Emmy Verhey: „Niet toe aan Beethoven Teds meesterkwissers in Voorburgse Vliegermolen Deduut van Sonny Reeder in Eddy go round wawfi «WSSBsa» •asaus&'ss TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN TERUGBLIK PAGINA 2 LEIDSE COURANT VRIJDAG 1 FEBRUARI 1974 Het huis ruikt naar tam konijn. Emmy Verhey maakt er een punt van WIE het beest zo geu rend in de pan heeft gekregen en nodigt iedereen uit te blijven eten, kan niet schelen wie. Als je koken tot een hobby kan re kenen, dan is koken een van haar hobbies, net zo goed als strijken en het huis doen en schaatsen en andere dingen die een violiste niet behoort te doen. Ze heeft duidelijk schik in d'r leven en iets daarvan zal vanavond doorklinken in de kerksonate van Mozart, die zij met Albert de Klerk (orgel) speelt in het NCRV-programma „Muzikale ontmoeting met Mo zart." Dan zal weer blijken, waarom Emmy Verhey wordt aangekon digd als een van de „klinkende" namen waarover Nederland be schikt; maar in de geur van het tam konijn merk je daar niets van. Dan zou Emmy even goed verpleegster kunnen zijn, of ge woon huisvrouw, want als je er niet speciaal naar vraagt, komt er geen woord over muziek uit. Emmy: „Nou. ik speel viool, nou én. Ben je daarvoor anders dan anderen?" Ze dreunt als zo vaak op: „Ik ben op m'n zevende begonnen en ik ben voor het eerst opgetreden toen ik twaalf was. Mijn eerste leraar was Back. de tweede Oi- strack en de derde en laatste Krebbers." Les Dit houdt niet in, dat Emmy „klaar" is. „Technisch heb ik nog te leren en ook wat betreft interpretatie. Nu weet ik ook wel, dat het uit jezelf moet ko men, maar als je les hebt, gaat het gewoon vlugger. Je hoort niet alles zelf zo precies. Je weet alleen: dat of dat zou ik eigenlijk anders willen spelen. Moo:er. Maar je weet niet pre cies hoe en wat; in gesprek mei een leraar kom je er vlugger achter. Maar het moet dan wel leraar zijn die een voorbeeld voor je is, zoals Stem. Ja, ik eelcof dat ik graag eens les van Stern zou willen hebben. Maar ja.." Emmy Verhey is nog geen miljo nair, dat duurt nog even. Haar talent is nog net goed voor ko nijn, sherry en een shagje. En de enorme hond, een rotweiler, dient ook weer dagelijks gevuld. Inruilen Als later de viool dan tóch wordt uitgepakt, kijkt ze er naar als een automobilist die aan inrui len denkt. Er ontstaat ruzie MOZART, ZO MOEILIJK over: is 't een J. of een G. Gua- dagnini? 't Is een J., blijkt nu pas. „Ik heb 'm tien jaar, ik zou best een beter instrument willen". Een kennis: „Die viool klinkt niet. Emmy zou een Stradiva rius moeten hebben" - toe maar - „of een Guarneri. Maar daar betaal je in de winkel een paar ton voor." Emmy: „Ik weet dat in Den Haag iemand een Stradivarius heeft, een particulier, die er nooit op speelt. Een goede viool moet bespeeld worden. Hoeveel abonnées heeft u? Kunt u niet vragen of iemand een Guarneri voor me heeft?" Dit is een grapje. Maar een licht je in Emmy's ogen verklapt, dat als iemand zou zeggen, „hé Em, ik heb er een voor je", deze violiste het instrument met alle handen zou aanpakken. Want Emmy Verhey, 24, zal niets nalaten om haar spel mooier te laten klinken, hoe ge woontjes ze er verder over doet. Toekomst „Over de toekomst kan ik niks zeggen; ik studeer erg wissel vallig, bied me niet aan, laat het aan de impresario over. Als ik word gevraagd, speel Ik." Dat is in het afgelopen jaar 50 keer gebeurd en de verwachting is, dat dit aantal ook dit jaar wordt bereikt. „Twintig keer is een gemiddelde, voor een so list." Na wat doorzagen blijkt Emmy toch voorkeuren te hebben: Brahms en Schubert, ook