KRAAKPAND REDT HUWELIJK Tegenvaller voor corso Allerlei(ds) Overtuigend debuut van ;Geen piëteit voor overleden bewoonster m m MAANDAG 29 APRIL 1974 LEIDSE COURANT 2.15 TV Noordr :e Graf .00 Amu Leiden aktueel LEIDEN De kennismaking met het jonge barok-ensem- ble ,,Les goüts reunis" heeft alle bezwaren opzij gezet, die wij aanvankelijk hadden tegen een te veelvuldig op treden van groepen, die zich met deze stijl bezig houden, en die dit seizoen de kof- fie-concerten hebben over heerst. De ijver tot het pro pageren van „het enige ware" in de barok wordt wel eens vervelend. Van deze jonge instrumentalis ten moet echter gezegd wor den, dat zij hebben uitge munt door een subtiele klankverzorging, tot in fines ses doordacht in klankbewe ging van de instrumenten on derling, opvallend bijvoor beeld tussen blokfluit en ba- rokviool, een lijn die overi gens ook in het continuo werd doorgetrokken. Spaar zaam gebruik van vibrato, de kleine beweging in frase ring waren onder meer ken merken, waarin deze groep blijk heeft gegeven, zich ern stig en overtuigend te rich ten naar een historische stijl opvatting. Dit gebeurde zo verfijnd muzikaal, dat wij geen ogenblik het gevoel kre gen dat geschiedenisboeken hier toonaangevend waren. Ricardo Kanji (blokfluit), Jan- neke van der Meer (barok- j viool), Willemien de Leeuw (clavecimbel) en Richter van der Meer (barok-cello) achten wij allen gelijkwaar dig van zeer hoog niveau en hun „Goüts réunis" verdient zeer zeker meer aandacht dan het handjevol mensen, dat het koffieconcert in de Foyer zondagochtend 'heeft opgeleverd. B. Rijnders „Dl# 1 niet ndien is feil is op t het voor-; ivond :bben nilie- ;ram-i Links college zou moeten opstappen bij onvoldoende steun van rijk' LEIDEN Een eventueel links program-college moet opstappen wanneer straks zou blijken dat de overheid niet bereid is om Leiden vol doende financiële hulp te verlenen. Als een dergelijk college van b. en w. die be lofte niet nakomt, krijgt het geen steun van de PSP. Dit staat in het gemeente-pro gramma '74—'78 van de Pa cifistisch Socialistische Par tij afdeling Leiden. De partij motiveert daarin zijn deelna me aan de verkiezingen door te zeggen dat men „een spreekbuis wil zijn van do progressieve bevolkingsgroe pen". Dat neemt niet weg dat de pacifistisch socia listen er zich goed van be wust blijven ,dat de macht niet ligt bij de gekozen volksvertegenwoordiging, maar zich in handen bevindt van een steeds kleiner wor dende groep van nationale en internationale mammoet concerns en kapitaal-concen traties". De gemeenteraad wordt door de „vereüeven- de revolutionairen" geka rakteriseerd met het gezegde „Ze dronken een glas, ze de den een plas en alles bleef zoals het was". Om daarin verandering te brengen sti muleert men de „polarisa tie" binnen de raad. De PSP, zo staat in het ge meenteprogram, wil daar door duidelijk maken wejke partijen de belangen van de gewone burger behartigen en welke groeperingen het opne men voor de elite. Veel aan dacht wordt in het verkie- zings-credo besteed aan de woningnood. De partij stelt daarin dat nieuwe bestem mingsplannen, zoals De Waard, Stevenhofjespolder en de vrije sector in de Me- renwijk niet mogen worden uitgevoerd zolang de huren voor de meeste Leidenaren te hoog zijn. Daarnaast zou moeten worden onderzocht of een op te richten gemeente lijk bouwbedrijf goedkoper kan bouwen dan de huidige aannemersbedrijven zoals de IBB-Kofidor en/of de zoge naamde project-ontwikke laars. De doorstromings-politiek, waarbij zoveel mogelijk dure nieuwe huizen worden toege wezen aan gegadigden die goedkope huizen achter la ten, wijst de PSP van de hand. Men wijst erop dat dit leidt tot het ontstaan van arme en rijke