Qü II ALGEMENE ZAKEN Rijksvoorlichtingsdic drs. P. R. Gcrbrands, admin het Ministerie van Algemene Zaken; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bU bevordering: drs. N. L. Smit, tot 1 mei 1973 hoofdadmini strateur bij de Staf voor de Civiele Verdedi- ging; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. Boer, referendaris bij het Kabinet van de Minister-President; H. Jetten, hoofdcommies A bij het Kabinet van de Minister-President; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: mej. dr. ir. J. C. de Quant, adviseur van de Gevolmachtigde Minister van Suriname op het terrein van het onderwijs; drs. F. van der Meer, referendaris bij het Ka binet voor Surinaamse en Nedcrlands-Antilli- aanse Zaken. SURINAME tot officier in de orde van Oranje-Nassau: C. F. Calor, lid der Staten van Suriname; l F. A. M. Pinas, lid der Staten van Suriname; R. Sardjoe, lid der Staten van Suriname; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: R. J. Abrahams, direkteur N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 Suri- E. F. Blijd, particulier arts; mej. S. M. Dekker, arts; M. D. L. Essed, gepensioneerd Gouverne- mentsarts (oud directeur B.O.G.); O. H. Finck, hoofd van de Mytylschool; G. H. Hagens, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname; J. S. Kolhoe, inspekteur van onderwijs; J. G. Kort, hoofdmedewerker/bestuurslid Her vormde Gemeente; W. J. Ligeon, leraar Particuliere- en Over- hcidsopleiding Apothekersassistenten; C. J. Niclevcld, coördinator technische dienst Surinaamse Waterleiding Maatschappij; pater H. van Nimwegen, vicaris-generaal van de Bisschop van Paramaribo; E. A. Smits, gepensioneerd direkteur A. T. Ca- lorschool (Mulo); W. Teixeira, cultureel werker en pionier; mej. A. C. F. Venmans (Zuster Bernadette), hoofd G.L.O.-school; •NEDERLANDSE ANTILLEN tot officier in de orde van Oranje-Nassau: L. Caprilcs, direkteur Maduro en Curiel's Bank N.V.; dr. E. Monte, secretaris van het eilandgebied Curasao; S. H. Tjong Ajong, gewezen titic op Aruba; A. R. Vinck, direkteur Algemene Bank Neder land N.V., Willemstad, Curagao; N. C. Wathcy, Philipsburg, St. Maarten; A. Wcrlcman, lid van de Eilandsraad van A. M. Bremmcrs, direktrice van het Mgr. Ver riet Instituut; N. C. Erkamp, R.K. Geestelijke; mfevr. G. E. E. Kroon-Van der Touw, hoofd van de B.L.O-school Prof. Dr. I. C. van Hou- teschool aan de Commanchestraat; •W. S. van Meeleren, hoofd Woningbedrijf Cu rasao; J. A. F. Spit, hoofd van de Dienst Arbeids- zorg; mevr. R. L. L. Maduro-Brandao, ex-voorzit ster van de Vereniging Huisvlijt; 'ntej. A. L. Slockers, gepensioneerd lerares Spaans, Nederlands en Engels; BUITENLANDSE ZAKEN ,Mr. W. J. G. baron Gevers, ambassa deur in Londen, commandeur tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau, bij bevordering: mr. W. J. G. baron Gevers, Hr. Ms. buitenge woon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, tevens geaccrediteerd in IJsland; .mr. R. B. baron Van Lynden, Hr. Ms. buiten gewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington; tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: J. P. Engels, Hr. Ms. buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur te Dakar, tevens geac crediteerd in Mauritanië, Gambia en Mali; drs. H. Jonker, Hr. Ms. buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur te Buenos Aires, te vens geaccrediteerd in Paraguay, jonkheer mr. B. E. Quarles van Ufford. am bassadeur in algemene dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken; M. J. Rosenberg Polak, buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur, permanent verte genwoordiger van het Koninkrijk der Neder landen bij het bureau der Verenigde Naties en bij andere internationale organisaties te Ge neve; dr. S. I. P. van Campcn, directeur van het ka binet van de secretaris-generaal van de NAVO; mr. J. C. Nicuwenhuijscn, raadadviseur, ver- kcersadviseur van het Ministerie van Buiten landse Zaken; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bjj J. M. Bourguignon, mede-oprichter en oèd-be- stuurslid van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Spanje; dr. J. Smit, voormalig hoogleraar aan de Uni versiteit van Melbourne; mr. A. Mansvclt, consul-generaal der Neder landen drs. G. P. D. Bos, board-representative van