Meeste bewoners van Hogendorpstraat zeggen „ja" tegen renovatieplannen LEIDEN INDUSTRIESTAD TREFFEND UITGEBEELD IN GEMEENTEARCHIEF Wassenaarse wethouders krijgen opslag rijn- en veenstreek J. Paardekoper nieuwe pastor van Bodegraven Oprichting dorpsraad voor Stompwijk stuit op problemen Alice Oppenlieim toont veel katoen op parterre V D Studieclub Ka veen verhoogt bijdrage ■BI gehot, 40 (S) N ja. de •24.00 N, Ni PAGINA 3 ZATERDAG 16 MAART 1974 LEIDSE COURANT iiiiiiitf' Ganzt al^ Ontha 9 00 N 11.54 B 2,00 Kru achtergr. 12.30 N ml. ko ^niag .00 1 dat: h' an? IK„ l!e 19. Iddi LEIBEN - De langverwachte renovatie van de 164 woningen in de Van Hogendorp straat zal vrijwel zeker doorgang kunnen vinden. Het overgrote deel van de bewo ners van Leiden-Noord hadden gister avond na een zeer geanimeerde vergade ring in de aula van de dr. Voorthuyzen- school aan de Marnixstraat geen moeite meer om de beslissing te nemen om hun woning te laten renoveren. Een klein aantal bewoners had al geen voorlichting meer nodig; zij deponeerden hun kaart reeds in de bus van het Dienstencen trum. Anderen moesten er thuis nog eens over praten; zij heb ben tot dinsdagavond de tijd. Ia het welkomstwoord van de heer Meiman, voorzitter van de bewonerscommissie, bracht de heer Blom namens de Gemeen telijke Woningstichting nog eens an herinnering wat er allemaal gepasseerd was voor deze laat ste afsluiting kon gebeuren. Er ligt nu een plan en als de rest van de bewoners dit weekeinde ,,ja" zegt, kan er voor 1 juni begonnen worden. Hierna liet de heer van Herwaarden op het projectiescherm de uitgewerkte tekening zien; hij kreeg een storm van op- en aanmerkingen te verwerken. Uiteindelijk kwam de overgrote meerderheid der aanwezigen tot de keuze van de proefwoning van de familie Jan- se in de Johan Willem Friso- straat. Voor woningen, die een afwijkende structuur vertonen, zal zo spoedig mogelijk een plan in dezelfde geest op tafel tonen. LEIDEN In de Groenoordhal wordt vandaag een grote auto occasion-show gehouden. Dertig dealers uit Leiden en wijde omgeving tonen vrijwel alle merken gebruikte auto's. Het kwaliteitsaspect van de auto's die op de show getoond worden, komt vooral tot uitdrukking in het feit dat deze bij binnenkomst in de showhal door een speciaal in het leven geroepen beoordelingscommissie zijn gekeurd. Slechts au to's die minimaal voldoen aan het BOVAG-garantiebewijs gestelde eisen, worden toegelaten. De occa sions zijn vandaag tot zes uur te bezichtigen. BODEGRAVEN Met ingang van 16 maart is door Mgr. Si- monis van Rotterdam aan de Willibrordusparochie in Bodegra ven als pastor benoemd de wel- eeerw. Heer J. Paardekoper, thans kapelaan te Delft. Pastor Paardekoper is 45 jaar oud en werd geboren te Zoeterwoude. j In 1955 werd hij tot priester ge- j ijd en had achtereenvolgens als standplaatsen Middelharnis, Delft, Den Haag en Delft, waar hij de laatste vier jaar werkte. Hij was daar onder andere j voorzitter van de Wijkraad voor de leefbaarheid. Voorts was hij lid van de contactraad voor de kerken. De nieuwe pastor stelt j hoge prijs op huisbezoek en per- soonlijk contact. Hij zal met pas tor Vlaar de leiding van de pa rochie op zich nemen en metter tijd de plaats van laatstgenoem de innemen. Vanavond om 7 uur zal hij een Eucharistieviering leiden en dorpsraad. De manier waarop een bestuur hiervan ge kozen moet worden was tijdens een onlangs gehouden vergade- "kom ring van de commissie ad hoe en het gemeentebestuur echter nog een strijdpunt. Het gemeen tebestuur heeft de suggestie ge- «taan dat de voorzitter van de raad tegelijkertijd lid van B. en 1X0W. moest zijn. De commissie ad 1900 Ni hoc v®6'' er veel meer voor om de voorzitter te laten kiezen uit de dorpsraad. Kernstraat, de Dr. v. Noort- straat. Alleen de heer Van Wis sen was geheel tegen asfalte ring. LEIDEN Gisteren en vandaag presenteerden afwisselend Loes Haasdijk en haar collega-AVRO-t.v.