LEIDSCHENDAM NU AANGESLOTEN BIJ DE STREEKMUZIEKSCHOOL Parabool-antenne voor Leidschendam Verdeeldheid over afbraak oud pand in De Kaag randgemeenten Feest en afscheid op Adelbert- college bidse VERKIEZIHaSSIJEEHKOMST Juridische verwikkelingen rond duivenhok DINSDAG 21 MEI 1374 LEIDSE COURANT LEIDSCHENDAM - Ruim 200 I Leidschendamse kinderen zullen I voortaan gebruikmaken van de I faciliteiten van de Streekmu- ziekschool in Zoetermeer. Dit is een gevolg van de goedkeu ring gisteravond van de raad tot toetreding tot de gemeen schappelijke regeling Streekrwu- ziekschool Centrum-Zuidholland. Door de stichting van een stedelij ke muziekschool in den Haag, echter niet voor kinderen uit de agglomeratie, kwam dit onder wijs vorig jaar in de lucht te hangen. Den Haag deed welis waar de toezegging de kinderen nog twee jaar te willen lesgeven maar het Leidschendamse ge meentebestuur heeft er de voor keur aan gegeven eerder een definitieve oplossing te zoeken. Om over de overgang naar Zoe termeer de wensen van de ou ders te weten is voor hen, aanwezigheid van de directeur van de Streekmuziekschool, een informatieve bijeenkmst be legd. Daarbij is door de direc teur toegezegd dat hij met een van zijn adjunct-directeuren en met de in Leidschendam wer kende leerkrachten zo spoedig mogelijk kontakt zal opnemen om de inpassing in de nieuwe school zo soepel mogelijk te doen verlopen. Van de tweehonderd en drie leer lingen zijn er 26 uit Stompwijk. Deze Iaatsten waren al bij de streekmuziekschool in Zoeter meer aangesloten. Uit de erva ring hiermee heeft het gemeen tebestuur het volste vertrouwen dat de inpassing van de andere kinderen goed zal verlopen. De kosten zijn door betere salarië ring en door de algemene stij ging de laatste zes jaren opge!< pen van 6000 tot 40.000 gulden per jaar. Burgemeester en wet houders hebben gezegd dat aan een verdere stijging moeilijk zal zijn te ontkomen. WASSENAAR Het S. Adelbert college gaat vier dagen lang feest vieren en afscheid nemen. Feest vieren omdat het college 20 jaar bestaat en de L.V.A (leerlingenvereniging) aan hel derde lustrum toe is, terwijl ei afscheid genomen gaat worden van rector dr. J. J. p. Boeze- man, die de pensioengerechtig de leeftijd gaat bereiken. Er is een uitgebreid programma opge steld, dat van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni leer lingen, oud-leerlingen en ouders druk bezig zal houden. Op woensdag 29 mei 's morgens half 10 is er de ..Openingshap pening" bij de vlaggemast op het schoolplein, gevolgd doo' een kolderieke optocht naar het Burchtplein, waar wedstrijden in het ringsteken zullen worden gehouden. Om half 2 is er een open luchtmaaltijd op schoolplein en daarna volgen 's midags en 's avonds twee voor stellingen van de „Boeze-man- show". Donderdag 30 mei staat in het teken van de „Boezie- foetsie-fair". Het is traditie od het S. Adelbertcollege dat tijd tot tijd een fancyfair geor ganiseerd wordt ten bate van een goed doel. Dit jaar is dat doel: de zusters Augustinessen van St. Monica. De Fancy Fair kreeg deze keer, vanwege het heengaan van de rector, een bijzondere naam. Er zal de ge hele dag gefeest zijn in het col lege met allerlei attracties, die uiteraard geld gaan kosten. 's Avonds is er in het college een ouderontvangst, terwijl nog maals de Boeze-Man-show zal worden opgevoerd. Vrijdagmor gen is de Adelbertgemeenschap verenigd in de St. JozefkerK voor een openbare afscheidsles van rector Boezeman en een kwis tussen leraren en leerlin gen. 