POLITICI BLIJVEN GEWONE MENSEN Kleindieren bijeen op grote expositie Steen in stortbak w. c. ongewenst Ook in Kenia is lot van Aziaat onzeker Provinciaals: beleid in Nederland behoeft niet „omgebogen" Profiel in boekvorm van Kamerleden 3-Daagse Herfstkleuren- tochten per bus v.a. f148.- Russisch uranium voor EEG KORTE METTEN VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT PAGINA 9 (ADVERTENTIE) Den - Hans Wiegel, de suc cesvolle fractieleider van de VVD, kookt graag. In zijn Am sterdamse grachtenhuis of in rijn boerderij in het Friese Ee staat hij graag achter het for nuis. Wiegel mag graag met veel fantasie voor zijn gasten koken. Voor het eten drinkt hij een Berenburger en verder geeft Wiegel voorkeur aan rode wijn. Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter van de PPR in de Tweede Kamer, is niet zo'n smulpaap. Hij is matig, rookt nauwelijks, drinkt soms een glaasje wijn. Net als Wiegel mag Bas de Gaay Fortman graag een Berenburger voor de avondmaaltijd drinken. Dat is dan ongeveer het enige wat de radicaal en de liberaal gemeen hebben. Deze informatie is te vinden in een tweetal boekjes van de NOS-rr.edewerker Hans van der Werf. In de serie 'Profiel van (Van een onzer verslaggevers). UTRECHT Een dikke 200.000 Nederlanders beleeft een hobby aan het verzongen en fokken van hoenders .water- en siervo- gels, pelsdieren en duiven. Ze zijn meestal verenigd in plaat' selijke clubs over heel ons 'and verspreid. Tot en met morgen zullen ze de beste fokresultalen showen in de Irenehal van het Utrechtse jaarbeursgebouw on der de vlag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging „Orni- thophilia". De Irenehal herbergt een bonte mengeling van kakelende, kwei- terende cn knorrende dieren eu vogels, ;n totaal zo'n 4000 stuks, afkomstig van meer dan l'«U0 inzenders. Kwalitatief staan de inzendingen op een zeer behocr- lijk peil,want internationaal ge zien komen de vaderlandse ten- toonstellingen boven de middel maat uit. Daarbij getroosten ve- len zich de moeite bepaalde die- ren waarvan de soorten allang 'niet meer in ons land vod;ko men terug te fokken. Op deze tentoonstelling zullen daar yor beelden van te r;en zijn. het terugfokken van dieren als kuifhoenders, capucijner duiven en Drentse 'andhoenders ziu to zien in een tableau vivant k la een schilderij van Jan Steen Ij dat oud-Hollandse tableau zullen dezelfde dieren als in de tijd van deze grote Nederlandse schilder rondstappen; dieren die al lang verdwenen zouden zijn, maar die dankzij de inspanning van de inzenders weer aanwezig zijn. Een man die het fokken van die ren met name watervogel? als eenden en ganzen na aan het hart ligt is de voorzitter van Ornithophilia, de heer W. Bui- losterski in het dagelijks leven directeur van een Amsterdamse diamanthandel en slijperij. De heer Biallosterski is verheugd over het enthousiasme dat in Nederland Bestaat voor het fok ken van pels- en pluimdicren, maar zegt aan de andere kant niet te kunnen begrijpen dat een ministerie een zo positief ge richte hobby niet steunt. Die steun zou hij niet verleend wil len zien in pen subsidie-zonder- meer maar in het aanmoed'gen van bijvoorbeeld dierenparken waar liefhebbers, die er thuis de ruimte voor ontbreekt, hun hobby kunnen uitvoeren. Maar tot nu toe heeft CRM alle uitno digingen om bij een opening van de Ornithophilia tentoonstel ling (dit jaar de 65ste) aanwe zig te zijn naast zich neerge legd. Het hoogtepunt beleefde de klein- dierenhobby tien, twaalf jaar geleden. Men had zich in die ja ren goed herstel van de terug val, die de tweede wereldoorlog met zich mee had gebracht veel hoenders, konijnen en