Amerika beantwoordt vanavond hamvraag voor Paul van „Ach Gerardmisschien is je scheermesje niet scherp genoeg Carrière in F.S. op dollar schaal gewogen Shoivbusiness in VS: keihard en onberekenbaar Haagse cabaretier heeft weinig moeite uiterst bescheiden &an zichzelf te twijfelen Volzin in life-radio-show: MAANDAG 29 APRIL 1974 LEIDSE COURANT PAGINA 9 Zwak. Vanuit New York door Leo Thuring is luo/d elijh |i t- i NEW YORK —Vanavond zal ■voor de Haagse cabaretier Paul van Vliet de Amerikaanse ham vraag een antwoord krijgen: „is er een kans, dat ik als entertai ner slaag in de States of is er geen kijk op". In het „Village Gate Theater", een donker kel dergewelf in Bleekerstreet, dat geteisterd lijkt door een recente, nog juist bedwongen binnen brand, zal hij ten overstaan van 400 producers, artiesten en zo maar bezoekers onder wie .Victor Borge en Dougglas Fair banks junior the truth and nothing but the truth behind the 'dikes gedurende een One-Man- Show van anderhalf uur vertel- Hen. (In een spelonk achter de bar, waar de gebaarde directeur-im- pressario Lugoff een chaotische kantoorsleuf deelt met twee vrouwelijke assistenten van 'doorschijnend perkament, wor den zijn kansen voor een Ameri kaanse carrière Inmiddels al da- 'gen op de dollar-schaal gewo gen. Lugoff heeft in New York 'de waterdichte faam, dat hij een professionele neus heeft voor nieuwe talenten. Door zijn krik- kemikkerige tempel is in de loop der jaren een bonte optocht van artiesten getrokken. Onder hen Bob Dillan, Nina Simone, de ko miek Joey Adams en Anita Franklin. Ook vele jazz-fenome- nen zijn in Lugoffs ,,gat van New York" gesprongen om er ihun sessies te geven, die inmid dels een oogst hebben opgele verd van 580 wereldberoemde platenalbums. „Broadway heeft nog steeds de naam", zegt Van Vliet, „maar In de praktijk deelt Lugoff in Greenwich Village de lakens uit. Lugoff is in deze miljoenenstad een instituut. Toen ik aan een taxichauffeur vroeg, of hij me naar de Gate wilde brengen riep hij gelijk verrast: oh boy, heb je een afspraak met Lugoff. Thats great. Real American Inmiddels heeft Van Vliet zijn eerste proeve van Amerikaanse welsprekendheid in Lugoffs kel der reeds afgelegd. Op maandag 22 april ging in de „Gate" de eerste real-american-versie van „The truth behind die dikes" in première. Zijn scherprechters waren ontheemde Nederlanders en Amerikanen, onder wie tach tig kaasimporteurs. Verdrietig terzijde van Van Vliet: „die tachtig vormcen uiteraard een klein probleem. Er zijn in Amerika zo'n honderd mensen, die Nederl; c'se kaas importe ren. De twh..g, die vorig jac de grootste omzet hebben ge haald kregen ter. reis naar Ne derland aangeboden. De verlie zers mochten naar mijn show an kijken. Het is uiteraard on- Toch hebben de kenners inmid dels beslist, dat Van Vliet een waardevolle aanwinst is voor de showbusiness in de States. De eerste show was een succes en de reacties waren unaniem spontaan positief. „Maar vergis je nu nier-, voor spelt Van Vliet, „ik heb voor alsnog niet de illusie, dat Ameri ka op met zit te wachten. Ik heb mezelf alleen op zicht gestuurd. Ik heb een folder naar New York gestuurd en die folder ben ik. Het is een kwestie van: heeft u genoten van ons vanilleijs, probeer dan ook eens de pista- chesmaak. Meer is het niet". Hobbyiet Ik ben trouwens niet degene geweest, die zo nodig naar Ame rika moest. Ik heb die Engelse show alleen gemaakt, omdat ik er zin in had. Ik probeer alleen die dingen te doen, die ik zelf leuk vind. Op dat punt ben ik een onverbeterlijke hobbyist. Ik heb voor