ISRAËLIËR KAN ECHT TOVEREN Warmte en zwarte joden in Gamma Het rommelt bij de VARA Alternatieve humor Pola in van Anti-Piet Smeerpoets TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN TERUGBLIK kunst en kunstenaar] PAGINA 2 LEIDSE COURANT DINSDAG 29 JANUARI 197 (Van onze radio- en televisiere dactie) HILVERSUM In zijn program ma „Voor achten" ontvangt Hans van Willigenburg van avond de wereldvermaarde „to venaar" Uri Geiler. De 27-jari- ge Israëliër Uri Geiler kan na melijk echt toveren. Hij bezit een bovennatuurlijke kracht waarmee hij bijvoorbeeld sleu tels en vorken kan buigen zon der ze aan te raken of er alleen maar zacht overheen te wrij ven. Hij presteert het om rol trappen, kabelliften en horloges stil te zetten zonder zelf in de buurt te zijn. Hij blijkt ook op telepathis gebied een sterk ontwikkeld vermogen te hebben. Op een persconferentie, die hij gisteren gaf, tekende hij feilloos figuren na, die iemand op pa pier had gezet zonder dat hij ze gezien kon hebben. Op die bewuste persconferentie lukte het Uri eveneens iemands sleutels te laten krommen. Wat dit betreft, het was geen be drog, tenminste dat was de me ning van alle omstanders die het met eigen ogen zagen en mochten controleren wat ze wil den .Uri Geiler heeft er ook geen idee van hoe het komt dat hij over deze vreemde krachten be schikt. „Het enigste wat ik weet," zegt hij, „is dat mijn moeder een ver familielid is van Sigmund Freud. "Ik kwam achter mijn gave toen ik drie jaar was. Als ik met mijn moe der een spelletje kaart speelde, bleek ik precies te weten wat zij in haar hand had Pas vijf jaar geleden ontwikkelde Uri zijn buitengewone gaven. Als soldaat in het Israëlische le ger gaf hij voorstellingen voor vrienden. Het ging als een lo pend vuurtje rond dat Uri Gel- Ier méér kon dan arabieren op Uri Celiereen magiër van deze tijd vanavond voor achten" in Uri Geiler buigt ertshard metaal of het 'n stukje karton afstand houden. „Zelfs in Ame rika werd mijn naam bekend", vertelt Uri. Op een gegeven mo ment kreeg ik een uitnodiging van een Amerikaanse Astronaut om het in het laboratorium, waar hij werkte, te laten zien wat ik kon. Ook ruimtevaartspe cialist professor Von Braun kon ik overtuigen vari mijn integri teit. Daarna ben ik naar de Stanford Iniversiteit in Califor nia gegaan waar men mij vier maanden heeft bestudeerd. Volgende maand controleren de professoren de resultaten van hun onderzoek in een weten schappelijk tijdschrift. Op de Stanford Universiteit hebben ze een film over hem gemaakt, o.a. Russen hebben deze opge vraagd om zich van zijn gave te kunnen overtuigen. Adh ,de Amerikanen proberen een dergelijke buitengewone gave te •bwijzen ,de Russen maken er slechts gebruik van aldus Gei ler. „Zelf heb ik een boek ge schreven over mijn ervaringen. Over de inhoud kan ik nog wei nig zeggen omdat er nogal wat namen van bekende Amerikaan se politici in genoemd worden. Het is de bedoeling dat het boek over enkele weken wordt uitge bracht". Uri Gelier is ervan overtuigd dat „er meer is tussen hemel en aarde" dan wij vermoeden. Hij zegt te weten dat wezens van andere planeten de aarde af en toe bezoeken, „Maar", zegt hij laconiek, „in Amerika gelooft 51 procent van de bevolking daar in. Dat is meer dan in Nixon. Ze vragen zich inderdaad nog al eens af of ik voor de lege stuk ken op de beruchte bandjes heb gezorgd. Gelukkig heb ik daar niets mee te maken. Ik kan mijn krachten niet gebruiken om er veel geld mee te verdie nen," verklapt Uri Geiler. „Op een gegeven moment dacht ik, hier kan ik erg rijk mee wor den! Ik trok naar Las Vegas om voorstellingen te