„Echo van Theresa" een nachtmerrie-thriller TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN TERUGBLIK Prins Bernhard en de Duitse capitulatie PAGINA 2 LEIDSE COURANT MAANDAG 29 APRIL 1974 SONJA BLIJFT DENKEN OVER IETS ALS „LEVEN" AVRO MAAKT HANDEN VRIJ VOOR NIEUW PROGRAMMA Zittend voor de kijkkast of bladerend in de gids krijgt men de indruk, dat AVRO en TROS el kaar om de gunst van de kijker op de hielen zitten in het brengen van amusement. Bekijken we het rijtje van de laatste weken, dan zien we AVRO met tweemaal het festival van de Franse hit en kort daarop „Met vlag en wimpel", waarin Ned. artiesten hun toppers mochten zin gen in een omlijsting van majorettes. Intussen toonde de TROS zijn bekende voorkomen met Unicef-gala. Kartner-successen en wat al niet meer. Bovendien zet de AVRO een punt achter ver schillende programma's. „Een leven in beeld" verdwijnt, omdat het een te kostbaar program ma is. De „Ivoren toren" kreeg te weinig be kijks en zelfs „Duys op donderdag" zou op de helling staan, met als troost, dat Willem in vele gestalten waarneembaar zal blijven op (het scherm, evenals Sonja Barenids. in wie de AVRO veel vertrouwen blijft koesteren. Woordvoerders van de AVRO vinden het over dreven, dat uit het verdwijnen van genoemde programma's wordt geconcludeerd, dat de AVRO-tv alle vrij komende tlijd zial gaan beste den aan amusement, aan muziek, zang en show. Van oudsher wordt er van de AVRO beweerd, dat de A diende om aan te geven, dat Amuse ment als het zwaartepunt moest worden be schouwd in het programmapakket. Misschien mede wel onder invloed van deze kritiek heeft de AVRO grote activiteiten ontwikkeld in de sector kunst, met name het drama, met als jongste vruchten „De mens van goede wil" en „Stille kracht". Bovendien bracht de AVRO se ries met zulk een hechte kring van kijkers (Peyton Place) dat kijkers de programmering bepaalden en niet langer de programmaleiding. Door al die invloeden dreigde het amusement in de verdrukking te komen. Om alle partijen en de wet, die een gevarieerd pakket voorschrijft, recht te doen zal het amusement weer wat meer aandacht krijgen. Dit is een kwestie van een normale ontwikkeling. Nog steeds volgens AVRO-mensen staat het ver dwijnen van bepaalde programma's hier geheel los van. Dit zou niet wijzen op een veranderde koers, maar een uitvloeisel zijn van het aflopen van het winterseizoen met andere programma's voor de zomermaanden en met de handen vrij om voor de komende winter met een geheel nieuw aanbod te komen, waarin alle elementen. dJie onontbeerlijk zijn voor een kwalitatief hoog totaal-programma, tot recht zullen worden ge bracht. De kijker is benieuwd waartoe dit allemaal zal leiden. Het is een duidelijke zaak, dat de AVRO het meest geschrokken ils van de enorme TROS-groei, overwegend op grond van licht amusement. Bij de AVRO is de neiging be speurbaar om het wat meer dn dit lichte amuse ment te zoeken, terwijl TROS-directeur Landré onlangs in een interview in ons blad verklaarde, dat de TROS, wu zij A-omroep geworden is, ein delijk de armslag krijgt om het ideale totaal programma te kunnen maken. Wij hebben de indruk, dat beide omroepen zich op dezelfde weg bevinden. Halfweg zullen zij el kaar wellicht ooit ontmoeten, op basis van de gemiddelde smaak, vrucht van de bij wet be- Sonja: „Als het eenmaal in de gids staat kun jt van Nederland, waarin Wim de Bie en Kees schermde kijkersgunst. niet meer onderuit". van