Remmelts, toneelspeler, wonende te ge van Rcnesse, pianist, wonende te ard Reve, letterkundige, wonende te tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. W. Jansen, gemeentelijk inspecteur A bij heti onderwijs te Utrecht, wonende te Odijk (gem. s Bond, wonende dr- J- Altera, wonende te Rotterdam; .„.isïerdam; H. G. Antema, hoofd van een openbare Schultink, hoofdcontactambtenaar bij het school voor buitengewoon lager onderwijs te rcau Landelijk Contact in de provincie Appingedam, wonende aldaar; _enthe van het Ministerie van Cultuur, Re- G- Assen, hoofd van een openbare school Salie en Maatschappelijk Werk, wonende te voor 8=w°°n lager onderwijs te Azelo (gcm. (ogeveen; Ambt-Delden), wonende te Ambt-Delden; I. Schwencke, publicist, wonende te 's-Gra- B°uman. hoofd van een bijzondere Jhage; n Gerwei r, wonende te Eind- 11 lager onderwijs ti jgdalena Sothmann, kunsthandelaar, wo- CiALE!lde 'e Amsterdam; to Spit1', oud-aanvoerder van het Ncder- id-. Hockey elftal, wonende te Amstelveen; •sau: .jiny Stuart, cabaretière, wonende te Am- lager onderwij, te Baarn, ningen_ ridder school voor buitengev Dokkum, wonende alda J. L. A. Deben, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Erp, wonende aldaar; N. J. Dibbets, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Asten, wonende aldaar; A. Eskes, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Maartensdijk, wonende aldaar; J. G. de Groot, hoofd van een openbare school voor gew wonende aldaar; J. L. van der Have, directeur van het chris telijk instituut voor dove kinderen 'Effatha' t< Voorburg, wonende aldaar; H. J. Hans, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Slie- .drecht, wonende aldaar; Th. G. Heijen, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Roer mond, wonende aldaar; J. R. van 't Hof, oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager on derwijs te Oldcnzaal, wonende aldaar; I W. W. H. Joostcn, oud-hoofd van een I bijzondere school voor gewoon lager on derwijs te Roosteren, wonende aldaar; P. F. F. Lockefeer, hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Til burg, wonende aldaar; I. G. de Meijer, oud-leraar aan de protes- Mgr. J. B. Möller, bisschop van Gro- Chr. Schout, diverse bestuursfuncties op het terrein van het middenstandsonderwijs, wo nende te Dordrecht; J. J. M. de Reeper, chef van de Afdeling On derwijs van Hoogovens IJmuiden B.V., wo nende te Heemstede; A. M. Lubbers, hoofd van de huishoudelijke dienst van de technische hogeschool te Eind hoven, wonende te Veldhoven; A. Nienhuis, hoofd van de Afdeling Biblio theek en documentatie van de Raad van Ad- FINANCIËN en ONDERWIJS en WETEN- vies voor het Wetenschapsbeleid te 's-Graven-' SCHAPPEN hage, wonende aldaar; dr. Y. Poorlinga, adjunct-directeur van de Fryske Akademy te Leeuwarden, wonende al- invoerrechten en accijnzen, te Amsterdam; J. A. Bal, hoofdverificateur-controleur van 's Rijks belastingen, post douane en accijnzen, te Rotterdam; M. Blind, hoofdverificateur van 's Rijks belas tingen, hoofd van de post douane en accijnzen, te Heerlen; J. van Bemmelen, hoofdcontroleur A. van 's Rijks belastingen ter inspectie der directe be lastingen, 2e afdeling, te Haarlem; J. J. Zweegman, hoofdcontroleur A. van 's Rijks belastingen ter inspectie der vennoot schapsbelasting, te Arnhem; A. H. Vrancken, hoofdcontroleur A. van 's Rijks belastingen ter inspectie der directe belastingen, te Maastricht. H. Teunisscn, hoofdcontroleur A van 's Rijks belastingen ter inspectie der directe be lastingen, te Heerlen; J. C. van Weert, hoofdcontroleur A. van 's Rijks belastingen, beheerder van het ontvang-' kantoor der rijksbelastingen, te Oss; J. C. de Vries, hoofdcontroleur A van 's Rijks belastingen bij de Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst, te Haarlem; W. F. van Riezen, hoofdcommies-secretaris van 's Rijks belastingen ter inspectie der in voerrechten en accijnzen, te Amersfoort; L. Dijkstra, hoofdcommies-secretaris van majoor J. Broek, van de dienstgrocp van de 's Rijks belastingen ter inspectie der directe be- officieren van de Koninklijke luchtmacht, te* lastingen, te Zutphen; Son en Breugel; P. J. J. van den Broek, hoofdcommies van majoor M. J A. Boeracker, van de dienst- 's Rijks belastingen ter inspectie der invoer- groep van de officieren van de Koninklijke rechten en accijnzen, te 's-Hertogenbosch; luchtmacht, te Driebergen; A. J. Jansen, hoofdcommies van 's Rijks be- eerste luitenant M. W. H. Roumen, de officieren v; Koninklijke luchtmacht, i'tèür bij de Provinciale Waterstaat van Zuid- I Holland; I T. van der Meij, te Ferwerd (gcm. Ferwcrde- radcel [Fr.]), oud-dijkgraaf van het water- i schap 'De Zeedijken van Ferwerdcradcel'; L. Gorzeman, te Oostvoorne (Z.