het volgend zomersei zoen de Kurzaal in Schevenin- gen alvast voor twee maanden afgehuurd. Ook omdat ik er zin in heb. Ik zou trouwens voor geen goud uit Nederland weg willen. Daar wordt mijn show uiteindelijk geboren. Alleen het land, waar je thuis hoort, kan bevruchtend op je prestaties werken. Een andere zaak is, dat je tijdens je Engelse show wel hoopt, dat er toevallig een bui tenlander in de zaal zit, die er NEW YORK Ook dat is Amerikaanse showbusiness: op een zomeravond in 1973 bekijkt Mister Sonnabend uit New York van Vliets' Engelse show „The Truth be hind the dikes'; in het Amsterdamse De La Mar-theater. Na afloop snelt hij naar de kleedkamer, geeft Van Vliet een vette pak- kerd op belde wangen en zegt: „Oh boy, JIJ gaat het helemaal maken In de States. Daar zal Ik persoonlijk voor zorgen. Hier is mijn visitekaartje. Ik ben directeur van het Plaza-hotel In New York en kan je do mooiste engagementen bezorgen. Je begint In onze hotelclub „Plaza Nine" en vandaar schuiven we Je verder door de wereld. Je hoeft alleen maar te komen en naar Frank B urm an te vragen. F-ank Is de man, die In onze organisatie dit soort dingen behan delt". Met die plezierige profetieën reist Van Vliet in januari van dit jaar naar New York. Hij heeft inmiddels zijn geluks-hoefij- ters ook onder andere Amerikaanse show- paarden geslagen. Manager Bertram van het Nederlands Bureau voor Toerisme In le Amerikaanse hoofdstad heeft contacten gelegd met de fameuze producer Lugoff van het Village Gate-theater. Deze zoon van joods-Russische ouders wil de gok met de onbekende showboy van Jan de Witt wel wagen. Heeft Van Vliet zelf in Amsterdam den optreden en was redelijk optimistisch. Toch wil Van Vliet mister B urm an ook niet laten schieten. Hij vervoegt zich dan ook op een ochtend bij het Plaza-hotel en hoort daar, dat de he»r Burman „to busy" is om hem te ontvangen. Als Van Vliet tenslotte via de aanbeveling van Sonnabend toch in het kantoor van de producer weet door te dringen, staat hij oog in oog met een kogelronde, slordig In het pak stekende zestiger, die voortdurend dreigt te kapseizen in zijn ingenieuze kiep- stoel. Als Van Vliet discreet de naam Sonn abend op het bureaublad deponeert, roept Burman wanhopig „Ik wou, dat die hoteldi recteuren van ons eens eindelijk ophielden met dat onwijze ronselen van artiesten. Hier, mister Van Vliet" (hij bukt zich en trekt een la in zijn immense bureau open) „hier liggen honderden nanbledingen. Ver zin het maar: Spaanse dansparen, Ceyione- se citerspelers, virtuozen op de Russisch» zingende zaag. Je kunt het zo gek niet be denken, of ze zitten er tussen. En lk zeg u één ding: het is allemaal shit. Onbruik baar. Al die artiesten krijgen van mij dan ook deze standaardbrief terug. Ik hoef al leen de naam in vullen". Doodklap Als hij de gestencilde doodklap tevoor schijn haalt barst Van Vliet in schaterla chen uit. „Prima briefje", roept hij, „ik moet zeggen, dat u een alleraardigste aan pak heeft". Burman kijkt hem aanvankelijk verbijsterd aan. Zegt dan: „U bent de eerste artiest, die lacht, als ik dat vertel. De andererf gaan altijd stotteren, smeken om een kans je". „Doe voor mij vooral geen moeite", antwoordt Van Vliet, „ik weet nu, hoe u over me denkt. Ik kom er wel uit". Bij de deur zegt hij nog: „Ik geef in april en mei drie voorstellingen in de „Village Gate". Als u zin heeft, kom dan even langs. Ik zal u in elk geval vast de lang speelplaat van mijn Engelse show geven". Daarop rijst Burman uit zijn kiepstoel en deelt op orkaansterkte mee: „Oké. Ik kom naar