-omroepster Alice Oppenheim in het warenhuis Vroom en Dreesmann in de loop van de hele dag ge durende 20 minuten modeflitsen van de komende voorjaar- en zo merstoffen. Zij brachten dit op hun eigen persoonlijke manier en trokken op de parterre-afdeling steeds veel belangstelling. Veel katoen voor 1974, een gezond dragend materiaal voor warme dagen, katoenen bloes jes, rokken met lengte naar keuze, overslagjurkjes met wijdvallend mouwtje en bijpassende bikini en hoedje, pakken en pantalons die geen plooi meer hebben. Ook bijzonder grappig zijn de effecten die men verkrijgt door op ef fen katoenen stoffen felgekleurde bloemetjes te drukken en zo naar eigen smaak en fantasie te combineren. Ook nu loopt de modieuze vrouw weer in crepe de Chüne, veel gedragen in de twintiger en dertiger jaren. Het is gemakkelijk wasbaar materiaal en gesdhikt vooral voro wijdvallende modellen. De knip- 2.95) en kant en klare patronen zijn bij V D verkrijgbaar. A.P.-v.d. S. ulg: Idei gaston Speciaal mevrouw Janson bleek (S) ciï voorstander van dit laatste voorstel. Zij vond dat de voor zitter/wethouder teveel weet en de commissieleden te weinig aan bod laat komen. Bovendien is een dorpsraad niet gespeciali seerd op een paar punten. Lie- Juist ver kregen de commissieleden MozaJi de juiste gemeentelijke deskun* aangewezen. Revi Over de asfaltering der Stomp- wijkseweg/Dr. v. Noortstraat Tombö liepen de meningen duidelijk uiteen. Enkele leden vreesden dat de weg te veel verkeer 'van uit Zoetermeer zou gaan aan trekken. Voorzitter Bunnik gaf to ook niet te kunnen beoorde len of de geasfalteerde weg meer verkeer zou aantrekken. Desondanks bleef hij een voor- standr evenals enkele raadsl- den. De dames Janson en Van Bmmelen en de heer Hodes waren tegen asfaltering van de WÊU' /PiRO: 1 trljkor. 13.20 VRO: II dochter 00 Te De» 8.24 Op bij de I LEIMUIDEN Rond 600 belang stellenden waren gisteravond naar 't Spant gekomen om met de leer lingen van de School met den Bijbel een feestje te bouwen. Na de gebruikelijke ope ning met het schoolov er zicht van het hoofd van de school, hebben de kinderen een leuk programma afgewerkt met als hoogtepunt.de musical „De tijd machine". opge voerd door leer lingen van de 2e en 4e klas. Op de foto: Leerlingen van de. 2e klas spelen „De Speeldoos" NOORDWIJKERHOUT Met de klucht Het hing in de lucht" van Bert Peets, heeft de Toneelvereniging ODI gisteravond voor de to neelliefhebbers van Noordwijkerhout, gezorgd voor een avond waar op uitbundig werd genoten. Na een wat aarzelend begin in het eerste bedrijf zorgden de komische verwikkelingen, de één nog doller dan de ander, voor aanhoudende lachsalvo's. Prima spel was er van Paulien Baars, als het jonggehuwde vrouwtje Emmy Groenendaal en Jaap van Gijlswijk als bootsman. De laatste heeft als komiek onmiskenbare kwaliteiten. Leuk acteerwerk was er ook van Ria Tu- renhout als Nia het dagmeisje, en van Hans van Gijlswijk als Niek Groenendaal, echtgenoot van Emmy. Dorien Zuiderduin vertolkte pikant de rol van de hooghartige