-H), i dijkgraaf van het waterschap 'De Brielse Dijkring'; i l H. van Gorsel, te Tholen (Z.), dijkgraaf van 1 het waterschap Tholen; li j J. Gonggrijp, te Alkmaar, referendaris bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorder- kwar "mr.~R A. tevisson, wonende te 's-Graven- 'hage, directeur van de Verenigde Grafische Industrie B.V. te Rijswijk (Z.-H en voor zitter van het Koninklijk Nederlands Verbond 'van Drukkerijen te Amsterdam; R van de Meeberg, voorheen directeur van .Van Rees, Burcksen Bosnian's Handel maatschappij B.V., te Rotterdam; |H. van Prooijcn, wonende te Lisse, directeur Ie industrie bij de Coatings Groep Akzo N.V. te Arnhem; Ans van Gerwen, turnster, ridder J. Soegiarto, administratief hoofdambtenaar A |astjngen bij dc Fiscale Inlichtingen- en Opspo- dienstgrocp bij de rijksuniversiteit te Leiden, wonende al- ring,d*ienst> te Haarlem; van de Kon; F. J. Bakker, hoofdcommies-secticchef van 's-Rijks belastingen, post douane en accijnzen, te Rotterdam; it ridder in de orde v tants-christelijke pedagogische academie 'Mer-- G. J. de Bode, hoofdcommies A bij het Minis- airard Reve, schrijver, ridder Th. Timmerman, te Zwolle; C. J. Ullings, directeur van de Stads- —louwburg, te Eindhoven; j. W. M. E. Vintges, hoofd van de Dienst _jemene Bibliotheek/aken van het Neder- s Bibliotheek- en Lektuurcentrum, wo- le te 's-Gravenhagc; os, oud-hoofdbestuurslid van de Ncder- se Christelijke Reis-Vereniging, wonende [s-Gravenhagc; v drs. L. C. de Vrecdc-Varckamp, te n Wandelen, hoofd van het :r van het Rijksmuseum te Amsterdam, nendc aldaar; c te Baarn; P. H. M. de Wit, oud-hoofd |\Vcitering, te Zuidhorn; a Wering, klaveciniste, wonende te .isterdam; ifWoudstra. medewerker bij de Rijksdienst ir het Oudheidkundig Bodemonderzoek te .vaanswijk, voorzitter van de afdeling lem van de Landelijke Vereniging Jeugd College' ^fuziek, wonende te Driehuis (gem. :n); verode' te Dordrecht, wonende aldaar; mejuffrouw J. G. Ploegmakers (zuster Ger trude), onderwijsdeskundige van de Congre gatie van de zusters Franciscanessen te Veghel, wonende aldaar; R. Poortinga, oud-hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Zwaag- westeinde (gem. Dantumadeel), wonende al daar; L. M. F. Ruder, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Den Helder, wonende aldaar; üj heir onderwijs en wetenschappen en ?ruHLïïpuERu?|cw\^1EENMAAT' aldaar; ^LHAPPfcLlJK K. Smit, oud-hoofd van een openbare school gewoon lager onderwijs te Havelte, wo- Onderwijs en Wetenschappen, nende te 's-Gravcnhage; A. M. Dilg, referendaris bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te Voorburg; L. A. van der Kleij, referendaris bij het Minis terie van Onderwijs en Wetenschappen, wo nende te 's-Gravenhage; L. Seekles, referendaris bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, wonende te Roelofarcndsveen (gem. Alkemade); Professor dr. C. Goedhart, gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, adviseur inzake openbare financiën en monetaire aan gelegenheden van de overheid. FINANCIEN en BINNENLANDSE ZAKEN tot officier in de orde van Oranje-Nassau: A. van den Hoogenband, directeur van de N.V. Bank voor Ncderlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage. Lcei ridder in de orde van de Nederlandse KgKM bijzondere school voor gewoon lager on derwijs te Zevenbergen, wonende aldaar; A. A. J. van Zocst, oud-adjunct-secretaris van 1 de Vereniging voor openbaar onderwijs te Amsterdam, wonende aldaar; dr. Chr. N. Fehrmann, conrector en leraar aan. de gemeentelijke scholengemeenschap 'Almere! Kampen, wonende aldaar; SlDERWIJS EN WETENSCHAPPEN ridder in de orde van de Nederlandse H. C. Graste (broeder Marcellus), oud-leraar aan een bijzondere school voor middelbaar al- gemeen voortgezet onderwijs te Roosendaal, wonende aldaar; mejuffrouw C. Groen, oud-directrice van een |K^Vcim- bijzondere school voor middelbaar algemeen ^^^^ofessor dr. W. R. O. Goslings, oud-gewoon voortgezet onderwijs te Amsterdam, wonende dder logleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, aldaar; Dnende te Dalfsen; de jong, oud-directeur van een bijzondere .ofessor dr. H. Chr. van de Hulst, gewoon school voor middelbaar algemeen voortgezet u' logleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, onderwijs te Rotterdam, wonende aldaar; jnende aldaar; p Meijer, directeur van een openbare school ijfessor dr. H. J. Keuning, gewoon hoogle- voor middelbaar algemeen voortgezet on- fassau: ar aan de rijksuniversiteit te Groningen, wo-l derwijs te Oude Pekcla en oud-directeur van ;nde te Ilaren; dc middelbare handelsavondschool te Nieuwe lifefessor dr. G. H. B. Teunissen, gewoon pekela, wonende te Oude Pekela; 1 Hoogleraar aan dc rijksuniversiteit te Utrecht, h. J. W. Meijcrs, directeur van een bijzondere te De Bilt; .'school voor middelbaar algemeen voortgezet dr. J. Lever, gewoon hoogleraar aan. onderwijs te Venlo-Blerick, wonende aldaar; A. P. Oosthoek, administrateur «asj-"- vice-admiraal van de technische dienst m P, P. van de Vijver, te 's-Gravenhage; schout-bij-nacht van dc technische dienst Rcitsma, te Vlaardingcn; generaal-majoor C. Knuist, ridder 4e klas der Militaire Willems-Orde, van het wapen der' sterd; lot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: majoor J. H. Brombacher, van dc onderafde ling algemene dienst van dc militaire vrouwenafdeling, te Leiden; officier-milva gcreeskundige dienst der le klasse N. Hornstra, van de onderafdeling ge neeskundige dienst van dc militaire vrouwen.ifdcling, te Rijswijk (Z.