Kraker mag in huisje blijven De tien punten van de CDA FEEST ROND OPENING VAN SCHOOL DE MANSE Leidse glippers Allerlei(ds) stad Camera Gemeente wil voortaan wel strenger optreden Tel uit je winst om Twee voor Twaalf? PAGINA 3VRIJDAG 10 MEI 1974 LEIDSE COURANT Koffer 20.15 Nacht (K) 5 Dn. blij Joun ~7 Dr. Zjivago weer terug in Leiden De nostalgie van het Russische landschap, besneeuwde bos sen, velden vol broze narcis sen, de melancholie die daarvan overslaat op de mensen, de ijzingwekkende winters met klaaglijk huilen de wolven en: de revolutie, verbeten strijders, decadente aristocraten. Dat materiaal ging door de handen van on der andere Boris Pasternak, David Lean, Omar Shariff, Julie Christie, Alec Quinness. Geen wonder dus dat „Dr. Zjivago" een film is gewor den die een geheel eigen plaats inneemt tussen de kleurige Amerikaanse spec- takelstukken. De film ver haalt de tragiek van de dich- ter-arts Zjivago (Omar Sha riff) in Rusland, dat lijdt on der de revolutie. Het grootste ideaal van de arts is te leven als mens in een tijd waarin het individu moet worden op geofferd aan een betere toe komst. En er wordt heel wat opgeofferd. Vrouwen (en misschien ook leden van het mannelijk geslacht) kunnen zonder al te veel moeite hun tranen de vrije loop laten in deze reprise voor Leiden. - Toen Samuel Bronstons miljoe- nenproduktie „De val van Rome" in 1964 als openings film van het festival in C p- nes draaide, leverde dat een teleurstellende ervaring op voor Bronston en de overige naar de Rivièra getogen me dewerkers. Ondanks alle moeite, welke vakman-regis seur Anthony Mann aan dit bonte spectakelstuk had ge geven, ondanks de lange rij illustere sterren Sophia Loren, Alec Quinness, Ste phen Boyd, Mel Ferrer, Ja mes Mason en ondanks de miljoenen waarmee bij de produktie van deze drie uur lange film gesmeten was. kon er namelijk slechts een koel applausje af. Inderda. d zijn er tussen de actie-scè nes, zoals een wagenren en de gevechten met de Ger maanse barbaren, gedeelten, die te lang duren en verve lend worden. De bioscoopbe zoeker zal niet geheel wor den bevredigd. De tendens van langere, duur dere en steeds meer specta culaire films houdt nog steeds aan en als ze alle even boeiend waren als J. Lee Thompsons ,,De kanon nen van Navarone" hoeft men daar niets op tegen te hebben. Het is daarom niet bezwaarlijk dat deze oorlogs film reeds voor de derde maal op het Leidse witte scherm verschijnt. Deze pro duktie is gebaseerd op de ro man van Alistair Maclean. Zes mannen, waaronder Gre gory Peck, Anthony Quinn en David Niven worden naar een door Duitsers bezet Grieks eiland gestuurd om de twee gevaarlijke radarge- leide kanonnen te vernieti gen. Er zit volop actie In het verhaal en de film weet vele mogelijkheden uitmuntend uit te buiten. Ook de karak tertypen worden niet verge ten. „Vrouwtjes die met een natte vinger te lijmen zijn" luidt de titel van de zoveelste Duitse Hausfraucn-rpport. Aanleiding voor het instituut voor opinie-onderzoek, dat het materiaal leverde voor deze films, om hieraan mee te werken was de weten- schap dat in ieder land de opvattingen over huwelijk en liefde verschillen. Enige van de meest markante gevallen, die dit onderzoek opleverde, worden in deze film getoond. bioscopen ^efl LEIDEN Het Christen-De mocratische Appèl noemt in het gisteren uitgebrachte ge meenteprogramma tien be leidsvoornemens, waarvan men verwacht, dat ze in de jaren 19741967 kunnen wor den gerealiseerd: De bouw van 1000 wooneen heden voor werkende jonge ren met lage inkomens (hu ren inclusief servicekosten en verwarming onder de 200 per maand). Verlaging van de leeftijd bij urgentie verklaringen voor woningzoe kenden. Stelselmatige verbetering en herstel van de bewoon baarheid van