UITSLAGEN MAAI SOCIALE ZAKEN lot ridder in de orde van de Nederlandse .Leeuw: dr. W. A. van den Berg, wonende te 's-Gra- venhage. secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken; mr, ir. P. C. Rus, wonende te Rotterdam, hoofd van het 3e district der Arbeidsinspectie, tevens hoofd van het le district der Inspectie van de Havenarbeid te Rotterdam; 'tot officier in de orde van Oranjc-Nassau: G. J. Vunderink, wonende te Utrecht, pen ningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond; W. F. Bergman, wonende te 's-Gravenhage. onder-directeur van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam; mr. dr. J. D. J. E. van den Berg, wonende te Heemstede, voorzitter van de Raad van Ar beid te Haarlem; drs. W. M. J. van der Snoek, wonende te Zeist, directeur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten; mr. J. H. Dijkman, wonende te Utrecht, secre taris van de Pensioenstichting Transport; J. E. Andela, wonende te Rijswijk (Z.-H.). hoofdadministrateur, hoofd van de Centrale Afdeling Organisatie van het Ministerie van Sociale Zaken; ir. P. de Putter, wonende te Voorburg, hoofd van de Landbouwkundige Dienst bij hel Di rectoraat-Generaal van de Arbeid van het Mi nisterie van Sociale Zaken; D. J. van den Berg, wonende te Amersfoort, administrateur, hoofd van de arbeidsdeskun- dige afdeling van de Loontechnische Dienst te 's-Gravenhage; H. J. de Jong. wonende te Zwijndrecht, direc teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam; L. J. P. M. Beckers, wonende te Gcndt (Over- Betuwe), Rijksconsulent voor Complemen taire Sociale Voorzieningen in de provincie Gelderland; G. J. Loos, wonende te Margraten L hoofdinspecteur-directeur voor de Arbeids voorziening in de provincie Limburg, te Maastricht; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. Scheffers, wonende te Schiedam, penning meester van de Vcrvoersbond NVV. tevens voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds voor de Amsterdamse en Rotterdamse Havens; J. Wilteveen, wonende le Zaandijk, gemeente Zaanstad, hoofd van de afdeling Organisatie en Propaganda van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen; J. M. Smit/wonende te Haarlem, lid van het Dagelijks Bestuur van de Industriebond NKV; N. A. van Kaam. te Bergen op Zoom; C. van Dijk. wonende te Harmeien, voorzitter van de Industriebond CNV, J. Anbeek, wonende te Driebergen-Rijsenburg. secretaris Algemene Zaken van de Christelijke Bond van Werknemers in de Voedings-, Agra rische-, Recreatie-, Genotmiddelen- en Tabak verwerkende Bedrijven; drs. S Gcrkema. wonende te Schiedam, direc teur van de Stichting Spaarpropaganda te Rot terdam; W. de Haas, wonende te 's-Gravenhage. werk zaam op de personeelsafdeling van Shell Inter nationale Petroleum Maatschappij B V. aldaar, R. Groencveld. wonende te Dordrecht, presi dent-commissaris van de houdstermaatschappij Verenigde Bedrijven Grocneveld B.V. aldaar, alsmede van Grocneveld-Dordrecht B.V.; J. H. Linnckamp, wonende te Amsterdam, re ferendaris, chef van de afdeling Pensioenen I van de Sociale Verzekeringsbank aldaar, H. Gcrritse, wonende te Amstelveen, referen