HVA-Intcrnationaal B.V. in Ethiopië; W. Burgers, directeur van de firma Hansa- Matex te Hamburg, dochteronderneming van Phs. van Ommeren N.V., te Rotterdam; R. van Ees, directeur-generaal van Philips Mcxicana S.A. de C.V.; K. Homan, president van het bestuur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk te Wenen; pater J. P. van Leeuwen, provinciaal van de Minderbroeders in Korea; drs. A. Mak, board-representative van HVA- Internationaal B.V. in Ethiopië; ir. R. L. Schierbeek, directeur van British En- kalon Ltd. te Antrim-Noord-ierland; prof. dr. J. Schonevcld, hoogleraar en decaan aan de Nederlandstalige afdeling van de Pro testantse Theologische faculteit te Brussel; ir. J. B. Asselbergs, hoofdingenieur, admini strateur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken; H. A. van Baarlc, administrateur, hoofd bu reau gebouwen buitenland van de directie bui tenlandse dienst van het Ministerie van Bui tenlandse Zaken; dr. Th. C. van Boven, administrateur, hoofd bureau sociale zaken en congressen bij de di rectie internationale organisaties van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken; mejuffrouw drs. J. Buzcman, administrateur, hoofd bureau produktie- en civiele verdedi gingsvoorbereiding van de directie NAVO- en WEU-zakcn van het Ministerie van Buiten landse Zaken; mr. L. Th. A. van Hasselt, administrateur, hoofd bureau Noord-Amcrika en Caraïbische zone, directie westelijk halfrond van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken; mr. A. J. Th. Hofman, administrateur bij de permanente vertegenwoordiging van het Ko ninkrijk der Nederlanden bij de Noord-Atlan- 'ische Raad te Brussel; drs, F. Koopstra, wetenschappelijk hoofdamb tenaar, hoofd van het bureau onderzoek van de hoofdafdeling onderzoek en documentatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; drs. F. H. Peters, hoofdadministrateur, hoofd van de afdeling voorbereiding technische hulp verlening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; prof. drs. H. Ch. Posthumus Meyjes, raadadvi seur, adviseur beleidsplanning van het Minis terie van Buitenlandse Zaken; mr. C. van der Tak, hoofdadministrateur, hoofd bureau UNCTAD-zaken, tevens advi seur voor UNCTAD-zaken van de directie in ternationale organisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. Brotherhood, referendaris, hoofd van het bureau Engels van de afdeling vertalingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zuster G. Blom, lid van de congregatie van dc zusters Urulinen, werkzaam in de missie te Mumias, Kenya; mevrouw Dcutckom geboren Engel, opera zangeres; J. A. M. van Doorn (broeder Damiaan), lid van dc sociëteit der Witte Paters, missiona rissen van Afrika te Dar es Salaam (Tan- H. F. Èlema, vertegenwoordiger van de Stich ting voor Pootaardappel Propaganda in het Buitenland te Sao Paulo; R. Th. J. M. de Grood, correspondent van het Algemeen Dagblad te Parijs; J. de Harlog, letterkundige; J. C. Hendriks, directeur van 'Granus-Werkc' te Bonn; pater H. G. van Kesteren, roomskatholieke missionaris te Quatrc Bornes (Mauritius); A. F. Kool, voorzitter van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Nieuw Zuid Wales; J. C. Kraayeveld. adviseur van de Koninklijke Maatschappij Adriaan Volker B.V. te Rot terdam; pater H. A. A. Lanters, lid van dc congregatie van de Witte Paters, missionarissen van Afrika te Mtenderc (Malawi); M. Chr. van Lune, attaché (administratieve zaken) bij dc Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij dc Raad van Europa te Straatsburg; pater H. J. Mecus, lid van de sociëteit der Witte Paters, missionarissen van Afrika te Ta- bora (Tanzania); zuster C. E. Moons, lid van dc congregatie der missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika te Kiriku (Kenya); zuster. G. Moons, lid van dc congregatie der missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika; D. K. Munting, penningmeester Nederlandse Vereniging van Weldadigheid te Brussel; pater A. P. Oomcn, lid van de congregatie der Mill Hill missionarissen te San José (Filip pijnen); L. Oranje, accountant bij de Braziliaanse ves tiging van Philips N.V. te Sao Paulo; E. Prins, radiospreker, lector en voordracht- houder in Groot-Brittannië; pater J. C. M. van Riel, lid van de sociëteit der Witte Paters, missionarissen