vooroorlogse wijken. (Streefgetal 800 wo ningen per jaar). Aktief be leid van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Be vordering eigen woningbezit. Bij huisvesting extra aan dacht voor alleenstaanden. Uitbreiding en verbetering van voorzieningen voor be jaarden, opdat zij zo lang mogelijk in hun wijk kunnen blijven wonen. Verbreding van de werkge legenheid, met nadruk op ar beidsintensieve bedrijven, kantoren, veredelingsindus trie en ambachtelijke be drijven. Geleidelijke verho ging van milieubescher- mingseisen. Handhaving van een krach tige winkelstand in de bin nenstad. Daartoe moet het centrum goed bereikbaar blijven. Bevordering van het wonen in de binnenstad door krotopruiming en nieuw bouw. Voorrang voor weder opbouw van het gebied He rengracht—Zijlsingel. Een nieuw overdekt zwem bad. Bevordering van gelijke mogelijkheden voor vermaak en ontspanning voor studen ten en niet-studenten. Gelijkwaardigheid en goede samenwerking van bijzonder en openbaar onderwijs. Bij zondere aandacht voor ach tergebleven groepen. Meer fietsroutes. Voortzet ting van het beleid bij speel straten en verbetering van de woon- en leefomgeving. Bevordering van voldoende mogelijkheden voor tandver- zorging in Leiden. De burger meer betrekken bij het bestuur door in-' spraak, openbaarheid, bege leiding bij inspraak en be vordering van de mede-ver antwoordelijkheid. Verbete ring van het kontakt tussen ambtenaren en burgerij. Be tere bescherming van de burgerij tegen overlast. LEIDEN Ed van Tol, de 23-jarige bloemehandelaar die twee weken geleden een huis heeft gekraakt aan de Hoge Morsweg 135 mag daar blijven wonen. B. en w. hebben hiertoe besloten op advies van de gemeentelijke huisves- tingscomm ssie. sus Christ Superstar", dac. 14.30, en ^21 15 uur. zo. 14.30, 16.15. 19 Lldn: Steenstrant 39. tel. 24130. ,,Pa- pUlon" 18 Jr. tijden zie Studln. Luxor: Stationsweg 19, tel. 21239. „Pc Kanonnen van Navarone". 14 jr. dag. 14.00 en 20 00 uur. Camera: Hogewoerd 49-51. tel 24919. „De val van Rome". 14 jr. Elke avond 20.00 en do. vr. ma en d 14.00 uur Kindermatinee ..Circus op stelten" a l., wo en za 14.30 u. zo 14.00 en 16.15 uur. Nachtv. vr/zo 23.30 uur ..Performance". 18 Jr. Trianun: Breestraat .11. tei. J387- „Ür. Zjivago" 14 Jr. Elke avor 30 00 uur en ma. dl. do en v. 14.00 i Leerlingen van Bonaventura/ Kijckenborg exposeren werkstukken LEIDEN In het gebouw „Ver bum Del" aan de Plantage wordt vandaag, morgen en overmorgen een tentoonstelling gehouden van werk gemaakt- door leerlingen van de scholen gemeenschap „Bonaventura- Kijckenborg". De openingstijden zijn van 14.00-17.00 uur en is ook van 19.00-21.00 uur. Ook na de datum Is de tentoonstelling ten alle tijden te bezichtigen tot 22 Het werk bestaat uit alle mogelij ke vormen van handvaardig heid. Zo zijn er houtbewerkings technieken. pentekeningen, en papierplastieken te zien. De werkstukken werden gemaakt onder leiding van mej. C. M. M. Paddenburg. Tevens is er een kleine tentoonstelling ingericht van weef- en macramé werk stukken. De exposanten zijn leerlingen uit alle klassen van de afdeling mavo van de scholen gemeen schap. Gezien het feit dat hand vaardigheid geen bijvak meer hoeft te zijn op de mavo, wor den hoge eisen gesteld aan het- werk van de eindexamenkandi daten. „Wij zijn samen met nog negen andere scholen met het experihient, handvaardigheid een hoofdvak te maken, begon nen", aldus mejuffrouw Padden burg. Het gevolg is dat er met de leerlingen aan een degelijke opbouw van de verschillende technieken moet worden ge werkt. Het resultaat is vaak verbluffend. Behalve het maken van een keuze uit de door hen gemaakte werk stukken. moeten de leerlingen tevens een theoretisch examen „kunstbeschouwing" afleggen. „Met de theorie en de werkstuk ken, liggen de leerlingen een heel eind voor op hun collega's wanneer ze kiezen voor een min of meer creatief beroep, zoals edelsmid, onderwijzer, arbeids- therapeut of jeugdleider. Leidse agenda Vrijdag 10 mei Grachlentocht NJord. vertrek om 17 uur; Prnethuys Vrouwenkerkkoor- stecc-Polltlck café met dhr. Kret. 20 uur: Rijnlands Lyceum OegstRcesl- Litterls SHcrum speelt ..Cm tus- perlum-toneel ..keer-omme'1, 20 30 Volkshui*. Apothekersdljk ;en folkloristisch dansensemble aaiil en dansroep Czardas. 