wat betreft de kamermuziek. „Ze haat Mozart", zeg t de kennis. Emmy: „Dat is niet **"»ar. Ik vind 'm moeilijk." „Je hebt een hekel aan Mozart". Moeilijk „Dat begrijp je verkeerd. Iedere violist heeft een hekel aan Mo zart; niet omdat Mozart niet Emmy Verhey: .Koken een soort hobby certantè voor v:ool en altviool en orkest, dat Emmy met Paul Godwin met het Amsterdams Philharmonisch Orkest geeft - „ik weet niet wanneer, staat er gens in m'n agenda, laat maar" - is bepaald een kluif, dat moet Emmy verontrust toegeven. Dat zal dan wel voorlopig zijn, Evenals Brahms en Bruch (dit want Mozarts symphonie con- laatste met het Noordhollands mooi zou zijn, maar omdat hij zo moeilijk te spelen is. Dat geldt ook voor Beethoven; zijn vioolconcert heb ik nooit ge speeld en wil het niet spelen. Ik vind het prachtig, maar ik ben er nog lang niet aan toe." orkest) niet eenvoudig zijn. Maar dat wuift Emmy weer weg: hoe dan ook, geen Beetho ven. En dat gaat ook op voor zijn ka mermuziek. „Ik zou de trio's wel willen spelen. Maar d e zijn ook zo moeilijk... Nee, Brahms en Schubert, dat gèèt." Doorgaan Hoe het verder gaat, weet Emmy ook niet. „Met Thom Bollen, pianist, met wie ik nu al vijftien jaar samen speel, zal ik wel doorgaan. Maar er kan zo veel veranderen, ik weet niks ze ker." Wanneer Emmy Verhey daar on der lijdt, is dat niet merkbaar. „Voor het seizoen beg:nt, denk je wel eens, o, niemand vraagt me, nergens willen ze me heb ben. Maar achteraf blijkt het dan weer mee te vallen." Natuurlijk wordt Emmy Verhey gevraagd. Zoals ook voor ko mende zaterdag, wanneer in Rotterdam een massaal concert wordt gegeven ter ondersteu ning van de actie die Theo Olof heeft ontketend voor een „wat meer culturele zender". „Niet dat ik tegen pop ben, dat mag best op z'n tijd. ik houd er wel van, maar er zou ook een andere zender moeten zijn die niet voornamelijk pop uitzendt Dat concert en al die handteke ningen, dat moet toch wel wat zeggen." Gewoon Aan de oproep van Olof heeft Emmy graag gehoor gegeven: ze doet gewoon méé; gewoon, zoals zij alles gewoon wil doen. Als een dame van 24, die des tijds aan de viool is gesleurd, maar daar achteraf geen spijt van heeft. „!k had ook wel bin nenhuisarchitectuur willen stu deren, maar nu zou ik toch niet meer willen ruilen". Emmy gaat gewoon door. F. J. Bromberg Wereldomroep meest populair Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Bij een opinie-on- derzoek door de Internationa) Shortwave Club in Londen is ge bleken, dat radio Nederland We reldomroep het populairste kor- tegolfstation is. Aan deze enquête, die eens in de drie jaar wordt gehouden, werd deelgemomen door 34.735 luiste raars, verspreid over de gehele wereld. Van hen vonden 7.062 de Nederlandse wereldomroep programmatisch de beste korte golfomroep. De BBC werd twee de met 6.367 stemmen. De Voice of America derde (4200). Bij het onderzoek in 1971 kreeg de Nederlandse Wereldomroep de tweede plaats. De Nederlandse Wereldomroep werd in de afge lopen maand eveneens als popu lairste station geklasseerd in twee kleinere enquêtes in de Ver. Staten en in India. HOU HET SCHERM IN HET OOG Sonny Reeder stijgt langzaam in populariteit. (Van onze omrc.epcorrespon- dente) Vanavond debuteert Sonny Reeder met zijn single „Can you feel it" in het NCRV-pro gramma „Eddy go round". Sonny is afkomstig uit Aruba, waar hij op 19 juni 1916 werd geboren. In 1965 verhuisde hij naar Nederland, waar hij zich als graficus verdienstelijk maakte. Op Aruba had hij een beschei den zangcarrière opgebouwd en die wilde hij in Nederland eigenlijk wel