je kijken en »ls Je workelijk zo goed bent als Sonnabend zegt, krijg Je gelijk een contract voor zes jaar van me. Ik denk zelf aan een personality-show van veertig minu ten, waarmee je dan door de States kunt gaan toeren". Aldus zal vanavond bij leven en welzijn van het kritisch fenon.oen Frank Burman gebeuren. Tussen de 400 Amerikanen en ontheemde Nederlanders, die dan „The Truth behind the Dikes" zullen vernemen, zal men ook zijn opmerkelijke gestalte kun- „Ik moet er niet aan denken", zegt Van Vliet bij voorbaat walgend, „dat die man de voorstelling goed vindt. Er kan trou wens geen sprake zijn van een zes-jarig contract, want hoe moet het dan met mijn Zomershow volgend jaar ln het Scheve- ningse Kurhaus?". Fenomeen humor Tijdens een meditatie in Central Park, de chaotische groene long in het betonnen oerwoud van New York ventileert hij zijn vi sie op het fenomeen humor. In de Village Gate Is inmiddels be wezen, dat de Amerikaan op de zelfde momenten even smakelijk lacht als de Nederlander. Van Vliet: „Een deel van de humor In deze wereld is universeel. En dat is de clownerie. Het werk, dat Chaplin en Laurel en Hardy hebben gedaan. Het is de niet verbale, komische situatie, die meestal gekoppeld is aan men sen in de verdrukking. Een schlemiel met humor kan de hele wereld laten lachen. Kinde ren, Chinezen, negers en blan ken lachen even hard, als Je over een bananenschil uitglijdt of zes keer je kop stoot aan een klapdeur. In die zin is mijn humor niet universeel. Ik ben namelijk wel duidelijk verbaal gebonden. En dan kom je automatisch op de herkenbaarheid. De sleutel tot een goed theaterprogramma U altijd de herkenbaarheid van menselijke situaties. In mijn ge val beperkt die herkenbaarheid zich tot de Angelsaksische lan den. Daar hebben ze in de loop der eeuwen geleerd om om de hoek te denken, om understate ments te begrijpen. Je bouwt een situatie uit tot een absurdi teit en die wordt niet door ieder een als zodanig herkend. Ik ben Indertijd met een Engelse show voor diverse congressen opgetre den. Ik heb parlementariërs van 62 verschillende nationaliteiten ln de zaal gehad en keel-neus- en oorartsen uit de hele wereld. Als onder die shows mensen de zaal uitliepen waren het altijd Fransen. Italianen, Spanjaarden en Oost-Europeanen. In die lan den zal ik met mijn humor nooit een poot aan de grond krijgen. Richtlijn Die herkenbaarheid 's voor mij een richtlijn of bet léuk kan zijn. Je publiek gaat er vanuit, dat je het vak beheerst als je op het toneel gaat stam. Of je daarna succes h*bt hangt weer af van die herkenDaarheid. Vori ge week maandag In de Gate heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat mijn slaapliedje Lepelt Jesge- wijs" bij een Amerikaans pu blick niet aanslaat. Dat Is te week, niet „tough" genoeg. Het gezellige, kneuterige slapen met elkaar herkennen ze niet. Dat ligt te ver van hun bed. Je blijft namelijk die Nederlandse onter- tainer, je pikt uit Je eigen land die typische, filosofische tic mee. Je doet door Je werk ook een scheut calvinisme, een dui delijk stuk beschouwing Een Nederlander is ook gek op kriti seren. Hij probeert alles te ont leden, zich overal mee te be moeien. Ook dat ia een wezens kenmerk van het Nederlandse cabaret. Gekke fratecn Kijk nou eens om Je heen In Central Park. Niemand Iet op iemand, iedereen gaat zijn eigen gang. Je kunt de gekste fratsen uithalen. Ze lopen er langs en denken hooguit: dat moet lc zelf maar weten. Ik heb dat ook ln mijn openingsconfe. nee ver werkt. Ik zeg dan: „New York is een stad, waar Jo privacy tot