Veel vreugde in de kou bij opening van Zoeterwouds zwembad Politieke dag in Lindehoeve groot succes Pauselijke onderscheiding voor „Clazêen" Hakker 1 B. en W. Alkemade wijzen verzoek van maatschap af Kulturele weken Wassenaar van start MAANDAG 29 APRIL 1974 PAGINA Leythenrode krijgt eigen radio-omroep LEIDERDORP De Interne Ra dio Omroep Leythenrode zal 3 mei haar eerste programma uit zenden. De officiële opening ge schiedt door burgemeester Van der Have in het bijzijn van de geneesheer-directeur en enkele genodigden, als mede de patiën ten in de recreatiezaal „Pyra* mide". Het openingsprogramma wordt opgeluisterd door het zangduo Saskia en Serge. De presentatri ce Alice Oppenheimer zal dit eerste programma van IROL aan elkaar praten. Tentoonstelling WASSENAAR In de kunstzaal „Heuff" wordt volgende week zaterdag een tentoonstelling ge opend van tekeningen, aquarel len, schilderijen en sieraden. De exposanten zijn Pauline Zwaai, Hans Royaards en Archibald Dambar. De opening geschiedt om 16.00 uur. De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen van 10.00-17.00 uur tot en met 25 mei. Zondags na afspraak, tel. 01751-12185. Dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur. Zoeterwoude - Met het geven van het startsignaal voor een wedstrijdje 50 meter schoolslag heeft Mr. M. Vrolijk, commissaris van de Ko ningin in Zuid-Holland, zaterdagmorgen officieel het buitenbad ge opend van het sportcomplex Haasbroek. Typerend daarbij was dat de vier jeugdige zwemmers die hieraan deelnamen de vertegen woordigers waren van de evenzoveel Zoeterwoudse basisscholen en van hun klasgenootjes welke In de afgelopen maanden zwemonder- richt ontvingen In het instructlebad dat reeds in september gereed kwam. Hoe groot de vreugde is over de totstandkoming van deze voor ziening bleek vooral uit het feit dat behalve de vele officiële ge nodigden ook de burgerij op spontane wijze, grote belang stelling toonde. Klimatolog'sch gezien was het verblijf rond de "5.'a ike T!" bassins waarlijk geen pretje 1 op 7 zal komen, meende mr. Vrölijk dat Zoeterwoude in een zeer gunstige positie is met één veld per 1000 inwoners. Hij complimenteerde daarmede het gemeentebestuur. kers van de bouwers, de sport wereld, onderwijskringen, buur gemeenten waarbij diverse ca deaus werden aangeboden o.a. een tweetal klokken voor het binnen- en buitenbad. Aan het slot kon wethouder P. de Jong het niet nalaten om nog eens de dienst gemeentewerken dank te zeggen voor haar grote aandeel in de totstandkoming van het geheel. de koude oostenwind". Leden van de Haagse Reddings brigade en van de Zoetermeerse Watervrienden toonden met hun demonstratie aan ook bij een lage temperatuur niet voor een kleintje vervaard te zijn. In het Don Boscohuis, waar de genodigden bijeen kwamen, schetst^ burgemeester Detmers de voorgeschiedenis van het zwembad. Reeds in 1962 bezocht het college instructiebaden ter oriëntatie voor de eigen plan nen. Vijf jaar was er 'n beschei den ontwerp waarvan de kosten 96.000 bedroegen. De goedkeu ring liet l'/2 jaar op zich wach ten maar intussen waren de in zichten gewijzigd en er nieuwe ontwikkelingen waarbij de ge dachten uitgingen naar de bouw van ook een buitenbad. De ver beterde financiële positie van de gemeente gaf daarop