's Middags wordt in de aula een „kort gedinggevoerd voor de leerlingen van de hoog ste klassen over een serieus on derwerp „De Mammoetwet heeft een wezenlijke vernieu wing gebracht in het voortgezet onderwijs, ja, of nee". 's Avonds nemen in de aula oud leerlingen afscheid van de rec tor. Zaterdagmorgen is er in de Jozefkerk een plchtige eucharis tieviering en 's middags wordt in de aula de officiële afscheids bijeenkomst gehouden voor ge nodigden, gevolgd door een re ceptie van 16 tot 17.30 uur. Za terdagavond tenslotte is er een slotfeest in Minerva in Leiden. BEZOEKT morgenavond, woensdag 22 mei, om 20.00 uur de openbare in het ANTONIUS CLUBHUIS - Lange Mare 43. Debat over vier jaar stadsbestuur tussen de CDA-wethouders HAM en KRET en de P.v.d.A.-raadsleden COK KERLING-SIMONS en ARIE VERBOOM. Alarmering polit ie WASSENAAR Bij alarme ring van het politiepersoneel bij plotseling optredende ca lamiteiten, wordt in Wasse naar nog steeds het zgn. sneeuwbalsysteem toegepast. Om daarin verbetering te brengen is overwogen bij de politiemannen thuis een alarm- en oproepontvanger te plaatsen. De omstandig heid doet zich echter voor, dat er nu al negen en in de toekomst nog meer politie functionarissen buiten Was senaar wonen. De beste op lossing lijkt nu een gewone telefoonaansluiting. Er zijn 37 personeelsleden die niet over een diensttelefoonaan- sluiting beschikken, 16 van hen heeft wel een privé-aan- sluiting. B. en w. hebben de raad nu voorgesteld de 21 overige personeelsleden een dienstaansluiting te geven voor rekening van de ge meente en voortaan alle abonnementen van telefoon aansluitingen te vergoeden. De jaarlijkse lasten daarvan worden geraamd op 12.527,60. Wassenaar De rechtskundige commissie van de gemeente Wasse naar heeft zich onlangs beziggehouden met een beroepschrift van de woningbouwvereniging- St. Willibrordus aan de raad met het verzoek te bevorderen dat alsnog een bouwvergunning wordt verleend voor een duivenhok in de achtertuin van het pand Zonneveldweg 51. Burgemeester en wethouders hebben Indertijd op formele gronden geen bouwvergunning kunnen geven omdat het geldende uitbrei dingsplan dat niet toestond, maar wel de aanwezigheid van het hok „gedoogde". In 1973 ging de bewoonster van 'n belendend perceel be zwaren maken tegen de aanwezigheid van het hok omdat zij hinder ondervond van de duiven. Burgemeester en wethouders stelden zich op het standpunt dat duivenhokken op plaatsen waar zij eigenlijk niet mogen staan, niet meer gedoogd zullen worden als binnen een straal van 15 meter een of meer omwonenden gegronde bezwaren hebben. Dat was naar de mening van het college hier het geval en In augustus 1973 gelastten b. en w. dan ook de bewoners van de Zonneveldweg het hok binnen en maand te verwijderen. Daarna is de Woningbouwvereniging voor de bewoner als bemiddelaarster op getreden. Het college produceerde een zeer uitvoerige nota over deze kwestie, waarin het tot de conclusie kwam dat het beroep schrift dat de woningbouwvereniging namens de bewoners indiende ongegrond verklaard dient te worden. De nota kwam ter sprake in de rechtskundige commissie, die de conclusie van het college niet direct wenste te onderschrijven. ALKEMADE Bepaald niet eensluidend zijn de meningen van de raadscommissie ruimtelijke or dening, de vereniging Dorpsgemeenschap de