buurten, wat de partij ongewenst acht. De PSP pleit ervoor om wonin gen voortaan niet meer al leen op medische indicatie toe te wijzen maar ook om sociale redenen. De Stichting Studenten Huisvesting zou volgens haar ook kamers be schikbaar moeten stellen aan werkende jongeren en daar naast zou de Stichting Huis vesting Werkende Jongeren een gemeentelijke subsidie moeten ontvangen. Andere saillante punten uit het gemeenteprogramma zijn on der meer: de oprichting van een regionale omroep, waarbij gebruik zou kunnen worden gemaakt van de ken nis van de verschillende „zend-piraten" die Leiden rijk is. het gratis toegankelijk ma- i van zwembaden. sterke personeelsuitbreiding van de Gemeentelijke Socia le Dienst evenals van hel aantal wijkopbouw-werkers in Leiden - het tijdelijk of voorgoed sluiten van bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige milieuvervuiling. LEIDEN Het stoffelijk overschot van de 79-jarige mevrouw Zwaan was vorige week nog niet ter aarde besteld toen Ed van Tol (28) haar woning aan de Hoge Morsweg 135 al had gekraakt. Zaterdag middag (20 april) hoorde hij van een kennis dat mevrouw Zwaan in het ziekenhuis was overleden; zaterdagnacht had hij al het huisraad van de gestorvene in de schuur gezet en de eengezinswoning op nieuw ingericht. „Een aasgier" is het spontane oordeel dat de meeste Leidenaars nu over hem vellen. „Een slachtoffer van de woningnood dat niet over zich heen Iaat lopen", zeggen zijn vrienden die Ed bij de kraak-ac- tie hebben geholpen. In een gesprek blijkt dat hij de eigenaresse van de woning, de Gemeentelijke Woning Stichting, wil dwingen het pand aan hem te verhuren om zo te trachten zijn huwelijk en gezin van de ondergang te redden. „Anderhalf jaar heb ik met m'n vrouw in een drie-kamerflatje aan de Hoflaan gewoond", zegt de sinds enige tijd werkloze bloemenhandelaar. „Compleet gek ben (k daarvan geworden, ik dacht voortdurend dat de mu ren me zouden verpletteren. De lift durfde ik niet in. Die paar keer dat ik het toch heb gedaan raakte ik malende en volkomen galiisch. Een konijnenhok is het daar. Ik heb echt geprobeerd het vol te houden maar door al die spanningen kreeg ik steeds vaker ruzie met m'n vrouw. En ook Pep en Marti, m'n kinde ren, güngen eronder lijden. Een jaar geleden ben ik daarom maar weggegaan". Sindsdien heeft Ed gewoond in een kraakpand aan de Oude Rijn. Zonder verwarming en met onvoldoende sanitair. Zijn vrouw en hij bleven een inten sief contact onderhouden. Ze ontmoetten elkaar bij Eds moe der die ook aan de Hoge Mors weg woont. Steeds meer werden ze zich ervan bewust dat hun relatie was gestrand op het „ko nijnenhok" aan de Hoflaan. „Als de gemeente ons niet helpt, dan moeten we onszelf maar helpen", hebben ze toen besloten. Een belangrijke stimu- Glansrijke „generale" van dans- LEIDEN Het Introduceren van de tap-dance in Leiden (zie foto) na een inleiding door tap-dancepromotor Frans Muri- j loff door enige leden van de groep, was een van de hoogte punten tijdens twee voorstellin gen in het LAK-theater door de dansgroep Marjolein Briër. Zaterdag- en zondagavond ging het repetoire, dat tijdens een toemee door Indonesië in juni j „geëxporteerd" gaat worden, in I generale repetitie. We zagen de uitvoering van zaterdagavond. Het werd een glansrijk optreden zoals de groep maar zelden te- zien heeft gegeven. Inspiratie en overgave waren in optimale mate aanwezig. In feite was het een herhaling van het succes volle optreden in het Rijnlands Lyceum, een paar maanden ge leden. Alleen was de artistieke uitwerking ditmaal nog volko- mener. De tap-dance (ingestu- deedrd door mevrouw Phill Mu- riloff) gaat niet mee naar Indo nesië. Deze blijft gereserveerd met deze aan