op Politie wacht bericht van bende Bijbel is voor veel bezitters gewoon vulling boekenkast fteidw<2owumt Bevolking van Lissabon wacht af wat echt mag Gif dampen in Chicago Verdachte parathionzaak nu verdacht van moord op haar bejaarde moeder Verkeer eist elf doden Studentenstop voor 10 studierichtingen .974 PAGINA 7 GROOTSTE KUNSTROOF ALLER TIJDEN (Van onze correspondent) DUBLIN Met spanning wacht de Ierse politie af, wat de bende, die in Blessington (Ierland) de grootste kunstroof van alle tijden pleegde, zal gaan doen. Rekening wordt ge houden met twee mogelijkheden: eis tot vrijlating van politieke gevangenen ofwel de eigenaar Beit te dwingen tot het betalen van grote bedragen ten behoeve van de ar men, zoals na het verdwijnen van Patricia Hearst is ge beurd. Rose Dugdale (33), de excen trieke dochter uit een rijke Brit se familie. Zij is omstreeks kerstmis uit haar woning in Lon den verdwenen. Afgelopen jaar speelde zij een rol in een kunst diefstal, gepleegd in het huis van haar vader. Dat de rovers precies wisten wat zij hebben wilden blijkt wel uit de lijst van de gestolen kunstwerpen: Goya „Portret van vrouw in zwarte japon"; Velasquez „Moorse keukenmeid"; Frans Hals ,,De luitspeler"; Vermeer „Vrouw die brief schrijft" (alleen al 20 miljoen waard), voorts twee schilderijen van Metsu, drie van Rubens, twee van Gainsbou- rough, vier van Guardi en ten slotte een Moreelse, een Van der Velde, een Landseer en een Ruysdael. Dat het ordinaire diefstal is, wordt onwaarschijnlijk geacht: de kunstwerken, negentien in getal, zijn onverkoopbaar. De Ierse politie deed tijdens het weekeinde omvangrijke huiszoe kingen binnen een straal van acht kilometer rond het land- buis van Sir Alfred eit. Voorts houdt men rekening met de mo gelijkheid dat de dieven zich schuilhouden in het nabij Bles sington gelegen woeste gebergte van het graafschap Wicklow met veel eenzame woningen en verlaten ruïnes. Het is een be ruchte streek van ondergedoken IRA-leden. Betrekkelijk dichtbij bevinden zich kleine kustplaat- n verband met de roof wordt de nbam genoemd van dr. Bridget Vierduizend mensen zijn geëvacu eerd uit een zuidelijke wijk van de Amerikaanse stad Chicago toen een acht kilometer lange wolk van zeer giftige gassen zich verspreidde, afkomstig uit een lekkende tank met bijna twee miljoen liter giftige silicone te- trachloride. Buurtbewoners met zakdoeken voor de mond ontfer men zich over een man, die be wusteloos is geraakt. lemmel De 40-jarige mevr. Annie B. uit het Gel derse Bemmel, die 12 jaar geleden werd verdacht haar vader door vergifti ging met parathion om het leven te hebben gebracht, is nu gearresteerd op ver denking van moord op haar 79-jarige moeder. De bejaarde vrouw werd met ingeslagen schedel in haar bejaardenwoninkje aange troffen. Hoewel de dochter, moeder van vijf kinderen, blijft ontkennen ook maar iets met de moord te ma ken te hebben, zijn er vol gens de politie voldoende aanwijzigingen om haar in arrest te houden, ijdens het buurtonderzoek om te weten te komen wie de vrouw voor het laatst gezien had, IUNSPEET (ANP) Dit week end zijn totaal 11 mensen bij auto-ongelukken om het leven gekomen en 14 met vrij ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Bij een verkeerson geluk in Hulshorst, gemeente Nunspeet, botste een personen wagen tegen een melkauto die net werd uitgeladen. Twee van de 5 inzittenden werden gedood en de anderen gewond. Ian Smith: „Rhodesië lijdt onder sancties" iEW YORK (AP) De Rhodesi- sche premier Ian Smith heeft in een gisteren in New York uitge-1 tonden vraaggesprek verklaard dat de economische sancties die tegen Rhodesië zijn uitgevoerd, de groei van het land hebben vertraagd en de werkloosheid hebben doen toenemen. Ik meen dat het belangrijkste na delige gevolg is, dat wij nu meer werklozen onder onze twarte bevolking hebben dan vroeger. Onder onze blanke be volking is geen werkloosheid", aldus Smith. bleek dat de dochter haar moe- en 24 keer ontkende haar