-H.); majoor (tijdelijk luitenant-kolonel) B. J.van der Waag, van de dienstgroep van de vrou welijke officieren van dc Koninklijke lucht macht. te Voorburg; H. Kappen, hoofdambtenaar loodswezen C bij dc dienst van het Loodswezen, de bctonning, bcbakening en verlichting, tc Maassluis; J. Bandsema, referendaris bij het Ministerie van Defensie, te Lcidschendam; J. van Mourik, referendaris bij het Ministerie van Defensie, te Rijswijk (Z.-H N. Drabbc, technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij hel bureau aanleg, be heer en onderhoud van vliegvelden, tc Breda; J. dc Ridder, hoofdcommies A bij het Minis terie van Defensie, te 's-Gravenhage; A. A. A. Meens, administratief hoofdambte naar bij dc staf van dc chef van dc generale staf levens bevelhebber der landstrijdkrachten, te 's-Gravenhage; A. S. D. dc Lcly, hoofdopzichter bij dc dienst dc Kwartiermeester-Generaal, te Am- der Tol, te Laren (N.-H.). economisch directeur van het Wegenbouwbedrijf Gebroe- i ders Hogenbirk N.V.; A. Boone. te Middelburg, hoofd van de Tech nische Dienst van het Wegschap Walcheren; C. Verruijt, te Alphen a/d Rijn, oud-directeur van de N.V. Nederlandse Spanbeton Maat schappij; ing. P. C. van den Berg, te 's-Gravenhage, oud-hoofdbouwkundige van de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, ing. J P. den Hartog, te Sliedrccht, oud - hoofdbouwkundige van de Provinciale Water staat van Zuid-Holland; J. C. Rip, te Vijfhuizen (gem. Haarlemmer- meer), hoogheemraad van het hoogheemraad- schap van Rijnland; W. B. van Norden, te Haarlem, rijksinspecteur V3n liet Verkeer; P. A. Blok, te Amstelveen, hoofd van de afde-, ling Autovervoer Goederen bij de Rijksverkeersinspectie in het district .akdiensten Noord-Holland; Zelhem; A. dc Man, te Dordrecht, hoofd van de Afde ling Goederenvervoer te Water bij de Rijksverkeersinspectie in het district Zuid-Hol land; A. J J. Demmcrs, te Leeuwarden, admini lief hoofdambtenaar bij de Rijksverkeersinspectie in het district Friet L. G. Dijkman, te Vleuten (gem. Vleutcn-Dc r. ....rt.- k,. .1. w v kl-.l-- 1 o' Jonkheer P. F. Feith. voorzitter Fe- deratie Nederlandse Kamers van Koophandel, ridder infanterie, te Rijswijk (Z.-H.); generaal-majoor J. K. L. Koch, van het wapen der cavalerie, te Rhcindahlen (BRD); luitenant-generaal ir. H. K. Stokla, van de dienstgrocp van de officieren van de Konink lijke luchtmacht, i L. Schocnmcijcr, hoofdcommies bij de staf van het Marinebewakingskorps, tc Amsterdam; A. J. M. van Gooi, hoofdcommies bij de Verificatie van dc Rijkszec- en Luchtvaartin- siru inenten, te Wussenaar; H. Romijn, technisch hoofdambtenaar bij de Mcern), stafmedewerker bij de N.V. Neder landse Spoorwegen; P J. A Heidens, te Roermond, rayonchef Ep bij dc N.V. Nederlandse Spoorwegen. A Buys, tc Utrecht, chef de bureau bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen; P. Adams, te Ommen, rayonchef bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen, I J. A Arends, te Utrecht, stafmedewerker bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen; ing. J. W. Tol, te Linne (1..), chef van de 'Grindcrij Linne bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen; mr. Chr. A. F. Groenman, le 's-Gravenhage, secretaris van de afdeling Goederenvervoer en plaatsvervangend algemeen secretaris van dc K.N.V.T.O H. Jonker, tc Norg (Dr.). directeur Jonker's Exploitatie Mij. B.V., te Vecndam; J. G. M. Heijmcn, te Tolkamer (gem, Herwen en Acrdt [Gld.]), directeur Hcijmcn en Zoon R.V.; W. Eskes, tc Wierden, directeur bij dc N.V, Algemene Transport en Expeditie Onderne ming Van Gend en Loos; ming van sjenu cn loos, W. van Garderen, te Utrecht, hoofd stukgoed- ^Jrhel vervoer bij de N.V. Algemene Transport cn ™«e' Th Hermsen.' directeur van de B.V. .Koninklijke Maatschappij 'Dc Schelde', tc Vlissingcn; mr. F. Chr Bcunke directeur van het secreta riaat san dc N.V. Philips' Gloeilampenfa brieken. te Eindhoven; drs. P. W. C. Pcsscrs. directeur van de B.V Bernard Pesscrs Wolwasscrij cn Schapenleder- fabrick, te Oisterwijk; mr. A. D. Vas Nuncs, wonende te Breda, di recteur van Shell Nederland B.V. te Rot- mr. H. A. M. Deckers, wonende te Heerlen, directeur van de B.V. Oranje-Nassau Mijnen; H. P. P. Adriaens, wonende te Zoctermcer, administrateur bij hel Ministerie van Eco nomische Zaken te 's-Gravenhage; W. A, B. Dcngcrink, administrateur bij het Ministerie van Economische Zaken, le 's-Gra- drs. P. Lupgens, wonende tc Rotterdam, hoofdaccountant bij de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken te YGravenhage; jhr. drs. J. Th. Scrraris, hoofdadministrateur Economische Zaken, te luitenant-generaal J. H. Knoop, van de dienst- Rijkswerf, te Den Helder, groep van de officieren van dc Koninklijke luchtmacht, te Rijswijk (Z.