Allerlei(ds) Recordaantal leegstaande woningen in stad Leiden Meer speelgelegenheid in Staal wijk JkiJiit Actie van bewoners wordt eindelijk beloond Leidse glippers - Aanleg afvoer- leiding Heineken vordert moeizaam Slingerland stootte nog nooit zijn hoofd J DONDERDAG 6 JUNI 1974 LEIDSE COURANT PAGINA 3 Leiden aktueel Leiden Op 1 april van dit jaar stonden er in Leiden 1.146 wo ningen leeg. Dat zijn er twee maal zoveel als op 1 april 1968 het gevaj was. Vooral het aan tal nieuwe woningen dat nog nooit is bewoond, heeft sinds 1 april van het vorig jaar een sterke stijging ondergaan. Dat houdt verband met het gereed komen van nieuwbouwwoningen, in het bijzonder in de Meren- wijk. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het bureau Statistiek van de gemeente Lei den. .Van de in totaal 513 nog nooit be woonde woningen die Leiden op 1 april telde, stonden or 393 kor ter dan vier maanden leeg. 82 stonden al tien maanden of lan- ger leeg. Onder deze 513 woningen bevon- de Boerhavelaan (74). Parama den zich 12 ééngezinswoningen ribohof (4), Cruquiuslaan (5), van de woningbouwvereniging Jan Luykenlaan (78), Apollolaan ,,Ons Doel". De overige waren (3) en in de Merenwijk (337). alle flats. Ze zijn gelegen aan Voor wat betreft de woningen die al bewoond zijn geweest blijkt dat de leegstand vooral sinds 1972 sterk is toegenomen. Ook hier staat het merendeel korter dan een half jaar leeg. De leeg- HS'ÜL' stand van huizen wegens „onge schiktheid voor bewoning" geeft een dalende tendens te zien. Dat komt ondermeer door de af braak van woningen in de loop der jaren, vooral in het gebied Herengracht/Zijlsingel. In 1968 werden in totaal 23 woningen gesloopt, in 1969: 68, in 1970: 21, in 1971: 46, in 1972: 26 en in 1973: 4 woningen. Het bureau statistiek van de ge meente Leiden concludeert uit de toegenomen leegstand, en dan vooral de stijging van het aantal leegstaande woningen die al eerder bewoond zijn geweest, dat de woningmarkt zich de laatste jaren heeft verruimd. Uit een verfelijking die men heeft gemaakt met andere ge meenten in ons land blijkt dat de leegstand in de meeste ste den in 1973 nog iets groter was dan in Leiden. Alleen Amster dam en Haarlem scoorden een lagere relatieve leegstand. J.:-. Wi HBBi LEIDEN De aanleg van de af- voerleiding van het brouwerij complex Heineken in de Barre- polder naar de zuiveringsinstal latie aan de Leidse Voorschoter- weg vordert moeizaam. Het mil joenenproject, dat onder super visie van het Ingenieursbureau Dwars-Hedereik en Verhey wordt gerealiseerd door diverse aannemingsbedrijven is nu ge vorderd tot de Vrouwenweg in Zoeterwoude. Deze hindernis zal de komende maanden in combi natie met de Vrouwenvaart worden genomen. LEIDEN De strijd die de bewoners van de Staalwijk in samenwer king met het Milieu Actie Centrum Nederland tegen de Leidse ge meente hebben gevoerd, lijkt zijn einde te naderen: en wordt einde lijk gewerkt aan veilige speelruimte voor de jeugd. Ml Drie jaar geleden startte het wijk comité met het schrijven van brieven aan de gemeenteraad De Stadhouderslaan, de straat in de Leidse buurt Staalwijk die zodanig wordt gereconstrueerd dal de jeugd er eerdaags veilig kan spelen. Vanaf vandaag is de Vrouwenweg afgesloten, alleen het langzame verkeer kan via een korte om leiding passeren. De buslijn Zoetermeer - Leiden gaat nu via de Europaweg. De ongemakken zullen nog wel enige tijd voort duren, omdat er voor deze ver- keersingrepen vergunning is aangevraagd tot 15 oktober Dan hoopt men ook de Europa- weg gepasseerd te zijn, waarna het werk er voor de Halfwegso Firma Baars opzit. Ipmiddels