Kooten een persiflage gaven op „Leven in beeld". Wij schreven hier al over, dat Kees als hoofdpersoon zich als een echte Kees liet zien, K/LEKIC" CM I^P A^IJT M0CT maar dat Wim er onvoldoende in slaagde om EIN II I sflBL- I Sonja te worden, ook al liep hij rond in vrouwe- VERGETEN OP DE PLANK ~die hii Sonia te hebb" Sonja. „Dje kleren had-i© echt niet van mij. Ik „De mens van goede wil" en „De stille kracht" van goede wil Er wordt over gedacht om deze wist niets van die uitzending. Anders had ik ze- hebben hun werk gedaan en hun sporen nagela- produktie in acht afleveringen terug te brengen ker gekeken. Ik hoorde er de andere dag over ten. Zij krijgen nu hun plaatsje op de pfank, tot een film met een normale speelduur, zeg Van een kennis. Van mij mogen Kees en Wim. vergeten ondanks de onvergetelijke indrukken. twee uur. Deze zou^evt. ook'in de^bioscooproula- Als ze je eenmaal gaan persifleren zit je wei „Leven in beeld", portret van een persoonlijk heid, althans van een beken eNelr.rnddaede heid, althans van een bekende Nederlander, een AVRO-programma dat verdwijnt, vroeg veel tijd aan voorbereiding. En toch vindt presenta trice Sonja Barends het jammer, dat het achter de rug is. Zij heeft het zo graag gedaan, dat haar gedachten momenteel uitgaan naar een programma, dat enige gelijkenis zal vertonen met „Leven in beeld". Zij heeft die gedachten nog niet rond, maar wanneer een en ander op korte termijn tot een afgerond plan leidt, zal zij dit aan de AVRO voorleggen. De AVRO wil haar niet kwijt en zij wil soortgelijk werk graag blijven doen. Mogelijk zal dit leiden tot enig gaaf kijkwerk in de komende winter. Het was wel vreselijk arbeidsintensief, dat „Le ven in beeld". Er gingen héél wat uren in zit ten. Het graaf- en spitwerk werd gedaan door een team, gevormd door Sonja zelf en enige journalisten. Dit team maakte aan de hand van gegevens, verkregen uit speurwerk, een basis biografie, een verhaal in hoofdlijnen, dat in de uitzending zelf door Sonja samen met de hoofd persoon werd ingevuld en uitgewerkt tot een le vensschets Sonja: „Wil je iets over de gekozen persoonlijk heid te weten komen, dan doe je het beste met naar de man of de vrouw van die hoofdpersoon te gaan. Dit lijkt gemakkelijk, maar het moei lijke is, dat je iemand niet weken tevoren al kan belasten met de eis om het stilzwijgen over de uitzending te bewaren. Dat is voor zo de- mand ondraaglijk. Dan moet je in een wijdere kring gaan werken, d.w.z. dan ben je aangewe zen op de min of meer verwijderde omgeving of familie van de hoofdpersoon. Dan komen de ge gevens veel moeilijker los en ben je ook ver plicht om de informatie, die je krijgt, nauwkeu riger te controleren. Dat wordt een hele inge wikkelde uitzoekerij. De echtgenoot(e) kun je pas op ihet laatste moment inschakelen. En dat geeft dan nog problemen genoeg. Maar dat vind ik allemaal leuk werk. Voor mij als presentatri ce wordt het pas goed spannend, als je op zeke re dag alle beschikbare gegevens rond hebt en in de gids het programma staat aangekondigd. Dan moet het er ook uit. En dan kun je er zelf ook niet meer onderuit, terwijl je nog bezig bent gaten op te vullen in de gegevens waar over je de beschikking hebt. Je raakt er een beetje bezeten van, maar ik heb nooit eerder met zoveel plezier aan een programma gewerkt. Ik vind zo'n programma wel een zware belas ting. Ik doe er daarnaast expres niets bij om de tijd, die ik over hou, ook werkelijk voor mezelf