vader der 's morgens nog had be- vermoord te hebben, zocht. Op haar jas en schoenen De gifmoord begon in 1966 te spe tr^ de politie bloedsporen aan. len, toen de verdachte Omdat zij hiervoor geen verkla ring kon geven en bovendien kort tevoren nog in alle hasst geprobeerd had de kleding te reinigen en te verstoppen, be sloot de politie de vrouw voor verhoor vast te houden. Voor zover bekend was de relatie tussen moeder en dochter goed. Het motief is daarom nog een groot raadsel. De politie wijst erop, dat de verdachte een „harde" is bij verhoren, gezien de ervaringen die men met haar heeft uit de geruchtmaken de „gifmoord van Bemmel", waarbij zij wel 23 keer bekende wegens een vermógensdelict ten nadele van haar zuster met de politie in aanraking kwam. Toen rees het vermoeden, dal de vier jaar tevoren overleden vader geen natuurlijke dood was gestorven. Na opgraving van het stoffelijk overschot wer den de resten van het land- bouwvergif parathion aangetrof fen. Dochter Annie werd toen van de moord verdacht en door de rechtbank in Arnhem tot twaalf jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Zij werd in hoger be roep echter vrijgesproken we gens gebrek aan bewijs. Vlaggen uit! MET DE VERJAARDAG welke zij morgen viert, is ons staatshoofd tot een leeftijd gekomen, waarop de speculaties toenemen dat zij eerlang haar taak zal overdragen aan een opvolgster om zelf nog de vele jaren welke haar gegund zijn, te kunnen doorbrengen in een levensstaat met minder bindende verplichtingen dan die van het ko ningschap. Hart Majesteit Juliana zal temidden van haar uitbreidende familie zonder zelftrots mogen constateren, dat de laatste tijd de troon in Nederland aan steeds minder discussies onderhevig is. Met uitzondering van de Hiiler-periode en Troelstra's mislukte avon tuur is er trouwens in deze eeuw geen enkele serieuze poging onder nomen om onze staatsvorm ingrijpend te veranderen. Naast de wijsheid van politieke leiders is dit niet in de laatste plaats te danken aan de wijze waarop het staatshoofd haar eigen rol in hei toch altijd subtiele spel van de constitutionele democratie heeft meegespeeld. MORGEN KUNNEN IN ELK GEVAL de vlaggen weer uit zonder dat iemand dit met reden als een onecht gebaar mag beschouwen. Anders dan in vele andere landen ter wereld is er geen reden om ter zake van onze constitutie de nabije toekomst met zorgen tegemoet te zien. Aan een vervanging van de monarchie door een andere vorm van staatshoofd heeft het overgrote deel van de Nederlandse bevolking geen behoefte. Zoals het nu gaat, leidt het handelen van de Kroon in elk geval niet tot polarisatie en kunnen we het verschijnsel van junta's en volksrevoluties ver van de deur houden. Als morgen de vlag wappert, is het eigenlijk jammer dat de regering nog niet erin geslaagd is een andere vorm door te voeren voor de „koninklijke tractatle" op deze dag: de lintjesregen. Het zou aardig gepast hebben bij de manier waarop koningin Juliana haar ambt in een nieuwe stijl heeft uitgeoefend, dat zij ook als eerste het systeem van koniklijke onderscheidingen volgens eigentijdse vormen bij het bereiken van de leeftijd der sterken kan toepassen. VOLGENS VELER OPVATTINGEN het stelsel van de decoratie qua betekenis even sterk gedevalueerd als de gulden; niet alleen da koninklijke, ook de kerkelijke onderscheidingen raken op de manier zoals het gisteren ging en vandaag nog gaat, uit de tijd. Precies zoals in het leven van alleman de uitingen van feestelijke stemming en tractatie sterk gewijzigd zijn. Hoe zal Soestdijk volgend jaar „tracteren"? (Van onze speciale verslaggever in Portugal: PIET SNOEREN) LISSABON Landend met het eerste vliegtuig dat sinds de staats greep op de luchthaven van Lissabon wordt toegelaten, zie je het onmiddellijk. Op de rivier de Taag houden oorlogsbodems hun ge schut nog steeds gericht op de antieke wijk rond de Belim-toren, waar het regeringscentrum is gezeteld en waar zich het broeinest bevonden heeft van de