an dere siervogels verdwenen in die dagen in de braadpan maar vorig j.iar gooide de pseu- do vogelpest roet in het eten. Desondanks is er ook deze keer in Utrecht een behoorlijk aantal soorten dieren te bezichtigen. Vorig jaar waren er 20.000 bezoe kers. Deze keer is de Ornitho- philia-tentoonstelling gecombi neerd met een vakbeurs voor de veredelingslandbouw. Op de ten toonstelling zijn het meest konij nen te zien, gevolgd in aa.itaJ althans door duiven en hoen ders. Het houden van cavia's is de laatste tijd erg in de mode. en Politicus' zijn die boekjes bij de uitgeverij H. Meulenhoff in Baarn verschenen. Ook van minister-president Den Uyl en KVP-fractievoorzitter Andries- ten zal een 'profiel' worden ge maakt. Hans Wiegel was, zegt hij zelf, vroeger een wat verlegen, zij het wijs jochie. Zijn vader was - met een opleiding ambachts school - voor de oorlog meubel maker. Na de oorlog heeft zijn vader zich opgewerkt tot bin nenhuisarchitect. De Amster damse en Friese woning van zoon Hans zijn dan ook hele maal door vader verbouwd en ingericht. Vader Wiegel is het lichtende voorbeeld voor zoon Hans, die al midden in zijn verkiezings campagne voor de statenverkie zingen van volgend jaar zit. De menser. moeten Iets presteren en dat moet worden beloond, is een van zijn thema's. Wiegel is een beetje een politiek wonderkind. Ondanks de nog steeds aanwezige verlegenheid, heeft hij enorm veel lef, is hij zeer gehaaid in het debat, weet hi; door handige opmerkingen geweldig veel indruk op de men sen te maken. Hij gelooft 'dat het zittende kabinet langer zal aanblijven dan menigeen wacht' Hij gokt erop dat zijn partij de tweede in sterkte wordt. De confessionele partijen zullen verder vanzelf ineenschrompe len, aldus Hans Wiegel in zijn "Profiel". Ook mr. dr. Bas de Gaay Fort man houdt er rekening meedat de VVD na de PVDA de tweede partij wordt, ij moet overigens van Wiegel niet veel hebben. De liberaal speculleert volgens hem te veel op de hebzucht van d« mensen. Over tien jaar zal, al dus Bas de Gaay Fortman de PVDA nog wel een derde van de kiezers trekken. De PPR be zet dan zo'n 15 zetels in de Tweede Kamer. De VVD heeft dan zo'n 40 zetels. Er is dan nog een middenpartij met zo'n dertig zetels en verder zijn er een paar rechtse splinterpartijt jes. Bas de Gaay Fortman komt uit een politiek nest. Zijn vader was hoogleraar in het Arbeids recht en eerste kamerlid voor de ARP. Deze had ook nauwe bindingen met de christelijke arbeidersbeweging. Enkele ke ren is zijn vader - nu minister van binnenlandse zaken - bij ka binetsformaties betrokken ge weest. Zoon Bas is econoom en jurist. Hij is deskundig op het gebied van de ontwikkelingssa menwerking, was lector aan de universiteit vanLusaka in Zam bia en is docent aan het insti tuut voor Sociale Studies in Den Haag. waar hij de economie van de plattelandsontwikkeling doceert. Bas was evenals zijr. vader lid van de ARP, maar na eerst 'spijtstemmer' te zijn geweest, heeft hij de ARP de rug toege keerd en is lid van de PPR ge worden. De winst van de PPR bij de verkiezingen van vorig jaar november was voor een be langrijk deel aan zijn enthou siaste optreden te danken. A. H. Ardennen, de Semois Vallei, het Ourthedal en mooi Zuid-Limburg voeren. Een feest voor 't oog, nu dit gebied zich tooit in pralende Herfsttinten. Nieuw voor'73 Drie dagen met volle teugen genieten van de pracht van Eifelgebergte en Moezeldal. Prijs voor deze volledig verzorgde reizen is incl. treinreis van elk station in Nederland naar vertrekplaats Maastricht v.v. Vertrek Ardennenreizen op 8.10.12.14.16.18.20.22 en 24 oktober. Vertrek Eifel-en Moezelreizen 