te kunnen benutten, thuis of ergens anders iets waar ik plezier in heb. Gelukkig breekt ©r nu een tijd aan, waarin fik er eens helemaal uit ben. Daar was ik wel aan toe, vind ik. Maar als er in september weer een nieuw serie-program ma komt in de sfeer, waarin ik nu heb gewerkt, dan moet ik over niet ail te lange tijd alweer hard aan het werk". Zij keek afgelopen donderdag niet naar het Gat Tonnie: „Met Johnny lach ik me altijd rot". JOHNNY EN TONNIE SAMEN OP TV-THEATER-TOER Johnny Kraaykamp en Tonnie Huurdeman zien het wel zitten als duo ln de zes revue's, die de NCRV-tv voor het komende winterseizoen op het programma heeft gezet. We lieten al eer der weten, dat voor de teksten een team is gevormd met Jan Blaaser als de belangrijkste man en dat elke revue pas na een aantal zaalvoorstellingen op de beeldband gaat en op de tv wordt uitgezonden. Tonnie over Johnny: ,,Ik heb grote bewondering voor het komisch talent van Johnny. Je lacht je altijd rot met hem en in de omgang als collega's is hij een verrukkelijke vent. die van nature over een enorme dosis humor beschikt. Ik heb nooit eerder als duo met hem samen gewerkt. Wél samen met hem in eenzelfde programma gezeten. Jaren geleden, toen we met de „Waterman" met de supporters van Feijenoord naar Lissabon reisden voor de wedstrijd tegen Benfica. zaten Johnny en ik en nog een aantal artiesten in de club. die on derweg het vertier voor de passagiers ver zorgde. Ik heb Johnny toen zeven dagen lang van zeer nabij meegemaakt. Je bleef lachen. We hebben aan boord enorme keet geschopt. Dat vergeet ik niet gauw. Daarom stel ik me er veel van voor om met hem samen in die revue's te spelen". Johnny over Tonnie: „Ja, dat was mooi op de „Waterman". Je kan wel zeggen, dat we alle bei in dezelfde boot zaten, want Feijenoord vérloor die wedstrijd. En wij de moed er maar inhouden. In de revue's met Tonnie wordt het lachen geblazen. Mij moet eerliik van het hart, dat ik Tonnie te bescheiden vind. Voor mij kan ze veel meer dan we ge woonlijk van haar op de tv te zien krijgen. Daarom vind ik. dat we met ons tweeën er iets goeds van moeten gaan maken. En daar om ook heb ik onmiddellijk het aanbod geac cepteerd om samen met haar in die revue's te gaan staan. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van de teksten. Als die goed zijn. moet er iets moois uit kunnen groeien. Gelukkig gaan we van elke revue eerst een aantal zaalvoorstel lingen maken. Uit de reacties van het publiek leer je waar de humoristische accenten lig gen. Daar kun je op de tv naar toe werken. Ik zie her wel zitten samen met Tonnie". De NCRV verwacht ook veel van deze combina tie van Johnny en Tonnie, die in omroepland als een trouvaille wordt beschouwd. Men speelt met de gedachten om in de titel voor deze revue's gebruik te maken van de aandui ding „Johnny en Tonnie". Een komisch kop pel op de glitter-toer. Zo ver wil de AVRO het niet laten komen. Men tie gebracht kuimern worden. Hiervoor komt overweegt om „De stille kracht" in een herha- nogal wat kijken. De band zal geheel opnieuw ling op het scherm te brengen. Dit zal in het moeten worden gemonteerd en mogelijk aange- najaar gebeuren. vuid moeten worden met nieuwe opnamen. Dat moet eerst allemaal zorgvuldig bekeken wor- Veed verder strekken de plannen met „De mens den. i als tv-personage". DUBBELPAKKERD VOOR LEEN VAN ELSJE EN ADELE Leen Jongewaard liep dezer dagen voor het laatst als Manie door de studio's voor