daris. chef van het bureau Vrijwillige Oudcr- domsver/ekering (V.O.V.) van de te Am sterdam gevestigde Sociale Verzekeringsbank; L. van de Peppel, wonende te Utrecht, chef van de afdeling Bedrijfspensioenfondsen I van het te Amsterdam gevestigde Gemeenschap pelijk Administratiekantoor (GAK); S. J. de Vreede, wonende te Rotterdam, dis trictsbestuurder van het district Rotterdam van het Nederlands Katholiek Vakverbond en werknemer-lid van het College van de Raad van Arbeid aldaar; G. L. Schut, wonende te Schaesberg, afdelings chef bij de Stichting Beheer Pensioenfondsen 'A.Z.L.' te Heerlen; J. J. C. Nelissen, wonende te Schaesberg. af delingschef bij de Stichting Beheer Pensioen fondsen 'A.Z.L.' te Heerlen; J. C. L. F. Bleijenbergh, wonende te Hulst, penningmeester van de Stichting Werkplaats voor Mindcrvaliden 'Hulster-Ambacht' aldaar; J. Andringa, wonende te Udcn, oud-voorzitter van de Commissie van Advies voor de direc teur van het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen aldaar; taché bij Hr. Ms. ambassades te Brussel en te Luxemburg; J. H. Grave, wonende te Rijswijk (Z.-H hoofdcommies bij het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken; n Sociale 's-Gravenhage. r a het Ministerie v J. Sturm, wonende te 's-Gravenhage. referen daris bij het Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen van het Ministerie B. M. Funcke. wonende ferendaris bij het Direct! de Arbeidsvoorziening v Sociale Zaken; G. Fraaij, wonende te Wormerveer, gemeente Zaanstad, hoofdcommies A. inspecteur bij het Loonburcau te 's-Gravenhage; 1. Jonker, wonende te Rotterdam, hoofdcom mies, coördinator-rayonambtenaar in het 2e gewest van de Loontechnische Dienst te 's— Gravenhagc; ing. Tj. A. Bcrgstra, wonende te Teteringen. technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij het 2e district der Arbeidsinspectit te Breda; C. A. B. Hagcdoorn, wonende te Zeist, ad junct-consulent voor Complementaire Sociale Voorzieningen in de provincie Utrecht; S. de Weerd, wonende te Groningen, hoofd commies A, inspecteur bij het districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening aldaar; L. M. Passier, wonende te Rosmalen, dirccteui van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 's-Her- togenbosch; LANDBOUW EN VISSERIJ tot ridder in de orde Leeuw: drs. A. W. J. Caron, t ?itter van de Raad va N.V.; schappij Grontmij N.V. te De Bilt; L. J. de Regt. te Eist (Gld voorzitter en be stuurslid van landbouworganisaties; dr. W. J. Sangcrs. te Voorburg, hoofdadmini strateur bij het Ministerie van Landbouw en ir. S. R. Sybrandy. te Arnhem, hoofdinge nieur A bij het Ministerie van Landbouw en V. R. M. Vancravelynghe. te Eygclshovcn, di recteur van de Algemene Inspectiedienst; mr. A. A. Vricsendorp. te Heemstede, direc teur van het Centraal Brouwerijkantoor; tol ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. Aalpoel. te Wilp. gemeente Voorst, voor zitter en bestuurslid van landbouworganisaties S. Anema. te Franeker. bestuurslid van land bouworganisaties; Pauline J. A. Bakker, te Amsterdam, hoofd commies bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding; ties op het gebied van de groothandel in levensmiddelen; J de Groot, te Warmenhuizen, bestuurslid van landbouworganisaties; H. J. Grootendorst, te Boskoop, voorzitter en bestuurslid van organisaties op het gebied van de boomkwekerij; C. F. Hanegraaff. te Rijswijk (Z.