'NOG JAREN SPRAK VOORHOUT OVER DUBBELE MOORD' P1 Leidse koren leven toe naar 22 juni iJ-ERU/ Katholieke Leidse Harmonie- kapel in het zilver Amerikaans koor naar Noordwijk „Gezinsbelang" kampt met f35.000 huurschuld LEIDSE COURANT ZATERDAG 18 MEI De melkboeren van Voorhout rond 1930. Leen Langeveld en Jan War merdam (Leidsevaart) waren, met Piet Warmerdam, de melkboe ren. Langs de deur brachten ze melk die met de litermaat werd afgemeten en in de aangeboden pan of emmer werd gedeponeerd. Leen had een winkel, „De Sierkan" genaamd. Nu is daar de winkel van Henk Warmerdam, waar melk een van de vele artikelen Is. Zo ook met Jan Warmerdam. Ging de vader met de fiets de klanten af, zijn zoon Kees komt met een complete rijdende winkel langs. Ja, er is wel het een en ander veranderd. Ook Dorus v. d. Holst en Piet van Werkhoven waren melkboer en hun zonen bezitten nu een zelfde soort bedrijf. Krantedief veroordeeld Vastenavond is een feest van rooms-katholieken, dat veertig dagen vóór Pasen gevierd wordt. Die veertig dagen waren „vastendagen" en op de allerlaatste dag ervoor werd feest gevierd. Rond de eeuwwisseling was dit in Voorhout een feest waarnaar lang werd uitgekeken. Deze fraaie foto is van de familie v. d. Nouland-van Schie. Op de hoek van de Engelselaan staat deze groep klaar om te feesten. We zienNeel v. d. Nouland, Ka Bierman-v. d. Nouland, Chris en Jaan Bierman- v. d. Nouland, Kee de Groot-w. d. Nouland, Toon de Groot, Kee Wessel-van Werkhoven, Janus Wessel en Jans v. d. Nouland (getrouwd met Wi'llem van Jan van Winsen). Zittend: Dirk v. d. Nouland, Na v. d. Nouland-van Schie, Piet v. d. Nouland in het kistje), Sien Janson- v. d. Nouland, Marie van Schie-Zalm, Nard v. d. Nouland en Adriaan Smit. Vroeger waren er in de katholieke kerk veel godsdienstoefeningen, die met pracht en praal werden uitgevoerd. Met uitgebreide zangkoren en veel misdienaars. De kosters hadden eeuwenlang de taak de misdienaars op te leiden. Deze groep was opgeleid door de „oude" koster Kraakman. Wij menen te herkennen, vanaf boven links: kapelaan Switsar, Nico Koelewijn, Antoon v. d. Vlugt, Henk Kozijn, Kees v. Vlugt en W. van Kempen. Middelste rij: Martin Kraakman. Theo v. Leeuwen, Hugo v. d. Vlugt, Cornelis Zwetsloot, Jan Zwetsloot, Henk van Gent, onbekend, Bert van Leeuwen, onbekend, onbekend. Loek Allard en Gerrit en Nol Dijsselbloem. Onder: Martien Warmenhoven, Ben Zwetsloot, onbekend. A. Turenhout. Cees van Dam. Johan Zwetsloot, Piet van Dijk (2x), Piet van Dam, Cor van Wieringen en Martien v. d. Starre. VOORHOUT De Europese Bibliotheek te Zaltbommel heeft nu ook de historie var Voorhout in boekvorm op de markt gebracht. Het is een luchtig en compact werkje van de hand van Voorhouter Joop Warmenhoven. die bij de opzet van „Kent U ze nog... de Voor- houters" hoofdzakelijk de schijnwerpers richt op dit bollendorp in de periode 1880-1940. Deze grootvaders- en grootmoederstijd wordt door Warmenhoven op voortreffelijke wijze weergegeven mede ook dank zij de vele ge sprekken die hij voerde met oude plaatsgeno ten en het vele fotomateriaal dat hij links en rechts ter beschikking kreeg. De belevenissen van oude dorpsfiguren zoals Klaas Kuil, Jan Witteman, meester Kettenis, boswachter Niijboer en veldwachter David, staan er smeuiig in beschreven en alle oude plekjes en opzienbarende gebeurtenissen pas seren nogeens de revue. De dubbele moord in 1890, de gevreesde Spaan se griep aan het einde van de eerste wereld, oorlog, de belevenissen van Voorhouts eerste disc-jockey Dirk Diemei, de bezetting van de spoorwegovergang in 1903 door Nederlandse soldaten en ga zo maar door. En dat alles luchtig aangekleed met talrijke prenten van hoe het was. De Hoofdstraat rond de eeuwwisseling, het afgraven van de dui nen, de overbekende melkboeren Leen Lange veld en Jan Warmerdam, de gemeenteraad in de jaren dertig en natuurlijk de enkele jaren geleden gesloopte „Bonte Koe". Het elftal van Foreholte uit 1932 staat weer aan getreden