er in het eerste de invloed van buitenlandse halfjaar niets veranderd te zijn. beurzen en dan hebben wij de In april was er een duidelijke beurzen van New York en Lon- den, alsmede de Duitse beurzen op het oog. En om het geheel nog gecompliceerder te maken: een gunstige stemming in New v York kan afgezwakt of zelfs ge- v neutraliseerd worden door een daling van de dollarkoers. Dat was woensdag duidelijk merk- baar toen de koers van circa Thans teru6 2,68 gulden naar ongeveer 2,65 Oplossingen voor woensdag 12.00 „Puzzel 145", zenden aan: Leid- uur, onder vermelding van «e Courant Postbus II Leiden DOOR W. LEURS Tijdens de World Olympiade Pa renwedstrijden in Las Palmas, vergaderde de International Bridge Press Association en werden prijzen toegekend aan bridgeschrijvers.' die in het afge lopen jaar op journalistiek ge bied interessante bijdragen had den geleverd, of die grappige dan wel zeldzaam voorkomende speelfiguren tijdens wedstrijden hadden ontdekt en beschreven. De jury bestond uit onze landge noot Herman Filarski, de Au straliër Ron Klinger, de Argen tijn Carlos Cabanne en de Zwit ser Jean Besse. Terence Reese kreeg een eervolle vermelding wegens de publicatie van „het beste spel uit 1973 op het gebied van mo dern bieden en uitzonderlijk goed tegenspel", en het zal nie mand erg verbazen, dat dat te genspel afkomstig was van Ga- rozzo en Belladonna. Het spel werd .gespeeld in een Precisie demonstratiewedstrijd in Ierland en zag er als volgt uit* Belladonna opende het oostspel met een conventioneel 1 klave renbod, waarmee 16 of meer hoge kaartpunten werden beloofd, Oost gever Allen kwetsbaar NOORD B V 7 6 3 09865 B 6 4 2 OOST AV87 V A H 10 9 4 O A7 93 ZUID H 10 6 5 2 9B82 OHB *AV7 zuid paste, west bood 1 ruiten (minder dan 8 punten), noord paste, oost bood 1 harten en zuid kwam er In met 1 schop pen. Dat bod werd door Garozzo gedoubleerd (negatief doublet: enige kracht in de niet geboden kleuren en weinig in partners kleur), waarna werd rondge- pastl Garozzo kwam met harten uit, door oost met de heer genomen. Deze speelde klaveren na, zuid sneed, west maakte de heer en vervolgde met klaveren. Deze slag was voor zuid. die een klei ne troef naar de boer speelde. Oost nam met de vroi na hartenaas en een hartenin- troever volgden. Garozzo speelde nu klaveren na, die door oost werd getroefd. Da situatie was nu: Oost vervolgde met harten, de leider troefde met de 10 en Ga rozzo troefde onder met de 911 Hierdoor kon oost de volgende twee troefslagen maken en nog maals harten spelen, waarna de leider gedwongen was de ruiten uit de hand na te spelen. VIER down (1100) en een waarschu wing om na een 1 klaverenope ning niet te lichtvaardig bieding te komen! NOORD V V 09865 OOST A8 O 10 S O A7 ZUID H 10 6 5 OHB DOOR FREEK GORDIJN koersverbetering maar die is i mei en juni weer ongedaan ge maakt. Van de groepen heeft al leen de scheepvaart zich kunnen verbeteren, %vaar tegenover de sector bank en verzekerings maatschappijen wat verlies heb ben geleden. aar de afgelopen week. Van de internationale fondsen heeft Koninklijke Olie zich goed kunnen handhaven maar de vier andere internatio nale fondsen zakten allemaal. Unilever zelfs 3 gulden tot 107,50 gulden. tr Ü5 ZSUEfUl au ®cheepvaartfondsen hielden Holland Amerika Lijn Scheepvaart Unie hun koersen onveranderd, Van Ommeren zakte anderhalve gulden, maar KNSM kon 10 gulden aantrek ken tot 121 gulden. Nogal uit eenlopend dus. Bij de banken en verzekeringsmaatschappijen overheerste de koersdruk. Alge mene Bank Nederland daarente gen kon zich op 254 gulden handhaven. De bijna 21-jarige voor onder wijzer studerende Frank Drost uit het Friese Langweer heeft met zijn derde plaats in het vo rige maand gehouden Europese kampioenschap wel furore ge maakt. Een keer moest hij ver lies toestaan tegen de Russische nationale kampioen Anatoli Gantwarg in een duel dat hij graag wilde winnen om de twee de plaats binnen bereik te krij gen. In deze partij komt Drost op de 31e zet gewonnen te staan maar de winnende voortzetting ontgaat hem. Dan keren de kan sen en wordt zijn positie in het vorderen van de strijd minder. In de overgang naar het eind spel moet hij een stuk offeren en heeft dan nog remise in han den als hij jammerlijk faalt. Hieronder deze partij. 