voortzetten. Het lukte hem enige malen een op treden te regelen voor de ra dio. Ook zocht hij contact met bekende Nederlandse artiesten. De poging mislukte echter. Sonny nam twee singles op die vrijwel nooit gedraaid werden en bijna niet verkochten. Er zat niets anders op. De zanger Sonny Reeder verdween en de graficus Reeder deed weer van zich spreken. De showwereld trok Sonny echter zo, dat hij ondanks alles twee jaar gele den besloot beroeps te worden. „Ik denk dat ik het deze keer wel kan volhouden in de show- biss", zegt Sonny vol overtui ging. Humor is mijn levenspa rool en daar kom je ver mee. Ik put erg veel energie uit de muziek. Persoonlijk vind ik jazz en de betere ballade-zan gers erg goed. Ook klassieke muziek kan ik waarderen. Het meest luister ik thuis naar Johnny Pearson. Oscar Peter son en Frank Sinatra. Het NCR V-program ma Ted en de meesterkwissers komt vanavond uit De Vliegermolen te Voor burg. In deze uitzending strij den drie dames om een plaats in de finale. Deze kandidaten zijn Liesbeth de Jong (18) uit Amsterdam, Everijke v.d. Hoe ven (28) uit Naaldwijk en Agnes Zaagman (30) uit Ten Post (Gr). Ook zullen in deze uitzending weer twee operette-kandidaten, ditmaal van „De Operettespe lers" uit Amsterdam optreden in de strijd om de „Grande Coupe d'Operette". In dit programma zal men onder meer het optreden meemaken van een in Fipland wonende zanger, Viktor Klimenko. Aan Ted en de meesterkwissers werkt ook mee de Limburgse groep „The Walkers". Ned. I, 21.10 uur. Waar of niet waar Peter Knegjens doet bij VPRO Nova Zembla Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Met ingang van vandaag gaat de populair kwis- master Peter Knegjens, die on langs is gestopt met de AVRO Wie-kent-kwis, het VPRO-radio- programm'a Nova Zembla wekp- lijks presenteren. Nova Zembla wordt elke week uitgezonden op vrijdag tussen 19.00—21.00 uur op Hilversum 2, alleen via de FM te ontvangen. Ook heeft Knegjens van de AVRO dé uitnodiging ontvangen om 23 februari zitting te nemen in het panel van „Wie van de drie" Daarnaast bestaan er plannen om Knegjens in de eerstvolgen de aflevering van zijn voormali ge „Wie-kent-quiz" als gastzan- ger te contracteren. <raU Muzikale happening op tv (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De NOS-televisie zendt zondag a.s. van 17.00 tot 18.00 uur via Ned. II een repor tage uit over de op 2 februari te houden muzikale happening „Nederland Muziek Promena de", een manifestatie van de Stichting Nederland Muziek, die Onder meer ijvert voor een ei gen (klassieke) muziekzender. In' deze reportage treden onder mee?" op de violistes Vgra Beths en Emmy Verhey, de zanger Peter van der Bilt, de pianist Theo Bruins, zangeres Cora Canne Meyer en gitarist Julian Coco, de alt Aafje Hey- nis, Boy Edgar's Sound, pianist Daniel Wayenberg, sopraan Erna Spoorenberg, de Sissies en Theo Olof, een van de initiatief nemers van de Stichting Neder land Muziek. Nino Tempo en April Stevens zingen in de „Eddy go-round-show". Klerk, orgel. Jean Decroos, cel- jong geleerd of niet waar" zijn het gemeen te-ambtenaren die zich beraden op de vraag of gestelde zaken „waar" of „niet waar" zijn. Zij worden hierin bijgestaan door Chriet Titulaer, Sylvia de Leur, Hen Molenberg, verdediger Rob Ruigers en ala «ast ditmaal Ned. I, É~.