compleet met lange kniebroeken, oma Van Kesteren staat weer voor haar „ko loniaalwinkel", het tamboerkorps St. Cecilie paradeert langs de boomrijke Jacoba Beierenweg en ziet men ook weer hoe het eT vroeger op het paardenweitje van Bert de Bakker aan toe ging tijdens de Voorhouts kermis. Herman van Amsterdam Noordwijkse brokkenmaker krijgt vier weken eel Den Haag/Noordwijk De Haag se rechtbank veroordeelde de 20-jarige H. W. R. beroeploze autobestuurder uit Noordwijk na een eis van vier weken gevan genisstraf en een jaar ontzeg ging rijbevoegdheid, tot vier we ken gevangenisstraf en l'/a jaar ontzegging rijbevoegdheid, we gens overtreding van de wegen verkeerswet. Met de door hem bestuurde auto, reed R. met grote snelheid in de Zeestraat eerst tegen een ij zeren hek. vervolgens tegen de voorgevel van een woning tegen een lantaarnpaal en een winkel ruit, waarbij een inzittende van de auto zwaar werd gewond. Er werd voor achttienduizend gul den schade aangericht. Vier weken cel na veroorzaken van dodelijk ongeluk Den Haag/Noordwijkerhout Na een eis van drie weken gevan genisstraf en een jaar ontzeg ging rijbevoegdheid, heeft de Haagse rechtbank de 37-jarige winkelier J.K. uit Diemen ver oordeeld tot vier weken gevan genisstraf en 1% jaar ontzeg ging rijbevoegdheid, wegens on der invloed van drank een auto besturen en overtreding ver- keerswet. Verdachte reeds op de Zilkerduin- weg in Noordwijkerhout met de door hem bestuurde auto door de bocht en kwam op de linker weghelft. Hierdoor kwam hij in botsing met een tegenligger, waarbij een vrouwelijk inzitten de van die auto werd gedood, de bestuurder en nog twee inzit tenden ernstig gewond. Geldboete voor veroorzaker zwaar ongeluk DEN HAAG/OEGSTGEEST Voor de Haagse rechtbank heeft zich te verantwoorden gehad de 49-jarige vertegenwoordiger D. G. S. uit Oegstgeest, die met de door hem bestuurde auto op on voorzichtige wijze de Rijnzicht- weg kruiste, waardoor een bromfietser tegen de auto reed. Deze viel en liep ernstige ver wondingen op. De Officier van justitie eiste we gens veroorzaken van lichame lijk letsel door schuld, vier we ken gevangenisstraf en een geldboete van 500. De rechtbank heeft verdachte van het eerstgenoemde vrijgespro ken en wegens de verkeersover treding veroordeeld tot 500 boete. Het eerste optreden naar buiten LEIDEN De katholieke Leidse Harmoniekapel vierf haar zil veren jubileum op 8 juni met een groots concert in de Stads gehoorzaal. Twee weken daar voor (25 mei) zal er in de zaal Maria-Gijzensteeg van drie tot vijf uur een receptie gehouden worden. Het concert ter gelegenheid van het tweede lustrum Na herhaaldelijke verzoken van de R.K. bevolking van Leiden naar een „eigen" harmonie, werd op 19 juni 1949 de R.K. Leidse Harmoniekapel opgericht. Meteen bij de aanvang al meld den zioh 35 leden. Er werd een actie-comité in het leven geroe pen, die de financiën voor in- Leiden. In de bakkerij van Van Tienen aan de Haarlemmer straat, werd het bruidspaar ont haald op een grandioze serena- strumenten en uniformen bijeen moest garen. Het eerste optreden naar buiten werd gehouden ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van de heer Van Tienen, die de harmonie financieel steunde. Langzaam maar zeker kreeg de Gekleed ais bakkersgezellen R.K. Harmonie meer bekend- Behalve terug kijken op succes- trok de R.K. Harmonie door heid ook op de concoursen. In volle jaren wil de Harmonie ook 1952 nam de harmonie voor het eerst deel aan het concours in Kwinfiheul- Hier werd de eerste prijs in de derde afdeling in de wacht gesleept. Daarna volg den er nog vele prijzen. vooruit zien. Zo wordt er a.s. september weer een nieuwe le den- en donateurswerf-actie ge houden. Bovendien start dan on der leiding van de heer Van Buuren tevens een oud-papier actie onder het motto „oud pa pier geeft de muzikant opnieuw vertier". In de Nederlands Hervormde kerk zal dinsdag a.s. het Amerikaans vokaal ensemble „The Castleers" optreden. De groep, die