geven, toen ik eenter wat wilde laten zien, gebeurde er niets. Dat is me ook wel erns in TV-uitzendingen gebeurd. Ik kan nu eenmaal niet van te voren zeggen of het wel of niet gaat. Ja, wijzers van horloges van kijkers ombuigen gaat altijd wel! Dat heeft te maken met massa-concentratie. De kijker is vanavond gewaar schuwd. De KRO stelt zich niet verantwoordelijk voor kapotte horloges. De ongelovigen Natuurlijk geloven velen niet in Uri Gellers wonderbaarlijke kunsten. In Dehli Express, het Engelse dagblad, publiceerde onlangs een journalist, dat hij het geheim van Geiler had ge vonden. Hij schrijft dat Uri een bepaald chemische stof op zijn handen had, die alle metalen binnen eer half uur buigzaam maakt. In net Duitse weekblad „Der Spiegel" stond vorige week een karikatuur van Gel- Ier: Uri als soldaat midden in de woestijn omringd door verjoo-' gen Arabische tanks. Maar toch, een gewaarschuwd kijker telt voor twee. Bent u erg gehecht aan uw horloge, verstop het dan ergens. Wie weet helpt het. En vergis u vooral niet: Ti-Ta-Tovenaar heeft niets met het KRO-pro- gramma „Voor achten" te ma ken. Het programma „voOr achten" waarin Geiler optreedt wordt heden avond om 19.05 uur via Nederland 2 uitgezonden. Stelcetee vindt omroepwet een onding (Van onze omroepcorrespondente) HILVERSUM Mr. C. A. Steke- tee, NOS-programma-commissa- rls televisie, noemde in de NOS-bestuursvergadering de omroepwet een welhaast onhan teerbare wet, die polarisatie en terreinverlies in de hand werkt en het persoonlijk genoegen in het werk niet bevordert. Hij ziet deze wet graag op de helling gezet. De heer Steketee deed deze uit spraak na het besluit zijn nota over een nieuwsrubriek van de NOS af te wijzen. Het NOS-bestuur heeft met 21 stemmen voor en 6 onthoudin gen besloten de nota-Steketee in een commissie te behandelen. De leden van deze NOS-werk- groep moeten voor 1 april 1974 hun bevindingen over de voor stellen en de plannen van de heer Stektee aan het NOS-be stuur mededelen. De heer Steketee zei in zijn toelich ting dat hij en zijn naaste me dewerkers niet verwacht had den, dat de nota zoveel stof zou doen opwaaien. De heer Steketee wees ook nog op zijn haast onmogelijke driedeli ge taak als NOS-vertegenwoor- diger, als AVRO-vertegenwoor diger en als de heer Steketee zelf. Schüttenhelm ontkent dreigement jegens ANP Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM NOS-voorzitter E. A. Schüttenheim heeft ver klaard, dat er geen sprake is van een dreigement om het con tract met het ANP op te zeggen tijdens de onderhandelingen over de positie van de radionieuws dienst. Hij verklaarde op een openbare bestuursvergadering van de NOS, dat opzeggen van een con tract tot de normale maatschap pelijke zaken behoort, doch dat er van een dreigement totaal geen sprake was. AVRO-voorzit- ter Keijzer had hem hierover een verwijt gemaakt. Belasting inspecteur op de tv (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM In een televisie spot, die in februari en maart a.s. zal worden uitgezonden, zal men een echte belastinginspec teur kunnen zien en horen op treden. Hij zal gedurende een minjuut aan het woord zijn om de belastingplichtigen er op te wijzen, dat de belastinginspec ties graag bereid zijn nadere in lichtingen te geven voor het in vullen van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting als dat voor de belastingplichtigen bijzondere problemen mocht op leveren. Al pratende laat de inspecteur het publiek de nieuwe aangiftebil jetten zien, die velen dan inmid dels zullen hebben ontvangen. Al is ernaar gestreefd om aan giftebiljet en toelichting eenvou