Ceidae Somcrnt Kabinet en Kamer voor rem op prijzen fbl ijmaker Vliegreizen weer duurder Benzinepomp Glanerbrug compleet dolgedraaid Vandaag nog maatregelen na zweven Franse franö Jongetje Verdronken zwembad SLEEPBOOT GEZONKEN FA-El verdien hechte 97 65e JAARGANG No. 19716 MAANDAG 21 JANUARI J»/ ort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11. telefoon 22244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Lelden - Directeurhoofdredacteur: F. J. Plug. Chef-redacteur: H. P. M. Heruer. jjvertenties (excl. B.T.W.) ƒ0,34 per mm. Telefoontjes ƒ3,10 - Klachten bezorging: telefoon 22244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: per week ƒ2,37; kwartaal ƒ30,66 ;jaar ƒ119,05 - Losse nummers: 40 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND TV-SELECTIE Ned. I: 19.05 uur Toppop; 20.21 uur Men van goede wil, tv-feuilleton; 21.15 uur Televizier met prijs ontwikkeling; 22.00 uur Cannon, serie. Ned. II: 19.05 uur Soete Suikerbol; 20.21 uur Muziek in uw straatje; 21.10 uur Boerin in Frankrijk. VEEL BEWOLKING. Veel bewolking met morgen plaatselijk motregen of wat re gen. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en West. Min temp. om het vriespunt. Max, circa vijf graden. Morgen: zon 8.3517.09; maan IV :k Koel toren door de knieën Een oude reus van een koeltoren van een electriciteitscentrale in Croydon bij Londen, zakt langzaam door zijn knieën. De toren was in de dertiger ja ren gebouwd, maar hij was vorig jaar bui ten gebruik gesteld. Door de enorme ex plosie die de toren velde, braken in de omgeving heel wat ruiten. DEN HAAG Nederland zal vandaag met zijn Europese partners, de Benelux-landen, Duitsland, Zweden, Noorwe gen en Denemarken in Brus sel beslissen over tegenmaat regelen na de plotselinge waardevermindering van de Franse franc. Zaterdag maakte Frankrijk, na een on verwachte bijeenkomst van de ministerraad met presi dent Pompidou, bekend dat de franc gaat „zweven" ten opzichte van de overige valu ta, d.w.z. dat de koers be paald gaat worden door vraag en aanbod op de wis selmarkt. Sinds maart maakte Frank rijk deel uit van een blok van Europese landen, waar van de valuta onderling een vaste koers hebben maar een vrije marktkoers hebben ten opzichte van andere valuta. In feite betekent de Franse maatregel een waardever mindering van de franc met ongeveer 4 tot 5 procent. Frankrijk is hiermee het der de Europese land, na Enge land en Italië, dat zijn munt laat zweven. De Euro pese partnerlanden hebben „zeer verrast" ofwel met te leurstelling op de maatregel gereageerd. Duitsland, dat door de Franse minister Gis- card d'Estaing apart werd ingelicht, bood Frankrijk een lening aan van drie miljard dollar, maar deze werd afge wezen. Frankrijk vreest dat de afvloeiing van zijn mone taire reserves zonder zweven de koers groter zal zijn dan het bedrag van de aangebo den lening. Frankrijk ziet ".wee belangrijke voordelen van een zwevende koers: de reserves worden beschermd en de export wordt door de lagere munteenheid gemak kelijker. In afwachting van de Euro pese maatregelen waren de geldmarkten In veel landen, waaronder Nederland, van daag gesloten. In Europese kringen verwacht men een terugslag voor de Europese monetaire- en landbouwge- meenschap: de Franse pro- dukten worden goedkoper, de invoerprodukten in Frankrijk duurder. Nederland zou, aldus prof. Goudzwaard vanmorgen in „Hier en Nu", kunnen over wegen eveneens zijn munt te laten zweven, omdat ook wij iets te maken hebben met prijsontwikkeling. Daarmee zouden de problemen van de betalingsbalans zichzelf op- De Franse minister Giscard d'Estaing. lossen, waardoor de regering meer de handen vrij krijgt voor het werkgelegenheidsbe leid. Dat zou evenwel ook be tekenen dat wij bijvoorbeeld aan de benzinepomp meer moeten gaat betalen, gezien de dollarkoers". Prof. Goud zwaard verwacht evenwel dat de Europese belangen dit maal zwaarder zullen wegen. Actie stijging stookkosten ALKMAAR (ANP) Het Nederlandse Ver bond van Huurdersor ganisaties