«l uur. Kick Stokhuysen. Ned. I 19.05 uur. gende composities uitgevoerd. Sonate nr. 1 in Es gr. t. (K.V. 67), Menuet F gr. t. (K.V. 15) en sonate nr 15 in C gr. (K.V. 336), waarbij de cadens door or- ganist Albert de Klerk wordt Ned. r I5tM uur. gespeeld. gramma „Jong geleerd, oud ge daan" een indruk gegeven van het succesprogramma van het Haagse jeugdcircus „Kraaie- nest", waarmee in 1973 is opge treden. Losvast nieuwe rubriek NCRV Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Het programma van de NCRV „Taxfree" was 26 januari j.I. voor het laatst op Hilversum 3 te beluisteren. Na 28 jaar heeft de NCRV geen we kelijks gevarieerd avondpro gramma meer. Met ingang van heden kan men op Hilversum 3 luisteren naar Losvast, en pro gramma met Annie de Reuver, André van Duin, Dik Bikker en het orkest Tonny Eyk. André van Duin presenteert zijn -programma Dikvoormekaar- show, en Annie de Reuver geeft in de regio bekende artiesten een kans om landelijke bekend heid te verkrijgen. Verder zal er altijd een artiest uit binnen- of buitenland te beluisteren zijn. Eddy go-round De als 'n komeeet de hitparade binnengeschoten carnavalsplaat „Kiele, kiele, Koeweit" van Far ce Majeure, waarvan het eerste exemplaar vorige week aan de heer Rabbani ter hand werd ge- Wereld op wielen Fred van der Vlugt presenteert vanavond opnieuw „Wereld op ■wielen" waarin onder meer de nieuwe kleine Datsun 120 Y wordt getest. Vooral wordt aan dacht geschonden aan zuinig heid en veiligheid. steld, zal door de heren van dit Ned- 19,30 uur- team vanavond ook worden ver- tolkt in de Eddy go-round- Tatort show. Eddy Becker ontvangt bovendien in zijn show Olivia Newton John („Let me be there"), Arthur Sullivan („Adieu soisheureu- se"). Bojoura (..The letter"), Springfield Revival en Cindy und Bert. Het debuut van de maand is toe bedeeld aan Sonny Reeder. met het nummer „an you feel it" Ned. II 21.10 uur. en als speciale gasten treden Nino Temple en April Stevens. Lessen voor levenden die drie nummers uitvoeren. „Deep purple", „Love Story" en ..Who turns me on" Ned. I. 20.21 uur. In de Duitse politieserie Tatort gaat kommissaris Finke na, wat de bedoelingen kunnen zijn van de uit de gevangenis ontsnapte Dieter Brodschella. Naarmate Finke dichter bij zijn doel komt. weet hij niet zeker meer of hij de man, die hij moet bescher men zo strikt hulp moet bie- Ontmoeting met Mozart Ter afsluiting van het NCRV-pro gramma is een uitzending ge programmeerd onder de titel „Muzikale ontmoeting met Mo zart". Een aantal klinkende na men uit de Nederlandse muziek wereld werkt aan deze uitzen ding mee. Herman Krebbers en De in Amerika werkende psychia ter dr. Elisabeth Küb'.er-Ross geeft in „Lessen voor levenden" een indruk van de mentaliteit die heerst bij zieken voor wie geen herstel mogelijk is. Hon derden gespreicken heeft zij hiervoor gevoerd, waarvan de ervaringen ook zijn vastgelegd in het gelijknamige boek. Zij ziet deze patiënten als leermees ters, die inzicht kunnen ver schaffen in de laatste fase van het leven in angst, hoop vrees en verwachting. Emmy Verhey, viool, Albert de Ned. II 23.00 uur. Everijke van der Hoeven uit Naaldwijk als deelneemster in de show van Ted de Braak, onder het toeziend oog van zwemkampioene Erica Terpstra. NEDERLAND I NOS 18.40 Peilstand 1 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal NCRV i 19.05 Waar of niet waar 20.00 Journaal NOS 20.21 The Eddy go-round-show 21.10 Ted en de meesterkwiz- zers 22.40 Muzikale ontmoeting met Mozart NOS 22.50 Uit de kunst 23.15 Journaai 22.50 Interview met min.-presl- dent drs. J. M. den Uyl IKOR 23.00 Lessen voor levenden 23.40 Journaal NOS DUITSLAND 1 Rep. propr. NDR. 18.00 Sportjournaal 18.30 Akt 1845 Sandnumn. 18.55 Nordschau-Magazlne. 19.26 Okay SIR. 19 59 Progr. overz. WDR: 8.20-9.20 en 10.30-12.10 Schooltelevisie r.-Westf. 