is ook het deel van het traject van de" Europaweg naar de Voorschoterweg aanbesteed. Dit zal worden 'uitgevoerd door de N.V. Visser en Smit uit Papen- drecht. Schouls N.V. te Leiden heeft het gedeelte onder handen vanaf Heineken tot aan de Meerburg. De passage van deze vaart en de daarnaast gelegen Rijksweg 4 is een niet geringe opgave, die veel tijd vergt. Bij de aanleg van de rijksweg 4 in de vijftiger jaren heeft men ook met enorme problemen te kam pen gehad in de slappe grond tussen de Spoorlijn en de Vrou wenweg. Uitvoerder Bouwes die daar nu met zijn mensen bezig is weet daar inmiddels alles van. Problemen die zich toespit sen rond de diepteligging van 3.80 m. waarvoor werd gekozen i.v.m. de toekomstige recreatie bestemming die de gemeente Leiden aan dit gebied wil ge ven. Dat maakte het noodzake lijk dat er over de gehele lengte damwand moest worden gesla gen, waarna de leiding onder heid moest worden. In de sleuf gaan tegelijkertijd twee trans portleidingen om het duinwater naar Heineken te voeren. De brouwerij kan met het harde water van ,,De Rijnstreek" uit Boskoop hier de zo gewenste hoogwaardige kwaliteit bereiken. De bouwput aan de Vrouwenweg Deze pogingen liepen op niets uit. Wethouder Den Haan be loofde veel verbetering van de gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse, maar in de praktijk bleven maatregelen uit. In maart schakelde het wijkco- mité de afdeling Leiden van het Milieu Actie Centrum Nederland in. Tezamen met deze actie groep toog men naar het stad huis waar men met vertegen woordigers van gemeentewer ken een gesprek had. Ook dit gesprek bracht niet het gewens te resultaat. De bewoners ga ven de moed echter niet op en gingen afgelopen woensdag op nieuw op bezoek bij wethouder Den Haan. De wethouder beloof de dit keer maatregelen op kor te termijn. Op vrijdag 14 juni nu. wordt er door het wijkcomité een openba re vergadering gehouden in de school aan de Stadhouderslaan. Een vertegenwoordiger van de Leidse gemeentewerken zal hier een constructie-plan toelichten, l dat betrekking heeft op de Stad- houderslaan, de Magdalena Moonstraat, de Leuvenstraat en J de Van Duivenbodestraat. j Als alle plannen werkelijkheid worden, zal men in de Staalwijk I kunnen beschikken over speel- weides, een speeltuin en een peuterspeelplaats, kortom over I een wijk waar het voor kinde- ren goed toeven is. fADVERTENTIE Deze week Kijk in de etalage van Foto Van der Horst Doezastraat 22-24 Fotiek: Vijf Meiplein 9 Studio: Diamantplein 5 j trendsveen, 5 Juni, Bloemen 17 - 41, Rozen Garnette, Carol, Esther Ofarlm 14 - 22. Carina, Zorl- na. Marimba, Prominent, Mlnlgold 11 - 18, Belinda, Super Star, Ever- gold. Motrea 17 - 27. Mercedes 26 32, llona 36 - 52, Lamlnuette 36 46. Sonla 28 - 42, Lelies 38 - 48. Pioen rozen 33 41,Alstroemerlal7-35, Allium 11 - 21, Violieren 19 - 34 p. st. Trosanjers 2,05 - 3,80, Chrysan- ten-Jaarrond 1,90 - 2,70, Colvllleis 1,50 - 2,55, Freesla's 1,00 - 2,65. Iris sen 80 -2,70,Brodea 1,00 - 1,75, P rethrum 1,10 1,40, Margrieten 95 1,00, Esther Read 50 - 1,25, Brul sanjers 39 - 1,00, Duizendschoon 1, - 1,80, Lathyrus 50 - 90. Statlce 1.1 Liatrls 2.55, Korenbloemen 95 - 1.10. Campanula 95 - 1.55 per bos. Katwijk, 5 Juni, Groente. Aaspeen p. kist. oude oogst. A 1 14 00, - 18 20. All 3.70 - 14.40, B I 3.90 15.90, B II 3 80. Nieuwe oogst: A II 27.70 - 32.60. BLOEMKOLEN: 6 I 1.22. 