tante Sjaan. Goed spel, met een meer rustig en bezadigd element, onmisbaar voor het geheel, was er van Jan den Elzen als oom Harry Groenendaal de zeekapitein, van Nel v. d. Linden als Loes Nijhof en van Corrie Rohen als Marie de vriendin van tante Sjaan. ODI. dat volgend jaar een kwart eeuw bestaat, bevestigde haar reputatie van het brengen van goed volks toneel. Zoals gewoonlijk was de zaal van Hotel v. d. Geest tot de laatste plaats bezet. De drukke werkzaamheden op de bedrijven waren oorzaak dat de belangstelling voor de jaarver gadering van de Studieklub Roelofarendsveen maar matig was te noemen. Voorzitter G. l'Amie betreurde dit om reden In de maandelijkse vergadering van de Wassenaarse gemeente raad, die a.s. maandagavond in het raadhuis gehouden wordt, komt o.m. de herziening van de wethouderswedden aan de orde. Met ingang van 1 september 1970 werden deze wedden vast gesteld op 17.125.- per jaar. Daarbij ging de raad ermee ak koord, dat voortaan de wedden van de wethouders automatisch met de overheidssalarissen zou den worden verhoogd. ■Intussen zijn richtlijnen bekend geworden voor een herziening van de materiële positie van de Benoeming bij Rij kswa terstaat DEN HAAG (ANP) Op 1 mei 1074 zal ir J. van de Kerk, di recteur-generaal van Rijkswa terstaat, zijn functie vervroegd neerleggen. Hij wordt opgevolgd door ir. J. W. Tops, nu plaats vervangend directeur-generaal. Ir. van de Kerk blijft tot zijn pen sioen adviseur van de minister van verkeer en waterstaat. wethouders. De minister gaat ermee akkoord, dat in gemeen ten met een inwonertal tussen 24.000 en 30.000 - waartoe Was senaar behoort - een wethou- derswedde zal gelden van 50 van de wedde van de burge meester. Dat zal geleidelijk aan gebeuren in vier fasen. Als ge volg van deze regeling zullen in Wassenaar de wethouderswed den met ingang van 1 januari 1973 op 24.683,- en per 1 au gustus 1973 op 25.694,- vastge steld worden, dat is 39 van de burgemeesterswedde. De raad zal voorts een aantal on- derwijs-voorzieningen behande len, een aantal jvoorbereidings- besluiten nemen en zich bezig houden met een bouwaanvrage voor een veestal bij het bedrijf van de heer Alkemade, Rijks straatweg 687. In oktober 1973 is daarvoor een bouwvergunning aangevraagd, maar de aanvra ger heeft daarop nog niets ver nomen. Namens hem heeft de Katholieke Land- en Tuinbouw- bond zich tot de gemeenteraad gewend, met een brief waarin het college van burgemeester cn wethouders in gebreke wordt gesteld wat de afdoening van deze aanvrage betreft. LEIDEN „Leiden Industriestad" is de titel van een tentoon stelling, die door de Gemeentelijke Archiefdienst is opgezet en die vanaf maandag a.s. tot 11 april aan de Boisotkade te bezichtigen is. De tentoonstelling geeft de bezoeker een beeld van een aantal industrieën, die bepalend zijn geweest voor de bloei van Leiden in het verleden, maar ook van een aantal, dat momenteel een groot aandeel heeft in de werkgelegenheid In Leiden. Tieleman's Conserven Er zijn vier bedrijfstakken ge kozen, die een beeld geven van Leiden als industriestad, t.w. de textielindustrie, aan welke tak het lot van de stad heeft gehangen, en daarnaast drie andere industrieën, die in de loop van de 19e eeuw zijn opgekomen: de metaal industrie, de bedrijven op het gebied van de voedings- en genotmiddelen en de bouw nijverheid. Door de hele ten toonstelling heen krijgt men tevens een beeld van de gra fische industrie, die tot uit drukking komt in een met de hand gezet gildekeur uit 1603 maar ook in de veel kleuren-druk uit onze tijd. Het geheel natuurlijk een selectie uit het overvloed1?