populariteit win nende dansuiting naar voren wil komen. Bij de uitvoering van zaterdagavond werd o.m. van CRM-zijde belangstelling ge toond. De groep kan met groot vertrouwen de reis naar Azië beginnen. lans hiertoe was de geslaagde kraak van het pand van de GWS aan de Hoge Morsweg 139. door de telefoonmonteur Rob Kloen en zijn vrouw. Deze ac tie, aldus de monteur, werd ove- rigens ondernomen na een tip van wijlen mevrouw Zwaan die het jonge paar er destijds op heeft gewezen dat de bewoon ster van dit huis was overleden en haar echtgenoot verhuisd „Ik wist toen ook dat het huis op 139 leeg stond", vertelt Ed van Tol, „maar ik verkeerde toen nog in de periode dat ik dacht: „het huis van iemand die pas is overleden kan je niet kraken. Dat is onfatsoenlijk". Politie Door deze en andere ervaringen „wijzer" geworden had Ed vori ge week niet meer dan een paar uur nodig om zijn piëteitsgevoe- lens ten opzichte van mevrouw Zwaan te overwinnen. Hij trom melde zijn vrouw, zijn vrienden en wat familie-leden op, drong het pand via de niet afgesloten achter-deur binnen en zette er om te beginnen een bed in. De politie-agenten die op alarm van de buren kort daarna arriveer den en hem naar zijn zeggen bevalen: „Komt u maar mee naar het bureau", repliceerde hij met de woorden: „Heren daar staat ons bed. Wij wonen hier". Waarna de politie zonder arrestant terugkeerde naar het bureau. Kort daarna werden de krakers opgebeld door de even eens door de buren gewaar schuwde nabestaanden van de overledene, die in Zeeland en het prna^j -i p«rï«wirn«-j '"ïl Ed voor zijn kraakpand. Westland wonen. „Die vonden het natuurlijk stuitend dat we zo vlug tot actie waren overge gaan", vertelt Ed, „maar ze be gonnen niet te vloeken of te schelden. Ze toonden veel be grip en vroegen alleen of we zuinig met de spulletjes Wilden zijn. Dat hebben we gedaan en later zijn ze nog hier geweest om het huisraad weg te halen. Ook die ontmoeting verliep heel soepel. Dat kwam vanzelfspre kend ook doordat alle familiele den buiten Leiden wonen en nie mand zin heeft om dit huisje te betrekken" Afgunst drie slaapkamers, een woonka mer, een keuken, een bijkeuken en een leuke tuin. De huur ba- draagt 57,-. „Wie het eerst maalt, het eerst haalt", zegt Ed daarop. En keihard: „Dan moe ten ze maar op de Hoflaan gaan zitten of op de Oude Rijn. Die tijd heb ik ook moeten doorma ken. Trouwens: Als ik hier niet was gaan zitten had iemand an ders het gedaan. Er zaten er hier in de straat verschillende op te loeren. Ik was de eerste. Ze noemen me nu wel met hun schijnheilige gezicht een vies peuk, maar dat is afgunst om dat ze niet durfden toen me vrouw Zwaan nog niet begraven Blijft de vraag of er op de ellen lange wachtlijsten voor een ge- Proces-verbaal meente-woning geen namen staan van woningzoekenden die er nog erger aan toe zijn dan de familie Van Tol en die het huis wel dolgraag zouden willen betrekken. Tenslotte telt het Ed twijfelt er niet aan dat hij na lang zeuren de gemeente er in derdaad toe kan bewegen hem „zijn" nieuwe huis te verhuren. Ook de krakers op de Hoge Morsweg 139 is dat immers ge lukt. Hoofdinspecteur H. Oud man van de Leidse politie wil op de vraag of wordt overwogen de krakers alsnog het huis uit te zetten, geen antwoord geven. „De commissaris heeft gezegd dat ik niets mag zeggen", is zijn duidelijke commentaar. Wel wil hij kwijt dat tegen de kra kers proces-verbaal is opge maakt. Maar wanneer dit is ge beurd mag hij van de commis saris evenmin verklappen. De familie Van Tol is inmiddels druk doende haar pas verwor ven nestje verder in te richten. „Hier moet het lukken een nor-1 maal gezinsleven op te bou- i wen", is Eds laatste commen taar. „En wie trek heeft in de