diger en daardoor meer toegan kelijk voor het publiek te ma ken, toch kan het gebeuren, dat men voor problemen kan komen te staan. Piet Romer treedt vanavond op als Flierefluiter, van Merijntje Gijzens jeugd. In Ethiopië, in het bergland waar de Nijl ontspringt, wonen de Falasja's, de „zwarte Joden van Afrika". Over dit volk van ambachtslieden en kleine land bouwers brengt KRO's weten schappelijke rubriek gamma vanavond een film Waar ko men de Falasja's vandaan en wat is hun toekomst? De Falasja's noemen zich Joden: „Wij hebben ons geloof bewaard en horen tot de uitverkoren stammen van Israël", zegt hun ileider. Ze leven naar de Joodse wetten (Talmud en Joodse pverleverin- gen kennen ze niet, wel de boe ken van het O.T.); in hun sy nagoge worden de heilige boeken gelezen in het Geez.(dode Semi- tiche taal) en de eigen taal; op hun scholen wordt Hebreeuws onderwezen. De antropoloog dr. Mordeehai Abir, die twee jaar bij de Falasja's woonde, ont- vrouwt in deze film twee theo rieën over him geschiedenis. Tweede onderwerp in Gamma Is gewijd aan energie en energie- vijfde deel bronnen, met name warmte- energie. Deze documentaire is In het paleis van kalief Ali Ben Koekoek moet Pipo's zusje Plom zorgen voor 's kaliefs vrolijkheid. Maar Plom (Janine van Wely) wil weg. Conflict tussen „Van Onderen" en gematigden breekt thans naar buiten Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM In de boezem van de VARA, met name on der de programmamakers, woedt al enige tijd een ideolo gisch conflict, dat dezer dagen openlijk naar voren trad. On der aanvoering van Tom Pau- ka die de verantwoording draagt voor het sterk socialis tische „Van Onderen"-pro- gramma, heeft deze groep zich geplaatst tegenover de meer behoudende richting, waarvan vooral Koos Postema zich de woordvoerder heeft gemaakt. De moeilijkheden kwamen eni ge maanden geleden naar bui ten, toen Milo Anstadt op het te Eindhoven gehouden TV- symposium kritiek uitte op de wijze van TV-maken, waarvan het Van Onderen-team zich be dient. Dit open discussie-programma, gericht op de bewustmaking van de werknemer, veroor zaakt, volgens Milo Anstadt, ontevredenheid bij de werkne mer,'omdat deze wordt voorge houden dat zijn ondergeschikte positie iets minderwaardigs zou zijn. Met name noemde h,ij bij die gelegenheid inhumaan de wij ze, waarop een arbeider aan de lopende band, die bevredi ging vindt in zijn werk, werd bijgebracht dat hij geen vrede moest hebben met zijn maat schappelijke positie. Volgens Milo Anstadt moet het hieraan worden toegeschreven, dat de Van Onderen-program ma's waarop men veel respon se verwachtte, zo'n lage kijk dichtheid kregen. Hiertegen ging fel in verweer Tom Pauka, die in diverse pu- blikaties de behoudende groep salon-socialisten noemde, die de VARA gebruiken voor een soort van socialistische folklo- Samen met zijn medewerkers van het Onderen-team produ ceerde Tom Pauka een stuk, waarin werd uiteengezet hoe naar hun mening het socialis me van de VARA er uit zou moeten zien. Kwaad bloed zet te vooral dat er in dit stuk ook kritiek werd geuit op goed bekeken VARA-programma's, zoals dat ondermeer van Koos Postema de Uur U-uitzendin gen. Fascisten Het meest scherp trad het con flict dezer dagen in het licht, in een publikatie van het VA- RA-personeelsblad „Makkers", waarin de behoudende groep van Koos Postema de vooruit strevende groep van Tom Pau ka voor communisten en fas cisten uitmaakt. Van veel belang is uiteraard welk standpunt VARA-voorzit- ter Kloos zal innemen. Tot nu toe koos hij partij voor de be houdende groep, waarschijnlijk vooral omdat hier uit de best