bereidt ecn actie voor om de stookkosten, die door de energiecrisis in en kele gevallen met 115 procent zljn gestegen, omlaag te krijgen. De organisatie waar bij op dit moment plus minus 60.000 huurders zijn aange sloten bestudeert de vele klachten over de verhoging. „Als blijkt dat die kostenverhoging, die met name voor de laagstbetaalden het hardst aankomt, on rechtmatig is dan zullen wij alles in het werk stellen o om daarin verandering te brengen", aldus me vrouw Mans. SPORTTRIBUNE Sporttribune (tien pagina's) brengt vandaag ecn schok kend relaas over wat er te doen Is over de tralnersfunctie bij FC Den Haag. Cor van der Hart maakt een goede kans de positie van Evert Teunissen over te nemen. Andere namen, die genoemd worden, zijn Jezek, Novak en Linder. En verder: Twente-Feyenoord binnen één minuut 1—1. Starllft verloor én won! Barcelona blijft winnen Eerste kampioenen Leids handbal. Vechten bij Fides-Pacta. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De verwachting in politiek Den Haag is dat het kabinet-Den Uyl niet zal komen met een prijsstop (waarvoor vooral de vakbeweging voelt in tegenstelling tot de werkgevers), maar het eerder zal zoeken in een af remming van de prijsstijgingen. Dit zou kunnen door de aanmeldingsplicht voor prijsverhogingen (nu 1 maand) te verlengen tot 2 of 3 maanden. Daarvoor is wel een wetswijziging vereist. Ook in de Tweede Kamer voelen eveneens weinig fracties voor een werkelijke prijsstop. Ln con fessionele kringen, met name bij de ARP en KVP. maar ook bij de oppositiepartijen WD en CHU ziet men weinig heil in een prijsstop. In AR-kringen wordt zo'n beslissing van het kabinet effect heeft van een selectieve prijsstop. De PPR heeft vorige week al aangekondigd dat zij wil pleiten voor een winststop voor 1974 en eventueel een ex tra-heffing van vennootschaps belasting voor ondernemingen die in 1974 meer winst maken dan ze in 1973 hebben behaald. gevoeld als een ,.grof middel" Het kabinet legt eveneens een dat de toch al bedreigde onder nemingen „in de rode cijfers stuurt". Eigenlijk is alleen door de PvdA aangedrongen op een selectieve prijsstop, alhoewel dat „harde" standpunt al weer is verzacht tot de omschrijving: het tot stand brengen van een pakket van maatregelen dat het lEGRAVEN - De 4-jarige \T Hazewinkel uit Bodegra- is zaterdagmiddag verdron- in zwembad „De Kuil", istrecks 4 uur ontdekte perso neel de jongen op de bodem van S bet zwembad. Nadat hij 'uit het kater was gehaald, werd kunst- batige ademhaling toegepast, ichter zonder succes. ~i ier mannen Sjij vechtpartij langehouden een hevige vechtpartij voor in cafe op de Laan van Nieuw ost Indie in Den Haag heeft de aagse politie vannacht vier lannen aangehouden wegens iweldpleging en het aanrichten i vernielingen. zijn een 19-jarige scholier, en 19-jarige tijdschrijver, een -jarige verpleger en een 19-ja- ge automonteur, allen uit Den aag. De mannen werden over bracht naar een politiebureau werden later in de morgen een proces verbaal heenge- bnden. tbraak in café een inbraak in een café aan Loosduinseweg in Den Haag dit weekeind euit twee siga- isjes 1000 gulden en uit en automaat ruim 200 gulden Kstolen. De dadersforceerden en bovenlicht en veroorzaakten *en braakschade van 250 gul- A mdoo: W *en au (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam De brandstoftoe slag voor vliegreizen zal zo goed als zeker met ingang van 1 februari met tientallen guldens omhoog gaan. De toeslag voor een vlucht naar Majorca, tot nu toe 12 gulden, wordt straks 32 gulden. Voor een reis naar de Canarlsche Eilanden springt hij van 25 op 58 gulden. Nu reeds zijn er touroperators in Nederland die deze bedragen bij hun klanten in rekening brengen. Dit, ondanks het feit, dat er tijdens urenlange verga deringen in het afgelopen week end geen uiteindelijke beslissing genomen is. Frits Aronson, gv neral-manager van Necker- mann-vliegreizen verwacht wel, dat nog deze week de spectacu laire verhoging van de brand stoftoeslag een feit