Kaag, de raadscommissie van bijstand voor fi nanciën, binnen het college van b. en w. van Alkemade inzake verkoop, restauratie of af braak van het pand Julianalaan 2i te Kaag. De huidige bewoner, de heer Clomp, heeft verzocht het door hem bewoonde pand Julianalaan 2 te mogen kopen, terwijl het door de heer J. P. Zwetsloot bewoonde gedeelte Julianalaan 4 is ont ruimd. Door de gemeente is aan de heer Clomp vervangende woonruimte aangeboden, nl. Anemo- nenstraat 8. Door de commissie ruimtelijke ordening wordt geadviseerd de betreffende grond met opstallen te verkopen, eventueel onder voorwaarde dat de panden gerestaureerd dienen te worden. Met de opbrengst van deze verkoop zouden dan langs de oever van de Ringvaart enige de bevolking ten dienste komende voorzieningen kunnen worden getroffen en tevens zou een trapveldje voor de jeugd kunnen worden aangelegd. De vereniging Dorpsgemeenschap de Kaag brengt als haar uitgesproken mening naar voren „dat het doodzonde" zou zijn als dit mooie huisje af gebroken zou moeten worden en dat verfraaiing en verbetering van de woning toch meer voor de hand ligt. Voorts gaf deze dorps.-aad te kennen bewoning van dit pand door de heer Clomp graag gecontinueerd te zien. )e commissie van bijstand voor financiën tenslotte toont zich voorstander van afbraak met daarna op het vrijkomende terreein treffen van enige voorzieningen, In het college van B. en W. kan burgemeester Smulders zich verenigen met het standpunt van de commissie ruimtelijke orde ning, terwijl de beide wethouders meer overhel len naar het standpunt van bijstand voor financiën en na sloping dit terrein voorzien van beplanting en enig straatmeubilair waaronder zitbanken. De raad zal zich volgende week maandag over deze tegengestelde gevoels uitingen moeten uitspreken. De raad moet zich dan tevens uitspreken over de beschikbaar te stellen kredieter ad 23.710.- en 34.710 voor uitbreiding van de openbare basis school met het huren van een lokaa' m*t bijko mende kosten alsmede inrichting voer uitbreiding van de openbare kleuterschool. Rioleringsiverkzaamheden WASSENAAR Dezer dagen zal een begin gemaakt worden met rio leringswerkzaamheden in de volgende straten: Windlustweg, Koren laan, Kerkstraat (tussen Langstraat en Burchtlaan), Burchtplein (gedeelte), Burchtlaan (tusse.. Burchtplein en Kerkstraat), Grave- straat (gedeelte). Het ligt in het voornemen te beginnen op de hoek van het Burchtplein en de Hoflaan. De benowers van de aanliggen de percelen zullen tijdig worden gewaarschuwd. Herkeuring maten en geivichten WASSENAAR De herkeuring van maten en gewichten e.d. zal in Wassenaar plaats hebben op vrijdag 31 mei a.s. van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in het gebouw Schoolstraat 4. Aan de betrokkenen zullen door de dienst van het IJkwezen zoveel mogelijk oproepingen worden verzonden. Maar ook als geen cproeping wordt ontvangen blijft de verplichting tot herkeuring bestaan. Bijeenkomsten VVD WASSENAAR Op vrijdag 24 mei vanaf 20 uur organiseert de WD een politiek café voor jongeren in de Schaapskooi op Duinrell. Eveneens in de Schaapskooi wotJt op maandag 27 mei te 20.15 uur een grote verkiezingsbijeenkomst georganiseerd, bedoeld als een ontmoeting met de gemeenteraadskandidaten. Bejaardentocht WASSENAAR De jaarlijkse uitgaansdag voor bejaarden, aangebo den door de Carnavalsvereniging „De Deylknotsen" nadert. Op woensdag 5 juni zal een fijne