de opna men van de KRO-tv-serie „Citroentje met sui ker". Leén heeft voor de naaste toekomst ande re dingen op het oog en zoals we al schreven zal hij in deze serie (in een andere rol) worden opgevolgd door Ko van Dijk. Sjeenie (Elsje de Wijn) komt dan mooi alleen te zitten, maar Eli Asser past daar wel een mouw aan. In de stu dio heeft men intussen een pakkend afscheid ge vierd met als hoogtepunt een dubbelpakkerd van Elsie en Adèla. Johnnie: Dat wordt lacheh geblazen NEDERLAND I 22.45 Journaal NOS 22.50 Wiskunde (teleac) NOS 10.45 Schooltelevisie 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal NCRV 19.05 Black Beauty, jeugd 19.30 Tweekamp 20.00 Journaal NOS 20.21 Vidocq, serie 21.15 Muziek ln uw straatje 22.10 Ander nieuws 22.35 Journaal NOS VARA-AVRO 22.40 Schooltelevisie DUITSLAND 1 schluss der Offenllchkelt 19.59 overz. S.20—8.50 en 8.55—12.1 kursussen. 18.00 Nws uit N Westf. 18.10 Der schwarze 19.48 Intermezzo. 20.00 Journ; weerber. 20.15 Akt. rep. 21.00 Amli 21.45 Dok. progr Journaal, kom zien. 23.35 Journaal. NEDERLAND II NOS 18.45 Tl-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal AVRO 19.05 Toppop 19.30 Het ziekenhuis, serie 20.00 Journaal NOS 20.21 Mash, tv-serie 20.45 Thriller 21.55 Televizier-magazlne 18.25 Tekenfilmserie. 19.00 Jot 19.30 Zwischenstationen. ontmoetln in liet circus. 20.15 Rep. 21.00 naai. 2.15 Synchron Oder Man kant BELGIë NEDERLANDS 18.00 Colargol. 18.0 ge. 18.30 Verk Roode Kruis het Doc. Film. 19.10 weg. 19.40 Med, 19.35 Kor 19.45 Journaal. 20.1 ljn Quiz. 21.55 Liter NEDERLAND 10.25 Gelukwensen door drs. J. M. den Uyl 10.30 Défilé Palels Soestdijk 18.15 Samenvatting Défilé op Soestdijk 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal KRO 19.05 KRO-cineac 20.00 Journaal NOS 20.21 Frank Sinatra, akteur en zanger 22.15 De dag dat prins Bernhard de verjaardag van zijn vrouw vergat en ln Ach terveld Seyss Inquart ontmoette NOS 23.05 Den Haag vandaag 23.20 Journaal kwizzers, quiz 1 21.55 Den Biesbos 1 22.30 Interkerkelijk Maassluis Jongerenkoor 22.40 Journaal NOS 22.45 Beton (teleac) kleur DUITSLAND 1 WDR: 8.20—11.30 kursussen. 11.45—12.15 Mensen het gebergte. 18.00 Nws uit Noordr,- West. 18.10 Elefantenboy. 18.40 Akt 19.30 (Motiv Llebe, Journaal, komm. DUITSLAND NEDERLAND II NOS 18.45 Tl-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal NCRV 19.05 Dier en vriend 19.30 De Beverly Hllbillies 20.00 Journaal NOS 20.21 Ted en de meester- Journaal. 21.15 Inf. over act. thema. 2 Dali. 23.00 Journaal. BELGIE NEDERLANDS 18.00 Colargol. 18.05 Grote koras 18.30 Tienerklanken. 19.10 Nat film. 19.35 Kortweg. 19.40 Med. koorzang. 22.25 Joi TELEVISIE WOENSDAG NEDERLAND I NOS 10.45 Schooltelevisie NCRV 17.00 Kijkkast, jeugd NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest 19.50 Stichting Socutera 20.00 Journaal 20.21 Politieke uitzending BP 20.31 Oranjehotel, tv-spel 21.50 Panoramiek 22.15 Dokumentalre wereld kampioenschap voetbal 22.30 Den Haag vandaag 22.45 Studio sport 23.05 Journaal 20.21 Toetssteen Tanzania 20.50 Koncert in Studio 1 21.30 M'Boom KRO/RKK-IKOR 22.05 Kenmerk 22.30 Journaal NOS 22.35 Computerkunde (teleac) DUITSLAND I kar Vetter. 21.05 Amusern. 22.50 Journaal NEDERLAND II 21.00 Jour naai. 21.15 Strijdliederen. 22.15 Le ben auf Widerruf. 23.05 Journaal. NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal VARA 19.05 Zoete broodjes bakken niet meer. 20.00 Journaal NOS BELGIE NEDERLANDS 18.00 Vrljetljdsmagazlne v.d. Jeugd. 