Ceidóc Somant 1 MEI-DEMONSTRATIE LISSABON TOEGESTAAN fblijmaker Spoedberaad N.K.V. over Unie-besluit DRIE OVERVALLEN OP POMPSTATIONS Onderwereld loert op hasj-kotter SPORTTRIBUNE verdien 'n echte LAWINES IN PERU Danseres na aanval leeuw overleden Kort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11, telefoon 22244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden - Directeur- hoofdredacteur: F. J. Plug - Chef-redacteur: J. W. C. Leune. Advertenties (excl. B.T.W.) 0,34 per mm. Telefoontjes ƒ3,10 - Klachten bezorging: telefoon 22244 (18.00 tot 19.00 uuur - Abonnementen: per week 2,37; kwartaal 30,66; Jaar ƒ119,05 - Losse nummer6: 40 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Thriller 65e JAARGANG No. 19799 MAANDAG 29 APRIL 1974 TV-SELECTIE PLAATSELIJK REGEN. Veel bewolking met plaatselijk regen of een bui. Zwakke tot matige wind eerst uit noord tot noordoost, morgen uit oostelij ke richtingen. Min. temp. on geveer 6 graden. Max. temp. morgen van 13 tot 17 graden. Dinsdag Ned. I, 10.30 uur Défilé Soestdijk en om 22.15 uur de Duitse capitulatie in Nederland. ,,de dag waarop prins Bernhard de verjaardag van zijn vrouw vergat". Rode anjers lentesymbool in Portugal LISSABON - Lissabon bereidt zich erop voor dat de grote confron tatie in Portugal zich niet vori ge wek donderdag heeft afge speeld, maar dat hij woensdag op 1 mei zal komen, op de dag van de arbeid. De socialisten en communisten in het land (op de muren staat zelfs de naam Mao gekalkt) benutten de plotselinge vrijheid van meningsuiting voor een felle campagne die op 1 mei moet uitmondèn in een massale demonstratie. De uit Parijs teruggekeerde secre taris-generaal van de socialisti sche partij Mario Soares kreeg in het dagblad 'El Republica' niet minder dan drie volle pagi na's om zijn denkbeelden over de toekomst te ontvouwen. Soares zet in het interview onom wonden zijn marxistische denk beelden uiteen. Hij eindigt: ,,Wie de strijd uit de weg gaat, Duizenden Portugezen zal verliezen". (Zie ook elders in deze krant). gisteren op het Santa Apolonia station in Lissabon aanwezig om Mario Soares, secretaris-generaal van de Portugese socialistische partij te verwelkomen, die uit ballingschap Frankrijk in zijn vaderland terugkeerde. LISSABON (Rtr/AP) Portugal beleeft woensdag voor het eerst in bijna 50 jaar een 1 mei-demonstratie. De nieuwe mach thebbers van het land hebben daartoe gis teren toestemming gegeven omdat dit een goede gelegenheid zou zijn om de „bui tengewone overwinning" op orderlijke wijze te vieren. Inmiddels hebben deser teurs uit het Portugese leger die in het buitenland verblijven, een beroep op de junta gedaan om algehele amnestie aan hen te verlenen. Een groep ballingen in Frankrijk heeft aangekondigd woensdag naar Portugal te zullen terugkeren. Gisteren is de leider van de Portugese socialisten, Mario Soares, na een ballingschap van vier jaar in Lissabon teruggekeerd. Hij kreeg een gradioze ontvangst van een juichende menigte, waarna hij een onderhoud had generaal De Spinola. Hij verklaarde na afloop (optimistischer te zijn dan hij voor zijn aankomst al was. Hij had er bij de leden va de junta op aangedrongen onmiddellijk besprekingen te beginnen met de verzetsbewegin gen in Afrika, die gericht dienden te zijn op zelf beschikking en onafhankelijkheid. Inmiddels vergaderen de vooruitstrevende en link se groeperingen van Portugal om te kimen tot een gemeenschappelijk programma. De communisten zijn binnen de „democratische oppositie een steeas meer dominerende plaats gaan innemen, hetgeen veel christen-de mocraten heeft afgestoten. Vermoedelijk zal Soares de leiding van het linkse blok op zich gaan nemen. Het Portugese bewind heeft nu ook de steun gekregen van de bis schoppen, die altijd Caetano hebben gesteund. Koningin 65 jaar Morgen is het koninginnedag. Koningin Juliana hoopt dan op paleis Soest dijk haar vijfenzestigste verjaardag te vieren. De andere jarige in de ko ninklijke familie, Pieter van Vollenhoven, is morgen aan het vijfendertigste kaarsje op de taart toe. UTRECHT (ANP) Het Verbondsbe- stuur van het N.K.V. heeft de voorzitters van alle N.K.V.