van Afrika te Nycgezi (Tanzania); pater R. F. A. J. Roel, lid van de congregatie der Mill Hill missionarissen te Montevideo; mejuffrouw J. C. Roos, voormalig directeur van dc vcrtaalafdcling van het Europees Parle ment te Luxemburg; A. Stallnert, cotpponist, dirigent en muziekpe dagoog te Parijs; pater F. J. Striitcr, lid van de congregatie der Mill Hill missionarissen te Mbale (Oeganda); pater P. J. M. van der Ven, lid van dc socië teit der Witte Paters, missionarissen van Af rika te Sunibawanga (Tanzania); pater M. J. van 't Westcindc, lid van dc con gregatie der priesters van het Heilig Hart te Mainit (Filippijnen); mejuffrouw P. L. H. van Baal (zuster Ig- nacc), religieuze van het Genootschap tot Op voeding te Santiago de Chile; J. F. Boers* honorair consul der Nederlanden te Kaboel (Afghanistan); H. den Duik, administratief ambtenaar B bij Bij de dit jaar vanwege Koninginne dag vele onderscheiden Nederlan ders en Rijksgenoten bevinden zich, zoals gebruikelijk mensen uit het gehele culturele, maatschappe lijke, sociaal en politiek leven van ons land en de Rijksdelen. Om maar enkele namen te noemen: onder scheiden zijn kunstenaars zoals Ton van Duinhoven, Conny Stuart, Jan de Hartog, Gerard Reve. Onder scheiden zijn ook sportfiguren als. Nico Spits, speler van het succesvol Nederlands hockey-elftal, dat we reldkampioen geworden is. Ook bisschop Móller staat op de uitvoe rige lijst evenals bijvoorbeeld de oud-wethouder van den Haag drs. J.A.M.H. Damoiseaux, thans alge meen secretaris van de Nationale Raad voor maatschappelijk welzijn. Verder zijn er hoogleraren uit Lei den en Delft bij, schoolhoofden, Ne derlanders, die zich op welk gebied ook duidelijk onderscheiden heb ben. Daarbij behoren ook ontwikke lingswerkers, missionarissen, mis siezusters en -broeders, medici, politici en vele anderen. Het kabinet-Den Uyl is nog niet kun nen toekomen aan de zogenaamde democratisering bij de Lintjesre gen, waarnaar enkele kabinetten reeds gestreefd hebben. Als gevolg daarvan is de lijst ere-medailles in goud, zilver en brons van zeker de zelfde lengte gebleven als in voor gaande jaren. Medaille's, toege kend voor eveneens "belangrijke diensten den lande bewezen". VESTING EN RUIMTELIJKE ORDEN INC* tot ridder in de orde v Leeuw: mr. J. Roelse, te Hilve i de Nederlandse torge i BINNENLANDSE ZAKEN EN LANDBOd^0^' F.N VISSERIJ Tderlar BINNENLANDSE ZAKEN. SOCIALE |chult __enthe logeve 1. Sch' ihage; ZAKEN EN ECONOMISCHE ZAKEN ridder in de orde van dc Nederlandse mr. J. J. Prins, te Hoogezand. BINNENLANDSE ZAKEN EN SOCIALEldec,e ZAKEN tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: nny S J. Visser, wonende te IJmuiden (gem. rdam- tot officier in de orde v i Oranje-Nass F. T. van Trikt, referendaris ter griffie v«„ Tweede Kamer der Statcn-Generaal, te 's-Gra- G. L Wouters, directeur van het gemeen® venhage; slachthuis, tevens directeur van het markt- f B. Funk, burgemeester der gemeente Ois- wezen en hoofd van de vleeskeuringsdienst terwijk; Alkmaar, tevens Rijkskeurmecstcr in H. M. van Kuik, burgemeester der gemeente bijzondere dienst, wonende te Alkmaar. Mierlo; C. D. van Oosten, burgemeester der gemeente CULTUUR, RECREATIE EN MAAT- Klundcrt; SCHAPPELIJK WERK EN B1NNEN- P. J. D. Steinwcg, burgemeester der gemeente LANDSE ZAKEN Son en Brcugcl; A. T. vap Esch, wethouder der gemeente tot r'd«1er >n de orde van Oranje-Nassau: Y"eht; H. F. dc Boer, voorzitter van It Fryske Gea C P van den Hoven, wethouder der gemeente directeur van Gemeentewerken Achtkar- spelen, wonende te Buitenpost. CULTUUR, RECREATIE EN MAAT SCHAPPELIJK WERK EN ONDERWIJSl WETENSCHAPPEN de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Noord- Atlantische Raad te Brussel; H. F. G. M. Dutilh, honorair consul der Nederlanden te Izmir; D. Glcijstecn, vice-consul aan het Consulaat- Generaal der Nederlanden te Milaan; E. A. Jonas, administratief ambtenaar B bij dc permanente vertegenwoordiging van het Ko ninkrijk der Nederlanden bij de Noord-Atlan- tischc Raad te Brussel; E. H. Sprenger, honorair consul der Neder landen tc Munster; J. P. Terpstra, vice-consul aan Hr. Ms. ambas sade tc Pretoria; W. Vcrhaaf, honorair consul der Nederlanden tc Valparaiso (Chili); mr. T. Green, hoofdcommies, plaatsvervan gend hoofd van het bureau