-H.). referen daris bij het Ministerie van Landbouw en Vis- daar n de e-Nass tot officier in de orde T. van Deel, te 's-Gravenhage, administrateur bij het Ministerie van Landbouw en Visserij; dr. S. W. J. van Dicten. te Oerlc, gemeente Veldhoven, directeur van de Coöperatieve Vereniging voor Rundveeverbetering 'De Kempen'; drs. J. H. H. Holtackers. te Arnhem, alge meen secretaris van de Aartsdiocesane Bocren- cn Tuindersbond, A.B.T.B.; ir. A. E. Kromwijk, te 's-Hertogenbosch, di recteur van de Hogere Landbouwtcchnologi- schc School aldaar; A. L. S. Lockcfcer. te Hulst; ir. J. F. A. Molenaars, te Halsteren, hoofdin genieur-directeur voor de Landinrichting in de provincie Limburg; ir H. W. Mulder, te 's-Gravenhage. alge meen-secretaris van de Katholieke Neder landse Boeren- en Tuindersbond; drs. A. P. T van Pol te Zeist, directeur van de Grondverbclerings- en Ontginningsmaat J. L. KLaassen. tc Groningen, oud-secre taris van de Grondkamer voor Groningen, ing. H. de Koe. te Arnhem, technisch hoofd ambtenaar voor biizondcre diensten bij de Cultuurtechnische Dienst; J. Leenheer, tc Rhoon. voorzitter en be stuurslid van organisaties op het gebied van dt veeteelt: H. A. G. de la Mar, te Heemstede, bestuurslid van organisaties op het gebied van de bloem bollencultuur; L. Th. Menken, tc Ocgstgcest; H. J. Roerink, te Enschede, voorzitter en be stuurslid van landbouworganisaties; A. M. J. W. Rosenboom, hoofdcommies bij het Ministerie van Landbouw en Visserij; H. Schaap, te Decrsum, gemeente Rauwcr- derhem, bestuurslid van organisaties op het gebied van de veeteelt; mr. L. J. Schiethart, tc Velp, gemeente Rhedcn, hoofd van de juridische afdeling van de Koninklijke Ncderlandschc Heidemaat schappij; A. M. Wcllensiek, te Amersfoort, dierenarts; W. van Wcstrenen, te Rijswijk (Z.-H.), admi nistrateur van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité; tot ridder in de orde van de Nederlandse dr. H. H. Cohen, directeur van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, wc Drs. A. W. J. Caron, vice-voorzitter raad van bestuur Unilever, ridder ir. J. C. J. Beijers. te Nuenen, algemeen-direc teur van de B.V. Chemische Bedrijven van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, W. Bosnia, te Buitenpost, gemeente Achtkar- spelen. voorzitter en bestuurslid van landbou worganisaties; B. J. Cok, te Goes, bestuurslid van organisa- nendc tc Bilthoven; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: J. Armbrust, apotheker te Amsterdam, voor malig ondervoorzitter van de Koninklijke Ne derlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacic, wonende aldaar; mr. W. Doorn, lid van de Vereniging tot Op voeding en Verpleging van Geesteszwakke Kinderen, wonende te Apeldoorn, drs. R. G. Greve, hoofd van de Hoofdafde ling Inrichtingswezen van het Directoraat-Ge