9.11.13.15.17.19.21.23 en 25 oktober. KIWA: Onhygiënisch (Van een onzer verslaggevers! DEN HAAG Suggesties om het verbruik van leidingswater af te remmen door een steen in de stortbak van een w.c. te plaat sen moeten worden afgewezen. Ook het massaal toepassen van zogenaamde waterbesparende toiletten, zoals die in Zweden en bijvoorbeeld op campings wor den gebruikt, heeft grote finan ciële en hygiënische nadelen. Dit zegt het KIWA (Keuringsin stituut voor waterleidingsartike len), dat vandaag (vrijdag) in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag zijn 25-iarig be staan viert. Door het plaatsen van een steen in de stortbak van de w.c.. wordt weliswaar een besparing van 1 liter per toiletspoeling be reikt, maar bestaat tevens geen garantie meer, dat de toiletpot goed wordt schoongespoeld, in de pot achterblijven, hetgeen Feacallen en urine kunnen dan niet alleen onhygiënisch la. maar bovendien verstopping in de hand werkt. Volgens het KIWA, dat het spoel- effekt van stortbakken al jaren onderzoekt, dient per spoeling minstens acht liter water ge bruikt te worden. De KIWA gaat ook rechtstreeks in tegen het advies van de Raad van de Waterstaat aan minister Vorrink van Volksgezondheid en Milieuhygiëne het waterbespa- rende toilet als mogelijkheid tot waterbezuiniging te bezien. Vol gens het KIWA zijn dergelijke toiletten slechts ontwikkeld voor die plaatsen waar geen riolering aanwezig is. Voor normale wo ningen zou dit systeem bijzon der kostbaar worden, omdat de installatiekosten en het energie verbruik zo hoog zijn, dat een gezin 500 tot 1500 gulden per jaar zou moeten betalen om van zijn „minder kostbare zaken" af te komen. De gewone metho de van toiletspoelen kost een halve cent per keer; dus onge veer 30 gulden per jaar. Hoe nuttig het werk van de KIWA, dat is opgericht door de Nederlandse waterleiding bedrij ven, de afgelopen 25 jaar is ge weest, toonde staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid en milieuhygiëne aan door te signaleren dat in ons. land van een goede drinkwatervoorziening gesproken kan worden. Het Ne derlandse waterleidingnet, waar op intussen vrijwel alle woningen zijn aangesloten vormt een hecht bolwerk ter bescherming van de bevolking tegen ziekten. „De cholera-epidemie in Italië heeft aangetoond, dat dergelijke ziek ten nog steeds een bedreiging vormen. In ons land hoeft daar over echter geen ongerustheid te bestaan", aldus de heer Hen driks. Ir. G. Wijnstra. directeur van het KIWA pleitte onder meer voor meer samenwerking op het ge bied van speurwerk op natio naal en internationaal niveau. Daardoor kan worden voorko men. dat veel werk wordt her haald, dat door anderen reeds is gedaan. NAIROBI Onlangs maakte zich opnieuw een lichte paniek van de Aziatische bevolking van Ke nia meester in de overtuiging dat de regering generaal Idi Amins voorbeeld op het punt staat te volgen en haar de deur wijst. Hoe de zwarte bevolking van Kenia verder ook over de Oegandese generaal denkt, zij staat als één man achter diens aanpak van de Aziatische kwes tie. De regering in Nairobi komt steeds meer onder druk te staan om haar eigen Afrikanise- ringspolitiek te bespoedigen. Naar buiten toe heeft de rege ring van Kenia geen verande ring geannonceerd in haar plan van het geleidelijk overnemen van de zaken van Aziaten in sa menwerking met Engeland, dat 1.500 Aziatische gezinshoofden per jaar als dragers van een Brits paspoort, toelaat. Maar de Aziaten vertrouwen het desondanks niet. En, zou men geneigd zijn te zeggen terecht. De regering nam onlangs enkele maatregelen die de geruchten over een op handen zijnde uit wijzing a la Amin alleen maar