Gillende Osmondfans in Leidse Groenoordhal Unieke expositie in museum Woubrugge Alphen brand roddelt over met luchtje' MARKTEN Bij wie de ere-medailles terecht kwamen M.'-ANDAC APRIL 1974 LEIDEN Gillend en schreeu wend maakten 'een kleine dui zend jongens en meisjes zater dagmiddag in de Groenoordhal hun enthousiasme kenbaar over een film van „The Osmondbro- thers". De film werd gemaakt naar aanleiding van enkele op tredens van deze Amerikaanse broertjes voor het popprogram ma Top-pop". De AVRO had aan haar abonnees kaarten uitgereikt voor deze op zienbarende filmvoorstelling. Het werd een bijna evengrote happening als enkele maanden geleden, toen de Amerikaanse familie in levende lijve in de Groenoordhal te zien waren. De naar het witte doek. Met name fans waren er niet minder opge- het fluwelen stemgeluid van wonden door. Al een uur voor Little Jimmy, de jongste telg de aanvang van de voorstelling uit deze muzikaal begaafde fa- Tekst: Elisabeth Vogels Foto's: Theo Ringers milie werd velen te machtig. De foto's spreken voor zich. De voorstelling zelf werd een Het enthousiasme werd enigszins grandioos succes. De jongens, bekoeld, toen de film vervolgd maar vooral de meisjes, staar- werd met optredens van o.a. den tot tranen toe bewogen „The Hollies" en „The Rolling Stones", die eveneens op het celluloid waren vastgelegd. Ook de door Ab Visser, die wekelijks het popprogramma „Top-pop" verzorgt, gepresenteerde disco shop, vond minder aftrek. De fans waren vermoeid en zonken in hun stoelen neer. Zij waren weer even heel dicht bij hun idolen geweest. „De hele happening is zeer rustig verlopen", aldus de heer Har- land, chef interne dienst van de Groenoordhal. „Het is niet te vergelijken met die show van een paar maanden geleden. De fans gingen desondanks enthou siast naar huis." WOUBRUGGE Ter gelegenheid van het feit, dat op zaterdag 4 mei het Gemeentemuseum aan de Dokter Lothlaan wordt hero pend, wordt een bescheiden ex positie gehouden van kunstwer ken van een tweetal plaatsgeno ten. Het betreft houtsnijwerken van de Hagenaar Huub van der Steen en schilderijen van Ien Bochove uit Woubrugge. van koningin Elisabeth, koning gezien fraaie werken van zeil- Hendrik 8-ste, Julius Civilis en schepen op de Braassemermeer Anna van Cleef. Zijn voorkeur en gezichten op de Wijde Aa. gaat uit naar de neogothiek en Hoe veelzijdig de huisvrouw Ien de barok, waarin hij de symbo- Bochove is blijkt uit het feit, liek tracht te vinden. De Speel man is hiervan een typisch voorbeeld. Ondanks alle troebe len om hem heen gaat hij on verstoord voort met het blazen op zijn doedelzak. Uit de mytho logie putte hij onderwerpen als Sint Joris met de draak en de Sabijnse Maagdenroof. Voor naamheid en drang naar ge rechtigheid komen hier naar vo- Huub van der Steen, die veel tijd doorbrengt in zijn buitenhuis midden in de nog ongerepte Vrouwgeestpolder om inspira tie op te doen, leeft als het De schilderes Ien Bochove heeft ware voor en met hout. Zijn zich met haar doeken voorna- voorkeur gaat uit naar oude harde houtsoorten, die hij met zijn talrijke ge reeds ehappen liefderijk bewerkt. Daar hij een groot liefhebber is van geschie denis, gaat zijn voorkeur uit naar historische en mythologi sche onderwerpen en figuren. Door intensieve bestudering van de karakters van zijn onderwer pen leest men deze als het ware af van de houding en de gelaats trekken. Fraaie voorbeelden hiervan