neraal van de Volksgezondheid van het Minis terie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, wonende tc Voorschoten; dr. J. F. P. Hers, internist bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden, wonende te Oegs'geest; G L. Hougée, verzekerden-gedelegeerde van de Federatie van door Verzekerden en Mede werkers bestuurde Ziekenfondsen, secretaris van het Gemeenschappelijk Overleg van Zie- kenfondsorganisatics, wonende te Odijk (ge meente Bunnik); R. Mantingh. geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid voor de Provincies Gro ningen en Drenthe, wonende tc Groningen: J. G. Plette, voormalig geneesheer-directeur van het St. Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, wonende aldaar; ir. G. Santing, hoofd van de Geo-hydrologi- schc afdeling van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, wonende te 's-Gravenhage. mr. G. J. M. Stulemcijcr,'Algemeen adviseur van de Vereniging Nationale Ziekenhuisraad, lid van de Ziekenfondsraad, wonende te Breu- M. G. van der Vegt, staffunctionaris bij de af deling Personeel van hel Ministerie van Volks gezondheid en Milieuhygiëne, wonende te 's-Gravenhage; A. Verkuijl, gcnccshcci -dirccteur van het Re- validatie-Centrum 'De Hoogstraat' te Leersum, wonende aldaar; J. de Vries, secretaris van de Nederlandse Unie van Ziekenfondsen, wonende te Den Dolder (gemeente Zeist); ir. B. Zandveld, directeur van de N.V. Water leiding Maatschappij Gelderland, wonende te Velp (gemeente Rhedcn); lot ridder in de orde van Oranje-Nassau: dr. A. A. Bots, districtsarts bij het consultatie bureau voor tuberculosebestrijding van het Limburgse Groene Kruis tc Roermond, voor zitter van het College voor de Verlening van Bijstand, wonende tc Roermond; mejuffrouw G. Burger, fysio-therapcute te Schiedam, lid van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Waterweg-Noord, wonende al- Th. J. A. Groencwcge, directeur Waterleiding Maatschappijen en Zwembaden tc Doorn, wo nende aldaar; mejuffrouw D. J. Kluessjen, (zuster Chris- tino). lid van de Congregatie van Liefdezus ters van de Heilige Carolus Borromcus, voor heen Directrice van het Verpleegtehuis Sint Maarten in de Groc en van het Verpleegtehuis Maria Ter Weel, wonende te Zwolle; R. Th. Maaren, voormalig huisarts te Jub- bega, wonende tc Oosterwolde (gemeente Ooststellingwcrf); B. C. J. de Mol, huisarts te Maarssen, wo nende aldaar; mejuffrouw M. P. Philipscn, (zuster Por phyria), lid van de Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph tc Heerlen, overste van het Convent bij het Centrum voor Zwak zinnigenzorg Huize St. Anna te Heel, wonend te Heel en Panheel; W. H. Röben. adviseur van het Sint Lucas zie kenhuis te Winschoten, wonende aldaar; G. Sikkcs Ing., technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij de afdeling Be roepen van het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, Ministerie van Volksgezond heid en Milieuhygiëne, wonende te 's-Graven- mejuffrouw dr. W. Smidt, voormalig arts v de Vereniging 'Het Groene Kruis' te 's-Gra venhage, wonende aldaar; J. H. Sommer, huisarts, tevens afdelingsarts bij het