uitzicht, Daarna hebben de zaken zich voorspoedig ontwikkeld, hoewel burgemeester Detmers niet ver heelde dat er veel zorgen zijn geweest bij de bouw omdat men daarin met veel tegenslag te kampen heeft gehad. Tegenslag tot in de slotfase want waar er i.v.m. met de cultuurtechnische werken eerst veel te veel regen viel, liet Pluvius het in de afge lopen weken geheel afweten ter- wijil de gelegde zoden dringend behoefte aan water hadden. Mr. Vrolijk constateerde dat het ook wel eens in het voordeel van 'n gemeente kan zijn wan neer de goedkeuring van G.S. eens wat lang op zich laat ach ten. Gehoord hebbende van de a.s uitbreidingen van de sport complexen aan de Hoge Rijn dijk en in het dorp waardoor het totaal aantal voetbalvelden De vier zwemmertjes kregen na de wedstrijd van Op het strand tussen Katwijk en Wassenaar hebben zaterdagmiddag ongeveer 450 mensen zich weer voor enige tijd fit getrimd in de 8e Oranjestrandloop, georganiseerd door de Leidse Politie Sport-Ver- eniging zie foto). Men had de keuze uit drie afstanden: 31/2, 5 en 10 kilometer. Volgens de heer Westbroek, de „grote man" achter dit jaarlijkse gebeuren acht jaar geleden liep men voor het eerst ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan'van de LPSV is de gemid delde mens aanmerkelijk fitter dan zo'n dri eof vier jaar geleden: Hoogst zelden zie je iemand, ongeacht welke afstand hij loopt, die werkelijk helemaal „op" binnen komt strompelen". Ook dit jaar gaf de jeugd weer volop acte de présence. Uit Arnhem arriveerde een schoolbus met 38 leerlingen en drie onderwijzers. Daar er geen wedstrijdelement ~in de Oranjestrandloop zit, vermelden we slechts de drie eerst binnengekomen lopers: 10 km: J. Schrier uit Kwints- heul5 km: G. v. Vulpen uit Heerlen, 3 km: R. Vlentenie uit Am sterdam. Feit Zoet nieuwe voorzitter van invalidenbond Alkemade Alkemade In het afgelopen weekend kwam de invaliden- bond ..Alkemadc en Omstre ken" in café Heemskerk voor het houden van haar jaarverga dering bijeen. Omdat voorzitter Bouma wegens gezondheidsrede nen niet aanwezig kon zijn, werd de vergadering geleid door vioe-voorzitter Feit Zoet. Deze mocht zich verheugen In de aanwezigheid van 42 leden. Na het jaarverslag van secreta resse mevr. Turk-Rodewijk, werd meegedeeld dat de jaar lijkse uitgaansdag voor invali den en mindervaliden voor het komend seizoen weer is verze kerd. Het financieel overzicht kon met een klein batig saldo worden afgesloten, waarbij kon worden vastgesteld dat de ver eniging nu 110 leden telt. Voor de niet meer herkiesbaar zijnde voorzitter de heer Bouma werd als diens opvolger de heer Feit Zoet gekozen. Wegens bestuursuitbreiding wer den daarnaast nog in het be stuur gekozen de heren Van Ruiter. Keereweer en Hoogen ZOETERWOUDE Een lang gerekte kreet boom; het aftredende bestuurs- rSaktie - Vrolijk een prijsje. LEIDSOHENDAM Het Bouw- fonds Gedachteniskerk Paus Jo hannes XXIII organiseert vrij dag 3 mei in het centrum in Prinsenhof een zg. vakantie- bingo waarvoor vele prijzen, af gestemd op de vakan:ie. be schikbaar zijn. Bovendien zijn er een aan.a! verrassingsprij- zen. Aanvang 20.30 uur VOORSCHOTEN De bevolking I van Voorschoten kan zich zater- I dag de gehele dag uitleven op het gebied van politiek en jazz. Vanaf 1 uur tot 1 uur