- Waardeiland verandert in luxueus woongebied Alle lof voor KVP- raads- leden Raad aanvaardt wegenbeloop bij molen de Valk C EN A GAAT BOUWEN AAN „DE OVERKANT" VAN DE BREESTRAAT stad LEIDSE COURANT De maquette van de bebouwing op het Waardeiland. Rechts bovenin de hogere flatgebouwi LEIDEN Het Waardeiland, ten westen van de oude dorpskern van Leiderdorp en ingesloten tussen de twee armen van de Oude Rijn en het Rijn-Schiekanaal, heeft een bestemming gekregen die qua stedebouwkundige aanpak uniek voor Nederland genoemd mag wor den. Het industrieterrein, waarop gevestigd is de noodlijdende ket- tingfabriek van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij, is voor bestemd te veranderen in een, vooral voor Leidse begrippen, luxueuze woonwijk. De plannen voor het Waardeiland zijn in drie maanden tijd ontwikkeld door de Belgische aannemingsfirma Socol uit Brussel en zullen uitgevoerd worden door de Nederlandse bouw maatschappij IBB-Condor, die het eiland in bezit heeft. Behalve voor de hulsvesting in Leiden zal het plan ook voordelig zijn voor de kettingfabriek van de Kl^G. Uit de opbrengsten van de bebou wing van het eiland is het namelijk mogelijk in het nabij gelegen industriegebied De Grote Polder, waar ook IBB-Condor binnenkort zijn hoofdkantoor zal neerzetten, een nieuwe moderne fabriek voor de KNG te bouwen. Hierdoor blijft de werkgelegenheid in de me taalsector voor 200 man voor Leiden behouden. Bij het ontwerpen van de bebouwing van dit gebied is men ervan uit gegaan dat het eiland dicht bij het stadscentrum ligt, dat een hoge bebouwings- dichtheid met woonhuizen heeft,. Ook het te bebouwen terrein kan daarom een hoge bebouwirigsdlchtheid krijgen. Men denkt hierbij aan een dichtheid van ongeveer 60 wooneenheden per hectare, het geen bereikt wordt met, gebouwen, die over het algemeen niet hoger zijn dan 2 verdiepingen en met woonflats van 3 of 4 verdiepingen. Deze flats zijn voorzien van terrassen. Het creëren van een lage, dichte bebouwing nabij een stadskern heeft als voordelen dat de be hoefte aan gemotoriseerd ver keer beperkt wordt, de ontvol king wordt tegengegaan en de landelijke omgeving van het centrum bewaard blijft. De ver stedelijking van het platteland nabij de grotere steden w.ordt immers een steeds gróter pro bleem in Nederland. Hoewel echter de woongroepen op het Waardeiland om eronomischie redenen compact dienen te zijn. wordt de toekomstige bewoners een maximum aan privacy ge- "boden. Op het eiland worden 750 wonin gen gecreëerd; de prijzen daar van zullen op basis van het hui dige prijspeil variëren van 70.000 tot 200.000 gulden. De 115 eengezinswoningen, die volgens een willekeurig patroon ver spreid zijn. zullen het duurst zijn. Naast deze eengezinswo. ningen zal men 163 maisonnet tes (begane grond met tuin), 162 flatwoningen van twee of drie verdiepingen (boven win kels) en 310 flatwoningen van drie of vier verdiepingen gaan neerzetten. Deze terrasflats worden uitgevoerd als kleine be huizingen zowel als woningen met een woonkamer van 11 bij 7 meter. Om te vermijden dat het eiland Ecn laSune vormt watórmgilng uitsluitend een woonkarakter i het eiland. Het winkelcentrum achter de wandelende juffrouwen komt hier op uit. zou krijgen, heeft men een kan- toorgeboujv gepland. Een klein winkelcentrum voor de dagelijk se levensbehoeften wordt rond trum. Een café-restaurant en de woningen boven de winkels fun geren ter versterking van de le vendigheid van het centrum, pleintje gebouwd en zal te- Aangezien het terrein geheel om- dienen als ontmoetlngscen- ringd is door water, is het dui delijk, dat me' het ontwerpen van de woonwijk rekening ge houden is met de waterrecrea- tiemogelijkheden voor de toe komstige bewoners. Bovendien heeft de bijzonder gunstige lig ging van het eiland ten opzichtp ningen die het rijk is, blijven van de Kaag er toe bijgedragen gehandhaafd en 'worden zelfs dat er vele ligplaatsen voor bo- belangrijk uitgebreid, ten geschapen zijn. De bestaan- Het wegenstelsel op het groene el de waterpartijen op het eiland. land is zeer summier gehouden, alsmede de vele groenvoorzie- Men heeft zich beperkt tot een Behalve groen is water een belang rijk bestanddeel van het eiland. Geen wonder dat er vele lig plaatsen voor zeil- en kleine mo torbootjev gecreëerd zijn. De bogen (rechts in het midden) zijn een deel van de winkels. rondweg met enkele vertakkin gen. Doorgaand verkeer wordt geweerd: daarom zal de reeds bestaande brug