-vakbonden voor vanmid dag in spoedvergadering naar Utrecht ge roepen, om zich te beraden over het mo gelijk uittreden van de Unie-BLHP. Zoals bekend heeft de Unie, waarbij 35000 leden aangesloten zijn, vorige week vrij dag besloten het N.K.V. te veriaten, wan neer niet voor 10 juni tegemoet gekomen wordt aan de bij de Unie levende bezwa ren tegen het federatiemodel van N.K.V. en N.V.V. Het Verbondsbestuur van het N.K.V. heeft over het ultimatum van de Unie za terdagmiddag reeds overleg gepleegd. Het bestuur wil thans via de verbonds raad een allerlaatste poging doen om de Unie/BLHP de bewegen in het N.K.V. te blijven. Voorzitter Spits liet zaterdag ech ter weten, dat hij hierin nog maar nauwe lijks kan geloven. De voedingsbond A.V.G. van het N.K.V. is zaterdag wel akkoord gegaan met de voorgestelde fede- ratiebond. Op deze bijeenkomst kwam nogmaals naar voren, dat de federatie ze ker financiële gevolgen voor de ledenoon- fributie zal hebben. Topoverïeg met West op 18 mei PARAMARIBO Suriname en de Nederlandse Antillen zijn het erover eens dat het topoverïeg tussen de drie minister-presi denten op zaterdag 18 mei in Den Haag moet beginnen. Dit is verklaard na afloop van een bij eenkomst in Paramaribo tussen de premiers van de Nederland se Antillen en Suriname, de he ren Evertsz en Arron. SPORT Arm Ajax. Het wil helemaal niet MORGEN GEEN KRANT In verpand met Koninginnedag verschijnt onze krant morgen niet. De kantoren zullen de gehele dag gesloten zijn. AMSTERDAM Drie benzinestations in de hoofdstad zijn In het af gelopen weekeinde bezocht door gewapende overvallers. Vrijdag avond om 11 uur werd een 61-jarige pompbediende neergeslagen en beroofd van 250,-. Twee uur later werd een 22-jarlge pompbedien de de dupe en gedwongen het kasgeld af te geven. Hier bedroeg de buit 1000,-. Vannacht hebben twee mannen een gewapende overval gepleegd, waarbij een 29-jarige benzinepompbediende in de schouder werd ge schoten, toen hij probeerde de alarminstallatie in werking te stel len. De daders waren vermoedelijk Surinamers die er vandoor gin gen zonder iets mee te nemen. Ongeveer 18.000 benzinepompbediendes hebben nogmaals gedreigd de pompen te sluiten wanneer geen betere veiligheidsmaatregelen wor den genomen. De strijd gaat nu tussen Feyen- oord en Twente. Volgende week moet de klap vallen. FC Den Haag mag blij zijn met de punten aan het begin van het seizoen verzamelt. Het lijkt nu Ajax wel. ^uA\ (Van een onzer verslaggevers) Alkmaar De opvarenden van de vorige week na een achter volging door de marine op de Noordzee vergane hasj-smokkel- kotter Lammie hebben tijdens het eerste verhoor verklaard dat het schip door de marine in de grond is geboord. Om het te gendeel te kunnen bewijzen de marine zegt dat de beman ning zelf het schip heeft laten zinken zal het voor de justitie nodig zijn over het schip te kun nen beschikken. Of de kotter zal worden gelicht zal deze week op het hoogste justitieniveau worden beslist, i Als de justitie het niet doet zijn i er volgens de Alkmaarse offi- j cier van justitie mr. Josephus Jitta liefhebbers genoeg. In dit verband noemde hij de onder- j wereld. De hasj zit vrij goed verpakt en als een duiker erin slaagt de luiken van het schip, dat op een diepte van ongeveer 40 meter ligt, te openen, drijft j de verpakte hasj vanzelf naar boven en kan dan worden op- gepkt. Als de hasj niet te lang in het water blijft liggen zou er i nog wel een paar miljoen te I verdienen zijn, aldus de officier van justitie. De wanhoopssprong van Heinz Stuy symboliseert de situatie waarin het eens zo trotse Ajax thans verkeert. Gisteren verloor Ajax met 21 van Telstar, Jan Mulder werd opgenomen in het ziekenhuis en Horst Blankenburg liep een gebroken pols op. De beker is kennelijk voor Ajax nog steeds niet helemaal leeg. ROTTERDAM Supervisor Rinus Michels heeft keus gemaakt. Tot de voorlopige selectie van MUnchen behoren twee Hage