OKKER WAS REGEN EN BARANYI TE SNEL AF Merckx gunde de gele trui aan meesterknecht Fischer gaf titel terug Polen weet alle persoonlijke gegevens tegenstanders VOETBALARCHIEF VAN GMOCH Noteer bi] de radio A 10 LhiDSE L-UÜKAIN i WERELDKAMPIOENSCHAP '74 00. D( za greaj LFIA: <18]j DOE gout 7.00 9.00 NEU ISENBURG/ MURRHARDT - Op één dag, woensdag 26 juni stortte het onheil zich op twee ploegen, Joe- go-Slavië en Polen. Slechts doordat wonder- doelman J. Tomaszews- ki van Polen met een trut ten strafschop stopte hij bewoog naar de ene kant maar dook naar de anderen omdat hij vermoedde dat Tapper in zijn truc zou trappen, en dat ook deed kon een benauwde zege van 10 op Zwe den worden behaald. Joegoslavië ging kansloos ten onder tegen West-Duits- land dat daardoor een uit barsting van grenseloos opti misme in het land teweeg oracbt. Vlak voor de con frontatie Polen—Joego slavië bi jverlies zijn de Joegoslaven vrijwel zeker uitgeschakeld bij winst heb ben beide ploegen nog een kans op klassering voor de laatste twee wedstrijden geven de coaches met op vallende openhartigheid toe HERMAN VAN BERGEM Miljan Miljanic van Joego slavië: ,.We misten condi tie". Kazimier Gorski, de Poolse coach: ..Ik vreesde de inzinking, bij de Olympi sche Spelen in 1972 gebeurde dat ook en we speelden met 1—1 gelijk tegen notabene Denemarken. Toen her stelden we ons. Ook in d t toernooi hebben we onze inzinking gehad en zullen we ons herstellen". Met een hechtere achter grond en een intensievere voorbereiding gaat Polen 't duel met Joegoslavië aan. Assistent-trainer Jacek Gmoch heeft zijn hele ar chief uit Polen meegesleept. Daarin bevinden zich per soonlijke gegevens van alle Poolse internationals maar ook van die van d eandere landen, films, opnamen op video-recorders, analyses van nationale ploegen, arti kelen en berichten uit bui tenlandse kranten en tijd schriften. Gmoch: ,.We we ten precies hoe elke ploeg speelt, kennen de zwakke en sterke zijden van alle spelers en stellen onze tak- tiek daarop in. We worden nooit voor een verrassing gesteld. Soms moeten we, om ons juiste concept ten uitvoer te kunnen brengen, een zwakkere speler opstel len, wat we onvervaard doen. Onze spelers weten waarom ze gepasseerd moe ten worden. Ze passen dan niet in het team dat de te genstander op zo effectief Successen van deze achter- grondtaktiek zijn niet uit gebleven. Sinds Gmoch begon met het aanleggen van een voetbal chief en Gorski in 1971 bondscoach werd. Hij maakte dankbaar gebruik van de vele gege vens die Gmoch had verza meld en zocht nauwe sa menwerking met de arts Janusz Garllchi die al elf jaar in staatsdienst was als bondsarts. Anderhalf jaar voor de Olympische spelen werd hem de taak opgedragen al leen de nationale ploeg on der zijn medische hoede te nemen. Garlichi ging even eens nauwgezet te werk, ontwierp een conditieschema waaraan alle spelers In de eerste en tweede divisie zich moesten houden, en dat gebeurde ook zonder een enkele uitzondering, en riep alle Poolse voetballers uit die twee divisies eens per jaar op voor een twee daagse proef waarbij vooral conditie en uithoudingsver- m>gen werden getest. ..Daarom", zegt dr. Garll chi, .verwondert het ons ook dat we in de tot nu toe gespeelde wedstrijden de indruk wekten in de laatste 20 minuten een dood punt te bereiken. De conditie van de spelers is optimaal. Met gewichttraining, atletiek om de sprintsnelheid te bevor deren en veel zwemmen om de borstkas te verruimen en het bovenlichaam te ont wikkelen, kweken we kracht, conditie en snelheid. Medisch bezien moeten onze voetballers twee wed strijden achter elkaar kun nen spelen, in het zelfde tempo en met de