het uiterste gewaurborgd Is. Je kunt hier op het trottoir een hart-infarct krijgen en uren blij ven liggen, zonder dat Iemand naar je omkijkt. Dat noem ik met recht het respecteren van de menselijke vrijheid". De zondag voor mijn eerste show ben ik met de ferry-boot naar Staten-eiland overgestoken. Daar heb ik de bu3 genomen met „South Beach" erop. Ik was de enige passagier en ook de enige, die later op het strand zat. Ik heb daar met de zee als getuige mijn tekst nog eens hard op gerepeteerd. Geprobeerd om alle dingen recht te denken. Ik had inmiddels duizenden advie zen gehad van Amerikanen, die in Europa werken, Van Neder landers, die ln Amerika leven. 99 NEW YORK Vrijdagnacht Showbusness in de States is een kwestie van constant doordrukken. Opbellen, relaties aanboren voor spots op één van de 82 radiostations. Televisie-interviews, lun chen met kopstukken, die de poet beheren, hijsen met heren, die een theater te vergeven hebben. Ook Paul van Vliet moest er onmiddellijk na aan komst in Amerika aan geloven. Vandaag heeft hij een televisieinterview voor de N.B.C. en tussen tijds vloog hij ook nog snel op en neer naar her Canadese Tortonto om de zaal te bekijken, waar hij op 15 en 17 mei zijn one-man-show speelt D: arna at hij op de 43e verdieping van het plaat selijke Sheraton-hotel een rivierkreeftje met ge sorteerde groenten. is een cadeautje van de 'amse burge meester Samkalden, die dan officieel bezoek brengt aan Toronto, dat met 'm een eeuwig vriendschapsverdrag heeft gesloten. Taai referaat Vrijdag was hij nog net op tijd terug om rond middernacht de 24e verdieping van een beton nen Broadwc - :o!os aan te treden in de Barry Farber-life-rad ü-show". Het interview vond plaats om twaalf uur 's nachts lokale tijd en volgde op een uiterst taai referaat van Isadore Barmash, een kalend financieel genie van de „New York Times", die met gedempte grafstem uitlegde, hoe Amerika momenteel naar de bliksem gaat. Na het gesprek met "an Vliet had Farber nog een appeltje te schillen met Sidney Siller van hel „Comité voor een eerlijke echtscheiding en een redelijke alimentatie". Silly, een goed doorvoed» zakenman had .ar deze gelegenheid zijn smo king aangetrokken, waardoor hij de Indruk wekte, dat hij een gezelschap bruiloftsgangers wilde gaan toespreken. Ohatkmolen Barry Farber blijkt een dolgedraaide verbale ge il molen te zijn, di^. voortdurend zelf aan hel woord is en geen enkele interesse kan opbrengen voor de zieleroerselen van zijn gasten. Als van Vliet om vijf over twaalf een doorkikjkje in het Nederlandse entertainment wil bereiken, schudt Farber zijn page-hoofd en stort hij zich onver vaard in een eindeloze monoloog over het Neder- landse vorstenhuis en b"t alleraardigste folklori* tische gebeuren ln Staphorst, waar volgens zijn Informatie nog steeds overspelige dorpsbewoners op een mestkar worden rondgereden. Ook onthult hij, dat God zeker het Nederlands zou hebben ge prefereerd, als hij indertijd slechts do keuze had gehad uit één taal. Het Engels vindt hij te week; „het zijn net bonen, die te lang gekookt hebben", deelt hij mee. Vervolgens laat hij V»n Vliet een proeve van grommende welsprekendheid afleggen. „Zeg eens wat woorden met een G erin", roept hij, „jullie G is zo geweldig. Veel beter dan de G van de Ara bieren. Kom Paul. maak eens een filne zin met veel G's erin". Van Vliet, die al vijf minuten hoogst verbaasd naar de interviewer met één-richting-verkeer heeft geluistert, werpt de volzin „Ach Gerard, misschien is je scheermesje niet scherp genoeg" in de microfoon, waarop