zijn zijn voorstellingen menlijk geconcentreerd op por tretten en landschappen. Deze laatste zijn voor een belangrijk deel over de naaste omgeving van Woubrugge en geschilderd bij verschillende jaargetijden. Teneinde de bezoekers ook een beeld te geven, hoe schilderach tig de kom van het dorp Wou brugge en de naaste omgeving is geweest, heeft zij met succes schilderijen vervaardigd met als voorbeeld oude ansichtkaar ten. Ook het water trof haar, dat zij een belangrijk deel van haar vrije tijd niet alleen be steedt met schilderen, doch evenzo etsen vervaardigt alsme de sieraden en potten bakt. Voor liefhebbers van kleine sub tiele kunstwerken is hier gele genheid in een beperkte ruimte te genieten van een kunstvorm, die men niet alle dag overal te zien krijgt. De expositie blijft voor het publiek toegankelijk tot en met 12 mei. Wat betreft de oudheidkundige voorwerpen, die tentoon staan gesteld valt onmiddellijk op de prachtige uit 1713 daterende Statenbijbel, een zeldzame zgn. Keurbijbel. Vanaf 173 in ge bruik bij de Hervormde ge meente in Woubrugge en ge drukt door de gebroeders Jacob en Pieter Keur uit Dordrecht. Opvallend fraai zijn de oude il lustraties in deze bijbel, waaruit ongetwijfeld de bekende Wou- brugse theoloog Ds. Alexander Comrie nog heeft voorgelezen. De specialist Wortel uit Kocken- ge heeft met liefde-ijk geduld bladzij voor bladzij gerestau reerd en tot een pronkstuk gemaakt. het vernieuwde gemeentemuseum laten hun ROELOFARENDSVEEN 27 april, bloemen 17—35, Rozen Ca- 15—18.' C AS—56, Alstroemerla 35—60, Gerbi ra's 25—28, Lelies 31—65, Vlollere 2326 per stuk. Trosanjeis 2,10 2,30, Snljgroen 75—1,10. Chryaantcn- Jaarrond 2,15—2.35. Brodeo 2.60— 2,90, Colvlllels 2,35—5,00, Irissen 60—1,40, Freesla's 1,15—2,90. Lathy rus 801.40. Duizendschoon 1,05 1.25, Anemonen 55—75, BruldsanJ. 70—75, Margrieten 1,15—1,25, Nart sen 27—32. Tulpen 55—1.45. Idem sneden eenblad 40—70 per bos. De angstaanjagende vuurgloed stak spookachtig af tegen de nacht. Grote brand op sloopterrein Leidschendam Leidschendam Zaterdagnacht heeft e«i enorme brand gewoed I op het autosloopterrein aan de het Laante van Beck b j de I Westvlietweg in Le dschendam. Vijftig brandweerlieden van Leidschendam en Voorburg zijn uren in de weer geweest het vuur te blussen. De blussings- werkzaamheden werden bemoei lijkt doordat herhaaldelijk ben zinetanks explodeerden. Een waakhond die aan de ketting lag kon ternauwernood van de vuurdood worder gered. Een' andere waakhond wordt ver mist. De oorzaak van de brand is niet bekend. Festiviteiten Woubrugge afgelast WOUBRUGGE - Wegens het tra gisch ongeluk met dodel'jke af loop van de 7-jarige Petra Jaco- bi zijn alle festiviteiten voor Ko- ningivmedag in Woubrugge afge last. Dit houdt tevens in dat alle geplande voetbal wedstr'j den geen doorgang v'nden. Het l g in de bedoeling op Hemelvaar.s- dag of op de verjaard g van Prins Bernhard alsnog een deel van het feestprogramma te rea liseren. i Uit alle dei en van het land waren de 590 deelnemers (vorig jaar 663naar Aartanderveen gekomen, onder wie Burgemeester Mr, R. M. Gallas en zi/n echtgenote en dochter om de route te wandelen, die voor hen waren uitgezet door het zeer fraaie polderlandschap in Midden Holland. Op de foto: leerlingen van de r.k. jozefschool uit Aartanderveen. Van een onzer verslaggevers ALPHEN AAN DEN RIJN In heel Alphen gonst het van de geruchten over de oorzaak van de