zelfde kracht". Eenstemmig zeggen Garli chi en Gorski: Polen heeft de fysiek sterkste ploeg in dit were ld toernooi, niet de technisch sterkste, maar dat trachten we te compen seren met inzet, temp» en conditie. Ons enige nadeel Ook West-Duitsland heeft zijn pers-"schandaal". Trainer Helmuth Schim wenste niet te spreken met de internationale pers. Journalisten van heinde en ver gekomen naar een persconferentie in Kaiserau liepen kwaad weg. Voor de Zweedse pers maakte Schön (zie foto) een uitzondering. kan zijn dat onze spelers het af en toe te lichtzinnig opnemen en dan kunnen si tuaties ontstaan als tegen Italië dat we in het begin omver speelden en tegen Zweden dat bijna door die strafschop een gelijk spel had behaald. Dat kan ons niet meer overkomen, we hebben erover gepraat. En praten betekent in een land als Polen zoveel als een be vel. Juist de conditie die de Polen in extra mate zeggen te bezitten baart de Joego slavische coach Miljan Mil- janie grote zorgen. Veelal laat hij de trainingen over aan drie of vier assistenten maar gisteren liep hij zelf, met zijn onafscheidelijke megafoon, druk over het Miljanic was geschrokken van de lusteloze indruk die zijn ploeg tegen West-Duits land had getoond. Volmon dig gaf hij toe: „Mijn spe lers waren moe. waren con ditioneel niet sterk genog". Ook Miljanic prefereert veel vrijheid voor de spe lers. maar het is de vraag of h j daarin niet te ver is gegaan. Bovendien betreurt hij het tegen West- Duitsland wijzigingen in zijn ploeg te hebben aange bracht en te laat te hebben gewisseld. Miljanic: .We willen, zolang we nog in dit toernooi aanwezig zijn, pro beren het totale voetbal te spelen". Wat verstaat hij daaron der? „Dat is het voetballen »oals Nederland het speelt: veel bewegen en dat negen tig minuten lang, tempo en kracht ontwikkelen. Het to tale voetbal vereist echter wel van de spelers 'n volle dige inzet zowel naar li chaam als naar geest, vol komen fit zijn, en zich ge heel in dienst stellen van het elftal. Een briljant voorbeeld daarvan is dus Cruyff. een wonderbaarlijke voetballer. Maar hij speelt niet voor zichzelf, niet voor zijn eigen ik. hij stelt zich in dienst van het elftal. Dat willen wj ook proberen, want het gaat tenslotte om de derde plaats in dit toer nooi. Op de finale hebben we geen uitzicht meer". Van onze verslaggevers LONDEN. Tom Okker behoort tot het handjevol gelukkiggn, dat de laatste drie dagen de hard- - nekkige regen in Wimbledon te snel is af geweest. In twee etap pes werkte Nederlands enige professional zich naar de derde i ronde. Het gevecht dat hij daar voor moest leveren, gold meer ,de regen dan zijn tegenstander, Szabolcs Baranyi. 'Haastje-repje snelde Okker, die 'een paar uur eerder alleen even 'zijn racket had mogen uitpakken om weer te moeten terugkeren «naar de kleedkamer, over de •baan. Hij liet wat aces los. spon 'nog wat meer topspin in zija fo- rehand en gunde de Hongaar, idie bij zoveel magisch kunnen ongelovig het hoofd schudde, en kele games. Na 35 minuten, toen hij op het punt stond een memorabel re cord te vestigen voor de kortste driesetter van de laatste jaren, verloor hij, terwijl de druppels begonnen te vallen even de con centratie. Het stond toen 6-2, 6-2, 5-2. Baranyi had kennelijk toch meer in zijn mars, dan eerder was gebleken. Terwijl de regeo neergutste behield hij ook nog zijn eigen service-game: 5-4. Een half uur later, toen het le gertje terreinknechten na een gedwongen pauze het zei'l weer had weggerold, trad Okker nog precies vijftig seconden op. Gelukkig dat het niet langer duurde, aldus Okker. „De baan was behoorlijk glad geworden. Voor je het weet heb je op zo'n baan een been gebroken'.