Pidé ofwel D.G.S. de gehate geheime politie, de gesel van Portugal. Het Is zondagmiddag. De luchthaven maakt na bijna vier dagen van nonactiviteit een ordentelijke en efficiënte indruk. De passencontrole gaat veel gesmeerder dan toen ik er jongstleden december aankwam. Het sinistere ambtenarencorps van destijds is dan ook plotsklaps vervangen door Jeugdig luchtmacht- personeel. Later zal ik ze in hun blauwe uniformen zien flaneren door de straten rond Praca da Trlndade, Largo do Chiado en Praga da Camoës het opstandige centrum van jeugdig Lissabon de plaats ook waar zich de beruchte Caxlas-gevangenis bevindt, zonder politieke delinquenten nu, en wel vol gearresteerde geheime agen ten. Alle flanerende luchtmachtjongens dragen rode anjers in hun knoopsgat. Alle passagierende mariniers ook. En zelfs de sol daten die met het machinege weer over hun schouder de wijk bewaken (ik telde er gister avond in de gauwigheid 200) dragen de rode anjer. De 3 on derdelen van de krijgsmacht kopers en schoenpoetsers op ie dere straathoek symbool van een regiem dat zijn mannen geen beter werk kon verschaf fen. Echtparren met kinderen, wandelend over de Praca Com- mercio in een schrale zon en een ijzige storm die (voorbo de?) de Portugese lente moeten verbeelden. zijn het zichtbaar broederlijk Nu moet je wel donders oppassen eens. Op de luchthaven houdt een Por tugees je ongevraagd aan. „Dit is een mooie dag", zegt hij. „Er gloort een nieuwe tijd. De poli tie zal voortaan moeten uitkij ken. „Mensen die ik spreek on-, derweg naar Praca Marques de Pombal in het centrum, ver kondigen hetzelfde. „Vandaag geen demonstraties meer", leg gen ze uit. „Dat is niet meer nodig. We weten nu waar we staan. Na 48 jaar hebben we de fascisten hun groene hemden uitgetrokken. Niemand durft meer een groen overhemd te dragen uit vrees, dat hij voor een slecht mens zal worden ..Leve de eerste mei' aangezien." Vensters met ballonnen, lottover- met wat je hoort, want de helft van Lissabon en waarschijnlijk de helft van Portugal loopt met een kluit boter op zijn hoofd. Dezelfde man d'a tegen je roept: „Vitoria. .eindelijk kan ik mijn mond open doen:, eindelijk ben ik niet bang om door Pidé afgeluisterd te wor den", maakt statisch een fraaie kans dat hij vier dagen geleden nog tipgever was voor deze zelf de Portugese versie van Hitiers Gestapo. In advertenties mis bruiken zakenlieden op het ogenblik het V-teken al om zich zelf en hun omzet veilig te stel- Een rockconcert in het stedelijk stadion van de Amerikaanse stad Richmond (Virginia), dat werd bijgewoond docr 22000 jongeren, ging over in ernstige ongeregeldheden toen de politie verscheen om ar-1 restaties in verband met verdovende middelen te verrichten. Aan ge-1 moedigd door haar vriendin, koelt een opgezweepte liefhebster van rockmuziek haar woede op een politiewagen (boven), terwijl anderen elders auto's onder handen nemen (onder). Tegenbezoek van Gromiko aan Nederland DEN HAAG In antwoord op het bezoek van minister v. de Stoel aan Moskou zal de Russi sche minister Gromiko binnen een jaar een bezoek aan Neder land brengen. De juiste datum biervoor moet nog vastgesteld worden. Over het effect van het bezoek aan Moskou is nog weinig te zeggen. Het overleg over aller lei internationale kwesties is openhartig en zakelijk geweest, zoals het communiqué na afloop van het bezoek laat weten. Teleurstellend echter was voor minister v.d. Stoel, dat de Rus sische autoriteiten geen com mentaar hebben gegeven op het verzoek van de Nederlandse be windsman, of de Russische dis sident Wladimir Boekowsky naar Leiden mag komen, om zijn studies te voltooien. In het slotcommuniqué is wel na drukkelijk vastgesteld, dat zowel Rusland als Nederland ervan overtuigd zijn dat „de verdere verdieping van het proces van ontspanning van beslissende be tekenis is voor de vrede en vei ligheid in Europa". lees ik op de muren, met een hamer en sikkel als uitroepteken. Daar naast een aanp'«kbi!jet dat Mo zambique