bestaat uit 43 leden brengt jazz, rock en spirituals ten gehore. Vanaf 18 mei maken „The Cast leers" een toernee door Europa. Behalve Noordwijk doen zij on der meer Amsterdam, Miinchen, Parijs en Brussel aan. In Ame rika heeft de groep, die ont staan is in de High School van Caslemont, grote bekendheid. LISSE De huurschuld bij woningbouwvereniging „Gezinsbelang" is opgelopen tot 35.000,-. Dit deelde de administrateur van de vereninging, de heer Van der Lans mee tijdens de onlangs ge houden algemene jaarvergadering. Uit de jaarverslagen bleek dat de vereninging veel doet aan ver betering van het oude woningbezit. De boekwaarde van het woning- bezit staat op rond 3.700.000,-. Bij de bestuursverkiezing werd er door de jongeren aangedrongen op „nieuw bloed" in het bestuur. Ondanks dat wist de heer J. Boekei die al 40 jaar bestuurslid is, toch 42 van de uitgebrachte 63 stem. men op zich te vereningen. (ADVERTENTIE) VEEL VAN DE WERELD ZIEN EN TOCH LIEVER NIET BIJ DE MARINE Uitzendkracht wordenl Even flink zijn, naar Luba gaan, je in laten schrijven, baantje kiezen, van baantje veranderen, weer ander werk doen, veel mensen leren kennen, afwisseling, vrij heid, ongebondenheid en tóch lekker verdienen. Erg sliml Sassenheimse juwelier uitgebreid IA^ïENHEIM Juwelierszaak Wielinga aan de Hoofdstraat heeft een „schoonheidsbehande ling" ondergaan. De voorbijgan ger heeft door de geheel ver nieuwde vitrines en kasten een beter overzicht gekregen op wat de juwelier te bieden heeft. In de winkel is een nieuw interieur aangebracht, dat onderstreept wordt door verf in fijne tinten. Aan de achterkant van de win del is een stuk bijgebouwd. LEIDEN De dag van het grote Leidse koorgebeu- ren nadert snel. Dm pre cies te zijn: op 22 juni zullen 7 koren, 4 vocale solisten, 3 dirigenten en het Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland een stuk Leidse saamhorigheid tot klinken brengen in een programma, waarvan één werk nog niet eerder in Nederland werd uitge voerd. Het geheel zal worden opgenomen door de EO, die he op een la ter tijdstip zal uitzenden. Dankzij de sterke schouders van de heren Cees Zand bergen ein Jan Doove, die voor de organisatie een onnoemelijke hoeveelheid werk hebben verzet, kwam dit alles to* stand. Het begint wij vooral de .bi.'v.e.j'..a:.i;.oid van drie h'^r..^,uehezel- schapper. mat Wedkmans Y.r!lcl».-ac.»M Concordia en De Burcht met een muzikale rondgang door de stad, eindigend bij de Burcht, waar de concertbezoekers het eerst worden ver wacht. Daar zullen ande re stadgenoten zich in spannen om het hun ge zellig te maken: er zijn consumpties verkrijgbaar aan diverse stands. Ook in da pauze en na het concert is men er wel kom. Aan de ingang van de Hooglandse kerk staan le den klaar van het Gewes telijk orkest van Zuid-Hol land, die vóór de kerk (mits bij goed weer) de Pavane en Galllarde in g dorisch van Corne'is Schuyt ziullen uitvoeren. Wanneer ieder zijn plaats in de kerk heeft ingeno men begint het eigenlijke concert. Wederom het Gewestelijk Orkest onder leiding van Frits Kax met een Canzo- na van Gabrieli, in de be werking van Anne Bijlsma sr. Daarna zullen voor de pauze drie koren optreden onder leiding van de eigen dirigent. Con Amore onder leiding van Jan Pasveer met de delen 3 (Reconci liation) en 4 (Dirge for twe veterans) uit „Dona nobis pacem" van Vaughan Wil liams. Het Leids Kamer koor zingt het 12-stemmige Madrigaal „Pol ch'ho per- so quel bene" van Cc.rne- lis Schuyt (eerste uitvoe ring in Nederland), waar in enige instrumentalisten medewerking verlenen. 