in de nacht kon men in „De Lindehoeve" alle kanten uit. In totaal 32 I groeperingen of aktiegroepen I waren vertegenwoordigd, zij i hadden naast hun markt- kraampjes de gelegenheid om in 12 minuten praatjes de toehoor ders te overtuigen van hun ge lijk. Tussen al die groeperingen door liep Sjefke van Oekel, de conferentier nieuwe stijl uit de Barend Servetshow. Hij beves tigde de indruk, dat de ene groepering hem te lang van stof vond en vooral de jeugd hem adoreerde door zijn onvoltooide en nergens op slaande verbale expressie. De Stichting „De Lindehoeve" heeft het aangedurfd om groe peringen een kans te geven zich te uiten aan de bevolking. Het werd een zeer plezierige hap pening. Men was bereid om te luisteren, ook om te discussie ren. Of er „bekeringen" zijn ge maakt valt moeilijk te voorspel len. De 2de Kamerleden Drenth (PvdA) en Porteine (VVD) had den het niet zo rïioeilijk. Zij beantwoordden vragen uit de omstanders.. Ook de werkgroep Milieuzorg, die hun standje zo ingericht hadden alsof zij een prima groentesoep aan het voor bereiden waren, kreeg de kans om iedereen te wijzen op het belang van een ombuigen van het levenspatroon. De RKPN was afwezig, deze dames en he ren uit Voorburg waren aan het feestvieren na de uitspraak om de rechten dat Beuker en c.s. de ware RKPN-ers zijn. Het stichtingsbestuur van „De Lindehoeve" heeft met deze po litieke en actiegroepdag aange toond dat links en rechts (hoe extreem ook) elkaar* kunnen waarderen. Er heerste een zeer genoeglijke stemming niet in het minst door de muziek van de „Jazz Pilgrims". Wie iets meer wilde weten over de komende verkiezingen, die kon wijzer naar huis toe gaan. Oud en jong hebben elkaar in „De Lindehoeve" gevonden, het eind resultaat blijft verborgen. Wie onbespoten groenten wil eten weet nu waar hif terecht kan en wie zich wil inzetten voor de derde wereld ook. Het grootste winstpunt was misschien wel dat extreem rechts en links el kaar ontdekt hebben als mens. Nieuw troep en botenhuis zeeverkenners Voorschoten VOORSCHOTEN De gemeente Voorschoten kreeg zaterdagmor gen bezoek van twee boten vol! met Vikingen. Zij kwamen via de Vliet in de sloot bij het nieu we troep- en botenhuis van de zeeverkennersgroep „Leif Eric- son". Hoewel zij woest gekleed kwamen, bleken zij vol vreedza me bedoelingen. Het opperhoofd overhandigde wethouder T. C. Esselaar een sleutel waarmee een oude I koffer geopend kon worden en de wethouder de kans kreeg om de officiële ope ning van het complex te ver richten. Wethouder Esselaar heest met be hulp van de Vikingen de groeps- vlag en vertelde de vele toe schouwers over de moeilijkhe den welke opgelost moesten worden'voordat de zeer talrijke ledenschaar van de zeeverken- ners een goed onderkomen kon-1 den krijgen. In het gevolg van1 de wethouder bevonden zich! burgemeester J. van der Haar1 en de wethouders Kotsers en Iestra. De „Leif Ericson" heeft thans aan de Rouwkooplaan een prach tig troephuis en een groot ruim botenhuis. De in 1951 opgerichte zeeverkennersgroep met meer dan honderd leden, kan einde lijk beschikken over een eigen home. Wederzijds werden dank woorden uitgesproken. J. v. d. Drift overleden Llsse De vroegere directeur van de dienst openbare werken in Lisse, de heer J. G. van der Drift, die in 