flat aan de Hoflaan, die zal ik persoonlijk helpen met kraken. Het is nou eenmaal zo: De een zijn dood helpt de ander uit de woningnood". Willem Scheer BOLLENSTREEK Het Bloemencorso heeft dit Jaar beduidend minder belangstellenden getrokken dan in voorgaande jaren. Langs de route Haarlem—Sassenheim waren op som mige trajecten forse open plekken waar te nemen en dat is jaren niet voorgekomen. En dat ondanks de dit jaar toch vrij gunstige weersomstandigheden. Veel toeschouwers hadden nog al wat medelijden met de jonge figurantes bovenop de praalwagens vanwege de- koude wind, die bijna de hele corsodag in een frisse greep hield. „Het viel allemaal mee. We hadden steeds de wind in onze rug" was de reactie van de meeste „cor- soschonen" aan het eindo van het parcours aan de Warmonderdam in Sassen heim. De corsowagens zullen dit jaar voor de eerste mual naar het buitenland worden getrans porteerd en wel naar het Zweedse Göteburg waar ze a.s. zaterdag mee zullen rij den tijdens een feest van de winkeliers daar. Drie wagens gaan mee; Koet jeboe, Zwanenparade en Reintje de Vos. Dinsdag a.s. gaan de „ontklede" corso wagens de boot op, vergezeld van achttien ton materinul waaronder 500 manden hya cinthen. In Götenburg zullen de wagenss onder leiding van een Hol landse binder weer In vol or- naat worden gestoken. Het bloemencorso '74 zit er dus voor de Bollenstreek weer op. De geruchten dut vol gend jaar de kleurrijke stoet ook Noordwijk zal gaan aan doen zijn door het corsoco mité hardnekkig ontkend. Administrateur-directeur A. Wesselo: „Ze blijven in Noordwijk maar zeuren om ook in de route opgenomen te worden. Men moet muur eenss begrijpen dat dat onmo gelijk is. We hebben nu al onze handen vol om tot Sas senheim te komen. Noord wijk is beslist niet haal baar". cnenda Maandag 29 april: Rijksmuseum v.d. geschiedenis der Natuurwetenschappen Opening tentoonstelling over J. H. van 'tj Hoff. 16.30 uur; Rijksmuseum voorl Volkenkunde Kinderfilm ..Saman-j tha als robot", 14.30 uur; Rijksmu seum voor Volkenkunde Lezing; met dia's over „milieu en kllleutuf-j nen" door G. Meijer. 20 uur; Aula j scholencomplex Valkenpad Bij-1 kerken, 20 uur. Sterrein De Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrekunde heeft voor dinsdag 7 mei een lezing geor ganiseerd over „vallende ster ren" in de collegezaal van de Sterrewacht. De aanvang van deze lezing, die gehouden zal worden door J. Degewij, is 20 uur. De heer Degewij zal trach ten uit te leggen hoe een vallen de ster ontstaat; hoe met een eenvoudig fototoestel vast ge steld kan worden waar de ster vandaan komt en hoe het even tuele inslagpunt op aarde bere kend kan worden. Attaché De Leidenaar mr. A. C. Koreman is door het bestuur van het Ne- derlandsch Olympisch Comité benoemd tot attaché bij de or ganisatie van de Olympische Spelen 1976 te Montreal. Mr. Koreman is sedert 1965 gene ral-manager van de KLM in Ca nada, met Montreal als stand plaats. Zijn contact met de ac tieve sportbeoefening dateert al uit zijn studietijd te Leiden. Hij speelde voetbal in de toenmalige eerste klasse amateurs en maakte zevenmaal deel uit van het Nederlands studentcnclftal. Vier jaar verdedigde hif de kleuren van Njord op nationale en internationale roeiwedstrif den en als schaatsenrijder kwam hif eenmaal uit op de Eu ropese studentenkampioenschap pen. onder redactie van Arnold Hendrikse. tel 01710-22244 tst. 16 „De duivel en zijn ouwe moer" was de titel van het wagenspel dat de leerlingen van de Rudolf Steiner- school Leiden zaterdagmorgen opvoerden. Het stuk werd geheel traditiegetrouw gespeeld op een grote platte wagen en trok op de hoek Haarlemmerstraat/Mare. voor de Hartebrugkerk, veel bekijks. Het opvoeren van deze