bekeken programma's worden geproduceerd. Dat een oplossing voor dit con flict geen eenvoudige zaak is wordt mede veroorzaakt door het feit, dat dit conflict dwars door verschillende afdelingen heen loopt. gemaakt in samenwerking met dr. ir. A. R. P. Janse in Wage- ningen, die zich uitputtend heeft bezig gehouden met de warmte straling die voor het oog on zichtbaar is, maar via spiegels en film of beeldband zichtbaar kan worden gemaakt. Ned. II, 21.21 uur. Merijntje Gijzen In de vijfde aflevering raakt Me rijntje Gijzen vanavond opnieuw zijn vriend De Kruik kwijt. De Kruik heeft Jannekee en Gijs Lubbers neegestoken en dat kost hem tien jaar celstraf. Me- HOU HET SCHERM IN HET OOG pen te laten krommen; hij kan telepatisch kabelliften, roltrap pen en horloges stilzetten. Ned. II, 19.05 uur. Oorlog en vrede In de aflevering „Over leven en dood" in de serie „Oorlog en vrede" wordt Pierre vanavond na zijn arrestatie ondervraagd door maarschalk Davout en ver volgens ter executie weggeleid. Natas ja verpleegt Andrei en hun oude liefde bloeit op. An drei is aan de beterende hand, maar enkele dagen voor zijn zuster Maria arriveert, ver slechtert zijn toestand. Wanneer Maria komt, is hij stervende. Ned. II. 21.20 uur. irijntje voelt zich schuldig, want hij kwam met het mes opdra ven, waarmee De Kruik zijn daad beging. De jongen wordt nu onder de hoede van de pas toor gesteld, maar een nieuwe figuur doet zijn luidruchtige in trede: Flierefluiter. De pastoor vindt zijn komst wei leuk, maar pastoorsmeid Jans ziet Fliere fluiter liever gaan dan komen. Ned. I. 20.21 uur. Voor achten Hans van Willigenburg ontvangt vanavond in zijn praatprogram ma „Voor achten" onder andere de Amerikaanse zanger Mark Murphey en de uit Oostenrijk afkomstige Uri Geiler. Geiler bezit de eigenschap om met zijn ogen ijzeren voorwer- Zo'n 150 jaar geleden schreef de Duitse arts Hoffmann voor zijn zoontje een boekje met vertel sels, waarin hij dwars tegen de keer inging van het geijkte stra mien voor kinderboeken, nl. dat ze iets opvoedends moesten heb ben en dat het lezende kind in elk geval moest leren braaf, ge hoorzaam en oppassend te zijn. We hebben daar niet voor niets zoveel woorden voor. Dat boek je heette „Der Struwwelpeter" en maakte ook in ons land nogal opgang. Alexander Pola kreeg dit boekje in handen en zag er aanleiding in om het zeer eigentijds te ver werken. Hij noemde het „De anti-Piet de Smeerpoets" en nam als onderwerpen voor zijn verhalen verschijnselen als ge zagscrisis, milieuvervuiling, dis criminatie etc. Hij schreef deze verhaaltjes in de vorm van rap pe versjes met rake humor, als uit de losse hand. Hij putte uit de ideeën van F. Waechter. die al eerder „Der Struwwelpeter" herschreef. Het werd met illu straties verlucht uitgegeven bii de Fontein. 'taat zou men kunnen rangschikken onder de verza melnaam alternatieve humor, ongeveer in de sfeer waarin ook het tv-programma Farce Majeu re zich beweegt. Anti-Pietje Smeerpoets heeft de naam, Het maar de werkelijke Smeerpoet sen zijn de fabrikanten, de mi lieuvervuilers. In deze leuke teksten zitten hier en daar wel addertjes onder 't gras, zoals de vader die zich dodelijk boos maakt over het zoontje, dat nèt eten wil, terwijl het kind hon- gerstaakt uit meeleven met de honger overal ter wereld. Zo'n wijs kind en zo'n domme vader, denkt men dan. En daar is ook de agent, die jon getjes het voetbal'en op s: -ia. verbiedt, a""on maar en dat 'v om a-soc'a'e '-r-ef'cs - A - Alexander Pola dat c h: zo be doelt, dan moet hij toch cvs gaan praten met Bromsnor. Die denkt heel anders over de poli tie. O. KRO-opdracht