naars, Harry Vos van Feyenoord en Ton Thie van FC Den Haag. Sporttribune bevat verder: Stunt trainer NEC liep fout af Mansveld als scout op pad Nog een test voor Hordijk Enith stal de zwemshow Hughes lonkt naar Van Velsen (VUC) Vierdeklasser VTL in veiligheid CUPFINAL OP TV (Van onze radio- en tv redactie) HILVERSUM Zaterdag 4 mei zendt de AVRO een rechtstreekse reportage uit van de finale om de Engelse /oetbalbeker vanuit het Wembley-stadion te Londen tus sen Liverpool en New Castle United. Ned. I: 14.45 uur. Archiefkisten niet uit Nederland afkomstig ARNHEM Blijkens het onderzoek is ko men vast te staan, dat de in Duitsland gevonden archiefkis- ten, met vertrouwelij ke mededelingen over Nederlanders die tij dens de oorlog in Na zi-dienst waren, niet uit ons land afkomstg zijn. De kisten bevat ten 1300 kaarten, waarvan de gegevens tot na 1961 zijn bijge werkt. Waarschuwing voor giftige alcohol ROTTERDA M(ANP) De politie in Rot terdam waarschuwt de bevolking om geen alcoholhoudende dranken te kopen, waarvan men ver moedt dat ze gestolen zijn. Er bestaat nl. een kans dat derge lijke illegale drank op smaak gebracht is met een giftige essen ce. Enige tijd geleden werd er uit een op slagruimte in Rotter dam-Noord 60 liter essence gestolen, ver pakt in jerrycans van 10 liter. Tijdens het onderzoek van de re cherche is nu geble ken dat do gestolen smaakmakers giftig zijn doordat ze teveel methylalcohol bevat ten. Burgemeester Vis van Lelden heeft vandaag aan een tiental Lcidcna ren een Koninkllike onderscheiding uitgereikt. De bekende Leldso hoogleraar H. C. van de Hulst was vanmorgen op het stadhuis de eerste die een lintje kreeg opgespeld. Prof. Van de Hulst (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw) heeft op het gebied van ruim te-onderzoek belangriih wetenschappelijk werk verricht. Als eerste president van de COSPAR (Commission on Space Research) heeft hij er bovendien veel toe bijgedragen, dat een wetenschappelijke sa menwerking 'usscn de westelijke landen en de Sovjet Unie tot stand kwam. Slechts de (kleine) moeite van het aanbrengen van oon nieuw kwar taalabonnee kost u deze origineel verpakte set hoorlljke Schotse jam. Een feestelijke verrassing bij hel ontbi|t, (P.S. mocht u zelf nog geen abonnee zijn, vraag dan een gratis proefabonnement Wel veemarkt morgen in Leiden Van een onzer verslaggevers LEIDEN De veemarkt in de Leidse Groenoordhal heeft mor gen, Koninginnedag, normaal doorgang. LIMA (Reuter) Enorme aardverschuivingen hebben vier dorpen In het Andesgebergte in het zuiden van Peru verwoest. Het dodencijfer benadert de 240 mensen. Een dorp is totaal weggevaagd met al zijn bewoners. Een andere fusie, die meer rende ment opleverde, was die van HHC en TOGO. want als Klein Zwitserland stapte men het hoe- r*»e aardverschuivingen begonnen donderdagavond als gevolg van lichte key-Walhalla binnen. aardschokken en zware regenval in de afgelopen tijd. Beter met Max verdwijnt AMSTERDAM (ANP) De stich ting „Beter met Max" (geeste lijke vader: Max Tailleur) heeft door geldgebrek gedwongen be sloten de uitgave van het gelijk namige maandblad te staken. Het blad is vier jaar lang in een oplage van 100.000 exempla ren per maand gratis verstrekt aan patiënten thuis, in zieken huizen, sanatoria en verpleegte huizen. Deze maand verschijnt het laatste nummer. ROTTERDAM (ANP) De 26-jarige danseres Johanna Nillissen („Angelique"), die eerder deze week tijdens een optreden in een i nachtclub werd aangevallen door een leeuw, is zondagmiddag in het Rot', .•rciamse Dukzigtziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Woensdagnacht voerde zij enkele dansen uit ter omlijsting van een j leeuv.ennummer van de Oostenrijkse dompteur Alfred Burkhardt. j Halverwege het nummer deed de leeuw een uitval naar de danso- als nieuw kwartaal-abonnee: Adres'; Woonplaots: Stuur de "Schotse |am" naar: BON Stuur deze bon in open envelop, zondor postzegel, naar: antwoordnummer 349, Leiden. LEIDSE COURANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 1