autobustocht gemaakt worden. Aan meldingen uitsluitend voor Wassenaarse bejaarden moeten voor 25 mei a.s. binnen zijn bij de secr. van de Deylknotsen, Fagel- straat 18. telefoon (Alleen na 19 uur): 12610. A vondvierdaagse WASSENAAR Van maandag 27 tot en met donderdag 30 mei a.s. wordt in Wassenaar een avondvierdaagse gehouden. Op elk van deze avonden kan men bij de brandweerkazerne in de Pieter Twent- laan (dicht bij het raadhuis) tussen 18 en 19 uur starten voor een wandeltocht over 5, 10 of 15 km. Er kan ook door groepen, vereni gingen en scholen deelgenomen worden. De intocht van de deelne mers zal op de laatste avond op de Luifelbaan muzikaal worden op geluisterd. Voorschoten - Vijf Leldse studen ten hebben de boerderij aan de Leidseweg 229 gekraakt. De boerderij is ongeveer tien jaar geleden aangekocht door de ge meente Voorschoten in verband met de eventuele aanleg van Rijksweg 11, de veelomstreden verbinding van het Oosten naar het Westen. De boerderij heette tot die datum „Wie kan keeren de hand des Heeren" en werd bewoond door het gezin Van Vliet. De heer Van Vliet is over leden, de boerderij staat reeds anderhalf jaar leeg. Mevrouw Van Vliet mag „doorbeeren" totdat de boerderij gesloopt wordt, zoon Nico heeft nog steeds een bedrijf, maar mag voor de gemeente Voorschoten niet het huis bewonen; een en ander houdt verband met een eventuele nieuwe afkoop van pachtrecht e.d. Vorige week zondag kwamen rond half elf vijf studenten bij de boerderij. Zij haalden een plank weg voor het keukenraam, klommen naar binnen en in vijf minuten was alle huisraad bin nen. Misschien had niemand iets ontdekt indien de nieuwe bewoners geen stencil gemaakt hadden en de buurtbewoners uitgenodigd hadden ter kennis making. Op maandag kwam een wachtmeester van de rijkspoli tie een kijkje nemen, noteerde alles en bracht de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte van de onverwachte nieuwe Voorscho- tense burgers. Op dinsdag kwa men drie huisvrouwen en tien buurtkinderen op bezoek: ze brachten planten en bloemen mee en waren vol bewondering voor de grondige schoonmaak die de boerderij gekregen had. Vrijdagmiddag kwamen er twee ambtenaren van de gemeente Voorsohoten volgens de kra kers zonder kloppen binnen en deze waren de eerste niet vrien delijke en beleefde gasten". De ambtenaren sommeerden de krakers het pand maandagmor gen te verlaten. Dat was giste ren. Vandaag zitten de krakers er nog en Frans de Ruiter, hoofdbewoner en kostwinner: Paul de Boer. student pedago giek en Charles van Es. student wiskunde zijn bereid om de pers te woord te staan en uit hun ge sprek blijkt dat mevrouw Van Vliet de ..kraakstunt" helemaal niet erg vindt, .de buurt blij is dat de boerderij weer echt le ven heeft en de politie in Voor schoten zakelijk maar beleefd is. Op het gemeentehuis weet ge meente-secretaris Oosterbaan nog niet precies wat de gemeen te zal doen. De heer Oosterbaan denkt aan een civiel-gerechtelij- ke procedure, maar daar moet het College van b. en w. nog over beslissen. De boerderij is nog geheel gaaf met uitzondering van kleine dak lekkages. Voor de buurt mogen de krakers blijven, een lege boerderij trekt steeds verkeerd volk, daarom liever studenten, aldus een huisvrouw in de di- rekte omgeving. Activiteiten FVVH Wassenaar Op de voorjaarsvergadering van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, waarvan mevrouw L. J. H. Staab-Mees