-H.); luitenant-generaal R. A. Sleeuw, van de dienstgroep van de officieren van de Konink lijke luchtmacht, te Brussel; Algemene 'I Expeditie Onderneming Van Gend A. van Dijk, te Havelte (Dr.). directeur N.V, Drentse Vervoer Maatschappij te Meppel; J. G. Victor, te Santpoort (gem. Velscn), oud-gezagvoerder bij de N.V. Ncderlandsche Scheepvaart Unie; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden, bjj bevordering: luitenant-kolonel W. P. dc Jong, van de dienstgroep van de officieren van de Konink lijke luchtmacht, te Maassluis, tot officier in dc orde van Oranje-Nassau, met - de zwaarden: jjj kapitein-ter-zee H. G. D. Eysink Smeets, te ■idder in dc orde van dc Nederlandse Leeuw: ir. M. J. te Nuijl, tc Apeldoorn, directeur vt de Dienst van hot Kadaster cn de Openbare tot officier in de orde v bevordering: J. C. A. liunnik, tc Was lie Afde-oicssui BCÏVUU11 1Iuuslciaai: aai Vriie Universiteit tc Amsterdam, wonende J. P. W. Houtman, gewoon an de technische hogeschool te c, elft, wonende aldaar; AlaeLfessor jr R van Hasselt, gewoon hoogle- r i! wan*r aan de technische hogeschool te En- lijk Wcrjle(je ^oncnde tc Hengelo (O.); vofessor ir. A. J. van der Weele, rector van Internationaal Instituut voor Luchlkarte- en Aardk'jnde ,c Enschede, wonende al- cleidson A jongj directeur-generaal, tevens in- van ae ec[eur_generaa| voor het onderwijs bij het van Onderwijs en Wetenschappen, 'J onende te Dordrecht; t officier in de orde van Oranje-Nassau, bU treda; R Haverschmidt. directeur van de Bond vojjnschool te Heerlen, wonende aldaar; laatscha-; Dooijes, directeur van de Gerrit Rietveld e tc Dri^ademie te Amsterdam, wonende aldaar; t officier in de orde van Oranje-Nassau: Boogaard, inspecteur van het lager on- edcrlanq^.jjj jn dc inspectie Leiden, wonende te G. A. van Wageningen, journalist,' dermans, ridder de eervol ontslagen kapitein- Huijsman, te Den Helder; tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: kapitein-tcr-zcc-vlicger G. A. M. van Wermes- G. A. van Wageningen, journalist, wonende tc' kerken, te Hadlcy Wood, Herts (Engeland); ii^„-i aE. Graaff, te 's-Graven- Northwood-Middlesex (Engeland); (lijdelijk commandeur) F. Pol. ;P«-'eur bll <l« Centrale Dirccue vu de Volk!- Rijlwijk (Z.-H H' Ro|lwnl1 verheid; Rijnlands Lyceum te Wassenaar, wonende al- FINANCIËN n de Nederlandse tot ridder in de orde Mr. C. T. de Bijll Nachenius, De Ncderlandsche Bank N.V., te Amsterdam; A F. J. Dijkgraaf, lid van het Presidium van de Raad van Bestuur van de Algemene Bank Nederland N.V.. te Amsterdam; dr. C. J. Oort, thesaurier-generaal van het Mi- yenhagc. nistcrie van Financiën; M. C. Schakel, directeur van 's Rijks belas tingen. hoofd van de directie der rijksbelastingen, te Utrecht. A. L. van Exel, hoofd van de inspectie der in voerrechten cn accijnzen Rotterdam; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mr. U. J. Suermondt, onderdirecteur van Dc Ncderlandsche Bank NA'., te Amsterdam; mr. B. J. Coppens. administrateur bij dc Di rectie Juridische Zaken van het Ministerie vat Financiën; J. W. P. Flothuis, accountant le klasse bij de Centrale Accountantsdienst van het Ministeri' kolonel d'cr hage; dc eervol ontslagen kapitcin-tcr-zcc van admi nistratie A. H. Hulschcr, le Rijswijk (Z.-IL); kapitein-ter-zec-arts J. P. Zeevat, tc Santpoort; kapitein-luitcnant-ter-zee A. W. Gerrctsen, tc 's-Gravenhagc; de eervol ontslagen kapitein-luitenant-ter-zce- waarnemer J. K. Roodheuvel, te Oegst- geest; kapitein-luitenant-tcr-zce van de elektrotcchni- |ot r,dl1' sche dienst V. G. M. Rademakers, te 's-Gra- Leeuw: huisvesting en dc Bouwnijverheid; tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: J. B. Annevelink, te 's-Gravenhagc, technisch inspecteur bij dc Rijksgebouwendienst; ir, R. van den Bout, tc Assen, hoofdinge nieur-directeur van dc Volkshuisvesting cn dc Bouwnijverheid in de provincie Drenthe; E. C. Keus, tc 's-Gravenhagc, administrateur bij de Centrale Directie van dc Volkshuis vesting en dc Bouwnijverheid; mr. H. W. Lagcrwcij, tc Rijswijk (Z.-H.), H. Snel, wonende tc Wassenaar, hoofdadmini strateur bij het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhagc; drs. C. van der f Min A. L. Thiercns, wonende tc Maarn. hoofdad ministrateur bij de Octrooiraad te Rijswijk (Z.