voor Berio (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De afdeling litte raire uitzendingen en de muziek afdeling van de KRO-radio heb ben een opdracht verstrekt aan de Italiaanse komponjst Luciano Berio om een radiofonische kompositie te maken naar aan leiding van het feit dat in 1924 vijftig jaar geleden het eerste Surrealistische Manifest werd uitgevaardigd. De kompositie die „A-RONNE" zal heten, is gebaseerd op een tekst-kollage van de Italiaanse dichter en fisoloog Eduardo Sanguineti, met wie Berio o.a. „Laborintus II" maakte. Berio zal in de maanden mei en juni in de studio's in Hilversum aan deze kompositie werken. De kompositie wordt gerealiseerd met zeven Nederlandse akteurs. De première van „A-RONNE" vindt in het kader van het Hol land Festival plaats op dinsdag 2 juli via KRO-radio om 20.15 uur. NEDERLAND I 19.05 19.30 20.00 20.21 21.20 22.05 22.55 23.00 NOS Peilstand Ti-Ta-Tovenaar Journaal VARA Pipo in Marobia, jeugd Volgende patiënt, tv-serie Journaal NOS Merijntje Gijzens jeugd, feuilleton 2 voor 12, quiz Achter het nieuws Journaal NOS Bijstandswet (teleac) NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-Ta-Tovenaar 18.45 Journaal KRO 19.05 Voor achten, praat uur 20.00 Journaal NOS 20.21 Gamma 21.20 Oorlog en vrede, feuille ton-serie 22.05 Waar gebeurd NOS 22.35 Den Haag vandaag 22.45 Journaal Dt lTSLAMi I Reg. progr.: NDR: 9.30—10.00 Sesa 20.15 TV-qulz 21.00 Der 3 Kleinburgers. 22.30 18.25 Foliyfoot. 19.00 Journaal. 19 Gentleman Jim. 21.00 Journaal. 21.15 Nws uit Oost- en West-Dul land, 22.00 Eurovisie: E.K. kunst BELGIë NEDERLANDS NEDERLAND I 18.40 18.45 18.55 19.05 19.50 20.00 20.21 20.31 22.05 22.30 22.45 22.50 MOS Landbouw teleac) Schooltelevisie KRO Nogal «dedus, jeugd NOS Peilstand Ti-Ta-Tovenaar Journaal Van gewest tot gewest Stichting Socutera Journaal Politieke uitzending B.P. Mata Hari, film Panoramiek Den Haag vandaag Journaal Studio sport NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-Ta-Tnvenaar 18.55 Journaal KRO 1 19.05 Tis te doen KRO/RKK—TKOR 1 19.30 Kenmerk KRO 20.00 Journaal MOS 20.21 Studio vrij 1 22.00 Journaal <2.05 Ccniputerkunde (teleaci UITSLAND i (Reg. progr.: NDR: 9.30-10.00 Sesi strasse. 18.00 Schift vla Hambu fllmrep. 1S.30 Akt. 18.45 Zandm u-magaztne. 19.2G Progr. overz. WI Schooltelevisie. 9.30-K sesamstrasse. 10.30-11.2" visie. 18.00 Nws. uit Noordr.-W( 18.10 Dok. film. 1S.-10 Akt 19.20 Inwijding Notre Dame 650 quiz. 21.45 Dok. Him. 22.31 met komm. en weerber. 21 film deel 2 23.40. Journaal. DUITSLAND II 18.25 Mordkommlsslon. 19.00 Journ: 19.30 Manner des Meeres. Econ. Rubr. 21.00 Journaal. Eurovisie E.K Kunstrijden BKLGIK NEDERLANDS 18.00 Atelier. 18.53 Volksunlverslt 19.20 Pol. tribune 19.35 Kortweg 1! Weerber 19.45 Journ. 20.15 Oh Fat 20.45 Panorama. 21.30 Cult, pre 22.15 Eurovisie Kunstrijden op schaats. 23.00 Journa:al. HILVERSU3I 1 AVRO: 18.00 Nws. 18.11 Radlojour- naai. 18.21 Technocratie en - of de mocratie (3), doe. 18.40 (S). Licht ork. met zangsoLlst. 19.05 (S) Y'all come: Country en Westernprogr. 1930 (S) Vanavond: gevar. progr. 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal. 22.50 (S) Licht ensemble met zangsoliste. 23.05 (S) Er floot een vogel dn de wei 23.55 -24.00 Nws. HILVERSUM I Nws. 18.41 Echo. 18.50 Progr Nws. 20.05 Ovei ponist en radio. 111, 3: klass. I iz.Jil.lS Gesprek (Dialof da avondkrant"",b; Strip':/ I (SI Radio Kamerork. met s mod. muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.02 Joost mag niet VARA: 10.02 Popreconstr. 20,01 Nashville. 21.02 (S) Jazz en E 22.02 (S) Tom Blom in uw r, 22.55 Med. 23.02 (S) Wachten op n dernacht. 