18.10 Sehauspieler - Viele Journaal en weeroverz. 20.15 wieder Mar.v 21.45 Polltle-tlp« DUITSLAND II NEDERLAND II NOS i 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal TROS 19.05 Zorro, jeugd 1 19.30 Wereld op wielen i 20.00 Journaal NOS 1 20.21 Alles of niets, quiz 21.10 Tatort, duitse tv-serle E.K. Kunstrijden 23.00 Journaal BELGIE NEDERLANDS 18 00 Colargol 18.05 Filmmuseum v.d schaterlach 18.20 Volksuniversiteit ;r. overz. 19.30 Rllg. ultz. weg 19,38 Weerber. 19.45 De familie Ashtoi, tie 21.50 The King of 9.33 Kor 31.05 Con Iron t Jazz 32.50 Jol rovlsle Kunstrijden 23.0023.4; ip de *2haats NEDERLAND I NOS 11.00 De ondernemer (teleac) 11.30 Computerkunde (teleac) 16.00 Journaal VARA 16.02 Jong geleerd, oud gedaan NOS 1 18.45 Tl-Ta-Tovenaar 18.55 Journaal VARA 19.05 Coronation Street 20.00 Journaal NOS 20.21 Arsenicum en oude kant 22.30 De ombudsman NOS 1 23.00 Journaal 23.05 Europese kampioenschap pen kunstrijden 20.21 Mik 21.10 Brandpunt 22,00 Jasperina's grote egotrip 22.50 Epiloog 22.55 Journaal KRO/RKK—IKOR 23.00 Het lied van de week DUITSLAND I Reg. progr.: NDR: 18.30 Eln herrll- ches Leben. 19.00 Akt. 19.15 Amu- sem. progr. WDR8 55-9.20 en 10.30-11.25 Schooltelevisie. 14.00—14.30 Weekjournaal. 18.35 Eln herrllches Leben. 19.00 AJct. rubr. 19.35 Jazzprogr. 20.00 Journaal en weeroverz. 20.15 Swing-Party. 21.15 Amusem. progr. 21.45 Trekking v.d. lottogetallen. Aansl.- Journaal en weeroverz. Daarna: Het woord v.d zondag. 22.05 Amusem. progr. 23.35 Journaal, DUITSLAND II NEDERLAND II 18 00 Disco "74. 19.00 Journaal. 19.30 Der Junge Heer Vek (9). 20.15 Gra- fln Mariza 21.55 Journaal 22.00 Sport- rpogr. 23.15 Die Bande des Schrec- NOS 1 18.45 Tl-Ta-Tovenaar 1 18.55 Journaal KRO 1 19.05 Voor een briefkaart op de eerste rang 20.00 Journaal NOS kens. 0.45 Joui 18 00 Colargol. 18.05 Star Trek. 18.55 VerbruikeZrsrubr. 19.38 Kortweg. 19.45 Journaal. 20.15 Moeders Slimste 20.45 Showprogr. 21.25 Weekendfllm. Eurovvisle: kunstrijden, ca. 23.20 Journaal. HILVERSUM I i de llturgl plank: jonge artiesten -- sprong naar succes. 19.30 Instem- velen: het gezongen woord rgle. 200.00 (SI In antwoord chrljve»; verzoekplatcnpro- 22,00 (S) Wie niet kijken WIL cabaretprogr. 22.25 Overweging. HILVERSUM III 32.30 Nws. 22.-10 (S) Hits. 33.55-24 00 Nws. soc. masch. terrein. 18.58 Marktber. l.s.m. KNBTB. VPRO: 19.00 (S) No va Zembla FM: leugens, venvarr.. strijd en goed mvs. (20.00 Nws.20.05 20.15 andaag dit. morgen dal). NOS: 20.50 Den Haag vandaag. VARA: 21.00 (S) Adams Nonet: klass. en hedend. muz. In de pauze: ca. 21.35- 21,45 Theater en fllmnws. 2.25 (S) Staalkaart, 23.15 (S) MoL koormu*. 23.55-24;00 Nws. HILVERSUM II KRO: 18.00 Licht ork. met solisten. 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 erken ning: nws., feiten en achtergr. op NOS: 18.02 Joost mag niet eten. 19.02 Rock and Roll methode. 20.02: Ge volmachtigd: verzoekpl. VPRO: 21.02 VPRO-VriJdagavond Show: ge- var. lichte muziek en plaatbespr. (22.55 Med.) AVRO: 2.02-7.00 Krijn Torrlnga en Cees van ZIJtveld. HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) ZO. (7.54 VPRO: Deze dag. 8.00 Nws S.ll Dingen v.d. dag. 9.35 Infshow. (11.00 Nws.). 13.00 Nws. 13.11 (S) In de Roole Haan. VARA's zaterdagmiddagcafé. NOS: 14.45 (S) NOS-Jazz - Mlchlel de Ruyter. 15.10 raars. 10.30 Nws. 10.33 (S) Route A; Amusem.progr. 11,55 Med. 12,00 Aktua. 12.16 Overheldsvoorl.Expor- tlvltelennws. werken en adviezen op exp.geb. 12.26 Med. t.b.v. land en tulnb. 12.30 Nws. 12.41 (S) Tros-Country. 13.30 (S) Stelger-B: gevar. progr. 15.30 Nws 15.33 (S) Als dat zou kunnen: verzoekpl. 