Farber roept: „Schitte rend. Dit is grote klasse. Nog maar een keer". Na zestien minuten wijst de stopwatch uit, dat Farber inmiddels veertien minuten aan het woord is geweest. Het enige, wat Van Vliet aan do con versatie heeft mogen bijdragen is een dramatisch ,,mag ik je bedanken voor dit interview Barry" Waarop Farber enthousiast pntwoord: „Graag g& daan Paul. En kom nog eens terug, als je ln de buurt bent. Dan praten we verder". Achter t plas van de regie-kamer kijkt de heer Siller sw„iber toe. De vrees is gewettigd, dat het probleem n ,n eerlijke echtscheiding ook deze dacht door hem niet uitputtend belicht zal kunnen worden. van Nederlanders thuis en Ame rikanen ln New York. Lugoff raadde me bijvoorbeeld aan om de show niet te beginnen met het nummer „Kom naar Hol land". Dat vond hij to goed. „Start met een weggooi-num mer" vond hij, „peil eerst de stemming, breng de zaal op temperutuur". Ook zijn edvlcs heb ik die zondag op South- Beach overwogen, zoals Ik ge dacht heb over al die andere tips. Ik heb toch maar besloten om het zo te laten. Want ik voel me pas Jofel, als Ik een degelij ke opening heb. Het geeft me zekerheid, een gevoel van rust. Misschien kan lk het me permit teren. als ze me hier beter ken nen. heb Ik nog gedacht. Maar dat Is ook niet waar. Ik voel me pas zeker, als het publiek gelijk weet, waar ze met me aan toe zijn. Als ik een grap zelf niet aanvoel, kan ik hem met geen mogelijkheid over het voetlicht tillen". Anders De eerste els Is trouwens, dat je Jezelf blijft. Als Amerikanen Je goed vinden komt dat, omdat je werk anders Is. Ik heb dat maandag weer gemerkt bij do nummers van „de bo-jr" en „de partnerruil". Het Is die andere, verrassende benadering, die op zo'n zaal overslaat. Een pnnr weken geleden Is die partnerruil ook behandeld m het televisie programma „All In the family". Maar daar gebeurde het wel harder, veel meer op de slap- sticktoer. Ik doe het op de Hol landse manier. Schlemiellger Schamper. Eén ding moet Je namelijk in do gaten blijven houden. Er zijn ln Amerika honderdduizend arties ten, die beter zingen dan Van Vliet, beter acteren m dansen als ik. Je struikelt hier over de werkeloze tekstschrijvers en Je mag dus nooit hopen, dat Je met hun humor succes hebt. De Amerikaanse humor is de grap. De entertainers zijn hier geen cabaretiers, maar moppentap pers. Ze kopen losse grappen en strooien ze als los zand door hun show, Er zit geen enkel verband ln. Voor mij staat de grap ech ter duidelijk op het tweede plan Het gaat allereerst om de situa tie, do grap is hulpmiddel. Do sleutel ls verwondering. Weinig illusies Nogmaals: voor de rest heb Ik weinig illusies. Ik ben naar Amerika gogaan, omdat ik er zelf zin In had en omdat toeval lig een paar mensen wat in me zagen. Er wonen hier ln New York meer mensen, die mèt een accent spreken dan zonder. Er wonen meer Italianen dan in Rome, meer Joden don in heel Israël. De taxichauffeur, die ma van Kennedy-Alrport naar het hotel bracht was een Griek. De man voor het hotel was een Por- toricaan cn achter de balie stond een Pool. Ik bon hier dan ook duidelijk geen buitenstaan-' der, maar een alledaagse we reldburger mot een duidelijk ac cent. Als Je dan bedenkt, dat tof nu tot twije Europeanen in do Amerikaanse showbusiness ge slaagd zijn heb lk weinig moeitd om uiterst bescheiden aan mfr zelf te twijfelen. Het is Maurice Che'" en Victor Borge. Borge heeft veertien jaar over gedaan ort op Broadway te komen. Ik heb dus nog de tijd". geluk, ïecft el

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 9