1973 naar Drunen vertrok, nadat hem om gezond heidsredenen vervroegd pen sioen was verleend, is aldaar op 58-jarige leeftijd overleden. In zijn ambtsperiode te Lisse heeft hij zich vooral ingezet voor de woningverbetering. LEIDEN zend jon dagmidd; hun enth een film tredens broertjes ma „Toi De AVRO kaarten zienbare Het wei happenir geleden, familie ALKEMADE De maatschap „De Oude Bocht" heeft de raad van Alkemade gevraagd het be stemmingsplan van Rijpwete- ring zodanig te wijzigen dat uit voering van een in haar op dracht ontworpen plan voor de steld het verkrijgen voor haar leden, alsmede voor een aantal plaatsgenoten/gegadigden, van, enige percelen grond te Rijpwe- tering waarop in de naaste toe komst een bouwplan zou kunnen worden uitgevoerd. bouw van 13 woningen mogelijk de heer H c slraaehof zijn wordt Deze maatschap, vormd door de heren P. A. M. v.d. Boog, C. N. A. v.d. Poel, H. C. Straathof en W. J. P. Vos kuil, allen wonenden te Rijpwe- tering, heeft zich als doel ge- Zuidmolukse avond met verrassende show ALPHEN A.D. RIJN Vrijdag avond werd in „De Bron" in Ridderveld een bijzonder ge slaagde Zuidmolukse avond ge houden, waarop o.a. werd ge sproken door ir. J. A. Manusa- ma. Uit Breda was er de zang groep Tahan Eé met strijdliede ren en ontroerend was het op treden van de Bredase kinder dansgroep Saku reka reka met een knappe lattendans. Uit Til burg kwam de dansgroep Bunga Tandjung met folkloristische dansen in een zalig ritme, wat veel succes oogstte. Als lady speaker mocht ikzelf een beetje huiverig van dichtbij de modeshow gadeslaan van de ontwerpsters Trema Talahaturu- son, Woiling Samallo en Maja Kaitjily (met eigen hoeden ook), Wilgenlaan 41. bij wie na dere inlichtingen (na 19.00 uur. tel. 91085) verkregen kunnen worden over de geshowde mo dellen. Zes mannequins lieten I lekker vlotte en draagbare kle ding van deze drie jonge ont- werpsters zien, van vrijetijds- j kleding tot de fraaiste avondtoi- J letten, waarvan al dezelfde avond verkocht werd. Black I Magie verzorgde de fijne mu ziek. Annet Pieters (ADVERTENTIE) Voor zus Toos die er 'n kleine bij heeft. verbazing was de mej. Clazlen Hekker toen deken Lamot gistermiddag tijdens haar afscheidsreceptie mededeelde dat de Paus haar de on derscheiding Pro Ecclesia et Pontifice had toegekend. Gedurende 33 jaar was Clazien huishoudster op een pastorie waarvan de laatste 12 jaar in Zoeterwoude. Het was echter vooral de wijze waarop zij dit werk heeft gedaain die door deken Lamot werd ge roemd. „Zij zorgde voor ons priesters op een heel aparte manier. Zij was een charmante, vriendelijke gastvrouw op de pastorie die toch ook weer op bescheiden wijze haar plaats wist." Namens het kerkbestuur overhandigde deken Lamot haar een envelop pe met inhoud om vervolgens het eremetaal op te spelden en haar daarmee op spontne, ontwapenende wijze geluk te wensen. Tijdens de receptie maakten velen van de gelegenheid gebruik om hun waardering te tonen waarbij de stapel cadeaus al maar groeide. Na een korte verhuizing nar haar geboorteplaats Warmond keert mej. Hekker over enige maanden naar Zoeterwoude terug om met haar zus een flat te betrekken aan de Burg. Wapstraat. r Clazien Hekker. Sclioolkorfbal Sassenlieim Sassenheim Afgelopen zater dagmorgen om half 10 