versterkten. De regering bracht de bal aan het rollen door duizend Aziatische zakenlieden aan te zeggen dat ze zich dit jaar moeten uitko pen. Hierdoor is het aantal op zeggingen aan het adres van Aziatische winkeliers die geen burger van Kenia zijn, gestegen tot 1.500, tegen 304 in 1972. Overal in Kenia is het weggaan van de Aziaten te merken. Op winkels aan de Kenyatta Ave nue in Nairobi leest men op schriften zoals „Uitverkoop", „Opheffingsuitverkoop". „Alles moet weg". De regering heeft gewaarschuwd dat men de voor raad niet mag opslaan en de prijs van te koop zijnde bedrij ven niet mag opdrijven. De „Kenianisering" is intussen al zover voortgeschreden, dat de Bazaar Street sinds zo lang het symbool van de Aziatische bedrijvigheid in Kenia is her doopt in Biashara Street, wat zaak betekent in het Swahili. President Julius Nyerere van het Op 4 augustus 1972 zette president Idi Amin van Oeganda ruim 30.000 Aziatische burgers het land uit met zijn zogehe ten economische oorlog tegen buitenlanders. De weerslag van dit besluit wordt nog altijd in Oost- Afrlka gevoeld, vooral in Kenia, dat een grote Aziatische bevolking heeft. Raymond Wilkinson van het persbureau U.P.I, heeft de situatie in Kenia een jaar na datum aan een onderzoek onderwor pen. buurland Tanzania goot tijdens de onlangs in Ottawa gehouden gemenebestconferentie, olie op het vuur met zijn opmerking dat de Aziaten van Kenia „kic- kable" zijn, dat wil zeggen dat ze eruit gezet kunnen worden. Volgens Nyerere is Engeland ver antwoordelijk dat de Aziaten in deze situatie zijn komen te ver keren. De Aziaten in Kenia hiel den het zich voor gezegd. Hun verontrusting werd nog gevoed door een bericht in de Londense Daily Express, waarin stond dat Engeland met Nairobi tot over eenstemming was gekomen per jaar meer Aziaten toe te laten om de overneming van de za ken van Aziaten in Kenia te be spoedigen, en daarmee de Afri- kanisering. Een zegsman van de Britse Hoge Commissie (ambassade voor lid-staten van het Gemenebest) ln Nairobi verklaarde snel dat er „terzake geen nieuwe ontwik kelingen" waren, maar geen Aziatische zakenman die het ge loofde. Sultan Jessa, een Aziatische jour nalist niet-ingezetene van Kenia die op het punt staat te emigre ren naar Canada, zei: „De Aziaten in Kenia leven in een wereld van spanning, onzeker heid en verlamming. De animo siteit tussen hen en de plaatse lijke bevolking neemt toe." Misschien is de vrees van de Aziaten voor een massale uit wijzing ongegrond, maar met vooruitzicht op de verkiezingen van volgend jaar is de verwach ting gewettigd dat meer aanzeg gingen tot winkeloverdracht zul len afkomen. De Keniase minister van handel en industrie, Julius Kiano, zei onlangs: „Wanneer wij een land kunnen leiden, kunnen we ook een bedrijf leiden." En een an dere regeringswoordvoerder zei het nog duidelijker: „Volgend jaar zal nog maar een handvol Aziatische winkeliers met Brits paspoort in Kenia werkzaam zijn." BRUSSEL Vrljf Duitse bedrij ven die zich bewegen op het ter rein van splijtstof hebben met het Russische bedrijf „Techsna- bexport" een ontwerp-ovcreen- komst bereikt voor het afnemen van verrijkt uranium. De Europese sommiccie in Brus sel, aldus een woordvoerder donderdag, staat welwillend te genover deze overeenkomst. Over «Ie prijs die de Duitse be drijven moeten betalen wilde de woordvoerder zich niet uitlaten, behalve dat hij meedeelde dat het Russische uranium beneden de wereldmarktprijs verkocht wordt. Het ontwerp-contract voorziet in de levering van het russische uranium ove een middellange termijn. Het kwantum uranium zal vermoedelijk voldoende zijn om de Europese kernreactoren