30.15 Lur: St. Anlhonlus Clubhuls -To- ..een man van 43". door Tot Genoegen. 2015 uur; Rljn- Lyceum Oegstgeest-Lltierus -.c.v.-n speelt „cnctusbloem". 20 15: Het college is tot de conclusie ge komen dat definitieve toewijzing is gerechtvaardigd op grond van „medische en sociale indi caties". Het huwelijk van Ed van Tol is destijds in een impasse geraakt doordat zijn gezin te nauw was behuisd. Hij woonde met zijn vrouw en twee kinderen in een flatje aan de Hoflaan. Volgens de heer K. A. Dekker, chef van het bureau huisvesting in Leiden, had de kraker de wo- ningook gekregen als hij daar toe een verzoek had ingediend. Hij zou toestemming hebben ge kregen op grond van de ernst van zijn probleem en omdat door de verhuizing de woning aan de Hoflaan zou vrijkomen. Dat het bureau huisvesting de heer Van Tol niet uit eigen be weging een andere woning heeft aangeboden komt volgens de heer Dekker doordat het pro bleem van Van Tol aan de aan dacht van de huisvestng ambtenaren is ontsnapt. „Zo lang het plan om drie woon- maatschappelijk werkers aan te trekken nog niet Is gerealiseerd blijft dat mogelijk", aldus de heer Dekker. In de gemeenteraad komt maan dagavond een voorstel aan de orde om tegen krakers voortaan trenger op te treden. LEIDEN „Een school openen doe je maar één keer. Daarom vin den wij dat het een groot feest moet wor den, vooral voor de kinderen". In het feestprogramma voor de opening van de nieuwe school voor Buitengewoon Lager Onderwijs aan het Kil- janpad (hoek Hof- laan/Telderskade) stond reeds aangekon digd dat 9 mei 1974 een onvergetelijke dag zou worden, waarbij het kind in dit ge val het geestelijk min der volwaardige in het middelpunt van de belangstelling stond. Omstreeks 9 uur 's ochtends vertrok een hele muzikale optocht in middeleeuwse kledij van de oude school aan het Plantsoen naar de nieuwe, „De Manse", zo genoemd omdat de school veel overeenkomt met de leef- en werkgemeen schappen die in de Middeleeuwen voor kwamen. Eenmaal op school aangekomen, werden zij vergast op versnaperingen en een drankje en werd hun een programma gepre senteerd in de fraai in gerichte aula met een clown, een toneelstuk, een spel en vele liedjes, a de pannekoeken- maaltijd op het buiten plein. verzorgd door een aantal moeders, werden de leerlingen in drie groepen ge splitst om de Oudhol landse ambachten op het binnenplein te be kijken. om paal te klimmen of te ver schijnen voor de foto graaf. De officiële opening van de zeer moderne chris telijke school vond 's middags plaats tijdens de receptie. Leiden Edith Kist-Stokhuyzen en haar man mr. Anne Willem Kist zijn door de tweede ronde van de Vara-qulz „Twee voor Twaalf" heengekomen. Ze speelden gelijk met de tegenstan ders oud-Leidenaar-journalist-schaakcommentator Alexander Munnlnghof en Rotterdamse student Dormeijer. Een gelijke score was in dit spel nog niet eerder bereikt en quiz-master Joop Koopman wist er niet goed raad mee. De derde en laat ste ronde is afgelopen woensdagavond opgenomen, op 21 mei wordt deze uitgezonden, „maar de uitslag houden we voor u geheim", zeiden Edith en Anne gisteren tegen ons. Edth Kist-Stokhuyzen ver wachtte de vraag al een beetje. „Bent u familie van....?" „Daar heb je het alweer", lacht ze; „die