litcratuurdocu- mentatie van de hoofdafdeling onderzoek en documentatie van het Ministerie van Buiten landse Zaken; M. Havenaar, hoofdcommies A, plaatsvervan gend .hoofd van het bureau algemene zaken van de afdeling jongeren vrijwilligers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; R. N. Kroes, hoofdcommies, hoofd van het bureau algemene dienst, van de hoofdafdeling. Jan de Hartog, Schrijver, ridder verbindingen cn materiele zaken van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken; A. van Loenen, hoofdcommies, hoofd van het dr' ,c 9,I^U'S Pred,kant van de gereformeerde bureau personeelsadministratie van de hoofd- kcrk te s-Gravenhage; afdeling personeel van het Ministerie van Bui- Hoekstra, notaris te Sneek: tenlandse Zaken; Waalwijk; C. C. Kocvocts, di lijke sociale dienst, ir. C. J. van Oijen. hoofdingenieur le klas, hoofd stedebouwkundige afdeling van de dienst openbare werken, te Breda; W. J. Kelleners, burgemeester der gemeenten tot officier in de orde van Oranje-Nass Stevcnswcert cn Ohc en Laak: f T tl j j J. M. M. J. Vcnnekens, burgemeester der ge- c m,u °"d"voor/iUc meenten Kcsscl en Neer 6 dc Archiefraad en gewoon hoogleraar F.H.P. Alcrs, wethouder der gemeente Roer- R'A^n'versueit le Leiden, wonende Ic mond; de orde van Oranje-Nassau: G. H. van Appcvcn. tc Roermond; J. P. Bol, wonende te Bosch en Duin (ge- P- M. Boesten, hoofdinspecteur van gemeente- JUSTITIE/FINANCIEN Haarlem. >t offi Zeist); A. de Bruijn, wonende te 's-Gravenhage; mr. F. G. Kool, wonende tc Oegstgcest; mr. H. Millaard, wonende te Lcusdcn; B. Pronk, wonende te Ezinge; ■tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: j E. P. van I.anschot, wonende te Boxtel; j drs. Tj. Ridder, wonende te Voorburg; BINNENLANDSE ZAKEN tot commandeur in dc orde van Oranje- Nassau, bjj bevordering: mr. J. V. Rijpperda Wierdsma, lid van dc Raad van State, te Oegstgcest; tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau: mr. J. H. Beekhuis, lid van dc Raad van State, te Driebergen; mejuffrouw mr. J. Zcclenberg, lid van de Raad van State, tc Rotterdam; tot ridder in dc orde van de Nederlandse politie, tc Maastricht (gepen; drs. L. E. M. A. van Hommerich. gemeente archivaris en directeur van het gemeentelijk oudheidkundig museum, tc Heerlen; P. H. Schcffcrs, wethouder der gemeente Vaals; A. J. A. Baltusscn, burgemeester der gemeente Groesbeek; jhr. mr. W. F. Quarles van Ufford, burge- meester der gemeente Putten; drs. H. Wiclinga, burgemeester der gemeente G. J. Hcndrickscn, lid van de raad der ge meente Bcrgh; P. M. Oostlandcr, te Apeldoorn; H. Reurink, wethouder der gemeente Neede; mr. dr. J. T. de Ruwe, chef van de afdeling onderwijs en maatschappelijke zorg ter gemeentesecretarie, tevens wnd. gemeentese cretaris, te Nijmegen; J. C. Vos, commissaris van gemeentepolitie, te drs. A. J. Berends, burgemeester der gemeente jhr. T. A. J. van Eijsinga, burgemeester der gemeente Oegstgcest; J. D. Pronk, hoofdcommies, ploeghoofd van het bureau berichtenverkeer van de hoofdaf deling verbindingen en materiële zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: P. H. Reitsma, hoofdcommies, ploeghoofd van het bureau berichtenverkeer van de hoofdafdeling verbindingen en materiële zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; Haarlem, wonende te Heemstede; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bij ds. W. H. den Ouden, predikant van dc Nc- bevordcring: derlandse hervormde kerk te Rotterdam; S. P. Morris, van Ierse nationaliteit, voormalig G. W. van Raalten, directeur van de vereni- honorair vice-consul der Nederlanden te Wa- ging 'Kinderzorg' te Rotterdam, wonende te terford (Ierland); Krimpen aan den IJssel; R. R. M. Thoumyrc, van Franse nationaliteit, M. de Ruiter, dirigerend officier der dieast, te Voorburg; F. Hylkema, commissaris van rijkspolitie le mr' H- RiÏPstra- Commissaris der Koningin klasse, toegevoegd aan de procureur-generaal, dc P™vinc'c Friesland, te Leeuwarden; fgd. directeur van politie te Arnhem, wonende J' H. Ensinck, lid van Gedeputeerde Staten te Velp (gemeente Rheden); van Limburg, te Maastricht; W. H. Kroes, directeur van het huis van be waring te Utrecht; mr. A. G. Lubbers, notaris te Amsterdam; mr. E. M. J. Minderop, voorzitter van de raad beroep en het ambtenarengerecht te