'T geheel staat onder lieding van Ton Beokers. Het Ma drigaalkoor treedt aan met „Canticum Simeonis" van Helmut Barbe, voor tenorsolo Chris van Woer- kom, vierstemmig koor, celesta, orgel, slagwerk en strijkorkest. Frits Kox heeft hiervan de leiding. Zeven Leidse koren: Ex Animo, Con Amore, Toon kunstkoor, Madrigaalkoor, Leidse Kamerkoor, Alma Materkoor en De Stem des Volks zullen vervolgens na de pauze gezamenlijk het „Te Deum laudamus" van Diepenbrock uitvoeren voor 4 solo-stemmen, dub- belkoor en orkest. Frits Kox zal een koor moeten dirigeren, bestaande uit meer dan 300 leden, en het orkest. De solisten zijn Esther Hillinga (sopraan), Sijlvia Schliiter alt, Chris van Woerkom tenc.r en Ruud van der Meer bas. Op al deze werken komen wij later nog terug. B. Rljnders DEN HAAG-LEIDERDORP 21-jarige constructiewerker Leiderdorp dacht een mei te hebben gevonden elke gratis de krant te lezen. Dai haalde hij elke dag uit de venbus van een van zijn m<j flatbewoners een ochtendkra» Na uitdrukkelijke verklaringen i de bezorger dat hij de kn tooh echt elke dag bezorgde, n het vermoeden dat er sprj was van diefstal. Gealarmet door de bewoners, zette de t litie een valstrik, waar de o structiewerker in liep. De Haagse politierechter legde* boete vam 100,— op, nadatI officier van justitie 300,— bi te en een proeftijd van een jq had geëist. „Dat is Uan gel^ aan twee kwartaalabonnemt ten op het ochtendblad", aid de toelichting van de rechte] rg GSTGE Zeven e man fllllbroi maanden voo£e(?°s pyromaan ;en hai edaan. uit Leiden luweler iljn hc thrljvii |eeft 1 >gezeg jtofvan; DEN HAAG/LEIDEN —De 21-Jj rige betonwerker M. B. uit 1 den heeft zich voor de Haagj rechtbank te verantwoorden had, omdat hij meermalen beheerd staande bromfietsen brand heeft gestoken. Hij zocr daarvoor meestal nogal bromfietsen uit. De officier van justitie eiste zevé' maanden gevangenisstraf waaNa de van twee maanden voorwaardjer. T lijk. De rechtbank veroordeelde ai verdachte conform die eis maen pl psychiatrisch toezicht. *ant 'i h de pocht Oaaror ►aard* jebond pen oi Vechtersbaas uit Alphen krijgt boete van h( Btraat DEN HAAG/ALPHEN De 28>26. to jarige lasser A.M. uit Alphen isgen d< door de Haagse politierechtetderen veroordeeld tot 400 boete. Dederen lasser raakte onlangs slaag tweedi met een andere barbezoeker. prijke: „Hij is een vechtersbaas" aldu de ko de informatie van de lasser. He ren. 1 een en ander liep zo hoog opiiek: dat de „vechtersbaas" een zoinlaas harde klap op zijn hoofd kreegi dat hij een scheurtje in zijnwaar< schedel opliep, waardoor zijn,,moe gehoor is aangetast. zinge la. m was gerde mene uit Nieuwkoop pasto want Vechtersbaas krijgt 4 DEN HAAG-NIEUWKOOP DejJ 22-jarige chauffeur M. J. uit r Nieuwkoop is door de Haagse t rechtbank veroordeeld tot vier t weken gevangenisstraf voor- i waardelijk en een proeftijd van twee jaar en vergoeding van de aangerichte schade. De chauffeur had zich te verant woorden wegens mishandeling, gepleegd nadat hij ruzie had ge maakt over een koffer. Voorts had hij in een café forse vernie lingen aangericht toen de kas telein hem weigerde bier te ge ven. Slager uit Bodegraven voor rechter DEN HAAG-BODEGRAVEN Een 24-jarige slager uit Bode graven is door de Haagse recht bank veroordeeld tot twee we ken, voorwaardelijk gevangenis straf en een voorwaardelijk in trekken van het rijbewijs met een proeftijd van twee jaar. De man had bij een inbraak in een koekfabriek 135,— gestolen. Tevens stond hij terecht wegens het veroorzaken van een aanrij ding, waarna hij was doorgere den, zonder zich van de schade iets aan te trekken. „Dat zal wel door de verzekering worden ge regeld", luidde het standpunt van de slager. T entoonstelling in Wassenaar WASSENAAR In de Galerie-bi bliotheek exposeert vanaf van daag Arja van den Berg met et sen en schilderijtjes. De exposi tie, die geopend is tot 8 juni, li te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek. Het werk van Arja van den Berg heeft door veel tentoonstellingen al een grote bekendheid gekre gen. In de zomer heeft zij een grote expositie in het Gemeente museum Arnhem. Het is de eer ste keer dat zij in Wassenaar exposeert. ZOETERWOUDE De biblio theek aan de Noordbuurtseweg zal voortaan op woensdagmid dag van 2-3 uur niet meer ge opend zijn. Alle andere ope ningstijden blijven gehandhaafd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 4