18.55 Doe. 19.20 Yoga. 19,35 Kort. weg. 19.40 Med. 19.45 Journaal. 20.11 Hier is Lucy. 20.40 1 mel-progr, 21.40 Doe. progr. 22.30 Nws. Een ander t.v.-weekeinde dit maal. De nadruk viel niet op kwis of show, maar op blijspel. Dat Is zeker zo'n onderhoudende vorm van t.v.-amusement en ze biedt op lange termijn beter perspectief. Immers kwissen en showen zijn uitputtelijke zaken. Je raakt er op de duur op uitgekeken. Een blijspel gaat er altijd wel in. Ze ker in de uitgebreide mogelijk heden als in dit weekeinde gebo den: reportage van een gebleken Hun tweede huwelijksreis begon zo gezellig voor het Amerikaan se echtpaar Hunter. Natuurlijk, in principe moesten er door Brad Hunter nog wel wat zaken in Londen worden gedaan, maar hij had zijn vrouw Suzy beloofd, dat die zakelijke beslommerin gen niet veel tijd ln beslag zou den nemen en dat er dus vol doende gelegenheid zou zijn om plezier te maken, zodat er dus met recht en reden kon worden gesproken van een tweede hu welijksreis voor het al wat ou dere paar. Zo begint de thriller "Echo van Theresa", die de AVRO-televisie vanavond uit zendt, wel erg opgewekt. Maar dan....eenmaal in Lon denals Brad nauwelijks een pagina van de "Times" heeft opgeslagen, gaan zich griezelige dingen afspelen: hij noemt z'jn vrouw Suzy plotseling Theresa en zijn Londense zakenvriend probeert hij zelfs te vermoor den. Een arts kan geen oplos sing bieden en dan gaat Brad zelf op onderzoek uit naar de merkwaardige d:ngen, die z ch rond hem afspelen. Suzy scha kelt een privé-detective in. Dan blijkt dat de oorsprong van alle problemen in China moet wor den gezocht....De hoofdrollen in deze thriller worden gespeeld door Paul Burke, Polly Bergen, William Job, Vernon Dobtcheff, Basil Henson en Dinsdale Lan den. Ned. II, 20.45 uur. Vidocq De aflevering uit de NCRV-serie "Vidocq" speelt zich af in juni 1815. De slag bij Waterloo is voorbij: Napoleon is verslagen. Vidocq krijgt van Fouché op dracht de gestolen kroonjuwelen terug te brengen naar Parijs. Geen gemakkelijke opdracht want Vidocq wordt van alle kanten gezooht. Toch kan hij aan zijn belagers ontsnappen, tot barones Roxane hem te pak ken krijgt en hem aanraadt naar Kopenhagen te vertrekken, daar zal hij wel veilig zijn....Vi docq gelooft niet in Roxanes be zorgde houding ten opzichte van hem, hij vermoedt dat zij zelf op de kroonjuwelen uit 'js. Zijn vermoeden is niet ongegrond.... In uw straatje Vanavond is het veertiendaagse NCRV-programma "Muziek in uw straatje" weer te z:en. Ook in deze laatste uitzending van dit seizoen trekt Gerard van den Berg met een aantal arties ten het land in om enige muzi kale wensen te vervullen. In dit programma treden de volgende artiesten op: Udo Jürgens, The Shoes, Henny May en Wim Koopman, de gebroeders Bever. Danny Cardo, Rob de Nijs en Lenny Kuhr. Tevens kan men beelden verwachten van het ten doop houden van de "Marine B'jP'-tulp, waarbij Herman Em- <m nk nogmaals aan z'jn 'Tulpen uit Amsterdam' dacht. Ander nieuws In de eerste week van mei (5-12 mei) houdt het Nederlands Bij bel Genoo'schap een groot scheepse akt e *er gelegenheid van het 160-jarig bestaan. Dit kroonjaar wil het NBG graag bekroond zien met een aanwas der nieuws" stelt vraag: „Blijft het NBG door gaan. Waar:m en hoe?" (Zie ook elders in deze krant) van nieuwe leden: er zijn er r MASH 245.009 en men wil dat graag "Proces tegen Henry Blake", heet u tgebre d z en tot 300.000.