middeleeuwse fefucht betekende voor de leerlingen de afsluiting van een week wol feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van hun school, sinds kort gevestigd aan de Cesar Franckstraat. De inhoud van het stuk, dat door leerlingen uit de vijfde klasf opgevoerd werd, is in het kort als volgt. Drie soldaten hebben geld nodig en verkopen daarom hun ziel aan de duivel. Ze krijgen een heerlijk leven maar doen geen kwade dingen, waarop de duivel gehoopt had. Als de solda ten hun ziel weer terug willen hebben, worden zij geholpen door de grootmoeder van de duivel. Succesactie De Universitaire actie Vrouwen kliniek voor Vietnam, die op 22 maart j.l. startte, verloopt zeer succesvol. Totdusverre is er een bedrag van 33.808,32 bin nengekomen. In de week van 22 tot en met 29 maart stonden binnen de uni versiteit en op het terrein van het Academisch Ziekenhuis cp vele plaatsen informatiestands. Op de afdelingen van het zie kenhuis ging een aantal leerling verpleegsters en verpleegkundi gen rond om materiaal Ie ver kopen en te collcteren. Een giroactie werd gevoerd, waar bij alle werknemers van de R.U. een enveloppe met onder meer een acceptgirokaart werd toege zonden. De informatiestands en de collectes hebben een bedrag van ongeveer 5700 gulden opgebracht, terwifl op de giro in een tijdsbestek van tweeëneenhalvc week een be drag van 28.112 gulden ontvan gen werd. Wie nog niet gegireerd heeft, kon dit alsnog doen op giro 233000 ten name van penningmeester actie Vrouwenkliniek voor Viet nam, Leiden. Creatief Rob. Rik, Suzan, Henny. Ria, Vera, Eugenic, Paulctte, Irma, Enno, Frank, Ron, Ellen, Lill, Eric, Monique. Roel, Marianne, Ronny, Peter, Ida en de drie honderd andere leerlingen van de Rembrandt-scholengemeen- schap afd. Van der Brandaler- kade 24a U Leiden, zijn de laat ste weken op de bijzonder crea tieve toer geweest. Hel resul taat mag er zijn en zij hebben het daarom tentoongesteld in het schoolgebouw. Wie zich inte resseert voor het werk van Rob, Rik, Suzan enzovoort, kan ko men kijken vrijdagavond 3 mei van 19.30 tot 22 uur en zaterdag ochtend 4 mei van 10 tot 13 uur. Schouwen Ambtenaren van de dienst ge meentewerken gaan vanaf 15 mei a.s. op pad om de halfjaar lijkse „schouw" van particulie re sloten en vaarten te houden. De schouw of controle van sloten moet voorkomen dat particulie re eigenaren nalaten hun sloot of hun deel van een gemeen schappelijk water te ontdoen van afval en onnodige be groeiing. De afwatering zou an ders kunnen stagneren. Wan neer de amhtenaren constateren dat de sloten niet schoon genoeg zijn, dan krijgt de betrokken ei genaar een aanmaning. Hierop volgt zonodig een tweede aan maning. Als de betrokkene blijft weigeren tot reiniging van da sloot over te gaan. doet de ge meente het zelf en wel op kos ten van de eigenaar. Overigens Is er in veel gevallen sprake van een sloot, waarlangs meer dere grond-bezitters wonen. Het heeft dan weinig zin voor eige naar zijn stukje schoon te ma ken als zijn collega's dit niet doen. Daarom is het gebruike lijk dat de grondbezitters in zo'n geval een briefje naar het stad huis sturen met het verzoek op hun kosten de hele sloot te laten schoonmaken. Leidse bioscopen 1 „Je- 14.30 t 30, tel. 19.00 en 21.15 uur. Zo.' 14.30. 10.00 en 21.15 uur. Lldo: Steenstraat 39, tel 24130 „Papil- Ion". 18 Jr. dug. 14.30 en 20.00 uur. Luxor: Stationsweg 19. tel. 21230 „De If 2 en 21.15 uur. Camera: Hogewoerd 49-51, tel. 24919 „SUnt von beleg", 19.00 en 21 10 uur. 14 Jr. Do., vr ma. 14 10 uur. Klndcrm.: „Jungleboy" a.l. Zo. en dl 14.00 en 16 13. Nuchtv.; vr. en ta. 24,00 uur. Drive „ho" said. 18 „Dakota", 14 30 uur i en 21.15 u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3