A. J. Hagen, Staatsraad in buitengewone P. Groencwcg, burgemeester der gemeente Heinenoord (gepensioneerd); i A. A. Schouten, burgemeester der gemeenten Everdingen en Hageslein; M. van Briemen, lid van dc raad der ge- Bodegravc :-consuI der Nederlanden t Dieppe (Frankrijk); tot officier in de orde van Oranje-Nassau: E. Palazio, van Nicaragueensc nationaliteit, honorair consul-generaal der Nederlanden te Managua (Nicaragua); tot ridder in de orde van Oranje-NaSsau: L. J. Andrieux, van Franse nationaliteit, ho norair vice-consul der Nederlanden te St. Pierre (Canada); M. Barroso Gomes Sanches, van Portugese nationaliteit, honorair vice-consul der Neder landen tc Vila Real de Santo António (Por- 5° W.HSy, van Noorse nationaliteit, honorair le Nijmegen; vice-consul der Nederlanden le Fredrikstad; °- c-, Brockrodofapredikant mevrouw B. M. Knohr de Hurtado, van Nica- formeerde kerk te Zuid laren; ragueense nalionaliteil, district manager bij de Bronsgeest, emeritus predikant van de K.L.M. N.V. en honorair consul aan het Con- Nederlandse hervormde kerk te Heems ede; sulaat-Gencraal der Nederlanden te Managua mw- G- T- BruynMnl, dtrectr.ee van het tehuis (Nicaragua); F. C. Krier, van Duitse nationaliteit, misch adviseur verbonden rijkspolitie le klasse, commandant rijkspolitie te Water, wonende te Amstelveen; mr. J. A. Star Busmann. advocaat en procu reur'tc Utrecht, wonende te Leusden; ds. W. L. Tukker, predikant van de Neder landse hervormde kerk te Groot-Ammers; mr. J. C. J. van der Valk, kantonrechter te Tilburg; S. van der Weg, administrateur bij het Minis terie van Justitie te 's-Gravenhage; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: mw. mr. H. A. M. F. Arts-van dc Ven, lid de raad voor de kinderbescherming te H. J. A. Vcrbcrk, lid van Gedeputeerde Staten B. Heldcrop, wethouder der gemeente Hen van Gelderland, tc Renkum; diik-Ido-Ambacht; A. J. Kaland, lid van Gedeputeerde Staten B. Lievaart, wethouder der gemeente Rozen- van Zeeland, te Middelburg; burg; P. van der Mark, lid van Gedeputeerde Staten ing. \V. J. Loeve, te Leiden; van Friesland, te Sneek; mr. B. Plomp, oud-secrctari: H. G. I. baron van Tuyll van Scrooskerken, burgemeester der gemeente Utrecht; mr. A. J. Vlcer, burgemeester der gemeente Enschede; A. Post, lid van Gedeputeerde Staten van 'Groningen, te Oude Pckcla; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bjj bevordering: J. H. Hogendoorn, hoofddirecteur van de dienst openbare werken, tc Utrecht; Conny Stuart, cabaretière, ridder jogier tot officier in dc orde van Oranje-Nassau, bevordering; L. J. Bol, te Dordrecht; cfessc tot officier in de orde van Oranje-Nassau: aa' drs. J. A. M. H. Damoiseaux, algemeen scc^f^ afdeling van Hr. Ms. ambassade te Bonn: J. R. Oldficld, van Britse nationaliteit, hono rair vice-consul der Nederlanden te White haven; N. J. Teerlink, a w. G. T. Bruynzcel, directrice v voor werkende meisjes 'De Drempel' te Arnhem; n*dc ccon'ornische ds- K-,dc Gier' P™dikant van de gtrtfor- meerde gemeente te 's-Gravenhage; J. A. 's-Gravcndijk, hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, toegevoegd aan de procu reur-generaal, fgd. directeur van politie te Amerikaanse nationaliteit, 's-Gravcnhagc; consul der Nederlanden tc Salt Lake d*- F. E. Hoekstra, emeritus-predikant van de •Cjty. gereformeerde kerk tc s-Gravenhage; Th. Tulloch. van Britse nationaliteit, honorair G. Kempenaar, oud-hoofd van dc afdeling consul der Nederlanden te Harwich; de Nationale Raad voor MaatschaL het ambtena- pclijk Welzijn, te 's-Gravenhage; 8 's-Gravenhage; K. G. Eckhart, hoofd van de Centrale Afde- f®' J. A. Rooken, te Bergambacht; ling Internationale Betrekkingen van liet Mf<fru L. A- Weeber, wethouder der gemeente Delft; nistcrie van Cultuur, Recreatie en MaatschaL mr. J. F. de Groot, burgemeester der ge- pclijk Werk, wonende te 's-Gravcnhnge; „far' meentc Monnickendam cn burgemeester/sccre- drs. J. Fox, rijksarchivaris in dc provincie P taris der gemeente Katwoude; Zuid-Holland, tc 's-Gravcnhagc; mr. C. Kooiman, burgemeester der gemeente J. Hospes, plv. hoofd van de Centrale AfdeL f"' Wecsp; ling Personeelszaken van het Ministerie vatt C. P. Helwcs, administrateur A bij het provin- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk WoCL? ciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland, wonende te Leidschcndnm: tc Haarlem; mej. drs. E. Joosten, adjunct-directeur van L j"5' B. J. Grocnevclt, commissaris van gemeente- Rijksmuseum 'Kröller-Müller', te Ottcrlo; 'l '"'e politie, te Amsterdam; Jo Juda, violist, wonende te Laren N.