voor de ketting- fabriek de enige verbinding voor autoverkeer zijn. Er wordt wel een tweede brug aangelegd maar die zal uitsluitend dienen voor fietsers en bromfietsers, en in noodgevallen, voor brand weer, ambulance e.d. Aangezien het 14 ha. metende eiland te weinig bewoners (ongeveer 8000) krijgt om er bijvoorbeeld een kerk of scholen te stichten, zal men in de toekomst gaan denken aan integratie met de nabij gelegen wijk Meerburg (Rivierenbuurt). Ook deze wijk heeft te weinig inwoners om bij zondere voorzieningen te tref fen. Socol wil op 2 janari al beginnen met de afbraak van de Grof smederij. Het project, dat 100 miljoen gulden gaat kosten, zal zo'n 5 jaar in beslag nemen. Gisteravond is het plan in de commissies Stadsontwikkeling, Openbare Werken, Volkshuisves ting en Economische Zaken ge weest waar het aan de raadsle den voorgesteld is. Behalve de heer v. Rooyen(D'66), die vond dat hij te weinig Informatie had gekregen, heeft iedereeen in principe "ja" gezegd tegen hel Waardeiland. A.s. Maandag komt het plan in de gemeente raad. Rectificatie Door een technische fout is in de krant van gisteren het raadsverslag niet verschenen. Wij bieden de trouwe volgers van hei wel en wee in de pe- tneenip»»a<f daarvooC flhze excuses. Om toch nog Tfen schets tegeven van de be langrijkste besluiten volgt hier nog een korte samenvat ting. De Redactie. LEIDEN „Als Van Aken op de plaats van Lijten had gezeten was het hele zaakkie verkocht". Met deze woorden zwaaide de heer Van der Zon gisteravond op de KVP-afdellngsvergadering lof toe aan alle KVP-fractlele- den die zich hebben beijverd om de Rotterdamse veemarkt naar Leiden te krijgen. Op deze vergadering, die behalve door een schaars aantal leden ook door de CDA-partners werd bezocht, kwam de gezamenlijke lijst, waarmee CHU, ARP en KVP bij de komende verkiezin gen uitkomen aan de orde. Hoe de verdeling op deze lijst zal uitvallen is nog niet bekend, evenals de kandidaten voor de KVP. Om het een en ander te onderzoeken is een stuur groep ingesteld waarin de CDA-partners evenredig verte genwoordigd zijn. Een van de belangrijkste taken van de stuurgroep is het bepalen van de lijsttrekker. De heer Dries- sen achtte het duidelijk dat dit een KVP-er moest worden, aan gezien deze partij de grootste is van de drie. Met name de heer Van Rijn was dit niet met hem eens: „Het is gevaarlijk voor een pas-ontstane samenwerking eisen te gaan stellen". Voorzit ter Werter kon mededelen dat gebleken is dat de andere par tijen er over denken als de heer Driessen. Hoe verdeeld een klein groepje KVP-ers nog kan zijn bleek bij het punt van overleg voor de verkiezingen met andere partij en. Enkelen waren voor overleg met het PAK, anderen toonden zich sterk voorstander van een overleg met de VVD. „Een dis cussie over het overleg met het PAK heeft op dit moment wei nig zin meer", aldus de heer Werter, „aangezien de ledenvet'- gadering van de PvdA zich tegen ons heeft uitgesproken" (Dit werd overigens door de heer Van Aken tegengesproken). Ook in een samengaan met de VVD zag de afdelings-voorzitter wei nig heil: „We moeten de sociale noden van Leiden zien op te heffen. Om dit te bereiken is de VVD de minst geschikte partij". Van de heer Van der Zon kwam tenslotte het voorstel een motie te sturen naar het partijbestuur van de KVP. Hierin wilde hij er bij de tweede kamer-fractie op aandringen de grootste voor zichtigheid in acht te nemen bij het aanvaarden van de mach- tigingsweg, waarin dan de rege ring de volmacht wordt gege ven maatregelen te nemen. Deze motie werd met 6 stem men voor. 6 stemmen tegen en vier onthoudingen, verworpen. LEIDEN - De gemeenteraad heeft haar fiat gegeven aan twee belang- t rijke verkeersvoorstellen van B. en W. Zo werd het wegenbeloop rond molen De Valk het bouwen van een baileybrug ten westen van de huidige Valkbrug) goedgekeurd en er werd een extra bedrag van f. 248.000,- gevoteerd voor de reconstructie van het kruispunt Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg, Kagerstraat, Houtlaan. Beide voorstellen vonden alleen een heftige tegenstand bij D'66 en wel in de persoon van raadslid Van Rooyen. Hij zag het niet zo zitten dat het Leidse bestuur maar doorging met het creëren van facilitei ten voor het autoverkeer. Daarbij wees hij op de oliecrisis. De auto had volgens hem geen toekomst. De toekomst van de cityring was volgens de D66-er dan ook niet bepaald gunstig: het zou een par keerplaats worden. Tegen