Engeland ligt van alle kanten te grijp Drie nieuwe veerdiensten uit Nederland, zelfs tot in het hartje van Londen Vanuit ons land wordt Groot-Brittannië steeds beter bereik baar. Op forse schaal is men bezig met de ontsluiting van de nieuwe EEG-partner, die daardoor meer dan ooit bij het vasteland van Europa gaat horen. Als een dikke tros wordt het Verenigd Koninkrijk als het ware naar de kade van het continent getrokken. Scheepvaartmaatschappijen zijn paraat en slaan de pijlers van een brug. die de oversteek van Nederland naar Engeland vergemakkelijkt en tot een „uit stapje" maakt. Frappant staaltje daarvan is dat deze maand drie nieuwe lijndiensten zijn geopend: Rotterdam-Huil, Scheveningen- Middlesbrough en Vlissingen-Londen, respectievelijk met de schepen Norland, Duke of Yorkshire en de Poseidon. De maidentrips van deze veerboten zitten er amper op of de rederijen piekeren alweer over uitbreiding. Zolang de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland nog niet klaar is hebben de scheepvaartmaatschappijen samen met de luchtvaartondernemingen een monopoliepositie in het verkeer van en naar het vasteland. Maar ook als de Kanaal tunnel er eenmaal is, zal het aanbod van passagiers zo groot zijn, dat de scheepvaart een interessante rol zal kunnen blijven spelen. In hoofdzaak gaat het daarbij om de brug tussen Nederland en Noord-Engeland. De drie nieuwe lijn diensten staan borg voor een extra stoot in die indrukwek kende ontwikkeling. Het verzorgen van heen-en-weer-reisjes tussen het continent en Engeland wordt voortvarend aange pakt. intieme bars en gezellige verblijven, flie de overtocht van ongeveer twaalf uur tot een gezellige trip maken. Die tijd wordt bekort zodra de Poseidon de nieuwe bestemming heeft „gevon den". De prijs per overtocht be draagt nog geen negentig gulden. Ook hier zijn de mogelijkheden van taxfree kopen legio. De Zeeland - Lloyd, gevestigd in Vlissingen, wil voorlopig alleen in de lente- en zo- mormaanden op Londen varen. Men is van plan om de Poseidon in de komende winter in te zetten als crui se schip tussen de Canarischc Eilan- Londen bij I) wi raivjliï dT*" i.- wv Norland Rotterdam De voor veerboot-be grippen gigantische Norland van de maatschappij North Sea Ferries kan ruim 1200 passagiers per overtocht binnen de rompen hebben. Het schip vaart tussen het noordelijk gelegen Huil en Rotterdam-Europoort. Een roertien uur. In de ruimen heeft de Norland plaats voor 250 auto's en de nodige lading aan stuk goed. De toerist kan kiezen tussen een hut boven de machinekamer, met het gedempte gebonk van dien of op een hoger gelegen dek. De verschillen zijn duidelijk. „Bene den" is het niet alleen gehoriger, de hutten zijn bovendien min der riant. Van schommelen blijkt de noot niet veel last te hebben. Mocht een harde wind roet in het eten gooien dan kan men speciale stabili satoren inschakelen om het ergste ongerief op te vangen. De maaltijden zijn goed van kwali teit, terwijl de keuze royaal is. Op de Norland is een aantal bars inge richt met de mogelijkheid om een gokje te wagen met het kaartspel „Joker Seven". Ander vertier op de Jumbo is te vinden in de ongeveer tien speelautomaten, die de tijd do den en het geld laten rinkelen. Wie er meer van houdt winst te maken kan zich storten op een uitgebreid assortiment belastingvrije artikelen. Vervelen zal men zich niet snel. De oversteek (enkele reis) kost in het goedkoopste geval en zonder auto 72 gulden. Met een luxueuze hut kan dat oplopen tot 264 gulden. De prij zen voor het meenemen van auto varieren van 37 tot 179 gulden. Met het ingebruiknemen van de Nor- land loopt de passagier bij North Sea Ferries niet zoals vroeger het risico in het hoogseizoen een dag op een plaats aan boord te moeten wachten. Zowel de Norland aJs de Duke of Yorkshire, het vlaggeschip van de Scheveningse