-H); drs. P. de Waard, wonende te Noordwijlc, hoofdadministrateur bij het Ministcnc van Economische Zaken tc 's-Gravenhage. mr. I. W. van der Zanden, wonende te 's-Gra venhage, juridisch hoofdambtenaar bij de Oc trooiraad te Rijswijk (Z.-ii lot ridder in de orde van Oranje-Nassau: J, van den Bergen, referendaris bii het Minis terie van Economische Zaken te Vüraven- S. J. Boorsma, wonende te Ocgstgeest, hoofd commies bij het Ministerie van Economische Zaken tc 's-Gravenhage; L. Ellens, wonende te Ocgstgeest, referen- s bij het Ministerie v sche VERKEER EN WATERSTAAT n de orde van dc Nederlandse Nico Spits, hockeyer, ridder ."H. Spruyt. te Roosendaal (gcm. Roosendaal 'en Nispen), hoofdwerktuigkundige bij de N.V. prof. dr. J. Veldkamp, tc Bilthoven (gem. De ;Nedcrlandsche Scheepvaart Unie; kapitein-luitenant-ter-zee van speciale diensten Bilt), directeur van dc hoofdafdeling Weten- ;J. P. Hasenack, te Nijmegen, hoofdwerktuig- drs. L. J. M. G. Erkens. te Leiderdorp, schappelijk Onderzoek bij het Koninklijk Ne- kundige bij Shell Tankers B.V. te Rotterdam; kolonel ir. W. P. A. Alberti, van het dienstvak derlanJs Meteorologisch Insti van de technische staf, te Huybcrgcn; brigadegeneraal W. Walïhuis, van het wapen der infanterie, te Leiderdorp; brigadegeneraal A- W. T. Gijsbers, van het wapen der infanterie, te Wassenaar; luitenant-kolonel W. H. Staphorst, van het wapen der infanterie, te Voorburg; ir. K. W. Pabst. tc Arnhem, hoofdingenieur- directeur van dc Rijksi W. Veder, te Rottcrda schappij Zeevaart; J. R Madiol, tc Santpoort (gem. Vclse hoofd van de technische diensten van de 'schepen van de Noordzee Veerdiensten B.V. tl 'Rotterdam, 'P M van Dam. te I.immen (N.-H hoofd ,Afdeling Technische Samenwerking Techni- N.V. Maat- sche Dienst van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N V.; icien; P. B.v an den Hoven, hoofdinspecteur van I10.,wn bij de Inspectie der Rijksfinanciën de Jong, inspecteur van het lager onderwijsJon van Duinhoven, toneelspeler, hct Ministerie van Financiën, de inspectie Tiel, wonende te Buren; ridder mr. e. Koopmans, financieel attaché bij dc I. A. Hage, directeur v .Permanente Vertegenwoordiging van het Ko- drs. A. Rissclada, leraar aan het Augustinus- I ninkrijk der Nederlanden bij de Europese Ge- collegc cn het Wesscl Gansfortcollege te Gro- mecnschappen, te Brussel; ningen, wonende te Winsum; C. J. M. Zaaijer, hoofdadministrateur met de drs. H. A. M. Verkroost, oud-leraar aan de persoonlijke titel van inspecteur van financiën scholengemeenschap St. Bonifatiuscollege te le k|assc bij de inspectie der Rijksfinanciën Utrecht cn voorzitter van de adviescommissie van bet Ministerie van Financiën; de gemeente!ijke_ Voor het samenstellen van de eindexamenop- nu m. M. Smeenk, hoofdinspecteur der do- Dordrccht, wonehdd gaven scheikunde hbs-B, wonende te Utrecht; meinen, hoofd van de inspectie der domeinen G. P. Wiertscma, conrector van dc WinschoteiNoordoost-Nederland, te Nleppcl; dc scholengemeenschap te Winschoten, wonende q j Lunenberg, hoofdinspecteur van 's Rijks aldaar; belastingen, hoofd van de inspectie der directe H. A. Wijmans, leraar aan een bijzondere belastingen, le afdeling, te Utrecht; •school voor middelbaar algemeen voortgezet j_. M. Siliakus, hoofdinspecteur van 's Rijks onderwijs te Baarn, wonende te Amsterdam; belastingen, hoofd van de inspectie der directe yorbereidend wetenschappelijk en hoger alge-' m. Zwijnenburg, oud-di n voortgezet onderwijs, wonende te kfcJïii hoger a ende te C •ItUUr Cf Art, •damse IVO-school voor middelb: voortgezet onderwijs, uitgaande van de Stich ting voor Individueel Voortgezet Onderwijs t Rotterdam, wonende te Krimpen aan den IJssel; L. Baijens, oud-directeur de Rotter- belastingen, tc Breda; algemeen \y. R. van der Weide, hoofdinspecteur v 's Rijks belastingen ter directie der ijksbclastingcn, te Breda; D. C. Brokt, te Noordwijk, oud-hoofdinge- ,J. C. Stok, te Voo.ichoten, hoofJ Afdeling nieur-directeur der PTT; Vcrvoersadminisiratie van dc Koninklijke ir. J. W. Spoek, tc 's-Gravenhage, hoofdinge- Luchtvaart Maatschappij N.V.; der PTT/directeur TelefoondisiT. L. dc Jager, le Haarlem, hoofd Afdeling trict 's-Gravenhagc; drs, Ph. Leenman, tc 's-Gravenhagc, direc teur-generaal der PTT; A. W. Witholt, tc Wassenaar, onder-directeur bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.; Documentatie Rcproduklic van dc Konink lijke Luchtvaart Maatschappij N.V.; mevr. A. S. E. Brotherhood-Kooiman, lo 's-Gravenhagc, referendaris bij het .Ministerie van Verkeer cn Waterstaat; G. dc Boer, inspecteur van deLuchthavcnpolitie |ip'( ,N.V. Luchthaven Schiphol; mej. E. J. Vuurman, tc Rijswijk (Z.