vraag stellen ze meestal als ik met een betaalcheque kom: bent u famlie van Kick-Herkent u deze melo- die-Stokhuyzen? Misschien in de verte wel. hij lijkt althans vaag op mijn vader". Edith haalde in 1969 haar kandi daatsexamen kunstgeschiede nis. Ze is nu haar stu die aan het afronden. Ook Is ze sinds oktober '71 assisten te van de PAK-fractie in de Leidse raad („speurwerk naar zaken waaraan de raadsleden zelf niet toeko men"). Maar ze zit niet meer in de raadsvergaderin gen sedert zoon Jeroen ruim een jaar geleden kwam. Mr. Anne Kist is als jurist ver bonden aan de universiteit, waar hij als wetenschappe lijk medewerker in burgerlijk recht ,.doet". Hij is nu bezig met zijn dissertatie over schadevergoedingsregelin gen in verschillende situoties (milieuzaken, kern-ongeluk ken enz.). Anne Kist: „We hebben vaak gezegd: als we ooit aan een kwis meedoen is. het Twee voor Twaalf'. Zijn vrouw was meteen enthousiast en gaf zich vorig jaar op. Anne: ..Tot onze stomme verbazing kregen we maanden later een briefje of we wilden ko men. Dat werd een proefexa- men met 100 heel moeilijke vragen in de Vara-kontine met 150 mensen. We moch ten niet spieken bij onze „partners". Toen we de af faire weer zo'n beetje verge ten waren, kregen we be richt en opeens zaten we daar. De eerste ronde hadden we veel geluk We hadden niets voorbereid. Van de week heeft u het tweede re sultaat kunnen zien. We had den dit keer te voren erover gepraat en taktieskjes ont wikkeld: het ging veel beter. En de derde ronde? Enfin, dat zal men over ruim een week wel zien op de buis. We vinden dit een leuke all- round-kwis. van sterrenkunde tot het proeven van wijn of kaas. Hele extremiteiten ei genlijk. Het leuke is. dat je kunt opzoeken. De tijd die je daaraan besteedt kost geld. Dat is de hele kwintessens van het spel". Edith en Anna gaan in hun machtig mooie Oegstgeestsetuin op de foto: een intelligent stel tussen op schietend kruid en liefdevol toegesproken vaste planten. Het is er nu al een paradijs je. Circus Het circus Markka slaat morgen en overmorgen haar tenten op op het grasveld aan de Chur- chilllaan. hoek Verdistraat in Leiden-Zuid-West. Cm halj drie gaan de poorten open en kunnen jong en oud genieten van een circusprogramma dat er niet om liegt. Dit jaar brengt hei Nederlandse circus Mariska een nog beter programma dan onge veer een jaar geleden. De voor bereidingen zijn reeds in de herfst getroffen en de directie heeft zich kunnen verzekeren van enige topnummers, die nog nooit in Nederland vertoond zijn. Van het Franse circus Amar werden Les M io's geënga geerd. die in hun acts sensatio nele stunts op het gebied van messenwerpen en kunstschieten laten zien. Van het beroemde Duitse circus Krone komt het Charly Ross Trio met een bif- zonder origineel diabolonum mer. Hartkloppingen krijgt men tijdens de gevaarlijke nummers van de Esperanza Sisters, char mante meisjes op rollende ko gels. Griezelig wordt het num mer van het moedige echtpaar Aida en Zarack met hun reu zenslangen. Ook clowns ontbre ken niet: Pepi en partner en Los Pepe's van het Spaanse Cir- co Price. De in Nederland alom bekende dresseur Rob Robertl presenteert zijn vrijheidsdressu- ren. Los Caravanos balanceren op het dunne touw en de vier Ca ravanos presenteren hun komie ken en toch gedurfde rijtoeren. Kortom, te veel om op te noe men en te mooi om waar te zijn. Circus Mariska heeft een druk programma en blijft maar kort. Het geelt twee voorstellin gen, een op zaterdagmiddag en een op zondag. Aanvang beide voorstellingen 15.00 uur. Vol gend jaar koml het circus weer terug. Rode Kruis Da afdeling Leiden en omstreken van het Rode Kruis zal haar jaarlijkse geldinzamelingscam pagne houden gedurende de pe riode 27 mei-8 juni. De afdeling hoopt op