Norfolk-Lijn, nemen in het verkeer, tussen Enge land en Nederland, Noord-Engeland (bijna Schotland) voor hun rekening. De toerist wacht een nog bijna onge rept achterland. Fraaie landhuizen en kastelen naast verpauperde hui zen, typische pubs met strenge slui tingsuren. Voor Nederlandse begrip pen bevat het achterland van Huil en Middlesbrough veel groen, gedra peerd over glooiende hellingen en langgerekte valleien. Een landschap, dat af en toe doorsneden wordt door rustige, niet te brede autowegen. Noord-Engeland, een schilderachtig stukje Europa dat nog niet door toeristen overspoeld wordt en waar de gulden beter aantikt dan hier. De Duke of Yorkshire, die voor on geveer zeventig passagiers accom modatie heeft, vaart in vijftien uur naar Middlesbrough. De maiden-trip werd gehouden onder gunstige weersomstandigheden. Het schip lag vast in het water. Degenen die mee varen zullen van deze lijndienst meer comfort in de ruimere hutten kunnen verwachten dan aan boord van de Nordland. In de royale loun ge moet men zich echter zelf zien te vermaken. Er staat een gelievende fruitautomaat. De directie van de Norfolk-Lijn heeft ingezien dat dit wat povertjes is, zodat er op korte termijn meer faciliteiten zullen ko men om de verveling de kop in te drukken. Bij goed weer zal men daar weinig moeite mee hebben, omdat uitnodigende ligstoelen op het zonne terras heel wat compenseren. Regent het. dan zal men zich onderling moe ten vermaken. De 23 miljoen gulden kostende Duke of Yorkshire be schikt over goed sanitair en een sauna. De keuken mag er zijn even als de service, die weinig te wensen overlaat. Het schip is niet alleen bedoeld om personen over te zetten. In de ruimen kunnen bijna zestig zware trailers, die \>nl met goederen Noord-Engeland en Schotland gaan afrijden. Een soortgelijke dienst - maar dan vrijwel uitsluitend vracht - heeft de Norfolk-Lijn al op Great Yarmouth in Zuidoost Engeland. De nieuwe lijndienst op Middles brough betekent voor de Engelsen een economische impuls. De burge meester van het plaatsje, dat hoofd zakelijk teert op zware industrie, ziet door de nieuwe ferrydienst sociale en culturele stimulansen. De beteke nis van zijn stad zal er op vooruit gaan. Overigens zal men ongeveer twintig kilometer van de kust af moeten, alvorens in de fraai begroei de landschappen terecht te komen. Edinburgh ligt op 2 1/2 uur rijden van Middlesbrough en het adembe nemende meren-district op drie uur afstand. De havenplaats wordt ook gezien als toegangspoort tot Schot land. Auto en caravan zijn mee te nemen. De Duke of Yorkshire vaart drie maal per week vanuit Scheve- ningen. Een tweepersoonshut met so fa kost in het hoogseizoen enkele reis 115 gulden, inclusief maaltijden en stevig ontbijt. Het grootste gedeel te van de reis wordt slapend doorge bracht 's Avonds weg uit Scheve- ningen, de volgende middag aan komst in Engeland. De Norfolk-Lijn wil het niet laten zitten bij deze gecombineerde passa giers- en vrachtdienst. Plannen om te komen tot een volledige passa- giersdienst op Engeland zijn in voor bereiding. De Duke of Yorkshire, nauwelijks twee weken in de vaart, heeft volgens de directie al bewezen dat er markt voor is.Het aantal re serveringen voor Middlesbrough, loopt nu al in de vele honderden. Ook North Sea Ferries heeft verge vorderde plannen voor andere sche pen. Het zuiden van Engeland wordt bij dit alles niet vergeten. Tussen nu en 1976 zal ''''u nieuw schip van de Britse Spoorwegen, gebouwd met fi nanciële medewerking van de Maat schappij Zeeland worden ingezet op de lijn Hoek van Holland-Harwich. Er zullen bovendien twee andere Noordzeereuzen van de Torline op en neer gaan varen tussen het conti nent en de plaatsen Immingham en Felixtown. Inmiddels is de Poseidon, een luxe passagiersschip met plaats voor bij na zeshonderd personen, van wal gestoken