17.30 Nws. 17.32 Aktua. 17.50 (S) Café- chantant: liedjes en muz. utt de goede oude UJd. te. NOS: 17.55 Med. HILVERSUM II TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) OntblJt-Soc 10.00 (S) Tien c NCRV: 7.02 (S) Uitgeslapen. 8.02 (S) Pers Vers. 9.03 (S) Tot uw dienst: klass. verzoekpl. progr. 10.03 Muz. bij de koffie. 12.03 Los vnst. 14.03 (S) Elpee Pop. 15.03 Filter een plekkte voor Je eigen. 16.03 (S) Sportshow I: sport en muz. Duys had op donderdag de grootste leugenaar lees ver halenverteller van ons land op visite in de persoon van Jan de Hartog, schrijver, zwerver en sociaal werker. Maar een auteur liegt niet, hij corrigeert de wer kelijkheid en daar is de Hartog gisteravond hartstochtelijk mee bezig geweest. Bijtijden kwam Willem niet eens meer aan het woord. Als Quaker kwam de Hartog naar voren als de schra- ger van een zeer persoonlijke theologie, die hij als de grootste gemene deler beschouwde van de algemene gereformeerdheid van ons volk. Zo kwam hij tot tal van uitspraken, die te ge- kleurd overkwamen om als alge», meen goed te worden beschouwd, maar boeiend genoeg, omdat ze werden gedaan door een betrek kelijke buitenstaander. Van de weeromstuit vergat Willem zijn complimenteuze uitweidingen. Daarvoor had hij Viruly laten komen. Dit deed even storend aan als over-acteren voor de tv. Jan de Hartog heeft het niet no dig groter te worden voorgesteld dan hij van zichzelf al is. De dramatisering van Coenens boek „Het huis aan de gracht" had nogal wat voeten in de aar de, omdat een verre nazaat van de direct naar het leven be schreven familie Willet(-Holt- huysen) er op het laatste mo ment bezwaar tegen maakte, dat deze familienaam werd ge bruikt in deze tv-verbeelding. Dreiging met een proces gaf de AVRO aanleiding om het laatste moment de tekst in sommige on derdelen te herzien. Sommige acteurs moesten hun tekst op nieuw (en gecorrigeerd) inspre ken. Wij hebben dit niet als sto rend ervaren, temeer niet omdat we halverwege overstapten op „Het gat van Nederland", waar in we nog juist een tipje van de sluier van Carel Briels zagen opgelicht. Ton Lensink zal ziin collega-acteurs ongetwijfeld te gen de haren hebben ingestreken door te stellen, dat toneelspelers teveel verdienen. Hij zelf accep teert het geld graag, maar in zijn diepste schaamt hij zich er voor. Hij zei ook de decadentie van de moderne samenleving te haten, maar er wel gemak van te hebben. Ook in andere opzich ten gaf hij een tamelijk exacte beschrijving van zichzelf. Drs. P. is weer een heel andere man. Die hecht aan stijl, omdat dat een kader behelst waarbinnen je je kunt bewegen zonder ge schokt te worden door onwelko me omwentelingen. Zo werd de tv gisteravond andermaal een soort portrettengalerij van een verscheidenheid van mensen. De moeite waard toch. O. Nieuw programma Op. Kunstbezit Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De beroemde Sint Baafskathedraal te Gent is het onderwerp van de eerste se rie In 1974 van de stichting Openbaar Kunstbezit. De vele kunstwerken die het gothische bouwwerk bevat waaronder het beroemde Lam Gods-retabel van Huub en Jan van Eyck leverden een overvloed van ma teriaal voor een reeks radio- en televisieprogramma's, die zowel door de BRT als de NOS in de periode januari april zullen wor den uitgezonden. De NOS-radio maakte een serie 10-minutenprogramma's, die in 11 afleveringen worden uitge zonden. De BRT-tv maakte een kleurenprogramma over dl Gentse kathedraal, dat eerst it België én in april oij ons zei worden uitgezonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 2