Rijksasiel Veldzicht te Avercest, u nende te Nijverdal; dr. F. G. Vaandrager, arts, secretaris van Stichting Zeehospitium 'Zonneveld' te Oostka- pclle, voorzitter van de Provinciale Zeeuwse Vereniging 'Het Groene Kruis', wonende li Domburg; M. P. F. M. van der Vaart, hoofd van de On derafdeling Personeelsbeheer van de Afdeling Personeel, Ministerie van Volksgezondheid en j Milieuhygiëne, wonende te Voorschoten; mejuffrouw A. P. van de Ven, vroedvrouw, secretaresse van de Nederlandse Rooms Katho j licke Vereniging van Vroedvrouwen, wonende te Ooij (gemeente Ubbergcn); VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU HYGIËNE EN BUITENLANDSE ZAKEN tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: H. W. F. de Vries, propagandist voor steun aan de verpleging van melaatsen, wonende te VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU HYGIËNE EN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN tot ridder in de orde van de Nederlandse prof. dr. H. A. Snellen, vice-voorzitter van Nederlandse Hartstichting, wonende te Oegst- geest. tot officier in de orde van Oranje-Nassau: C. W. J. M. de Ruijter, directeur-geneesheer' van het revalidatiecentrum 'Hoensbroeck' te Hocnsbrock, wonende aldaar. Voetbal Haarlem—Fortuna VI. 1—C AJax—Volendam 2—C Excelsior—Sparta 2I 1$: Amersf.-Wagem. 2—C PEC—Gronlng. 6—2 Heerenv.Cam buur 1—2 UtrechtGraafs. 3C Veendam—GA Engles 0—5 Vitesse—Heracles 2—1 PEC—Graafschap 1—1 C: Fort. SC-FC VW 5-1 Zondagamateurs WEST II TWEEDE KLASSE A: DHLWilhelmus I-O DHL kampioen B: EBOH—Neptunus 1—6 HION prom. 0—1 HOV prom. HIONODS DCV—HOV DHSCKC Leonldas—Fluks 1— MusschenSltkkerv 2— Spartaan '20 prom. DERDE KLASSE C: RFC—ONA Utere.- FlakkeeOlympia 2—I St. Volhard—ADS 2—2 VIOBEC GSVSchevenlng. 1—1 Schevenlngen prom. Westland.—Nieuwen h. 2—0 D: RCD—Leerdam Sp. 2—0 RIOS—Schiedam J— DBGCAlblassertL f SVW—VDL 2—j, DEH—EMMA 2-0 Holiandiaan—'s-Gravendeelo De Holiandiaan degr. VIERDE KLASSE B: TonegldoWP C: GDSMoerkapelle VTLRKSVM GR.W.II—Wassenaar D: RAVA—Cromvllet F: Eolnes—Zwerver* ASW—Martlnlt FC Ommoord—DHZ >rauac FC Ommoord degr MerwedeSMV 1_ PROMOTIE NAAR DE DERDE KLASSE (om één plaats) A: RlJpweterlngVFC 1—0 GDA—Postduiven Res. 2e Klasse A: Lugdunum 2UVS 8 J Laakkwart. 2VIOS 2 J Roodenb. 2-Teyltng. 3 1— B: DHC 2—St. Volh. 3— C: EDS 2—DHS 2 jj— DRL 3 Sparta 4 knniX Res. Se Klasse B: RKDEO 2-LFC 2 l-< LFC 2 degr. CTOGB 2—Scheven. 2 4—; DHC 3—DHL 2 Lens 3 kamp. E: DHZ 2—Fort. VI 3 VOC 2—DCV 3 - DCV 3 kamp 2—1 4—2 2—2 Schlebr. 2—VFC 2 EDS 3—Hl'berg 3•J~~' EDS 3 degr. F: DCL 2Holland. 2 0—3 Excelsior 4—VFC 3 1— VEP 2—Leonldas 2 2—1 G: Holland. 3—Mussch Spart'20/3—SMV 2 II: CW 3-HDVS 2 RCD 2—EBOH 2 DFC 3 kamp. ICW 4Unltas 3 2—; TDC 2—Leerdam S. 8 1— Overm. 3—Tedlro 3 1— DFC 4—Alblasserd. 3 1— Zaterdagamateurs Kampioenschap van Ned. Spakenburg—Hulzen O-" EERSTE KLASSE A: SVZW—RVVH 1— Zwerver—T. Leede 3— B: ACV—WOG 1— TWEEDE KLASSE A: DOTO—RCL 1-1 B: Voorn e's-Gravens 2— ASWH—Arnemuld 3— WEST II DERDE KLASSE A: SportV. '35—DSVP Loosd.RIJnsb. B Spirit—Koudek. B: VIaard.ZBVH VIERDE KLASSE A: Die Haghe—Woubr. B: Semper A.LYRA C: Hermandad—SNS Amelde D: Wleldrecht—ASH AsperenStrijen Res. le Klasse Rljsoord 2RWH 3 Spijk. 