0.02 In de kleine ur Koos Postema. 2.02 (S) Willet HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgynm. 7.20 (S) Akt. show: act. en muz. - - VPRO: Deze dag, 8.00 Nws.) van Holland - Centraal. 13.00 Nws. 13.H1 Dingen v.d. dag. 13.25 (S) Een middagje Stoomradio. 16.00 Nws. 16.03 (S) Drie kaartjes voor zondag avond: hoorspel. 16.40 (S) Dansork. met solisten. 17.15 (S) lm Welssen Rossl. 17.55 Med. ILVERSUM II TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbljt-Soos met 7.30 Nws; 7.41-8.00 Aktua; 8.30 Nws en S.36-S.45 Gymn. v.d hulsvr. 10.00 (S) Kaboutertijd. 10.30 Nws. 10.33 (S) v.d. vrouw. 11.30 Aktua 12.00 (S) 12.26 Med. 12.30 Nws; 12.41-12.50 Echo; 13.05 Raden maar...14.00 Huisbet NOS: 14.10 Onder de groene 1.' oude liedjes en balladen. 14.30 Aspeklen v.d. kamermuz. 15.30 15.33 Spiegel van Duitsland Meer over minder: de stem sprekende mlnderh. 17.20 Overh. voorlicht.Terzake 17.30 NCRV; 17.312 (S) Hier e HILVERSUM 111 1.03 Knipperlicht; progr. met verkeerstlps. 12.03 dlojovrrnaal. 12.05 (S) Zet 'm 14.03 Hit-visser: top-popprogr. I Cees van Zljtveld. 17.03 Radloj naai. 17.06 Postbus 700: Grand Gala op radio (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Het Grand Gala du Disque Populaire, dat de Stichting Collectieve Grammo foonplaten Campagne CCGC1 vrMdag 15 februari n het RAI- NOS radio. De uitzending is te beluisteren van 19.30 tot 24.00 uur via Hilversum I. Radiopre sentator is Aad Bos. AVRO en NCRV hebben elkaar gevonden wat de verzorging van maandag-avond-t.v. betreft. De coördinatie verloopt voortreffe lijk, er is zelfs bereidheid om het eigen programma even op te schorten als dat de vrije kijkers keuze kan bevorderen. Dat is al leen maar prettig om te signale ren. Er blijven overigens nog verlangens. Twee rubrieken van nieuwsachtergronden op één avond bijvoorbeeld is dubbel-op. Speciaal wanneer een onderwerp (gisteren het middenstanders protest) op nagenoeg gelijk wijze wordt aangepakt. Dat geldt temeer als na verdub belingen er ook dagen zijn dat die nieuwsrubrieken schitteren door afwezigheid. In een tijd dat „echte" omroepen zich duidelijk afzetten tegen „nieuwkomers" behoren die „echten" te bewij zen dat elke dag één nieuwsru briek eigenlijk een doodnormale zaak is. Dan waren er de feuilletons. Zonder spijt namen we afscheid van „Boerin in Frankrijk", de NCRV-reeks die uitmuntte in veel onheil en veel m;sbaar. De AVRO „boert" heel wat beter met „Een mens van goede wil". Daar zitten ook iode p'ekken in, maar a's er r.:o<*r' - d van Da'sum a!s e:n aboo'ute u i- springster. Dat is een acteerta lent waar je koud bij wordt. eigen „indianenverhaal". Teli zier dook in de Chinese cremli liteit in ons land en de NC rubriek wijdde een uitgebn reportage aan de kostbare ri sensmokkel van Oostduitsers „net als wij" willen zijn en daarvoor een slimme Zwi veel geld willen betalen. Beide verhalen klonken al ongeloofwaardig om verzon te lijken. Ze zullen dus wel geweest zijn. Ze leverden halve een spiegelbeeld van dwaze wereld die beheerst w< door, om Sonneveld te cite: door poen, poen, poen, poen niets anders. Over die poen, op Christel grondslag, ging ook NCRV' der Nieuws. Terreinverkenn waar we niet veel wij werden. Het Wereldjeugdorkest va ternationale Jeugd en Muz| federale komt In de per: van 23 juni lot 1 augustus i b'jeen, eerst ,'n W;nen en g: c'c. erröe groep later Londen, Tan-^lewood e vva. Eij de aanvang van r.'el ouder z'jn dan 24 j lichl ngen vers.rckl Jeugd Muziek Nederland, Ro^i scherstraat 42, Amsterdam, 020—163701. De inschrijving s op 15 februari.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 2