-H.), refe- der PTT; -Gravenhage, bureau- Oltcrtcr^, g. B. w. Huizinga, coördinerend inspec- het voorbereidend wetenschappelijk voortgezet onderwijs, wo- Ommen; J. Stortenbeker, inspecteur van het middel- bijzondere lagere technische school "aar algemeen voortgezet onderwijs, wonende Haarlem, wonende aldaar; Katwijk aan Zee (gcm. Katwijk); jr. a. g. Biemond, oud-secretaris va ,s. H. J. van Alphen, rector van de scholen- Stichting Hogere Technische School emeenschap 'Het Christelijk Lyceum' te Dor-' tclijk Nederland tc Enschede, wonende aldaar; tingen, hoofd H. de Haan, hoofdinspecteur-titulair v D. Goedhart, oud-leraar aan een middelbare technische school te Leiden cn oud-hoofd van een bijzondere school voor gewoon lager on derwijs te Katwijk, wonende te Katwijk aan D. Chr. L. van Dijk, rector van dc scho tenaar, >Dgemccnschap 'Montcssori Lyceum Rot- TJtrdam' te Rotterdam, wonende aldaar; ndc tc HI w p A j Rujpcri directeur van de scho- tngcmcenschap 'De Vrije School' te 's-Gra- rctricc v, bage, wonende aldaar; cliappcü£ j boorman, rector van de rijksscholcn- emcenschap te Zwolle, wonende aldaar; L dc Poel, directeur van de gemeentelijke ucir>1JI - ir van "fbolcngcmeenschap 'Godelinde' te Naarden, £ec (gcm. Katwijk); rijssctsc honende aldaar; M. J. H. Jacobs, adjunct-directeur het Sal-Zij|stra oud-directeur van de openbare ce voor-cho'eD8ernccnSCliap ,C ^'cver' woncndc a >or Socuf 3;- w L Ghijsen, inspecteur van het ,oorIgC2et onderwijs, belast met het toezicht or'NVO" >p het hoger technisch onderwijs, wonende te .Prinsenbeek; ctariaac 5egaar_ coördinerend inspecteur van het c roortgezet onderwijs, belast met het toezicht )P het lager technisch onderwijs, wonende te i Voorburg; onende ^ejuffrouw G. A. van der Kwast, inspectnce p ran het voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op het huishoud- cn nijverhetds- mtatiet knderwjjS) wonende te Amsterdam; T tV. J. Hijstek, directeur van het conservato- 1c Lan- rjum vQor muzje)c eD toneelacademie, tevens "'directeur van de Stedelijke Muziekschool tc Maastricht, wonende tc Cadier luitenant-kolonel J. Hagcman, der infanterie, le Leiderdorp; luitenant-kolonel H. Verhoeff, der infanterie, tc Wassenaar; luitenant-kolonel P. H. M. Sutorius, wapen der infanterie, te 's-Gravenhagc; Rijks belastingen, hoofd van de inspectie der Maatschappij, ridder directe belastingen, te Wageningen; J. Brink, hoofdontvangcr van 's Rijks belas tingen, hoofd van het ontvangkantoor der rijksbelastingen, te Heerlen; Gos-| G. Visch, hoofdontvangcr van 's Rijks bclas- daar. tjngen, hoofd van het ontvangkantoor der G. J. Evers, directeur van de bijzondere lagere rijksbelastingen, te Enschede; technische school 'St. Bcrnulphus' te En- a. J. Trimbach, hoofdaccountant bij de schede, wonende aldaar; Rijksaccountantsdienst, hoofd M. 't Gilde, oud-directeur van de bijzondere Van die dienst, te Tilburg; lagere technische school te Axel, wonende al- j \v. Sicbeling, hoofdaccountant bij de Rijksaccountanlsdienst, hoofd van het b van die dienst, te Eindhoven; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. Borst, referendaris, hoofd van de afdeling Kijksbctalingsdienst van hel Ministerie van Fi Volkcr Groep B.V. R. J. Clevering. tc Eenrum, voorzitter water- F. C. Spoel, te 's-Gravcnhage, administrateur Ir. E. G. G. Werner, directeur Konink-^ii_het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; lijke Nederlandsche Petroleum tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: P. van Vicrbcrgcn, tc Oudewatcr, directeur Personeelszaken bij het Ministerie van Verkeer j a. P. Mabclis, cn Waterstaat; chef der PTT; ir. J. ter Brugge, tc Wassenaar, hoofdingenieur a. K. dc Roode, te Alblasserdam (Z.-H.), di- voor bijzondere diensten van de rectcur postkuntoor Alblasserdam, Rijkswaterstaat; j. G. S. van Hattum, tc Wapenveld (gcm. ir. A Wijers. tc Maastricht, hoofdingenieur A Hecrde (Gld.)). bureauchef der PIT. voor bijzondere diensten van de a. Chr. Zuethoff, tc Haarlem, burcauchef der Rijkswaterstaat; piT; A. de Neef, te Rotterdam, voorzitter van de j| van der Honing, te Roden (Dr.), directeur Raad van Bestuur van de Koninklijke Adriaan postkantoor Roden; ECONOMISCHE ZAKEN l ridder in dc orde van de Nederlandse J. P. 'an Baliegoijen dc Jong, te Sant poort (gcm. Vclsen), directeur van de Noord-- Zaken, tc 's-Gravenhage; het wapen Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V.; E. J. van Dijk. tc Amsterdam, directeur het wapen Scheepvaart Vereniging Noord; J. J. Verhaan, tc Amstelveen, inspecteur Nau tische Dienst bij dc N.V. Ncderlandsche Scheepvaart Unie; a het bureau n het bureau luitenant-kolonel P. van Setten van der Meer, ir. P. Buys, tc Amstelveen, hoofd bureau in het wapen der infanterie, tc 's-Graven- hage; luitenant-kolönêTFrF.Tfubelcr, van het wapen der artillerie, te Rijswijk (Z.-H.); kolonel P. C. van Kerkum, van het dienstvak van de technische dienst, te Lisse, kolonel W. A. Rocdcr, van dc dienstgroep van de officieren van dc Koninklijke luchtmacht, Leiderdorp; bijzondere latere (echimche Khool te Leiden, I B H Hut.em.ken. relererldule Uj Je dU wonende .Ideert reaie Verbririk.bel..tinjen H.F. )»nsen. directeur van een bijzondere van Financien. n p I.,ere rechni.