6 II 29 - 91, 8 II 39 - 62. andlj vie 4S - 50. BOSKROTEN 28 - 45. BOSPEEN I 1.13 1.18. BOSPEEN II 75 -1.22. BOSUIEN 34 - prln- cessebonen ?.a— - 4.90. SELDERIE 26. sla 8 - 17. snijbonen 79 Radijs 17 - 21. Splni Spitskool 31 - 55, Aanvoer waspeen oud 35.000 kg., nieuw 6500 kg.. 9500 bossen peen. 29 - Leiden „Dat sturen en gidsen tegelijk is zo vermoeiend. Je moet er echt je hoofd bij houden. En goed opletten dat nie mand zijn kop stoot, natuurlijk, want de bruggen zijn ver schrikkelijk lang. Je zal er niet gauw een zware hersenschud ding aan over houden, maar ook een bult is toch nooit leuk". Kapitein Jac. M. Slingerland zelf heeft zijn hoofd er altijd nog bij kunnen houden. Zes tot zeven keer per dag voert hij zijn klanten momenteel over de Leidse singels en grachten. De Nederlanders vertelt hij er een verhaal bij. De buitenlanders niet. Dat wordt te vermoeiend. „Ik ben wel eens in Amsterdam meegeweest, om te horen hoe ze het daar doen. Maar daar is het een ratelpartij van jewelste. Frans, Duits, En gels en soms babbelen ze er nog Spaan* en Italiaans doorheen ook. Dat is voor een toerist helemaal niet leuk, al dat gekwaak aan je hoofd. Daarom heb ik expli- catiebrieven. Daar staan nummers in en achter elk nummer een verklaring in de buitenlandse taal. Als ik dan langs een bepaald ob ject kom, roep ik gewoon dat nummer af. Number three, number four en dan weten ze dat daar Rembrandts va der heeft gewoond, of dat daar de Waag is. De toeris- ten zijn er wit groots mee Deze vondst ten spijt heeft ka pitein Slingerland dikwijls genoeg het gevoel dut zijn tong een lap leer is. „Vaak liggen de objecten heel dicht bij elkaar, Duarom moet jo je zinnen steeds opdezelfdo manier opbouwen, nnders kom je in de war. En dut staat zo ondeskundig, hè, als een gids zich vergist. Jo moet gewoon steeds hetzelf de zeggen. Dat kan gelukkig, want zo verschrikkelijk veel verandert er niet aan die oude gebouwen. „Maar het blijft een exclusief bedrijf. Neem nou dat uni form dat we aan hebbpn Dat hoort erbij, natuur lijk. Als je in het rondvaart- bedrijf zit moet je correct gekleed gaan. Dat vinden do mensen prettig. Maar vroe ger toen de groetplicht nog bestond en ik liep met m'n pakkie over straot, dan over kwam het me herhaaldelijk dat dienstplichtige soldaten voor me salueerden. Duchten ze dat ik de een of andere hoge van de marine was. „Ha, die jongens", riep ik dan. En zij. helemaal ver baasd: „Barst. Sterf". Nee, het is een exclusief bedrijf. Lastig, maar wel exclusief." Avantiiiieisje Vriesekoop mogelijk naar Europese titelstrijd tafeltennis HAZERSWOUDE Avanti- meisje Bettine Vriesekoop heeft zich in de interlandta- feltenniswedstrijd Luxem burg-Nederland voor kadet- ten (pupillen en aspiranten) keurig geweerd. De Hazers- woudse had een groot aan deel in de 6-3 zege voor de vaderlandse formatie, gezien de drie enkelspelen, die ze voor haar rekening nam. In het persoonlijke klassement bezette Bettine de derde plaats. Na deze voortreffelij ke prestatie is het niet uitge sloten dat ze een uitnodiging krijgt om eind juli mee te doen aan de Europese kam pioenschappen in het West- duitse Göppingen. Ook Theo Louwers is hiervoor niet kansloos, want in Luxemburg werd deze Avan- tijunior zesde in een meer kamp: van de spelers uit ons land was hij, gezien de gele verde prestaties, de derde man. Piet de Groot, Avanti's derde speler op dit toernooi, deed tenslotte bij de kadetten van zich spreken. onder redactie van Ton van Brussel, tel. 01710-22244 tst. 17 Opgelost Met de arrestatie van drie jonge' lui heeft de Leidse politie een groot aantal in mei gepleegde inbraken kunnen oplossen. Dc jeugdige inbrekers zijn een 17- jarige scholier uit Leiden, een 18-jarige monteur uit Leiden en een 17-jarige scholier uit Voor schoten. De laatste heeft zich gisteren vrijwillig gemeld. De jongelui