brand, die zaterdagmorgen vroeg het houtbedrijf van Van Wijk aan de Prins Hendrik straat in de as heeft gelegd. Het woord „brandstichting" valt daarbij herhaaldelijk. De politie heeft daarvoor echter nog geen bewijzen kunnen vinden. Van- dcag wordt het onderzoek in sa menwerking met de brandweer en arbeidsinspectie voortgezet. De brand werd zaterdagmorgen ontdekt door brugwachter De Graaf van de Alphense brug. Toen de brandweer echter arri veerde was er geen redden meer aan. De schade wordt ge schat op een half miljoen gul den. De grondlegger van het houtbe drijf. de heer H. W. van Wijk. is onlangs overleden. Daarna is de zaak enige tijd gesloten ge weest in verband met moeilijk heden in de familie over de er fenis. Momenteel wordt het be drijf gerund door de echtgenote van de overledene en zoon Dirk. Volgens de politie is het houtbe drijf zwaar onderverzekerd. J. v. d. Luyt overleden OEGSTGEEST In alle st lte is zaterdagochtend de heer J. van der Luy- begraven. De heer Van der Luyt st erf woensdag avond op 56-jarije leeft jd in z jn won ng aan de Duiz'cht- straat Sinds z jn J'de Jaar was de nee: Ven der Luy. werk zaam op het expeditiebedrijf J. van der Luyt Zn dat trans port .n bnnen en Duitenland verzorgt. Inwoner van Hazerswoude had geen last in Portugal HAZERSWOUDE - De heer IJ. K. M. Kuijper uit Hazerswoude, die begin deze week in de si ad Lissabon vertoefde voor werk zaamheden, heeft weinig werke lijke hinder ondervonden van de staatsgreep in Portugal. Het enige probleem waarmee hij en vele andere buitenlanders wer den geconfronteerd, was dat zc het land niet mochten verlaten. Aanvankelijk was Kuijpers (ex- voorzitter van de plaatselijke KVP-afdeling) van plan om don derdag huiswaarts te keren. We konden niet weg", aldus de Hazerswoudenaar, die net zoals alle anderen vlak na de revolte werd gesommeerd om in elk ge val toen niet het hotel te verla ten. „Ik had de Indruk dat de buitenlanders geen hinder on dervonden van dit alles." Het enige was dus het transport: hel gezelschap waartoe Kuijper behoorde, charterde gisteren oen auto om Portugal le veria ter en koos toen in Spanje een vliegtuig. LISSE Adjudant S. W. Verbeek van de Groep R'jkspol'tii L'sse, is bevorderd tot de rang van Officer Rijkspol tie 1st* Klas (Kap te n) en tevens inge deeld bij de s'.af var het district 's OtMvïnhage. Leiden Ook in deze streek C. Zwanenburg, fotograaf bij heeft de „lintjes-regen" het Rijksmuseum voor Vol- b.g.v. de verjaardag van de kenkunde, te Leiden; Koningin zijn neerslag ge- mevrouw H. Plug-Brulnsma, had. Hierbij geven wij overzicht van de toegekende ere-medailles behorende bij de Orde van Oranje-Nassau. In goud werd deze onder scheiding toegekend aan: J.M. Scheffer, ambtenaar voor de Bedrijfszelfbescherming bij de Afdeling Algemene Za ken, Ministerie van Volksge zondheid en Milieuhygiëne, wonende te Leidschendam; L. Hermans, te Noordwijk; M.J.N. van der Weijden. te Ter Aar; P. Vlugt, contactambtenaar bij A 8ra' penningmecsteres.se van de Christelijke Vrouwenvereni ging. Je Noordwijk; van Duijvenbode, wonende te Katwijk aan Zee, gemeen te Katwijk, chef neitenmake- rij bij B.V, Rederij en Han del Mautschuppij v/h C. den Duik te Katwijk; van Duijn, wonende te Kat wijk aan Zee, gemeente Kat wijk. bedrijfsleider bij B.V. Rederij en Handel Maat schappij v/h C. den Duik te Katwijk; chef •rkoper bij het bureau Landelijk Contact in de Provincier Zuid-Holland van het Ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk, wonende te Leiderdorp; Tissing Woninginrichting B.V., te- Lisse; Zwanenburg, smid bij het Loodgieters- en verwar- mingsbedrijf Jan de Nie en Zn., te Leiden; WA. Brederodé, oud-dlstrlcH- L»or<1 W.J- sennar. administratief amb tenaar C le klasse bij de Oc- trooiraad te Rijswijk (Z.H.); P. Knt!