-H.)! 8 ing. R. Kokmcijer, adjunct-hoofd van de afde- j. Karsten, hoofd van dc afdeling BcleidsonTA' j wikkeling Musea, tevens plv. hoofd van dc lc.ju hoofdafdeling Musea van het Ministerie vae- Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Wert„.„A wonende tc Rijswijk (Z.-H.); Wnd mej. dr. J. E. Lccr.e, te Voorschoten; t offii S. Nauta, conservator van het Volkcnkundigvordc Museum 'Justinus van Nassau', tc Breda, r h A. Otter, directeur van de Centraal Bond v<$jnsc|- wethoudcr der gemeente Wierin- Inwendige Zending en Christelijk Maatschap £)oo pelijk Werk te Amsterdam, wonende tc Driede ling Leidingnet van dc gemeente waterlei dingen, tc Amsterdam gepensioneerd); J. F. J. de Lange, te Alkmaar; L. F. van Loo, directeur van de schouwburg en het cultureel bureau, te Den Helder; P. H. J. van Loon, secretaris der gemeente Hciloo; mevrouw V. Vis-Leguit. teVenhuizen: S. Zoddt germecr; A. Schipper, burgemeester der gemeente Oost- .bcrgen-Rijscnburg; G. J. Janse, wethouder der gemeente Vlis- r'ddcr 'n dc orde singen; D. Stam, directeur van gemeentewerken en dc gemeentelijke reinigingsdienst, le Vlissingcn; mevrouw C. M. s' Jacob-dcs Bouvric, burge- r der gemeente Leersum; Oranje-Na dc Nederlanij^i t offi. J. P. Baan, Boksbond, wonende te 's-Gravenhage; H. van den Bcrgh, plv. algemeen sccretar van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, nende te Amsterdam- gemeentepolitie, W'm B°°st, cartoonist-illustrator, wonende r^je'j( tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: mevrouw drs. F. Bramanti geboren Nieuwen- kamp, van Italiaanse nationaliteit, beheerder directrice van het Kunsthistorisch Instituut der dr. B. A. M. Naaijkens Nederlandse Universiteiten te Florence. moederhuis van de liefdezusters maatschappelijk werk van de sector psychopa tenzorg van dc Vereniging Rekkensc Inrich tingen, wonende te Borculo; ds. J. Langstraat, predikant van de Neder landse hervormde kerk te Arnhem; ds. P. Lugtighcid, emeritus-predikant van de Nederlandse hervormde kerk te Veesscn (ge meente Hcerde); A. M. Mouwen, pastoor te Etten-Leur; H. C. Maat, tc Utrecht; ir. J. Tcnge, te Amcrongcn; O. Wiclinga, technisch hoofdambtenaar-afde lingschef bij de gemeentepolitie, te Utrecht; i -7 i u mj j W. van Zalingen, lid van de raad der gc- Mej. mr. J. Zeelenberg, lid van de mccnte Doom; J. C. Cavaljë, burgemeester der gemeente Do- Clir- -L Burccrs, oud-di niawerstal; r.-.^,^icrhnn P«r„m T. van Hout, burgemeester/secretaris der ge meente Staveren; G. Micdema, wethouder der gemeente Wym- britseradeel; P. J. Nauta, secretaris der gemeente Smallin- gerland; Raad van State, commandeur tot officier in de orde van Oranjc-N'assau: J. A. de Bot, administrateur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravenhage; jhr. W. A. H. dc Jonge, hoofdambtenaar in algemene dienst 2e klasse bij het Ministerie Binnenlandse Zaken, te 's-Gravenhagc; Amsterdam; H. G. B. Brand, te Deventer; Eugene Brands, kunstschilder, wonende te njêrw Amsterdam; dr. J. M. G. M. Brinkhoff, gcschicdschrijvet^. 'wonende tc Nijmegen; t - hct sleede agczclschap 'Forum', te Enschede: Ton van Duinhoven, n Amsterdam; mevrouw J. D. Chr. Fabery de Joi meester, secretaris van het Gereformeerd ciaal Centrum te Apeldoorn en van het Lai delijk Orgaan voor de Gereformeerde Gezii ie tnscneac: da|T neclspeler, wonende Boe, mge-Bouw$a^r° n het n het kost- Min JUSTITIE tot commandeur in de orde van Oranje tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: mr. N. van Dijl, gevolmachtigd minister aan Hr. Ms. ambassade tc Moskou; dr. W F van Eekclen, assistent van de direc teur-generaal politieke zaken van het Minis terie van Buitenlandse Zaken; dr. J. R van Loon. ambassaderaad aan Hr. Ms. ambassade te Washington: drs. M. J. J. van Loosdrccht, ambassaderaad voor culturele zaken aan Hr. Ms. ambassade te Brussel. drs. B. C. Peyra, ambassaderaad aan Hr. Ms. ambassade te Algiers; mr. C. J. Schneider, ambtenaar van de buiten landse dienst der vierde klasse, werkzaam bij het bureau