èhe Khool te Uilhuiaen, wo. H. Slotboom, relereudani b, de Diteclie Pe, nende aldaar; -"t"1 v>" BdmtmidieMt l>« Mm»" A B J van Kordclaar, vice-voorzitter van de tcric van F inanciën, Stichting R.K. Nijverh.ids.chool voor A W. J Hartntman. r|k.,nkoper b.) het Brunssum en omstreken, wonende te Heerlen; Rijksinkoopbureau, te Rijswijk (Z.-H.), P C Setlcur directeur van de middelbare A. van Heukelom, hoofdcommies A bij het technische school te Arnhem, wonende aldaar;,' Rijksinkoopbureau. te Rijswijk (Z.-H.); W. C. Groenen (frater Prudentio), di van een bijzondere school voor lager Luchtwaardigheid 'Fokkcr-VFW' B.V.; mr. 1.. Asjes, te Bussum, gcbicdsleidcr Europa Afrika vnn dc Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.; drs. C. M. Wicrda, te Dc Bilt, directeur van de Instrumentele Afdeling bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; ing. K. Smit, te Voorburg, oud-inspecteur voor bijzondere diensten der PTT/hoofd van de Centrale Magazijndienst; J. C. Vinkc, tc 's-Gravcnhage, inspecteur der het Ministerie |uchtmacht, tc Lcidschendam; majoor W. A. Vermeulen, van het dienstvak jng j jai van dc officieren voor speciale diensten der inspecteur der PTT. artillerie, te Ede; jng. h A Hendriks, te 's- majoor B. W. Nagel, van het dienstvak van de ,eur voor bijzondere dien- officieren voor speciale diensten der genie, te jh i,angcrak te Amsterd. Uden; t p-pr; kapitein M. Derksen, van het dienstvak van de officieren van vakdiensten bij de Koninklijke marechaussee, te Leiderdorp; majoor A. Bontenbal, van het dienstvak A. A- T. van Rhijn, wonende te Wasse naar, plaatsvervangend directeur-generaal var dc Energievoorziening van het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage; prof. dr. P. J. Verdoorn, onderdirecteur van het Centraal Planbureau van het Ministerie van Economische Zaken, tc 's-Gravcnhagc; jhr. I'. R. Feith, wonende te Rotterdam, voor zitter van dc Federatie van Nederlandse Ka- ntcis van Koophandel voor den Handel met liet buitenland; ir. E. G. Werner, wonende te Wassenaar, directeur van dc N.V. Koninklijke Ncderland sche Petroleum Maatschappij te 's-Gravcn hagc; ir. I.. M. Krctzers, wonende le SitUrd, hoofd directeur van dc N.V. Nederlandse Staatsmijnen; Zaken tc 's-Gravenhagc; I', J. M. Geencn, wonende le 's-Gravenhagc, technisch hoofdambtenaar voor bijzondere, diensten bij de Octrooiraad tc Rijswijk (Z.-H); D. Vos, referendaris bij het Centraal Bureau voor dc Statistiek, tc 's-Ciravcnhngc; A. Vonk. wonende te Cocvordcn, cigenaar-dl-J. rectcur van Vonk B.V ii. van der Kamp, directeur van Van der Kamp B V., te Zwolle, H. C. Hccscn, directeur van het Confeclie- bedrijl li Hoomii li v ir Dinxpcrto; H. Janssen, gedelegeerd commissaris bij de N.V. Machinefabriek Arnhem v/h H. Janssen," mevrouw l'. J. Phaff-Gilkcns, (Ida de I.ccuw-van Rees), te Ernst, gemeente Epe; JT J. A. Dortmond, wonende te Bilthoven, ge- -* meente De Bilt, directeur van Jade J. A. Dort-."^ mond Holding B V. en Jade J A Dortmond <- Furonorm B.V. tc Utrecht. (i. Bakker, tc Den Burg. gemeente Texel. J. A. Dal, firmant vnn Gr.ivccrinrichting en .Stempelfabriek J. A. Dal Zn., te Haarlem; D. L. van Staveren, wonende tc Beverwijk, staffunctionaris, sector koudwalserijcn bij Hoogovens IJmuiden B.V. tc IJmuiden, ge meente Vclsen, ir. A. J. Vcrsfclt, tc Bussum; J. J, Wcstdijk, voorheen adjunct-directeur bij Philips' Telecommunicatie Industrie N.V., te Hilversum; rhcen hoofdbestuurslid van het Koninklijk Verbond vnn Ondernemers (K.V.O.), tc VGruvenhugi1; 1'. vnn der Wilt, wonende te Ridderkerk, advi seur hij A. van der Ben B.V. te IJsselmonde, gemeente Rotterdam; M. Calien, wonende te Vught, directeur van dc N.V. J. Cahcn te 's-llertogcnbosch; P J. W. Hollhui/en, wonende tc Gcldrop, di rectcur vnn de Divisie Speciale Producten van Van Doornc's Bcdrijfswagcnfnbriek DAF B.V. te Eindhoven, C. D. 't Hooft, wonende le Heerlen, mede werker bij de Vereniging de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg; F. W. M. Kies it*, wonende te Ubach over Worms, bcdrijtsinspecteur ondergronds bij de N.V. Laura Vcrccniging. J. Chr. Lowet, wonende te Geleen, chef coör dinatie pcrsonceKbclicci-planning en -ontwik keling bij de N.V. Nederlandse Staatsmijnen; mende te Gelecn, plaatsvervan gend clicf van dc Groep Speciale Produktcn j bij de N.V. Nederlandse Staatsmijnen, J. G. van Vulpen, wonende le H.iclcn, voor heen bedrijlsuigcnieur bij dc N.V. Provinciale Limburgse Eleklricitcits-Maatschappij tc Maaw tricht. tot officier in de orde van Oranje-Nassau: H. Plomp, directeur van Instrumentum T.N.O.^ .te Rijswijk (Z.