~"An- de aflevering van MASH, waar- Ned. II, 20.21 uur. in Frank Burns en Hotlip Blake besohu'.d'gen van gebrek aan orde, fatsoen en d'scipline in het veldhospitaal. Radar bege leidt Blake naar het hoofdkwar tier. T.V. DINSDAG Onder de kop "De dag dat prins Bernhard de verjaardag van zijn vrouw vergat en in Achter veld Seys Inquart ontmoette", zendt de KRO dinsdagavond een documentaire uit, waarin onder handelaars van toen, prins Bernhard, mr. C.J. van Schelle, Nederlands ambassadeur In Bel gië en drs. J.J. van der Gaag, oud-ambassadeur ln Cuba aan het woord komen. Reden van het overleg tussen Duitse en geallieerde regeringen - de enige keer tijdens de twee de wereldoorlog - was het doel om te komen tot voedseltrans- porten voor hongerend Neder land; de rantsoenering dreigde tot hongersdood. Het overleg leidde uiteindelijk tot de capitu latie van de Duitsers in bezet Nederland. Ned. I, 22.15 uur. Frank Sinatra I In de negende aflevering filmcyclus "Frank Sinatra, ak teur en zanger" brengt de KRO- televisie dinsdag „The man with the golden arm", een film uit 1956 onder regie van Otto Prem- minger. Frankie, een drugverslaafde, komt na een gevangenisperiode terug in Chicago. Genezen van zijn verslaving blijkt hij een drum-talent te zijn. Aangemoe digd door zijn vriendin Molly wil hij auditie maken bij een or kest om op die manier zijn oude leven van pokeren en drugs de finitief vaarwel te kunnen zeg ge. In dat streven wordt hij gedwarsboomd door zijn hyste rische vrouw Zosch, zijn werkgever Srhwiefka en Louis zijn oude pusher. Dat alles leidt tot dramatische gebeurtenissen, maar uiteindelijk kunnen Fran kie en Molly een nieuw leven beginnen. de Ned. I 20.21 uur. toneelsucces en vertoning van een ijzersterk filmsucces. Kwam de AVRO er gisteren ge makkelijker aan dan de VARA daags tevoren? We weten hef niet. Een knal-film als „Die moedige mannen in hun kraken de karren" claimen voor uitzen ding op de zondagavond zal niel zo'n eenvoudige zaak zijn ge weest. Bij de VARA-reportage van „De kleine hut", kostelijk gedaan overigens, moeten we bovendien een bemerking plaatsen. Het is namelijk een onmiskenbaar feil dat Roussins rijke dialoog-come- die zonder meer gebaseerd is op een volstrekt a-moreel gegeven, Kan dat op t.v.? Ja, want het Kon ook in vele schouwburgvoor stellingen. Maar zaterdagavond 20.21 u. op Nederland I hvbben kijkers recht op een „familie voorstelling", op een program ma voor jong en oud dat zo veel mogelijk kijkers amuseert en zi weinig mogelijk kijkers ergert. „De kleine hut" op dit net, op deze avond, op dit tijdstip: we vinden het gewoon ongewenst. Onbezorgde humor zal door sommigen als kwetsende smeer lapperij ervaren zijn. Waarom kijkers op zaterdagavond kwet sen? De NOS-zondag schiep weer pro blemen. In „Bellevue" werd on partijdig propaganda gemaakt voor de PSP-splinter. Henk Neu- man was er de begrijpende, niet; kritische, gesprekspartner van Van der Lek en Van der Spek. De NOS-onpartijdigheid werd nog kwalijker gediend in „Ziens wijze", het programma dat vol gens presentator Jack v.d. Belle de t.v.-critici paars van het lachen maakt. Onze kleur was gisteren nor maal. Onze Zienswijze-kantteke ning: de lubriek is zó ongeloof- waardig dat we schijnbaar rede lijke conclusies wantrouwen. Omdat er steeds onduidelijke woordvoerders van dubieuze me ningen aan het woord komen wier stellingen wij niet kunnen controleren. Vg-,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 2