OESO cn BENELUX van de di rectie economische samenwerking van het Mi nisterie van Buitenlandse Zaken; mr. J. C. P. baron Speyart van Woerden, am bassaderaad aan Hr. Ms. ambassade te Rome; mr. A. van der Willigen, gevolmachtigd mi nister aan Hr. Ms. ambassade te Parijs; J. H. L. van de Mortel, gevolmachtigd mi nister aan Hr. Ms. ambassade te Bonn; A. J van Asdonk. directeur van dc Algemene Bank Nederland te Londen; J. van Baarlc, president van dc NedLloyd Line, te New York; Mr. H. Kingma Boltjcs, oud-president gerechtshof te Leeuwarden; tot ridder in dc orde van dc Nederlandse mr. W. C. van Binsbcrgen, procureur-generaal bij het gerechtshof tc Leeuwarden; jhr. mr. P. J. W. dc Brauw, oud-deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, advocaat en procureur te 's-Gravenhage; dr. J. van der Grient, oud-plaatsvervangend hoofd van de directie gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie, wonende te Oegst gcest; mr. G. Haselager, kantonrechter te 's-Graven hage, wonende te Wassenaar; mr. W. F. C. van Hattuin, oud-vice-prcsident van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravcn- hage; ds. J. C. H. Jörg, praeses van de generale sy node van de Nederlandse hervormde kerk, predikant tc Apeldoorn; mr. N. J. C. M. Kappcijne van dc Coppello, advocaat en procureur te Amsterdam, wo nende te Loenen. mgr. prof. dr. J. B. W. M. Möller, bisschop van Groningen; mr. G. R. Nubé. officier van justitie, hoofd van hel arrondmememsparkei le Leeuwarden, VhorsiTgèméënïè Saphórstj; wonende te Grouw; mr. L. Oranje, hoofd van de hoofdafdeling staats- en strafrecht van het Ministerie van Justitie, wonende tc Rijswijk (Z.-H.); mr. L. W. D. Schreuder, president van het ge rechtshof te Amsterdam; mr. G. F. dc Sitter, president van de arrondis sementsrechtbank te Groningen, wonende te mucuci uuia yjii ut nuuuu»y>.< D;:tu,;;L- (7 H 1 - baar bloed te Koningsbosch, wonende tc Echt; VaTpmL J. J. Oudshoorn, deken/pastoor te Schiedam - K. Riemersma, rijksreclasseringsambtenaar ii algemene dienst, wonende tc Leeuwarden; H. A. Th. Rietbergen, gzrechtssecrctaris bij het kantongerecht te Nijmegen, wonende te a Binnenlandse Zaken, t< het Bemmcl; H. H. Rutgers, scriba van de gereformeerde kerk te Kampen; H. J. dc Ruijter, referendaris bij het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhagc; mw. J. M. Chr. Schermcr-Voest, directrice van de katholieke bijbelstichting te Boxtel, wo nende tc Esch; A. G. K. Schouten, administratief hoofdamb tenaar, hoofd van de afdeling administratie en beheer van de opleidingsschool van het korps f'.'««.uinipccicur. ene. van oe rijkspolitie, wonende Ie Arnhem; !wetde »tdclLnS van. Algemene Reken- J. J. Schuurmans, adjunct-directeur bij de beid bij dc gevangenis 'Nieuw Vosscveld' Vught; C. J. van der Klooster, administrateur bij het J. P. dc Vries, wethouder der gemeente Sneek; zorg te Utrecht, wonende te Apeldoorn; |jdde| - - -- - - - mr. C. P. baron van der Feltz, kunsthande-fs laar, wonende te Amsterdam whe J. G. Groen, plv. hoofd van dc afdclin'g |een v Jeugdzaken van het Ministerie van Cultuur, Maatschappelijk Werk, wonen® q llll,r. J. Si ncn%ar al ennage: K G. C. Harmsma-Otten, tc 01tertcr^s gcmcentcpo I5crcnj pfendrïRs, beeldend kunstenaar, wo-f^"' nende te Arnhem; _s q' nif. Johannes den Hertog, toonkunstenaar, »ngerT wonende tc Amsterdam; jrdair W. H. Hcijtman, cameraman, wonende tc Hf w H. Statema, chef van dc Directie Over hcidspcrsoncelszaken van het Ministerie v; Binnenlandse Zaken, tc Lcidschcndam; L. M. Tolenaar, administrateur bij dc staf voor de Civiele Verdediging van het Ministerie E. Moen, di van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravcnhage; ministratie M. Wolthoff, commandeur, chef afdeling Pre ventie van de hoofdafdeling Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravenhage; P. J. Andre, directeur van dc Stenografische Dienst der Staten-Gcncraal, te Voorburg: drs. J. Spierenburg, hoofdinspecteur, chef van de vierde afdciing van dc Algemene Reken kamer, tc Rijswijk (Z.