-. Toetssteen Er zullen betere spelers aan te pas moeten komen om uit te maken, wat Okker in deze vorm werkelijk kan. De echte Cliff Drysdaïe, zijn volgende tegen stander, kan een toetssteen zijn. De echte hardhitters komt Ok ker voorlopig niet tegen. New- combe, Smi.h en Ashe in ieder geval niet voor de finale. Het had gisteren zelfs een haartje gescheeld, of de enig overgeble ven man van de harde klap Jimmy Connors, die voor de hal ve finale tegen de winnaar van Nastase/Okker is geprogram meerd, zou zijn uitgeschakeld. Phi Dent, de eeuwige belofte van Australië, voerde de Ameri kaanse nummer drie van het schema langs de volle vijf sets. Connors eiste tenslotte die vijfde set op met 10-8. Koch(Bra) 6-2 6-4 4-6 6-2 Connor» (VS.) - Dent (Austr) 5-7 6-3 3-3 10-8 Crealy(Ausir) - Hewitt (Z-Afr) 2-6 <W 6-4 6-4 Roche i Austr - Alexander*Austr) 8-6 6-4 4-6 8-9 6-3 Van Dllten(VS) - ElschenbrolchtW-' 7-5 6-4 El ShafeK Egypte) Fass !r(W-Dld) 7-5 8-6 6-4. Damesenkelspel, tweede ronde; Ro semary Casals (VS) - Pamela' Tee- guarden(VS) 6-2 9-8 Evonne Gooi- agorvg(Austr.) - Ingrld Kloess(W- Did) 6-2 6-4 Francolse Dürr(Fr.) M. Slmloneacu(Roem) 6-2 6-0.-. (Van o s verslaggever) SAINT POL DE LEON Aan de wens van Eddy Merckx om de gele trui in de 61ste Tour de France van de eerste tot en met de luutste dag te dragen, kan sinds gisteren al niet meer worden voldaan. Het zal ploegleider Albani overigens een zorg zijn, want de leiderstrui bleef ln bezit van zijn ploeg. JOSEPH BRUYERE Meesterknecht Jos Bruyère name lijk veroverde in de 144 kilome ter lange rit van Brest naar Saint Pol de Leon het leiders tricot door beslag te leggen op de tweede plaats. Hij moest aan UITSLAGEN TOUR DE FRANCE De uitslag van de eerste etappe !s: t. Gualazzini (Ita. Crlblorl) 3 25 30 met bonificatie 3.25.10. 2. druyère (Belg, Albani) 3.25.31 met bonificatie 3 25.16. 3. Van Sprlngel (Belg, v. Vaerenbergh) 3 25.34 met bonificatie 3,25.24. 4. Gerben Karstens (Ned. De Muer) 3 25.52 5 Van Looy (Belg, Schotte) 3.25 52. 6 Merckx (Belg. Albank). 7 Sereu (Belg. Chrl- blorl). 8. Plet van Katwijk (Ned. Llebregts). 9. Hobnn Eng, Caput). 10. Cees Priem (Ned. Llebregts), 14 Mollnerls (fra, De Muer) 3.25.52. 12. Henk Poppe (Ned., Llebregts). 13. Baert (Belg, v. Vaerenbergh). 14, beman (Belg. v. Vaerenbergh) 15. Esclassan (Fra. Plaud). 27. Albert Hulzenbosch (Ncd. Llebregts) 40. Wil de Vlam (Ned., Llebregts). 41. Allan (Aus.. Lieb-egts). 55. Alnlmo (Ita. Llebregts). 59. Gerard Vlanen (Ncd. Caput). 79. Henk Prinsen Ned. Llebregts). 80 Fcdor den Her tog (Ned. Llebregts). 106. Kees Bal (Ned., Caput). 5. Gerrle Kerne- De Belg De Brauv (Belg, Albani) op 16 Sprlngel (Belg. Van op 26 sec. 4. Mantan 64. Gerard Vlanen (Ned, Cnput) op 1.14. 67. Wil de Vlam (Ncd. Lle bregts) op 1.15. 82. Henk Poppe (Ned, Llebregts) op 1.19. 83. Albert Hulzenbosch (Ned., Llebregts) op 1.19. 83. Albert Hulzcnbosch. (Ncd, Llcbrefts) op 1.19. 84. Allan (Aus, Llebregts) op 1.19. 94. Henk Prins- sen (Ned, Llebregts) op 1.23. 104. lalmo (It, llebregts) op 1.23. 104. de finish van deze eerste etappe de eer aan de Italiaan Gualazzl- ni laten, die een lengte voor sprong had. De derde plaats was voor Herman van Springel die samen met Gualiazzlnl 20 kilometer voor de eindstreep aan de haal ging. Van Springel, die in de algemene rangschik- kxig slechts 24 seconden op Merckx achterstond, ambieerde natuurlijk ook hel geel. Hij kreeg echter Bruyère als bewa ker mee. Van Springel en ook Gualazzini bleven in het trio het tempo aangeven zonder dat Bruyère kopwerk deed. Ook le Italiaan voelde na enkele kilo meters weinig meer voor kop werk waardoor Van Springel het in