voorzitster is, is een overzicht gegeven van de in het af gelopen jaar ontwikkelde activiteiten. De Bejaardenbezoekcommls- sie bezoekt regelmatig een 25-tal bejaarden en onderhoudt nauw contact met de Algemene Burenhulp. De commissie „Welcome tot Wassenaar" werkt met 55 gastvrouwen, die buitenlandse vrouwen zo nodig met raad en daad bijstaan. Begin 1974 is de Burenhulp uit gebreid tot Kerkehout. Secretaresse van de FVVH is mevrouw A. F. Klunder-Ente. Violierenweg 34, tel. 13584. Visakten WASSENAAR Op het politiebureau aan de Hofcampweg (le etage, kamer 118) kunnen op werkdagen van 9 tot 12 uur (niet op zater dag) visakten worden afgehaald. De kosten van een grote visakte be dragen 33,-, van een kleine visakte 11,75 en van een visbewijs voor het vissen met een hengel 5.-. LEIDSCHENDAM De gemeenteraad wordt een extra-krediet van 30.000 gulder gevraagd voor de inrichting van de ge meentelijke centrale antenne-inrichting in Leidschendam-zuid. Bij het verlenen van het crediet van 200.000 gulden, dat in november werd verleend, werd van uit de raad gevraagd, in plaats van de conven tionele antenne voor ontvangst van de Duitse televisie programma's 1 parabool antenne aan te kopen. Burgemeester en wethouders hebben aan die wens gevolg gegeven en zeggen dal de antenne 25 duizend gulden kost, waar in 5000 gulden is begrepen voor het plaat sen van de antenne. Voor bouwkundige voorzieningen aan de flat waarop de an tenne wordt bevestigd is nog eens 500t gulden nodig. De parabool-antenne is niet alleen van be lang voor Leidschendam-zuid maar ook voor de overige woonwijken. Omdat de woonflats niet klaar zijn vóór de opleve ring van de eengezinshuizen zullen anten nes, ontvangruimte en het locaalcentrum niet tijdig kunnen worden geïnstalleerd Voorlopig zal daarom een voorziening worden opgesteld, waar door het slechts mogelijk is 2 (Nederlandse) tv-stations uit te zenden. Voor uitbreiding met enkele buitenlandse FM-zenders zullen bovendien voor 12.000 gulden kanaal-selectoren worden toege past. Door combinatie van werkzaamhe den is een besparing van 15.000 gulder verkregen waardoor de totale kosten 230.000 gulden zullen bedragen. Gerekend naar een percentage van 90 van aansluitbare woningen in Leidschendam zullen de kosten per woning per jaar 64,80 of 5,40 per maand, inclusief omzet belasting 6,25 gaan bedragen. Zo lang slecths 2 televisie-kanalen kun nen worden ontvangen willen B en W eer gereduceerd tarief van 3,—, exclusief omzetbelasting, berekenen. De koster van aansluiting bedragen 100 gulden plu 15 gulden per meter kabel. Deze kosten behoeven echter niet te worden betaalt als aansluiting wordt gevraagd binner drie maanden na de mogelijkheid var aansluiting die door het lichtbedrijf wordl meegedeeld. Het gemeentebestuur wil door deze laatste maatregel zoveel moge lijk abonnees krijgen. Bode Kruis Wassenaar telt nu ruim 2100 leden WASSENAAR Uit het jaarv slag over 1973 van de afdeli Wassenaar van het Rode Kr blijkt, dat de afdeling einde van het verslagjaar 2 leden telde. De gemiddelde drage van de leden steeg si 1971 van 8,70 tot 11,80. De colonne Rode Kruis-korps het vrij constante aantal let van 39, waarvan 35 dames ei heren. Ook in het verslagjaar men er niet in geslaagd arts te vinden die als kolom commandant zou willen opt den. De kolonne was op vi terreinen actief: in de arnbuh ce-dienst van de emeentelij geneeskundige- en gezondheden ai dienst, bij de drie boottocht van de Henri Dunant, standpost bij de Wassenaai Slag, bij sportevenemnten, merfeesten, bij het bevolkinj onderzoek op tbc enzovoorts. 