zal worden. De Algemene Vereniging van Reisbureaus onderhandelde ook vandaag hierover en zal mor gen het beraad voortzetten. „Het brandstofprobleem", al dus Aronson, „ligt momenteel zo ingewikkeld, dat niemand meer precies weet, waar hij aan toe is. Het enige wat ik zeker weet is het feit. dat de prijs van de brandstof met sprongen om hoog gaat". Baby te koop aangeboden NANTES (AP) De politie van de Frans tad Nantes heeft een I jong Fr: echtpaar gearres- j teerd die n slechts enkele da- gen oudr by voor 20.000 franc j te koop 1 aangeboden. rem op de winsten, dit om onno dige prijsstijgingen te voorko men. Bovendien is er een divi dend-stop ingesteld, die erop neerkomt, dat de dividenden be paald moeten worden aan de hand van de gegevens 1972 of 1972/1073. Ook is het mogelijk het gemiddelde dividend uit te betalen van de afgelopen vijf jaren vóór 1973. In de haven van Scheveningen is vannacht door nog onbekende oorzaak de sleepboot „Euro trip" van het Scheveningse Sleepvaart- en Cargadoorsbedrijf Trip gezonken. Het schip ver dween onder water juist op het moment dat de bemanning aan boord wilde gaan. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. De sleepboot zal waar schijnlijk morgen gelicht wor den. Een kip in Zunderdorp heeft een ei van 175 gram gelegd zonder er zichtbaar nadelige gevolgens van te hebben ondervonden. Het ei meet 11 cm over de grootste doorsnee en heeft een omvang van 18.5 cm. Een normaal ei weegt ongeveer 60 gram. Vorig jaar hebben enkele kippen het leggen van eieren van ongeveer een half pond niet overleefd. Op de foto toont de eigenaar van de kip, de heer De Wit, het reuzenei met als tegenstelling een normaal ei. Dochtertje Astrid toont een bijzonder klein ei van 4.5 gram. Rechts mevr. De Wit met de „wondericip". In de rij voor lenin Lange rijen Russen wachten al dagenlang op hun beurt voor een bezoek aan het graf van Le nin. De stichter van de Sovjet- Unie is vandaag vijftig jaar ge leden overleden Bus met skiërs verongelukt SAINTE CROIX (AFP-Reuler) - Acht mensen zijn om het leven gekomen en 24 gewond geraakt toen een bus met dertig skiërs uit Parijs die het weekeinde in de Zwitserse Jura hadden door gebracht, gisteravond laat bij Salnte Crolx ln een ravijn stort te. De 24 gewonden zijn er allen ernstig aan toe. Een 'blijmaker' die helaas een tijd lang niet geleverd kon worden, maar die we nu gelukkig weer volop In voorraad hebben, is deze unieke gasaansteker. Voor één nieuw kwartaal-abonnement kunt u deze (navulbare) gasaansteker de uwe noemen. Van een onzer verslaggevers Enschede Geïrriteerd door de lange rijen auto's die over de grens gingen tank'r heb ben benzinepomphouders in Glanerburg en Heerlen zater dag de benzinedistributie over boord gezet. De actie had on middellijk resultaat, er vorm den zich weer files automobi listen, maar nu voor de Neder landse pompen. In tegenstelling tot Heerlen. waar de politie op last van de officier van justitie procesver baal opmaakte tegen de pomp houders wegens overtreding van de distributiewet, greep de Enschedese politie niet in. Hier wil men afwachten wat het antwoord van het ministe rie op deze actie zal zijn. De pompstations in Glanerburg kregen gisteren, nadat het nieuws bekend was geworden, een ware stormloop le verwer ken. De verkopers losten el kaar af. Omstreeks twee uur sloegen de elektrische zekerin gen van een van de pompen door. De installatie was geheel dolgedraaid. „Ik heb vanmor gen tien keer zoveel benzine verkocht als in de afgelopen twee weken, mijn installatie heeft het nooit begeven, maar nou mogen mijn collega's het overnemen", aldus de betref fende pomphouder. De boycotters kregen vele tele fonische adhesiebetuigingen van colleges uit het gehele Noteer m.i.vBON als nieuw kwartaal-abonnee: S(uuf deie bon ,n Qpen enve|op> kj a Am zonder postzegel, naar; antwoordnummer 349, Lelden Woonplaats Stuur een gasaansteker naar: LEIDSE 55S; COURANT y Woonplaats: f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1974 | | pagina 1