het tweede voorstel voerde hij dezelfde argumenten aan. Hij vond overigens niet veel steun. In het laatste geval stemden acht raadsleden met hem tegen. Bij de ingekomen stukken zat een brief van Mr. J. W. ten Napel. Deze vroeg daarin ontslag als directeur van de Gemeentelijke So ciale Dienst. B. en W. zullen er nog nader over adviseren. aiillin LEIDEN Identiek aan het gebeuren in het Leidse postkantoor aan de Gerestraat, waar de benzine-distributiebonnen worden uitgedeeld, vindt in het kantoor van de Gemeentelijke Reini gingsdienst aan de Noorderstraat (zijstraat van de Langegracht) de distributie plaats van plastic vuilniszakken. Een triest en ge heel onnodig beeld, veroorzaakt door de aan egoisme grenzende hamsterwoede van de burgerij, hand in hand met de verkoop drift van de winkelieren. Drommen gedupeerden voor de loket ten voor één pak zakken. Gisteren heeft men zo'n 700 mensen geteld die ongeveer 15.000 zakken hebben afgehaald. Maandag toen aan de Noorderstraat 2 verkooppunten waren ingesteld, hebben ongeveer 1200 mensen noodgedwongen de moeite moeter nemen om een plastic zak te bemachtigen. Volgens mededelin gen van de kant van de Reinigingsdienst maken de hamsterende mensen zich druk om niets. Men vermoedt, dat vele mensen wei voor een jaar zakken hebben ingeslagen. De fabriek, die deze zakken produceert, blijft echter op normale toeren draaien, al dus een woordvoerder van de Dienst. LJA start cursus tekenen en fotografie LEIDEN - De Leidse Jeugdaktie (LJA) gaat in het begin van het komende jaar starten met een teken- en fotografie-avond school. De "school" krijgt de naam "This Eye". Het is de bedoeling om de cursis ten een goede opleiding en vor ming te geven in het tekenen en fotograferen. Daarbij gaan de opleiding en het experiment hand in hand. De cursus biedt enkele belangrijke voordelen. Zo is er geen bepaalde vooroplei ding vereist, er zal voldoende ruimte zijn in de nieuwe huis vesting van het LJA, in de oude Zeevaartschool. De c"rsus duurt één jaar en aan het eind daar van kan een examen worden af gelegd, waarmee men een ge tuigschrift kan verdienen. De tekencursus wordt gehouden op dinsdag- en donderdagavond van 20.00-22.00 uur en de cursus fotografie is op de maardag- en woensdagavond op deze'fde uren. De eerste cursus kost 60.- en de lantste 75.-. Voor houders van een CJP is er een aanzienlijke korting. Voor in lichtingen kan men terecht bij Henk Hollebeek, Haarlemmer weg 39a en Peter de Hoog, woonboot Astrid, Utrechtse jaag pad (tegenover het bodehuis Ho- LEIDEN C en A kan vrijwel zeker binnen af zienbare tijd beginnen met haar geplande nieuw bouw. B en W gaan in principe akkoord met de plannen van het konfectiebedrijf, op enkele de tailpunten na. Uit de commissies Economische Zaken en Stadsontwikkeling wordt binnenkort een kerngroep van vier raadsleden geformeerd, die B en W van advies gaat dienen inzake de nieuw- bouwpVjnnen van C en A. C en A heeft de nieuw bouw gepland tussen de Brcestraat en de Laiige- brug, dus aan de „overkant" bij de Ketel, waar het voormalige Gulden Vlies is. Het betreft de panden Langebrug 48 (het Koetshus), 50 en 52(a) en 125 (het Gulden Vlies), en Brecstraat 125. Deze panden zijn aangekocht. In een brief aan de directie vah he( konfectiebe- drijf heeft het college van B erf W de kanttkening geplaatst, dat voor ..de m- er( aanpassing" van deze genoemde panden vergunning moet worden aangevraagd bij het ministerie van CRM. Voh gens d enieuwbouwplannen van C en A zal de tuin van het pand Breestraat 125 vol worden ge bouwd. B en W betreuren dit en vragen om een herziening van het plan op dit punt. C en A zal op Langebrug 48 een fietsenstalling voor haar personeel bouwen en tevens zal er een publieke parkeergarage verschijnen Vóór onge veer 70 auto's. B. en W'Wnden dit fJrtithtig, 'Hiaar gaan er \ten uit. d^t' C en A dit alW zelf betaald. B éh W maken tenslotte nog bezwaar tegen een te 'hofjt? gevel van het gebouw. Als de hoogte in de plannen gehandhaafd blijft, overschrijdt hjj de maxuqa.il tpege/itane hoogte,,in de bifli\en-stad. Daardoor zouden,.verschillende panden etm."jferk yCfMunderde |iótytj)ival hebben.nllet gaat'nier om 'jr" ,.'111 s""1 „ivi inden Breetyrpat 135, Kefglboetersteeg 12 1,5. y/olstceg. 2, 4 en 6 en de achterzijde van de Langebrug 50, 52, 52a en 54. B en W raden C. Cn A aan om overlég.' te plegeivimet de bcwtifters •van de genoemde ponden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 3