maakten vooral siga retten, drank en geluidsinstalla ties buit. Tot nu toe hebben zij inbraken bekend in drie kanti nes in Leiden, een bedrijf in Valkenburg, in twee clubhuizen in Leiden Zuid-west cn Leider dorp. Uit een restaurant in Voorschoten stalen zij behalve een stereo-installatie f 400,— en uit een lyceum in Leiden roof- den zij 120,-. Een grossiersbe- drijf in Voorschoten vermiste bromfietsonderdelen na een be zoek van de jeugdige inbrekers. Lourdes Van 20 september tot 28 septem ber zal de N.K.V. vrouwenbewe ging, afdeling Leiden, een bede vaart naar Lourdes organiseren, waarvoor ook niet-leden kunnen inschrijven. De kosten van deze reis bedragen per persoon f 450,- Men kan zich tot 8 au gustus ondermeer inschrijven bij de dames v. Leeuwen (Lan ge Brug 79) en Hoeks (Valerius- straat 248). Jeugddorp Opening v r De kermisklanten zijn weer uit Leiden vertrokken. In de hoop dat ze op een ander stekkie meer geluk zullen hebben want op het par keerterrein aan de Ir. Driessenstraat was het maar een slappe boel (zie foto). De middagen gaven nog wel wat te doen, maar 's avonds leek de kermis wel één groot spookhuis. Het weer was eigenlijk te mooi voor de kermis-exploitanten. Hun voorkeur gaat meer uit naar een flinke plensbui in de morgenuren en de rest van de dag goed bewolkt. Ieder jaar worden er gedurende de zomervakantie diverse acti viteiten georganiseerd voor de schoolgaande jeugd in het jeugddorp „Zuid-West". De or ganisatie van deze activiteiten, die in handen is van de Leidse buurt- en clubhuizen, ziet zich dit jaar voor een aantal proble men geplaatst. De uitvoering van deze activiteiten is name lijk voor een groot gedeelte in handen van vrijwilligers en deze zijn niet altijd even ge makkelijk te vinden. Ook de fi nanciën zijn moeilijk rond te krijgen. Om de schoolgaande jeugd toch een plezierige vakan tie et geven, doet de stichting Leidse Jeugd Aktie een beroep op de Leidse bedrijven. Men denkt hierbij aan giften in de vorm van kinderprijsjes en ma terialen die voor de aankleding van het dorp van belang kunnen zijn. ledereen die. op welke wij ze dan ook, medewerking kan verlenen, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met hel se cretariaat van de raad voor Jeugd-Buurt en clubhuiswerk, Noordeinde 2a, telefoon 30249. Leidse agenda Blnnenvontkracht 33: Vorgnderlng i viTsltelUrmid: aanvang: 19.30 uur K&O: Uagexrursle „lint gaal m Den lJiiM-h t<«"vertrek 8.00 i Oude Vest IV Leids City Centrum: koopavond 2100 uur. t rIJiliiE Stadsgel In het inmiddels voor een groot gedeelte bewoonde Agnescom- plex aan de Pelikaanstraat, wordt vrijdagmiddag om vier uur het nieuwe kantoor van de Am robank geopend. Bij de ope ning zullen aanwezig zijn mevr. Vis, echtgenote van de burge meester, en wethouder Kret. Za terdag houdt dc beer Kikkert, de nieuwe bedrijfsleider van dit kantoor, een zgn. „open huis". Dan kan het Leidse publiek zich op de hoogte stellen van de mo gelijkheden die dit nieuwe be drijf hen te bieden heeft. Vanaf maandag hoopt men tenslotte „normaal" te kunnen draaien. Speciaal voor deze opening heeft men verschillende festiviteiten op touw gezet, waaronder een w?c.'- strifd voor kinderen ov't. motto: „Sport, sportief Aantreltkelijke prijzen ni'. <P het spel. Burgstee ijAntiekmarkt vu. 9 00 in Leidse bioscopen i ImoJI" IS Jr lijden /.ie studl.. Stationsweg 19, tel. 2123 ,.Dl irmlge rwuardv.-.hi.r" 18 Jr U 30. 19 00 en 21 17 uur en sort en /.o 14.00 <-n 16 00 uue Mv. vr/*n uur: „StcolynH V 18 Jr l'a. trnai 31. tel '3873 vnK'i" 14 Jr dag 14.00 el li. triV M. 2.-V414

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3