1. 33-29, 17-22; 2. 39-33, 11-17; 3. 44-39, 6-11; 4. 50-44, 1-6; 5. 31-26, 16-21; 6. 32-28, 19-23; 7. 28x19, 14x23; 8. 35-30, 10-14; 9. 30-24, 23-28; een variant uit het we reldkampioenschap 1972 tussen Wiersma en Sijbrands en al en kele keren voorgekomen in de wedstrijd om het persoonlijke kampioenschap van Nederland. 10. 40-35, 20-25; 11. 24-20, 15x24; 12. 29x20, 14-19; 13. 20-15, 11-16; 14. 44-40, 5-10; 15. 37-31, 7-11; 6. 42-37, 10-14; wellicht is hier 9-14 sterker omdat zwart dan nog 3-9 als tempo in petto houdt. 17. 34- 29, 19-23; 18. 40-34, 14-19; 19. 35- 30, hier is 29-24 veel sterker en krijgt zwart lastig spel. Met zijn tekstzet lekt wit zijn eigen korte vleugel aan banden. Onbegrijpe lijk van een speler als Gant warg. 19. 21-27; verhinderd is nu 45-40 waar wit op gerekend heeft en zijn voorgaande zet dan ook sterk geweest zou zijn. Op nu 45-40 volgt: 27-32, 38x27, 28- 32. Wit kan niet 27x38 wegens: 22-27, 31x22; 17x28, 33x22, 18x27, 29x7, 22-27, 8-12. Wit is verplicht tot 37x28, 23x21 en de witte posi tie is erg zwak. Daarom: 20. 37- 32, 28x37; 21. 41x21, 16x27; 22. 47-41, 9-14; 23. 48-42, 11-16; 24. 42-37, 6-11; op 23-28 kan wit sterk met 37-32 en 38-32, 43x32 vervolgen. 25. 45-40, 23-28; speelt wit nu 37-32 en 38-32, 43x32 dan heeft zwart 22-28 tot zijn be- n m m :z eb s m a BS L- m o m u m m m m m a m m a E i P E G Q B 8 E 5 E S BODOI E E B schikking. 26. 37-32, 28x37; 27. 41x21, 16x27; 28. 46-11, 19-23; 29. 41-37, 11-16; 30. 40-35, 13-19; 31. 37-32, zie diagram. In de diagrampositie kan zwart nu winnen door: 16-21! Op 30-24, 19x30, 35x24 volgt 14-19. 24x13, 8x19 en het is snel uit. Op 29-24 volgt 8-13. Op nu 33-29 volgt 14- 20 en is 38-33, 27x38, 43x32 ver hinderd door 22-28, 33x11, 12-17, 11x22, 18x38, 29x9, 20x40, 26x17, 25x43, 35x44, 3x14. 17-11. 43-48 met een gewonnen eindspel. Speelt wit 29-24, 8-13, 24-20, dan volgt: 3-9, 33-29. 23-28, 32x23, 19x28, dreigt 14-19, 49-44, 28-33, 39x28, 22x42, 31x11, 12-17, 11x22, 18x27, 26x17, 42-48, 29-23 48x50, 15-10, 4x24, 30x10. 50x6. Wit kan niet 10-5 wegens 9-14. Ook 10-4 is verhinderd door 27-31 en 13-18. Wit moet dus een schijf offeren maar houdt dan een verloren eindspel over. Speelt wit 49-44 na zwarts 16-21 in de diagram stand dan volgt 23-28, 32x23, 19x28 en wit zal vastlopen. In de partij vervolgde zwart met: 31. 23-28; 32. 32x23, 19x28; 33. 38-32, 28x37; 34. 31x42, 14-19; 35. 30-24, 19x30; 36. 35x24, de stand is nu geheel in het voordeel van wit veranderd. Hij heeft nu 49-44 en 33-28, 39x28 tot zijn beschik king. Zwart kan dit niet met 2-7 wegens 24-19 van wit. 364- 10; 37. 15x4, 3-9; 38. 4x13, 8x30; 39. 49-44, 2-8; 40. 44-40, 30-35; 41. 42-38, 35x44; 42. 39x50, 8-13: 43. 50-44, 13-19; 44. 44-40, 43. 19-24; 45. 29x20, 25x14; 46. 34-29, 14-19; 47. 43-34, 19-23; 8. 43-39, op nu 16-21 ruilt wit met 38-32 en speelt 29- 24 enz. Vandaar het nu volgende offer van zwart: 48. 27-32; 49. 38x27, 22x31; 50. 26x37, 16-21? Hier verzuimt zwart de remise met 17-22! Wit moet dan wel 36- 31, 16-21, 31-26, 8-12, 29-24, 21-27/ 24-20, 23-28 en wit kan niet meer winnen. Nu volgde: 51. 33-28, 23x41; 52. 36x47, 21-27; 53. 29-24, 18-22; 54. 24-19, 27-32; 55. 19-14, 32-38; 56. 