2—Zwart W'38/2 Heerjansd. 2—RCL 2 ZwaJ. V1.2—Barend. 2 B: Exc. P 2—Unicum 2 2—Koz. Boys 2 Res. Se Klasse A: Loosd. 2DUNO 2 CSVD 4—DSO 2 MW'27/2—Katwijk 3 HVO 2ARC 2 B: HBSS 2Zvval, VI. 3 Haz. B. 2Jodan B. 2 Die Haghe 3—Oegstg. 2 C: Spirit 2—Rozenb. 3 Nw. Lekkerl. S-PPSC 2 D: Capelle 4-Haaften I Hardlnxv. 2—Be Fair 8 Jodan B. 3Nlvo Sp. 3 Et Oranje W3-ASWH 2 Gr. Ammers 2—SHO 3 Nw.Lek.l. 2-Smerd. 2 3—0 1-0 1—0 Mans a 2—SSS 3 1—5 BEKER WEDSTRIJDEN Sparta (NGVW CW SIZO—Bennekom WGZ—Amstelveen REGIONALE JEUGD A: GDS—De Musschen Sparta—Exc. (R) Quick B.—Roodenburg Westland.—Feyenoord Feyenoord 1 B: SVW'—s-Gravend. ONA—LFC Wilhelmus—WP Buitenland ENGELAND Birmlngh. C.-Norw. C. Burnley—Newc. Un. Chelsea—Stoke C. Coventry C.-Arsenal Derby C Wolv. Wand. Everton—Southampt. Ipsw ch T.-Sheff.Un. Manch. Un.Manch. C. Q.P. Rang -Leeds Un. Tott. H.Lelccst. C. West Ham Un-Ltverp. SCHOTLAND Aberdeen—Arbroath Clyde—St. Johnst. Dundee Un.—Dunferml. East Fife—Ayr Un. FalkirkCeltic H. of Midi —Patrick Th Morton—Hibernian Motherwell—Dundee Rangers—Dumbarton DUITSLAND Schalke—Elntracht Fr. Bayern M.—Bochum Wcrder Br.—Hannover Klcketrs Off.-Fort. D. Wupp. SV-FC Kr'" Fortuna K.—Stuttgart Hertha Berl.—Duisburg R.W. Essen-Kaisersi. BELGIË LlerseBerchem 3 Dlest—Antwerp 2 Club Brugge—Beveren 1 Anderlecht—Méchelen 2 Waregem— Standard 0 FC Luik—Molenbeek 0 St. TruidenC. Brugge 1 Beerschot—Beringen 0 SPANJE Atl. MadridFC Barcelona 2 ValenciaZaragoza p Las Palmas—AUi. Bilbao 1 Elche—Real Murcla 1 Santander—Granada - i VigoCaste1.1 CagliariFlorentine InternationaleJuvt LanerosslCesena Lazio—Genua Napoli—Foggla Sam pdorla—Roma TorinoAC Milan HOOFDKLASSE ADO—Feyenoord Sparta—Schoten Luyeks G OWO Raak N Orwo/HCAW FeyenoordADO Scholen—Sparta OWO—Luvck G. Orwo/HCAW-Rnak N. EERSTE KLASSE A: P.CH-Starko B Thamen—Volew. ABC-RAP Ola UVV—Dorla Starko B.—RCH C. Volewljk.—Thamen RAP—ABC D^rlas—Ola UW B: Aktle'GSGemako HHCCelerltas SCRHotam St. Neptunus—Euro St. H tarn St.—SCR Euro St.—Neptunus Gemako—Aktle'68 Celer'.tasHHC TWEEDE KLASSF. A: Carlbe—Donar J. HM'J—T. T. T.gers TYBB—Spart Ro'our'58—Rooswljk B: DSS—VUC(26/4) HoofddorpODIZ Lijnden—SC Hanrlem 9—14 0—3 7—10 Schiedam—La akkw. DERDE KLASSE C: ABF—The Arrows Meervogels— AMVJ Jeka—HFC Haarlem Nado V—Botlek EERSTE KLASSE DAMES R: Attlla—Actief HMS1Zeeburg Athene-UD Velo—Schutters EMeteoor—Vido Bllnkert—Bato VolewljckersAVA F: Hyglea—Idem/H. iz/For O-3 Tweede Kin. Derde Klasse HVJ—DWS Roda—Spartaan SnelwlekEBHV HEREN EERSTE KLASSE R: Attlla—Idem/H. Bllnkert—KIC Volewljckers—BDC F: Wings—Idem/H. EHC—Apollo Kwlek Sp AHC'28 Tweede Klasse Actief—Snelwlek DWSQuintus Meeuwen—Schutters Derde Klasse Hollandlaan—Unltas SOS—EDH Wil ton—Wes tl an dia Hockey VAN NEDERLAND DAMES Gron. Stud.—Apeldoorn Amsterdam—Were Dl HEREN PROMOTIE NAAR Schaerw.—Venlo Amsterdam—Hattem Gron. Stud.HTCC EMHCHGC Nijmegen—Kampong Tennis Joy M zalok—Dalsv AI.TA—KSW Hilversum 2Beekhui Zwolle—Racketeers UZSC—Het Y 5—0 Polar BearsI Softbal Hoofdklasse HHC—Shell 140 TerrasvogelsCelerltas 6—7 DSS—Bloemendaal 9—1 VODO—Onze Gezellen 2—8 13—5 5-9 11-9 Basketball EBE DIVISIE HEREN Leiden-EBBC Raak P.