aanprijst als „een pa radijs van zon, waar je noodza kelijk met vakantie moet gaan". Twee uitersten die de komende dagen dreigen te bot sen en generaal De Spinola weet het, getuige de leger macht, die Lissabon in een spin- neweb van walkie-talkie-verbin- dingen gevangen houdt. Het volk pelgrimeen vroom en massaal naar de Caxias-gevan- genis in de hoop een geheim agent van de Pidé te zien, die tot op de onderbroek is uitge kleed om een grondige fouille ring mogelijk te maken, en fo to's van zo'n plotselinge ziele- piet gaan gniffelend van hand tot hand. Het mag allemaal. Op een uitgebrande auto die heeft toebehoord aan de eens ge vreesde nationale garde, staat een jongen uitgelaten te dansen. Ook dat mag. Maar de toege stroomde bevolking van Lissa bon zingt er nog geen fado bij. „Eerst even afwachten wat werkelijk van De Spinola mag", lijkt het algemene devies. Kleuters al spelend verdronken HUISSEN (ANP) - Twee driejari ge jongetjes zijn dit weekeinde tijdens het spelen in een vijver terecht gekomen, en verdron ken. Na een zoekactie van bu ren en politie werden zij des avonds gevonden. Zaterdagmid dag is in Heerenveen een kleu ter van drie in een sloot ver dronken. Pater Franzoni gesuspendeerd ROME (CIC) De vroegere be nedictijnerabt van St. Paulus bulten de muren, Giovanni B. Franzoni, is door het bestuur van zijn congregatie (Benedic tijnen van Monte Cassino) het verbod opgelegd nog langer zijn priesterlijke functies uit te oefe- De beslissing werd hem zaterdag overhandigd vlak voordat hij de eucharistie zou vieren samen met de door hem gelelde kriti sche gemeente in Rome. Het congregaticbestuur geeft als re den voor de strenge maatregel op. dat pater Franzoni zich niet zou hebben gehouden aan het spreekverbod, dat hem enkele dagen eerder was opgelegd. De vermoedelijke werkelijke reden is, dat pater Franzoni voorstan der is van de wettelijke regeling van de echtscheiding in Italië. 10 taTVjeraturen LchtdnA in miïibaren --^wamitelrort H hoQe-tHügobted tou-lrxrt L laQC-dnJqetaed windrichting vcclaatsingsnchtrg De, BU' "e! WEERRAPPORTEN dat het dominerende hogedruk- gebied van de laatste weken ma*, neer- eindelijk op zijn retour is. Zijn temo. slag rol wordt geleidelijk overgeno- J*; men door een complex lage- ;>rcim «eii. b«w. u drukgebied boven Zuldelijk-Eu- Iw,i 2 ropa, Dit bevat verschillende Helder 'w.'bewT* l J kernen, waarvan de voor de Lurhth. Ktd. h. bew. 12 o« naaste toekomst belangrijkste, vuITtaaen ?*h' ^LW' 1? 2 via Spanje naar het noorden zd.-Limburg gaat koersen. Vandaag kunnen Aberdeen we eerst nog uit het zuidoosten Barcelona bewolking en mogelijk wut re- Berlijn gen tegemoet zien. Hoeveelhe- den van belang zijn echter nog Geneve niet te verwachten. Wel zullen Helsinki de temperaturen onder Invloed Kopenhagan van de aanvoer van lucht uit Li*«obon zuidelijker streken In het week- eind wat omhoog gaan. Luxemburg Madrid Plaatselijke enige regen en iets Malaga mlnd.r koud. Voor maandag: Nice Aantal uren zon: 0—7. Min. temp: omstreeks 6 graden. Max temp.: omstreeks 14 graden, itoclchlolm Kans op een droge periode van SS™ minstens 12 uur: 80 procent. Utanboel ;xv Parijs Kom» Spilt 50 procent. Nederlands, sociale geografie, geschiedenis en Engels. •ELFT (ANP) De Academi sche Raad heeft zaterdag in D?!ft besloten de minister te ad viseren studentenstops in te Tijdens de discussies^ kwam de «tellen voor tien studierichtingen. vraag de rijksoverheid, zo werd ge steld. de orde of de Acade- Uit de t jdens de vergadering na- i demonstratie i i eni- Naast studentenstops voor 'ueeskundc, tandheelkunde, dier geneeskunde, farmacie, biologie en lichamelijke opvoeding zullen er ook voor het komend studie jaar stops moeten komen voor sche Raad met het adviseren over studentenstops niet een one.genl jke taak aan het vervul len is. De numerus fixus, is in het onderwijsbeleid binnengeko men als een noodmaatregel in incidentele gevallen. Inmiddels der vastgestelde cijfers is af te leiden dat voor