luidde de bel voor de eerste ronde van de schoolkorfbal-compe- tltle georganiseerd door TOP. Dat was het sein voor 29 teams en meer dan 300 scholieren van de basisscho len uit Sassenheim en Voor hout om te strijden voor de hoogste eer. Er werd fel. -i sportief gestreden en met name in de hoogste klasse was het korfbal op re delijk niveau. In de eerste klasse ziet het er het gun stigst uit voor de Park school. maar er zijn nog twee wedstrijddagen. Zater dag a.s. worden de wedstrij den om half 10 hervat, ter wijl op zaterdag 11 mei de laatste worden gespeeld. Mozaiek- wandeltocht LISSE De door VW Lisse georganiseerde wandeltocht langs de mozaïeken in Lisse is een groot succes gewor den. Officieel liet°n zch hiervoor inschrijven 850 wan delaars, waarbij in de loop van de tocht zoveel wande laars aansloten, dat ruim 2000 wandelaars de mozaïeken bezochten, terwijl enorm veel auto's de route van hel wandelkaartje VW volgden. Het aantal deelnemers aan de mozaïek wedstrijd steeg dit jaar van 50 in 1973 tot 81 in 1974. De jury werd gevormd door mevr. van Leeuwen- Kortekaas en Hans van Leeuwen ur't Lisse, en Ben Prins uit Voorhout. De uitslagen luiden als volgt: 1. J. Kortekaas, Gladiolen- straat 2 (186 punten): 2 Fam. Groeneveld, Jozef Is- raelstraat 35 (163); 3 Fam. Klein-Nienhuis, Sperwer- straat 17 (159,5); 4. H. Bak ker, Veldhorsstraat 26a (144) 4. Fam. Niessen, Patrijs straat 33, (eveneens 144); 5. Fam. van Duiver.bode, Joz Israëlstraat 53 (128); 6. fam. Flury Ln. v. Rijckevorsel 24 (118); J. Verhaar, Veldhorst straat 35 (118); 8. Ds. Gra vendeel, Oranjelaan 22 (107); Combinatie Jan Steenstraat (107); 9 fam. v. Marsbergen, Hëndelstr. 6. (105) 10. W. J. Ransdorp, Willemskade 1 (103). Ornamenten: 1. M Kortekaas, Catharijnelaan 38, 14S.5 p; 2 Fam. Timmer, Von Bönning- hausenlaan 39, 132,5 p; 3 Fam. Beijersbergen, Von Bönninghausenlaan 29, 128 p; 4. fam. Paardekooper, Heere- weg 41, 126 p.; 5. fam. Ver- srhueren. Kievietstraat 44. 104: 6. fam. v.d. Salm, Hee- reweg 308, 103 p.; 7. Mej. S. Roes. Zwanendreef 28, 64 p; 8. P. Verhaar, Laan van Rijc kevorsel, 17, 63 p.: 9 mej. A Nieuwehuis, Zwanendreef 5. 59 pnt; 10. fam. v.d. Vlugt, Heereweg 46, 51 pnt; 11. fam. Blom, Uitermeer 33, 49.. Burgemeester Staab (midden) luidt de Kulturele Qeken van Wassenaa r in. naatschap enige Hertogsweg ten Noorden van de Kleuterschool gelegen percelen ingebracht, die in het bestem-- mingsplan Rijpwetering be stemd zijn voor woongebied. In de aan het college van b. en w." opgedragen taak tot nadere uit-' werking van dit bestemmings-' plan is vervat dat in de aldaar te bouwen 32 woningen een aan-- tal bejaardenwoningen dient te zijn begrepen en ten hoogste 15% van dit plan mag worden afgeweken. Het door de maat schap ingediende plan blijft voor de helft beneden dit kwan-, turn en voorziet slechts in de bouw van 13 woningen, te weten 4 vrijstaande bungalows met>' garage, 2 blokjes van 2 eenge-1 zinswoningen met garage en 5 aaneengebouwde eengezinswo-^ ningen met in totaal 2 garages.