vanuit Vlissingen. De hoot wordt geëxploiteerd door de Zeeland Lloyd, een jonge rederij, die door de ex-eigenaar van de Norfolk-Lijn wordt gedreven. Hij heeft als eerste Nederlandse reder voor elkaar ge kregen om de Poseidon pal naast de Tower Bridge in Londen vast te mogen leggen. De Engelsen zijn al tijd erg zuinig geweest op plaatsjes' in de Theems. In de Scheepvaartwe reld wordt dan ook met verbazing over het recht van de Zeeland-Lloyd gesproken. Hartje Londen, een at tractie op zich, zonder vliegtuigen, treinen en taxi's bereikbaar. De Po seidon wordt de intercity van de Noordzee genoemd. Tijdens de eerste reis van dit schip waren er enige moeilijkheden bij het afmeren. Ondanks het feit dat er spe ciaal gebaggerd was, kwam de Po seidon enkele uren vast te liggen op de bodem van de Theems, Al het slib dat men verwijders had was terug gevloeid. De situatie wordt nu op nieuw bezien. Mocht een en ander technische problemen blijven opleve ren, dan zal de Poseidon voortaan elders aan de Theems afmeren. De passagiers zullen in elk geval bij de Tower Bridge worden afgezet, echter per draagvleugelboot, die de mensen dan vanuit de eventuele andere ha- venplaats naar hartje Londen brengt. De Poseidon is een stabiel schip. Aan boord bevinden zich tal van den. Het binnen' nacht is een complete statige Tower Bridge komt bijna bin nen handbereik Engelsen den eveneens grote mogelijkheden in de ze lijndienst. Nabij de Tower-Bridge wordt nu gewerkt aan een Wereld Congres- en Handelscentrum. Met een veerdienst naar het continent in de directe nabijheid wordt de bereik baarheid alleen maar vergroot. Maar ook de Londenaren zelf, aldus een woordvoerder van dat centrum, zien in de Poseidon een goed alternatief om naar de overkant gebracht te worden. Voor de Nederlanders is het zoeken naar «-en hotel overbodig. Pal naast de aanlegplaats ligt het Tower Hotel, vorig jaar geopend en goed voor moer dan achthonderd gasten. De Poseidon vaart naar Londen, uit sluitend mot passagiers. Sinds Engeland bij de EEG is aange sloten bestaat er bij de Britten veel belangstelling om het vasteland van Europa te bezoeken. Volgens direc teur 1. M. Chrucher van North Sea Ferries scheelde dat verleden jaar al tien procent in het totaal aantal pas sagiers. Hij verwacht dat de interes se van de continentale toerist voor Engeland nog groter zal worden wanneer de belastingen aan weers zijden van de Noordzee wat dichter naar elkaar toegegroeid zullen zijn. Dat hij er rekening mee houdt dat het nog wel eens heel wat drukker zou kunnen worden blijkt uit het feit, dat zijn maatschappij nieuwe investeringen wil doen voor andere diensten op Engeland. Eind van dit jaar zal een zusterschip van de Nor- land, de Norstar vanuit het Belgi sche Zeebrugge naar Hull in de vaart komen. Bij de Norfolk-Lijn in Scheveningcn kijkt men ook al verder. Directeur A. J. van der Wilt ziet in de nabije toekomst markt genoeg om de passu - giersdiensten met royale hand aan te pakken. Een ontwikkeling die vol gens hem niet meer te stuiten is. Eigenaar/directeur L. Remeeus (58) van de Zeeland Lloyd is met de Poseidon begonnen uit pure hobby. Nadat hij door Unilever, die de Nor folk-Lijn heeft overgenomen, ,was uitgekocht, besloot hij „opnieuw" te starten. De heer Remeeus ging naar Londen en dood voorstellen aan de havenautoriteiten. Ik houd van unie ke dingen", zegt hij. „Vandaar de dienst op Londen. Dat is nog niet eerder vertoond. Je moet de mensen iets te bieden hebben, wat exclusief is. Welnu, ik bied het ze. De nieuwe lijndienst voorziet in een behoefte. De telefoontjes voor boekingen blij ven binnenkomen. De Poseidon slaal aan, zeker bij de mensen die eens op hun gemak een weekje naar Lon den willen en daar een zeereisje aan willen koppelen." BERT VAN DOMMELEN. FRED VAN BUNGE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 15