de tien studie richtingen, waarvoor studenten stops worden voorgesteld, zich in maart al 4.276 meer eerste jaars hadden aangemeld, dan er kunnen worden geplaatst ge honderden studenten werd zaterdag door een woordvoerder van het LOSS (Landelijk Overleg voor Schol eren en Studenten) een verklaring voorgelezen waarin werd geëist, dut de Aca demische Raad de regering dui delijk maakt, dat studenten stops geen enkele oplossing kunnen inhouden. (Van een onzer verslagge vers) Den Haag - Voor de Katholie ke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenoot schap blijft er voorlopig nog voldoende werk aan de winkel. Uit een door Imto- mart m opdracht van de NCRV-televisie gehouden onderzoek onder 1500 re presentatieve Nederlanders is gebleken, dat 43 procent van de Nederlanders boven de vijftien jaar geen bij bel of zelfs maar een bij belgedeelte bezit. Ander opmerkelijk feit dat aan het licht is gekomen is. dat 54 procent van de bijbelbe- zii'ers er nimmer in leest. Voor de meerderheid is de bijbel dus gewoon een fraaie band in de boeken kast. 3e meeste nlet-bijbelbezitters vindt men onder de katholie ken; terwijl 85 procent van de hervormden en 91 procent van de gereformeerden een bijbel bezit, heeft 58 procent van de ondervraagde katholieken er geen. Dat is maar één procent minder dan de menae^ die zeg gen tot geen enkele kerk te be horen. De gereformeerden zijn nog altijd de ijverigste bijbelle zers. Slechts negen procent van hen leest de bijbel nooit, terwijl 84 procent de bijbel vrijwel da- moest 77 procent het antwoord schuldig blijven. Men koopt dus maar een bijbel, zonder zich af te vragen welke vertaling men eigenlijk aanschaft. Een verkla ring hiervoor is, dat van de on dervraagden ruim de helft zijn bijbel gekregen had, slechts 26 procent had er een gekocht. Tijdens het onderzoek is tevens naar de kerkgang geïnformeerd. Uit de cijfers blijkt dat 34 pro cent van de bevolking boven de 15 Jaar vrijwel elke week naar de kerk gaat, 10 procent gaat alleen op hoogtijdagen, 11 pro cent een paar maul per Jaar. Van de ondervraagde hervorm den gaat 37 procent nooit naar de kerk ,van de katholieken 11 procent, van de gereformeerden 7 procent en van degenen die zeiden tot een andere kerk te behoren 24 procent. Var de ondervraagden leest 26 De Katholieke Bijbelstichting en procent de bijbel elke dag, 10 procent enkele malen per maand en II procent minder dan eens per maand. E« dat le zen gebeurt dan voornamelijk voor, bij of na het eten. Een verrassend aspect van het ofv- derzoek is ook, dat de bijbel het minst wordt gelezen door de mensen tussen de 50 en 65 Jaar. Zestig procent van hen leest de bijbel nooit. Van de Jongeren leest nog altijd 48 procent de bijbel en 24 procent vrijwel elke dag. gelijks Inziet. Voor de hervorm- De laatste jaren zijn verschillende den zijn deze percentages: 43% leest de bijbel nooit. 32% iedere dag. Treft men onder de katho lieken de minste bijbelbezitters aan, het percentage dat wel een bijbel of een nieuw testament bezit maar daar nimmer in vertalingen van de bij bel verschenen en is 'n itev ge discussie gaande over vertaal- methodieken. Maar deze discus sie is nauwelijks tot de gelovi gen doorgedrongen, want ge vraagd naar deze vertalingen Nederlands Bijbelgenoot schap gaan de bijbel in een nieuwe vorm op de markt bren gen: de luist erbij bel. Hoofdover» wegingen zijn: steeds meer mensen komen mede onder in vloed van radio en t.v. minder tot lezen. Men wil daarom aan wezig zijn op de cassettemarkt, die naar verwacht wordt een grote toekomst tegemoet gaat. Reactie van proefluiste- r:iars:"de bljbellnhoud komt op een heel andere Indringende manier tot Je. Het Is zo boeiend dat je geconcentreerd blijft luis teren" Begonnen wordt met het cvrmgelle van Johannes en twee brieven van Paulus. De ervarin gen hiermee zullen bepalend zijn voor het uitbrengen van an dere bijbelgedeelten, met als Ideaal de gehele bijbel. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 7