de welwillendheid van de Leidse bevolking om haar werk te steunen. Het Nederland se Rode Kruis betaalt al haar activiteiten uit vrijwillige bij dragen van het volk. zij ont vangt geen enkele subsidie van overheidswege. Door deze onaf hankelijke positie wordt het Rode Kruis in staat gesteld te helpen waar dit nodig is. zoals in rampgebieden, met bloed transfusiediensten. thrombose- diensten, welfareverh. vakantie weken en boottochten voor zie ken en bejaarden, hulpposten langs de autowegen en nog veel Uitgesteld De politieke discussie tussen wet houder Kret en de heer Vdo de Haas over ..leefbaarheid in Lei den. wat doen we eraan", dat voor vanavond was gepland in het Praethuys aan de Vrouwen- kerkkoorsteeg is uitgesteld tot volgende week vrijdagavond. onder redactie van: Arnold Hendrikse. tel. 01710-22244 tst. 16 Troef Bont was de avond inderdaad die gisteravond door zo'n 125 bejaarden bijgewoond werd in het dien stencentrum Morskwartier. Hoogtepunt van deze avond was wel het toneelstuk, opgevoerd door 65-plussers, waarvan er een paar tegen de 80 waren. Het was voor het eerst dat door de leiding van het dienstencentrum een dergelijke ..bonte avond" georganiseerd was; het succes was echter enorm zodat men overweegt een dergelijk gebeuren vaker te doen plaatsvinden. De bejaarde mensen werden, behalve het toneelstuk, getracteerd op virtuoos toneel-, viool- en pianospel door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium, lichtvoetige dansen door volksdansgroep ..Oud Poelgeest" en Engelse volksliedjes door leden van het „Augustinus". Gecompleteerd met een loterij met eigen gemaakte spullen werd het een erg gezellige en, zoals gezegd, voor herhaling vatbare avorul. In Troel, het vormingscentrum voor jong-volwassenen aan de Hogewoerd, wordt vanavond in samenwerking met „het Be- gIfntje" een voorlichtingsavond over „sex" georganiseerd. Ver toond zal onder meer noorden de film ..Eigentijds", met Sylvia de Leur en Alexander Pola. over de pil. Na de film gelegen heid tot het stellen van vragen en discussies. De aanvang ie 9 uur en de toegang is gratis. Puzzellocht De puzzeltocht van de gezamenlij ke Leidse musea „Kom er maar uit', die gehouden werd van 18 maart tot en met 29 april, is een groot succes geworden. De jury heelt de winnaars uit de vele inzendingen gekozen en zal op woensdagmiddag 15 mei om 15.00 uur de prijzen uitreiken in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie. Speciaal voor deze gelegenheid is uitgenodigd mevrouw N. A. den Haan- Groen. wethoudster van CRM van Leiden. Chili De culturele reacties op politieke en maatschappelijke cm wente lingen zijn in het LAK-theater al herhaaldelijk te zien en te horen geweest. De meest au thentieke demonstratiesziin natuurlijk te verwachten van mensen die deze omwentelingen van nabij hebben meegemaakt en hiertoe behoren de leden van de Chileense muziekgroep leal ma", die a.s. zaterdagavond aan het Levendaal optreedt. Zij zijn allen vluchtelingen, die na de coup in Chili naar Europa kwamen en m.n. in Frankrijk reeds verschillende malen zijn opgetreden. De groep bespeelt vijftien typisch Zuidamerikaan- se instrumenten en brengt een programma van authentieke Chileense volksmuziek en strijd liederen. Voorts zal gedurende deze avond (waarbij de toegang gratis is) een Chileense vluchte linge spreken over de toestan den vóór en na Allende en de conclusies die daaruit te trek ken zijn. H. Mis Vanaf zondag 12 mei zal Iedere zondag weer een Heilige Mis worden gelezen op het Kaagei land aan het eind van de Zift- dijk). Deze Mis wordt gehouden op de zolder van de boerderij van de heer C. v. Schie voor weterrrUrs, zomergasten en ,ncners van zomer- hi' aanvang is steeds half 9.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3