- In een uitvoerige motivering i gaan b. en w. nader in op hum voorstel tot afwijzing van het verzoek van genoemde maat-jj schap, hetwelk in afwijking iSjj van het advies van de commis-jj sic ruimtelijke ordening. Deze commissie had een tussenvoor stel geformuleerd waardoor de bouw van 4 bungalows, 12 be jaarden- en 6 woningwetwonin gen mogelijk wordt. B. en w. achten deze vermindering van ca 25% slecht te rijmen met de door de gemeente raad zelf kenbaar gemaakte bezwaren te-^ gen de in het Streekplan Plas- sengebied neergelegde beperkte mogelijkheid tot woningbouw te Rijpwetering. In haar raadsver-1 gadering van heden- maandag- avond zal de Raad over dit achteraf aan de agenda toege voegde voorstel moeten beslis- WOUBRU van het mei het de Dokt pend, w positie ten. He van de Steen c Bochovt Huub van doorbrei midden Vrouwg voorkeu harde 1 liefderij naar' h Door in de kara WASSENAAR Zaterdagmiddag zijn in het Wassenaarse raad huis de Kulturele Weken en de tentoonstelling van werken van Wassenaarse kunstenaars opend. Burgemeester mr. K. Burgemeester Staab zei, dat de Staab sprak tot de zeer vele be langstellenden een woord ter in leiding van de Kulturele Weken. De gedachte daaraan ontstond ln de tijd van de energiecrisis en de autoloze zondagen. In een gesprek met Albert Vogel deed de burgemeester de suggestie eens te proberen de „cultuur" wat dichter bij huis te brengen, omdat het er naar uitzag dat de benzineschaarste het bezoek aan kuiture evenementen elders on mogelijk zou maken. De oliecri sis loste zich snel op, maar het ken in enkele zalen van het raadhuis werd ingericht. Het aantrekkelijke van deze tentoon stelling is, dat er onder de 73 Inzenders „beroepskunstenaars" zijn, waaronder een aantal dal grote bekendheid geniet, maar ook een groot aantal amateurs, i de Wassenaarse in- Er was daarna voor de vele geno- plan voor een kulturele manifes tatie bleef bestaan en werd door de Kulturele Kern Wassenaar, waarvan Albert Vogel voorzitter is, nader uitgewerkt. teresse gezetenen voor de diverse eve nementen in ueze weken zal zijn. Daaruit kunnen misschien conclusies worden getrokken over de behoefte aan een kultu- reel centrum in de gemeente. De burgemeester luidde de Kul turele. Weken letterlijk in met digden gelegenheid de in totaal der bekend als fotograaf, dat geprijsd staat voor een bedrag van niet minderd dan 650,00. „On my way to Chartres" heet het schilderij. De genoemde prijs is uiteraard een grapje. Maar daarmee heeft Jan Stege- man er de aandacht op willen vestigen, dat hij niet alleen foto grafeert. 130 werkstukken te bezichtigen. De tentoonstelling duurt tot en Daaronder zijn zeer vele schil derijen, maar ook wandkleden, sieraden, beeldhouwwerken, ke ramiek, werkstukken met ikeba na (Japanse bloemsierkunstl enzovoorts. een grote bel. Wethouder mr. G. Veel aandacht trokken drie werk- C. van Dijk sprak daarna over stukjes van de jongste inzender, Voor Wassenaarse ingezetenen de tentoonstelling van Wassn» de 13-jarige Daniel van Loen- geldt een subsidieregeling bij naarse kunstenaars, die ter ge- hout. Opvallend is ook een schil- aankoop van geëxposeerde wer- legenheid van de Kulturele We- derij van Jan Stegeman, bij ie- ken. met woensdag 8 mei. De toe gang is gratis. Op werkdagen is de expositie geopend van 10 tot 17 uur, op zaterdagen en zonda-, gen van 13 tot 17 uur en boven dien op dinsdag en vrijdag 's a- vonds van 19 tot 21 i Fe: W< WOUBRl g'sch c loop V2 ninginn last. D gep'.a Prins van he

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 4