feite alleen moest op knappen. Bij de eindspurt was hij te moe om zich In het twee gevecht tussen Gualazzini en Bruyère te mengen en eindige tenslotte op de derde plaats met vier seconden achterstand op de winnaar. Van Springel die zelf geel had willen hebben had nu Bruyère naur de leiderstrui gereden, want de meesterknecht van Mcrkx stond op 12 seconden van zijn baas, met de 15 seconden bonificatie die hij voor zijn 2e plaats kreeg was dat voldoende om de leiding voorlopig over te nemen. Merckx en zijn gevolg hadden er voor gezorgd dat het tempo vanaf het begin erg hoog lug. Slachtoffer hiervan werd Cees Bal die in de beginfase viermaal van fiets moest verwisselen, maar desondanks nog gelijk met het peloton binnenkwam. Gerben Karsens, evenals Bal In Franse dienst rijdend (hij heeft nu Augustinho als kopman ge kregen omdat zijn Franse baas Luis Ocana heeft ontslagen) bleef ook Merckx voor zij 'het dit- inual in de eindsprint. Karstens won de sprint van het peloton en vergaarde weer enkele pun ten voor de groene trui, in welk klassement hij op de derde plaats stn»t De ploeg vnn Frlsol heeft In deze etappe van voren gereden. In de achtervolgende groep Merckx, waarvan Karstens dus de sprint won, werd Piet van Katwijk achtste, Cees Priem tiende en Henk Poppe twaalfde. In dezelfde tijd kwam ook Fedor den Hertog (als 80ste) binnen, die halverwege de etappe nog had geprobeerd om weg te ko men. Maar Den Hertoe Is, hoe wel hij als prof noR geen klin kende successen heeft geboekt, een grote naam die angst Inboe zemt. Merckx stuurde onmiddel lijk Bruyère achter Den Hertog nan en ook Gerben Karstens kwam hem gezelschap houden. Dat was voor de man van Fri- sol alleen teveel van het goede en hip liet zich - nu een poosje 150 voorsprong te hebben gehud in het peloton terugzakken. Van dit drietal speelden Bruyère en Karstens in de eindfase nog een zeer opvallende rol. op 53. Caput) op 54. Llebregts) op Gerrle Knet M. 18. Cees Priem (Ned. I 32. Cees Bal (Ncd. Schakers op vierde plaats N'CE - Door met 2-2 gelijk te spe len tegen West-Duitdland heeft Nederland zich gisteren met Bulgarije op een gedeelde vierde plaats van de schaak olympiade genesteld. Op de eerste plaats is Rus land geëindigd. Weliswaar is het toernooi nog niet algelopen, maar door de winst van 3 op de Philippijnen is het punten, totaal van 43'/2 voor de concur rentie onbere kbaar geworden. NICE De Amerikaan Bobby Fischer heeft gisteravond in een tele- gram aan het In Nice aanwezige bestuur van de wereldschaakbond laten weten dat hij afstand doet van zijn wereldtitel. Fischer geeft als reden op dat hij het niet eens is met een recente beslissing van de FIDE, waarin de gang van zaken omtrent de tweekamp om het wereidkamp.oenschap, üie volgend jaar gehouden ten worden gehouden, wordt geregeld. Tijdens het FIDE-congres besloot men woensdag In Nice- dat de tweekamp om het wereldkampioenschap, die volgend jaar gehuder zou moeten worden tussen Fischer en de winnaar van de tweekamp Kortsnoi-Karpov, maximaal 36 partijen zal tellen. Als een spelei voordien tien partijen heeft gewonnen is h.j winnaar. F.scher, w:lde met name dat de tweekamp naet aan een maximum geboden zou zijn. 1. Oost Duitsland - Nederland 2. Argentinië - Brazilië 3. Nederland - Brazilië 4. Argntinië - Oost Duitsland 5. West Duitsland - Zweden 6. Polen - Joego-Slavië 7. Zweden - Joego-Slavië 8. Polen - West-Duitsland 9. no. 2 groep a. - no. 2 groep b. 10. no. 1 groep a. - no 1 groep b. 11. Oesters - FC ZUrich 12. Austria Wien - Slavia Praag 13. Bohemians - Standard Luik. De wedstrijden komen vjdt op totoformulier nummer 52.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 11