—Transol Donar—'Tvpsoos L. Haarlem C.—ASVU DAMES DÈD—Wh'.te Stars G. de Lange—BOB AMVJ—Transol 108—77 101—77 86—103 Waterpolo KLJ/ Tafeltennis DAMES EREKLASSE Ttrffers—St. Vooruit HOOFDKLASSE NMB/VDO—AvantI 3 HOOFDKLASSE A; San.Sc. 2-St. Al. B: Mldstars—Accent f Volleybal 8—10 3—5 16—5 v. Houten—Chlcopee Poule B OctopusLycurgus Lycurgus—V redes tein Dynamo/AOctopuS NDI/V aluasBouwl./Or. Eerste Divisie A: Orion—EAW SOS/DPC—Drachten R/OrionDettalloyd VlosOlympus 9—12 11—22 12—18 AdvendoA'dam/B PVC—Armlxt TilburgDie Raeckse r* igj tAAA Athlon kampioen Tweede Divisie Le.vthon ACMolenwiek 03 US— Radlus/MVC 3—0 AMVJ/GVCCorbulo 2 0—3 I /Zaan—Die Raeckse 2 3—0 NovoA'dam/B 2 13 K C—Valenberg/M 3—1 Derde Divisie F: Rovok—EWC/M 3—1 Brevok 2—Bouwl/Or. 2 3—1 Willem 2Dlndy's Eks 3—3 Berml/VIGSG West 3—1 OvocoBrevok 23 Brevok kampioen Set Up 2Concordia 03 O: AllianceLeython 2 3—1 Tonegldo—Tempo Team 3 3—1 Lekkerkerk—DOS 1-3 OVRA—Tempo Team 4 2—3 Be Fair—G. de Lange 2 HEREN 3-0 Eredivisie 2—2 Poule A G. de Lange—Radlus 30 Starllft/Bl—Hofnar/GC 2—3 Robot/VCT—Bouwl/Or. 3—1 Poule B 03 Lucurgus—Corbulo 3—0 DeltallovdRaak/SFC 30 NDI/Vaïuas—US 0—3 3—0 Deltalloyd en NDI/Valuas 1o degraderen 4—i Eerste Divisie 1—0 A: I/Zaa.n—Sc. Isa'.u 3—0 1—2 Interlance/Zaan kampioen 0i Or. Nassau—SOS/DPC 3—2 Dvnamo/A—Octopus 31 Formen Stars—EAW 3—0 Valbovol—Vonk 3—0 B: Sigma Delft—Brevok 0—3 Sigma DelftAsblton/L 1—3 Sigma Delft degradeert v. Houter./VCH—Brevok 31 Van Houten/VCH kamp. Petr. en P—Werl Dl 2—3 Belmt/VIGWC/Exellent 1—3 11—0 11—0 10—t Tweede Divisie D: TonegldoTempo T. 32 OVRA-HVS 0-3 Sigma/Delft 2—The Smash 2—3 Gemlnl/K 2—Corbulo 2 1—3 PVC—Molenwiek 3—0 AV '40—Concordia 30 Derde Divisie F: Kr./Sliedrecht—Sarto 2 0—3 Kr/Asam—Bouwl./Or. 2 0-3 OlympusVC Breda 0—3 Quos Ego—Brevok 2 1—3 Robot 2FKrs 31 O: Valkenb/M 3—Juliana 3—1 SVC—Radlus/MVC 3 3-0 Asbtlon/L 2Thor 1—3 AdvendoBe Fair 30 DOS—CW 3—1 76-52 50—56 47—37 Korfbal St. Hooger—Naas Rkyorsb'cekW. Kwiek S tanfriesDKOD ItSamos—Algemene PKC—PSV 4—7 /VIL °3—S se. 2e Zweml./Hommel—an EERSTE KLASSE ZC Alphen—Fortuna 13—4 3—8 DAW—ZCG 3—6 Polar Bears—DZV PAULUS DE BOSKABOUTER - DE MUSSENKLUS J-56 „Ik hoop niet dat ie boos op me wordt." zei Paulus. Toen riep hij hard: ..Wakker worden, Oehoeboeroe", en plens de het water over de uilekop. Gelukkig ontwaakte Oehoeboeroe dadelijk. Hij keek verschrikt, maar nog zeer lodderig om zich heen en mompelde: „Een nest jonge heksen, welja." „Waar heb je het over?" vroeg Paulus snel. „Zeker een droom min of meer," bromde Oehoeboeroe. „Ik kan het me allemaal niet zo best herinneren. Er was ook iets met een muis." „Met aardappels," verbeterde Paulus. „Het is mogelijk," steunde de uil, naar zijn hoofd grijpend, „ik heb nogal wel zo tamelijk diep geslapen, zie je." „Hè ja," zuchtte Gregorius, lekker diep slerrewapen". SUSKE EN WISKE - „Het Ros Bazhaar" KOMT SUiKEi BOOG IN HET WRTER TERECHT.... EN DRIJFT MET HET BERG- RIVIERTJE MEE. m LUCKY LUKE - DE ZWARTE HEUVELS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 8