^ materiaal uit het Stedelijk Archief, uit de Lakenhal en uit bedrijfsarchieven wordt uitgebeeld in affiches, prenten, gedenkboeken, gil- debrieven, portretten, foto's en reclamemateriaal. Twee kaarten van Leiden geven overzichtelijk aan, hoe de in dustrieën zich vanuit de bin nenstad meer en meer naar de buitenkanten van de stad hebben verplaatst. Een serie dia's vooraf geeft de bezoe ker een indruk van een tex tielfabriek in de 19e eeuw. Voor degenen, die op hun ge mak wat meer van een be drijf willen weten, is een kleine leestafel ingericht. De openingstijden van de ten toonstelling, die gratis te be zichtigen is op het gemeente archief, Boisitkade 2A, zijn: maandag—vrijdag van 9—12 en van 1416,30 uur; en op zaterdag van 9—12 uur; bo vendien kan men er 's avonds terecht op 21, 22, 27 en 28 maart en op 2, 4 en 8 april van 19.30—21.30 uur. Be zichtiging door groepen na afspraak (01710-20191). dat de agenda nogal enige be langrijke punten vermeldde o.a. voorstel tot contributieverhoging en bespreking winterprogram- ma. Overigens had de afwerking van de agenda een vlot verloop, waarin zowel uit jaarverslag als financieel overzicht de noodzaak tot contributieverhoging tot uit drukking kwam. Bij de be stuursverkiezing zag secr. A. Wubben zich herkozen. Na de pauze hield de direkteur van de plaatselijke bloemenveiling A. R. Meima ing. een causerie over de organisatie van de Bloemisterij. Dit omvatte de Ver. De Ned. Bloemisterij als vaktechnische organisatie on derverdeeld in Kring Bloemen veilingen, Kring Bloemist-han delskwekers, Kring Bloemist-ho veniers en Kring Bloemist-win keliers. Voorts de samenstelling van het Produktschap voor Sier gewassen, het Landbouwschap, de Centrale Landbouw organisa ties alsook de Tulnbouwstudie- klubs. Voorts gaf spreker een overzicht van de bewerking van de markt voor de afzet van de bloemisterij-gewassen. Hiervoor zijn werkzaam de Commissie onpersoonlijke reclame buiten land, commissie voorlichting bloemen en planten en de kring Bloemenveilingen. Belangrijk is tevens het marktonderzoek het welk door een afdeling van het P.V.S. wordt verricht. STOMPWIJK De stichting 'Dorpshuis organiseert van avond een Disco-avond, ui teraard in het dorpshuis. 'Aanvang 20,00 uur. Medewer king wordt verleend door Lexi's Drive-in Discotheek. LEIDEN The Lord's Folks verzorgt morgenavond in de Merenwijk een eucharistie viering. Celebrant is kape laan J. v.d. Wel en de aan- zich aan de parochianen voor stellen. In het Parochiehuis is daarna gelegenheid directer kennis te maken met de nieuw benoemde pastor. Willibrordscliool wordt verplaatst naai- Groenenwijk BODEGRAVEN Het Is er dan toch eindelijk van gekomen. Op de verjaardag van de minister van Onderwijs ontving het be stuur van de Stichting Kath. Onderwijs de urgentieverklaring voor de verplaatsing van de Willibrordschool, die 60 Jaar lang in Oud-Bodegraven naast het Parochiehuis heeft standge houden. De nieuwe school zal gebouwd worden aan de Vrije Nesse te genover de winkelgalerij. Er zal wel enige tijd mee gemoid zijn eer de tekeningen zijn aange past n andere procedures zijn afgelegd. De bouw zelf vergt circa 8 maanden zodat in het voorjaar van 1975 de school be trokken kanw orden. De klassen die dus in augustus a.s. starten, zullen dan verhuizen. De kinde ren uit Groenenwijk krijgen derhalve hun school