-H.); P. J. Visser, hoofdinspecteur, chef v; H. A. Engbers, referendaris ter gemeentesecre tarie, te Losser (gepensioneerd); A. A. H. Haverkort, lid van dc raad der ge meente Den Ham; W. Hutten, wethouder der gemeente Hardcn- berg; :ur van de centrale ad- dc diensten en bedrijven, tevens ontvanger der gemeente Enschede (gepensioneerd); H. J. A. Nijhuis, wethouder der gcmcen(c G. Hamcetman, secretaris-coördinatoi Directoraat-Generaal voor Volksontw cn Recreatie van het Ministerie van C Recreatie en Maatschappelijk Werk, v tc 's-Gravcnhagc; T. E. Takes, hoofdinspecteur litie, tc Enschede (gepensiont H. Timmer, wethouder der gemeente De- kamcr, tc 's-Gravenhagc; J. L. Odekcrken, hoofdcommissaris van ge meentepolitie, tc Eindhoven; 1. Stilling, gerechtssecretaris bij de arrondisse- di'«,eur de ditn" VMr menlsreehlhanlr I It.eeh,- bOUWtOCHChl cn WOn.ngVOOteiemng, le mentsrcchtbank te Utrecht; mw. J. H. A. Vcrbccten (zuster Annette), oud-algemeen overste van dc zusters peni tenten rccolcctincn tc Etten-Leur; P. G. A. Vcrlaan, directeur van huize 'Ma- riënwaard' tc Maastricht; ds. W. Willemse, protestants geestelijk ver zorger bij de rijksinrichtingen voor jongens 'Op de Berg' tc Amersfoort en 'Eikenstein' te Zeist, wonende te Amersfoort; D. Zuidema, gerechtssecretaris/bureelchef bij het kantongerecht te Mcppcl, wonende tc Hare tot officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. G. Huls, predikant-directeur van het diaco- nessenhuis Dc Wijk tc Gouda; Arnhem; T. S. Peters, wethouder der gemeente Nijmegen; L. van Bohcmen, wethouder der gemeente Dordrecht; drs. J. W. Vcrwocrd, directeur van het Provin ciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland, te Bcnnebrock; mr. H. F. M. van der Hcijdcrfl*hoöfdadmini- stratcur A, chef afdciing 3 ter provinciale griffie, tevens chef kabinet-van de-Commis saris der Koningin in de provincie Zeeland, te Middelburg; mr. dr. A. A. H. Stolk, burgemeester der gc- W. A. S. van Meel, directeur van cfc Provin ciale Planologische Dienst van Overijssel, te Zwolle; mr. T. Zwart, burgemeester der gemeente Leek; ing. C. Thomassen, hoofdingenieur bij het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe, te Assen (gepensioneerd); BINNENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE tot officier in de orde van Oranje-Nassau: T. J. van Nes, tc Woerden; mr. O. H. van Wijk. tc Heemstede. directrice v/"8/ aatschappcUr j mgen mej. mr. A. H. M. H. Hommes, dircctri hel Diocesaan Centrum voor Maatsi Werk, tc Maastricht; D. A de Korte, te Leende (N.B.); de L. Kraaijenzank, oud-hoofdrcdactcur van hfy,0|e Deventer Dagblad, dc Gelders-Ovcriisscis al*Zijl Mr. R. B. baron Van Lynden, ambas sadeur in Washington, commandeur tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mr. C. J. van Delft, voorzitter van de raad voor de kinderbescherming te Breda; C. F. A. Geraets, hoofdaalmoezenier van he bedrijfsapostolaat in het bisdom Haarlem; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: S. A. C. Poppe, penningmeester1 •tic van instellingen voor de zorg hol en drugsverslaafden, directeur tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: L. J. J. van Galen, hoofdcommies A bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc Voor schoten; J. W. F. Verrijk, referendaris bij dc Rijks de federa- Geneeskundige Dienst, te Delft; r alco- mevrouw G. K. Koning-Spits, referendaris bij in het de Raad van State, te 's-Gravenhage; het Zutphens Dagblad en het Sal-, lands Dagblad, wonende tc Warnsv mevrouw K. II Kwikkel-Mulder, vh»-yuui< M. zittcr van de Groninger Stichting voor Sociij. jr' en Cultureel Werk, wonende tc Groningen; |f' Aad van Leeuwen, sportcommcr nende te Amsterdam; Th. A. J. Meester, chef van het s van de Katholieke Radio Omroep, te Hil- Jo Juda, violist, officier 'oortj >p hei »rinse K. Sc[ roort} C. Th. F. J. Meuleman, te Amsterdam; Rob Nieuwcniiuys, letterkundige, wonende tjjjj f Amsterdam; ïan h, mej. M. C. A. J. Otten, directrice van het Pt|oezjc vinciaal Interparochieel Sociaal Charitatief 0nder Centrum, te Groningen; iw II. A. Paalvast, vice-voorzittcr van dc Lnn- delijkc Unie van Katholieke Bonden van B®jjjrcct jaarden cn Gepensioneerden, wonende tc |yjaas Maassluis; u va mej. J. J. H. Pcnnings, secretaresse van dc (nedc Vereniging Volksuniversiteit, tc Arnhem; £)e]f, P. Picrsma, tc Hccg; w 1 B. Planjer. te Utrecht: jhr. mr. S. M. S. de Rnnitz, lid van het v.m.f gemeen bestuur van de Vereniging tot Bchot van Natuurmonumenten, wonende te Winsir .(Gr.);.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 10