-.: troolraad te Rijswijk (Z.H.); P. Kantebeen, te Leiden, op zichter B bij de Rijksgebou wendienst; H.B. Paats, administratief ambtenaar C Ie klusse bij de inspectie geneeskundige dienst Koninklijke land macht, te Wassenaar; J.C.W. v. Leeuwen, administra tief ambtenaar C. le klasse bij de dienst van de Kwar tiermeester-Generaal, te Wassenaar; J.A. Kneefcl, adjunct-commies A bij de Verificatie van de Rijkszee- en Luchtvaartin* strumenten, te Noordwilker- hout; sergeant-majoor W. Moraal, van de Koninklijke lucht macht, te Leiderdorp; adjudant-onderofficier admini strateur D. N. van Beijeren, van het dienstvuk der mili taire administratie, te Wou brugge; bestuurslid van de afdeling Leiden van de Unie van Dio cesane Katholieke Bonden van Bejaarden en Gepensio neerden in Nederland, wo nende le Noordwijk; Mej. M. Rikken, directrice van 'Huize Emmuus', te Zoeter- woude; H.P.J. Huijing, administratief ambtenaar A le klasse bij de Verificatie van de Rijks zee- en Luchtvaartinstrumen ten. te Voorschoten; H. Mulder, wonende te Wasse naar, hoofdcontroleur van de Arbeid bij het 10e district der Arbeidsinspectie; M.l. de Wit, te Wassenaar, op richter en gewezen, eigenaar van het aannemersbedrijf firma De Wit te Wassenaar; W.F.H. Karstens, commies bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te Noordwijk aan Zee (gcm. Noordwijk); mejuffrouw G. F.. Doelens, oud-onderwijzeres bij het bij zonder gewoon lager onder wijs te Oude Wetering (gem. Alkemade), wonende aldaar; «ergennt-majoor van speciale mejuffrouw J.C. van Diemen, diensten injlchtlngendienst oud-hoofdleldster van een bij- S.R. Bakker, te Katwijk, rondere kleuterschool te F. Vink. beheerder van de pro- Wassenaar. wonende aldaar; vinciale commandopost B.B.. L.A.I. Bogaartz, logopedist aan te Noordwijk (gepensioneerd) scholen voor buitengewoon adludant-onderofficier J P T. onderwijs te Leiden, wonen- de Boer, van de Koninklijke de te Leiderdorp; luchtmacht, te Valkenburg N. den Hollander, lid van de (Z.H.); raad der gemeente Ter Aar; In brons aan: B.J. Suringa, wonende te Bo- C. van der Meij. te Rijnsburg, degraven; werkzaam bij het bloemkwA- H. Angenent, president-kerk- kersbedrjf van de firma C. voogd van de Nederlandse Paauw Zn.; hervormde kerk te Woubrug- H M. Gijbeis, te Voorschoten, ge; hoofdschrijver bij het Minis- In zilver aan: terie van Landbouw en Vi«- Mevrouw M.A.A. Bochove-Bulk, serlj; oud-organiste van de Neder- O Th Rljsdijk, wonende to landse protestantenbond te Wassenaar, hoofdschrijver Woubrugge; bij de Octrooiraad te Rijs- mevrouw II.A. Langerak ge- w |k (Z.H.): ren van Kekem, lid van de W M van Dien, te Wassenaar, Rod? Kruis Co'onro te Was- oud-employé 2e klasse der scnoar, woneode nldnnr; PTT; mevrouw N Hecrk geboren A J'Ielnhout, gasfitter bij d» Bergshoeff, presidente van gemeentebedrijven, te Kat- de Vereniging L .H.B O. afde- wijk (gepensioneerd): ling Leimuiden/Rijnsater- mej. B.F. Goedman, te Leid. woude. wonende te Leimui- schendam. employé, 2e klas- d*n; se <tCr PTT;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 5