1 leiding van het welfarewe was in handen van mevrou E. M. Bolhuis-Laout. Zij schikt over 35 vrijwilligste! die bij een 80-tal patient werkzaam waren. De totale v< koop van welfare-artikelen ste van 5200.- in 1972 tot ƒ7501 in het verslagjaar. De h Het Wassenaarse Jeugd Ro zijn Kruis korps telt 76 ingeschrev afle jongeren met het jeug-ehbo.i ploma. Het aantal donors de bloedtransfusiedienst ste tot 460. Secretaris van de afd dag ling is de heer L- P. M. Bolhuis, Deylerweg 145. HOORD ingebi breide reau bij di garag beid i de k( de oi notes meer Inspe eersti koms nike, NPS1 trade let ko gesm ring geme ne schil Noor prac beelc verv M. I kolU attri bure sleu Noord „Cri de e Nieuw gymlokaal voor Wassenaar WASSENAAR In decembi 1970 heeft de gemeenteraad sloten bij de Wethouder Hu bregtse school aan de Burmai laan een gymnastieklokaal bouwen. In verband met ander prioriteiten kon an dat beslu tot nog toe geen uitvoering wo: den gegeven. Omdat door opening van een nieuwe openbi re lagere school in de wijk watering de omstandigheden ge wijzigd zijn hebben burgemeei ter de kwestie van de gymzaa in het begin van dit jaar o? nieuw aan de orde gesteld een commissievergadering, daarna opnieuw aan de rail voorgelegd. De raad beslia dat zo spoedig mogelijk heft dertijd genomen besluit mw worden uitgevoerd. Nu is li raad voorgesteld het benodigi krediet van 783.000,- beschil baar te stellen. van I koon i ille Uitvoering Wassenaars kost 12 mille Wassenaar - Het zangkoor „We senaar VorAliter" overweegt het jaar 1976 een uitvoering geven van de Johannes Passio van J S Bach. Met die uitvw ring zal een bedrag 12.000.- gemoeid zijn, waarva 5000.- niet door inkomsten ge dekt zullen worden. In verban daarmede wordt door b. en aan de raad voorgesteld ht koor een gpmeenteliike garant: te verlenen van 3500.-. Dit <x derwerp komt nu reeds aan orde omdat met de voorbere ding van de uitvoering nu al be gonnen moet worden. CD A-bijeenkomst in Oegstgeest OEGSTGEEST- Het CDA- Oegsl geest houdt morgenavond gemeentecentrum aan de Lijt weg een verkiezingsbijeer komst, waar ook belangstellen den uit de regio welkom zijn. Als sprekers zullen optreden Prd Dr. B. Goudswaard, hooglerai aan de V.U. over „C.D.A., niet we klare wijn?' van Rooyen, staatssecretar van financiën over Gemeen» en financiële politiek" alsmedi Mevr. Ir. N.C. de Ruyter, archi tect en stedebouwkundige, ove „Gemeente en afrondingsplano logie". Voorts is er een discussie met ffr rum waarin naast de inleiden ook lijsttrekkers zullen plaaü nemen. Aanvang 20 uur. CD A-vergadering Leidschendam LEIDSCHENDAM- Op de CDA bijeenkomst morgen Kruisheuvelkerk a Burg.Roeringlaan zal het Twee de Kamerlid A.C.M.Weiiters, oud-voorzitter van de KABO, gespreksleider zijn, De heer Weijters vervangt he: Tweede Kamerlid Peynenburi die verhinderd is. Zoals eerder meegedeeld zullen it fractieleiders van KVP, ARP e CHU in de Tweede Kamer, dt heren Andriessen, Aantjes e: Kruisinga op deze verkiezings bijeenkomst, die om 20 uur bf- gint, het woord voeren. LEIDERDORP De brievenbus en de postzegelautomaat op de hoek Fred. Hendrik! aan/Wilhel- minastraat te Leiderdorp lij" verplaatst naar het winkelcen trum eveneens in de Fred. Hen driklaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 4