14-9, en zwart gaf het op. Kortgeleden verscheen bij uit geverij W. J. Thieme en Cie. te Zutphen het eerste deeltje van een speciaal voor de jeugd ge schreven serie damboeken door de nationale kampioen Harm Wiersma. Deze nieuwe damliteratuur om vat vier deeltjes: Deel I Kennis, II Partijen en operaties, III Com binaties en IV Positiespel. Het eerste deeltje ziet er al aantrek kelijk uit en gezien de geringe prijs van 5,90 ?al het zijn weg naar de damjeugd wel weten te vinden. De schrijver gebruikt een nieuwe aanpak van bekende stof die leuk overkomt. Van har te aanbevolen! zondering bij Schuitema die 3 gulden steeg tot 117 gulden, al les op donderdag. In de textiel- en tapijthoek van hetzelfde la ken een pak, zij het dat hier KVT en Verto tegen de stroom konden oproeien. In het laatst genoemde geval speculeert men op erg gunstige berichten over 1974, met in het achterhoofd dat er nog wel eens een fusie kan uitrollen. 817. >1 eigen land stonden de obliga- tiekoersen onder druk, hetgeen een spiegelbeeld is van een aan trekkend rendement. Tot de verbeelding sprak zeker ook de aankondiging van een langlo pende lening van een ziekenhuis uit Harlingen met 'n rente van 11,5 procent. Op 4 juli kan hier- Tot slot de kapitaalgoederen en op worden ingeschreven. De chemische industrie. Hier was laatste nieuwe ziekenhuislening <je afbrokkeling niet zo alge- dateert van december vorig meen. Zelfs waren hier wat jaar, het was een 9 pct's lening meer koerswinstjes. hoewel die van een ziekenhuis uit Weert. njet vee| om het lijf hadden. Zij werd bijtijds terug genomen. omdat men een mislukking Al met al, de voorbeelden illustre- vreesde. Overigens kan men op ren de afbrokkelende tendens, de beurs 9'/2 ziekenhuis- De beleggers hebben zich terug leningen voor circa 85 kopen. getrokken, zijn het vertrouwen in de aandelenmarkt weer kwijt geraakt. Laten wij hopen dat het tijdelijk is. Open kampioenschappen hebben het voordeel, dat spelers van an dere landen kunnen inschrijven. Zo werd onlangs te Las Vegas een wedstrijd verspeeld om de open nationale titel. Niet minder dan 300 schakers waren van de partij, waaronder Zuidamerika nen, Canadezen en Europeanen. Na selectiewedstrijden behaalde de Amerikaan en internationaal grootmeester Bisquier de over winning. Een van zijn aardigste partijen is de onderstaande overwinning op Abbot. Op zeer slimme wijze lokt de Amerikaan een tegenoffensief uit, waarna Bisquier met een sluwe combi natie een duidelijk overwicht boekt. Abbot probeert nog wat leven in zijn brouwerij te krij gen, maar zijn pogingen zijn al bij voorbaat mislukt. Een be grijpelijke en alleszins interes sante partij. Wit: Bisquier Zwart: Abbot Gespeeld in het open kampioen schap van de Verenigde Staten te Las Vegas 1974. Spaans 1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-f3 Pb8-c6, 3. Lfl-b5 a7-a6, 4. Lb5-a4 Pg8-f6, 5. d2-d3 d7-cl6, 6. c2-c3 Lf8-e7, 7. Pbl-d2 0—0, 8. Pd2-fl Pf6-h5, 9. Pfl-e3 (De afwikkeling 9. Lc6:, bc6: 10. Pe5: de5: 11. Dh5: Dd3: zou zwart in de kaart spelen). 9. Ph5-f4, 10. g2-g3 Pf4-h3, 11. I M'A A *A AA m Ddl-e2 f7-f5 (Ziet er goed uit, maar is in feite een onjuiste be slissing) 12. e4xf5 Lc8xf5, 13. La4-b3t Kg8-h8, 14 Pe3xf5 Tf8xf5, 15. Lb3-e6 Tf5-h5, 16. Le6-g4 Dd8-e8, 17. Lcl-e3 (Veel sterker dan 17. Lh5:). 17. g7-g5, 18. Pf3xe5! Th5-h6, 19. Lg4-d7 De8-g8 en zwart gaf tegelijkertijd de partij gewon nen Er had nog kunnen volgen: 20. Pc6: bc6:21. Lh3: Th3:, 22. Ld4t en damewinst. Schaakdelicatesse In de onderstaande positie ontleend aan de partij Ammann Rösli, gespeeld te Weggis 1973 volgde 1. Ph3t, 2. Khl De3 weliswaar mat dreigend, A' A£ W evenwel niet de sterkste voort zetting. Wit speelde zeer terecht 3. Df5' maar moest toch na 3. f6, Pc4: Dc2: het onderspit delven. Zwart had echter na 1. Ph3t, 2. Khl met een interessante kombinatie mat kunnen afdwin gen. Wit: Kgl, Dc2, Tfl, Pd2, Pd4 pi: a4, c3, g2. h2. Zwart: Kg8. Df4, Te8, Lb7, Pf2 pi: a6.' c4, f7, g7, h7. Na 1. Ph3t, 2. Khl had zwart als volgt moeten voortzetten: 2. Lg2: t!3. Kg2: Dg4t. 4. Khl, Tel! (de pointe), 5. Df5, Dglt! 6. Tgl: Tgl: mat. Stelling na 11. f7-f3 Zwart aan zet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 16