vlak bij de deur. Reeds nu kunnen leerlingen voor deze school worden opgegeven bij Mevr. de Wit, Henegouwer hof 8, tel. 2391. Burgerlijke Stand Fllppo; Abecr dr v Mohamed Abdei Hulim Ahmed Mohamed on A Has san; Alexandra dr v t! J van den Eljkel en. A de JonK; Marlies dr v R F B Quack en E Z M PoHcboom; Eric Robert zn v A Groenen en G C M WlnnlnghoH; Adeline Allee dr v A J F Gogeleln en B M AuUem*.; Petra Pletronella dr v W van Berk cn C E Vreekcn: Brenda dr v T P T M Courts en C J M van Wlerln- Esther dr v F A J van der Murk en H A Landman; Consluntljn Pletcr Jun Maria zn v J P M Klngmu en C C M vnn RljnAngela Verona dr v G do Ridder cn E V Nleuwenho- ven; Marcel zn v T G do Bruin en C M Mlcloo; Erik zn v B Erndus en H J vtui de Stolpe; Mark Willen zn v H van Hull en M A W Dteben; Jurno Hendrlkus zn v It P Noordor- mccr on P van Beek; Dennis Alexander zn v C Ouwchond en R D Woerlee; Paul Gerurd Murlu* zn v E M Noordljk en M A Brom; Pe trus Jacobus v L. A. Koek en M. A VordutnVincent zn v F P dn Fuljk en C J v d ReljdenOwuln Fon zn v M A Perry en M Owen; Rene Wilhelmus zn v J V J Kool en J C Holvensti IJnSandra dr v J Hausnool en H M DonkerslootWou ter Gerardus zn v W van Zelst en G L Kuomen; Sabine Wllhelmlnn Hen- drlka dr v W A A Berk en M A Berg; Linda dr v L Noest en M Plug; Nancy dr v F A G van Es en W P J Hcljllgm: Arthur Gert zn v A do Best en C J SehaddO van Dooron; Menno zn v P E Brltft on L N Hon; Vtnccnt Denijs zn v D vim Roljen en M S Pellet; Ernest Willem Anne wn v H K Knerten en E MomborgLeonle dr v J floor en C II T BIJI; Natftsja dr v N Keljzer en G RijnbergenKoert zn v W J Breobuurt on S E Janzen; Staal wijk De BHW afd. Staalwijk is enkele weken geleden begonnen met een aktie voor goede en veilige speelgelegenheden ,voor onze kinderen. Anderhalf jaar gele den hebben de bewoners dit ook al gedaan, maar toen heeft de gemeente tegen de mensen ge zegd, dat het plan er al was, maar nog op een brandweerkeu ring moest wachten. Dinsdag 12 maart zijn we bij wethouder Den Haan geweest. Deze vertelde ons dat niet de brandweer, maar het verkeersplan van gedempte Trekvliet de werki j- ke oorzaak was van het lange v/achten. Zo word je van het kastje naar de muur gestuurd, terwij! wekelijks onze kinderen worden aangereden op straat. Er is altijd wel iets om het op de lange baan te schuiven en 'daar hebben we genoeg van. Binnen een week zouden we van de gemeente horen wat ze van plan zijn. En we zijn niet van plan om ons nog eens anderhalf jaar zoet te laten houden. BHW afd. Staalwijk: Mw. Vermeer, Magdalena Mw. Smit, Magdalene Moonstr, 21 Mw van Beelen. Magdalena Moonstraat 21a Mw. Pijnacker, Duivenbodestr. 5 Gezinsinkomen centraal in huize v. d. Ploeg HOOGMADE In huize v.d. Ploe sprak mejuffrouw M. Tromp van de LTB uit Haarlem gister avond over de problematiek rond de besteding van het ge zinsinkomen, zakgeld, kostgeld «;n overige financiële regelingen het gezin aangaande.MeJ. Tromp had deze avond onder meer de aandacht van een groot aantal ames van NKV cn LTB verenigingen. In een uitvoerig betoog gaf, mej. Tromp haar visie over deze on derwerpen, waarb'j de bezwa ren en moeilijkheden van dezo tijd niet werden vermeden. Spreekster meende dit alles te moeten zien als een onderdeel, behorende bij de opvoeding. Zeer begrijpelijk dat zij na haar betoog vele ragen op zich af zag I komen. Vele kon zij echter naar I allo tevredenheid beantwoorden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 3