-H.); tot ridder in de orde vat) Oranje-Nassau: K. van der Burg, voorheen accountant bij Moret Limpcrg-Accountanls, tc Amsterdam', penningmeester van dc Stichting Scholen der Hervormde Gemeenten, te Amsterdam. ECONOMISCHE ZAKEN EN Odijk (gem. Bunnik), oud-- officier in de orde van Oranje-Nassau: ir. E. A. Gclderman, wonende te Oldcnzaal, •avenhage, inspec- voorzitter van dc Vereniging Katoen-, Rayon- SOCIALE ZAKEN n der PTT; cn 1 innenindustrie tc Vclp, gemeente Rhedcn; inspecteur der ir. M. Staal, fabrieksdirecteur van dc Hol- |ot landsc Signaalapparaten B.V., te Hengelo Leeuw: dr. J, Bartels, wonende de orde van de Nederlandse administratief onderwijs tc Tilburg, Grootboeken der Nationale Schuld, tc Amstcr-J dc officieren voor speciale diensten der mili- dam; le M. van Eendenburg, hoofdcommies bij de Staatsloterij, tc 's-Gravenhagc. K. Punt, hoofdcommies bij het Rentambt der de domeinen, te Breda; icnt woncnuc ic s^auiwi v„ rrinscs dmuimvhuui ,w. M- J A. van Lier, referendaris van 's Rijks •i van Campcnhout, wetenschappelijk hoofd- nijverheidsonderwijs te Amsterdam, wonende bel«s..ngcn ter inspectie der directe belastin- medewerker bij dc technische hogeschool te aldaar; »««!.-. R«t.erdam: Delft, wonende tc Rotterdam; mejuffrouw H. W. C. Lelieveld, oud-dtrectnce t h" hc» Minis- van dc bijzondere huishoud- en industrie school 'St. Agnes' te Voorburg, wonende al- wonende aldaar; mejuffrouw H. E. Haasma, directrice van openbare scholengemeenschap 'Onder de Linden' te Arnhem, wonende aldaar; mejuffrouw J. J. M. Krcike. directrice van Prinses Beatrixschool voor huishoud- r- J. W.luttekes, administrateur bij het Minis- ii Onderwijs cn Wetenschappen, wo- Zoctcrmeer; w -o Mosterd, hoofdadministrateur bij hel Mi- wm Nistcrie van Onderwijs en Wetenschappen, w nende te 's-Gravcnhage; r. H. Schuilt daar; mejuffrouw S. G. M. Rottink. oud-adjunct-di- reclricc van de Slichting voor Huishoudelijke _0_, Voorlichting ten Plattclande te 's-Gravenhagc, administrateur bij het Mi-' wonende te Stad-Delden; taire administratie, te Middelburg; majoor J. Raggcrs, van hel dienstvak van de officieren voor speciale diensten der genees kundige troepen, tc Leiderdorp, kapitein W. N. van Kleef, van het dienstvak van dc officieren van vakdiensten, teNun- speet; ifdcling, tc Rotterdam; de eervol ontslagen kapitein C. JongenecI, var a. G. dcu.tan, referendaris van 's Rijks belas- hct dienstvak van de officieren van vakdien- tng-c ter icsnectie der directe belastingen, le Mea tc Harderwijk; afdtliag. te Enschede; kapitein J. B. Jansen, van het dienstvak van J. Crucs .ete.endaris van 's Rijks belastingen jc officieren van vakdiensten, te 's-Graven- ut ins.-tc'.i' der directe belastingen, le afde- hagc; ilig Leiden; de eervol ontslagen kapitein G. J. Jansen, van Crvcl'1 hoofd ver.f.catcur-contro- het dienstvak van de officieren van vakdien- lcur van 's Rijks belastingen ter inspecüe der_jte|li ,e vGravenhage, tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: F. P. van Dorp, te 's-Gravenhage, hoofdcom mies A hij het Ministerie van Verkeer cn Wa terstaat, M. Plas, tc 's-Gravenhage, hoofd van de Staf afdeling Algemene- en Personeelszaken Rijksdienst voor het Wegverkeer; A. Drenth, tc Hanswecrt (gem. Reimerswaal [ZD, technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten van de Rijkswaterstaat; J. H. A. Hupkens, te 's-Gravenhage, referen daris van de Rijkswaterstaat; J. Stcrkcnburp. tc 's-Herlogcnbosch, admini stratief hoofdambtenaar A van dc Rijkswaterstaat; ing. C. F. W. Janssen te Bergen op Zoom, wa terbouwkundige A bij de Provinciale Water staat van Noord-Brabant; H. H. Malkus, te 's-Gravenhage, administra- i Poesschate, wonende tc Hattem, se cretaris van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Noord-Overijssel tc Zwolle, drs. J. Los, voorzitter van het Nederlands In stituut van Registeraccountants, te Am sterdam; ir. G. W. van Slcin Callenfels, wonende tc Santpoort, gemeente Vclsen. hoofd van dc af deling technologische coördinatie van Estel N.V. Hocsch-Hoogovcns; mr. J. M. van Bo-.se, voorheen ondervoorzitter v.,n «le K.uner van Koophandel cn fabrieken voor 's-Gravcnhage, te 's-Gravcnhage, mr. J. 11. Dicphuis, hoofd van dc juridische afdeling van Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V., te 's-Gravenhage, ir. J. H. Goossenx, wonende le 's-Gravcnhage, directeur van N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid- Holland; tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: ir. G. Wansink, le 's-Gravenhage, secretaris van de Nationale Rnad voor landbouwkundig Onderzoek T.N.O. SOCIALE ZAKEN EN' ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN j tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: P. G. J. H. Kusters, wonende tc Breda, onder" meer voorzitter van dc Stichting LevensschoC voor Werkende Jongeren aldaar. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 11