tot 15)78 in hun behoeften te voorzien. De leveringen zullen lopen via het voorzieningsagent schap van Euratom, de Europe se gemeenschap voor atoom energie. „De laatste tijd blijkt er weer in toenemende mate behoefte aan te bestaan initiatieven die uit Nederland komen onmid dellijk als gevaarlijk en onbe suisd te bestempelen". Dit stellen de Drovinciaals van de zesendertig priesterorden en congregaties in een uitvoe rige rapportage naar aanlei ding van het bezoek, dat mgr. dr. Mayer, secretaris van de curie-congregatie der religieu zen volgende week aan Neder land zal brenegn, en waarover wij al eerder hebben bericht. Nabij Saigon is de eerste Zuidvietnamese vestiging van de Emmausbcweging geopend. Deze vestiging werd mogelijk dankzij bijdragen van Em- mausgroepen in Frankrijk en Japan. Bij de opening was abbé Pierre, de oprichter van de Emmausbcweging aanwe zig, evenals de Zuidvietnamese minister van sociale zaken, Tran Nguon Phieu. De Duitse bisschoppenconfe rentie zal op 15 en 16 oktober in MUnchen bijeenkomen. Op deze bijeenkomst zullen de De provinciaals noemen deze behoefte ten minste vreemd, „als men bedenkt hoe men ge neraties lang in ons meer de redelijkheid en evenwichtig heid bewonderde dan de speel se creativiteit, die we zeker niet met de zuidelijke volken gemeen hebben". De oversten zeggen het drin gend noodzakelijk te vinden dat men hen vertrouwen geeft. „Door alles wat wij doen met starheid en wantrouwen te be naderen, loopt men minstens het risico dat de Geest wordt stukken worden besproken voor de plenaire vergadering van de gemeenschappelijke sy node van alle Duitse bisdom men die van 21 tot 25 novem ber in Würzburg bijeenkomt. Vijftigduizend jongeren uit alle delen van Polen hebben in Thorn deelgenomen aan het festival van het nieuwe reli gieuze lied „Sacro Song". Ver scheidene dagen achtereen hebben vierendertig ensembles met in totaal vijfenzeventig composities deelgenomen aan een competitie, die soms zeven uitgeblust die waait waar hij wil. Het zal nodig zijn degenen die zich met onze opvattingen en de daaruit voortvloeiende praktijk niet niet kunnen ver enigen. erop te wijzen dat wij op grond van dit meningsver schil niet meteen beschuldigd kunnen worden van ontrouw aan ons christen zijn, noch dat we „geen geloof" meer zouden hebben". We blijven er dan ook op aandringen", aldus de provin ciaals, „dat de frontale aan- tot acht uur per dag duurde. Het gezin was in vele gevallen thema van de liederen. De uit Nemibië (Z.W.-Afri- ka) verbannen bisschop Colin Winter heeft een dringend be roep op het breed moderamen van de hervormde synode ge daan om het gesprek te openen met de bevrijdingsbewegingen ir. Zuidelijk Afrika om de vrij heidsstrijders te leren kennen en van hen te horen wat hen beweegt. De Nederlandse ker ken moeten volgens hem ook doorgaan met druk uit te oefe nen op de Zuidafrikaanse rege ring en er moet meer verzet komen tegen westerse firma's die' te weinig loon aan de vallen op andermans geloof en denkwereld nu eindelijk eens tot het verleden gaan behoren. In het belang van onze ge meenschappen en van de kerk in Nederland moeten wij de praktijken afwijzen van dege nen die zich voortdurend ge roepen voelen als anonieme of half-anonieme aanklagers op te treden bij de buitenlandse pers en de hogere kerkelijke autori teiten. Deze praktijken zijn on gezond en schadelijk en ver oorzaken veel persoonlijk lij den en zorg". De provinciaals zeggen zich niet te kunnen onttrekken aan de ir.druk dat dergelijke be schuldigingen vaak een te ge makkelijk en te gretig gehoor vinden bij de instanties waar ze worden ingediend, zonder dat er voldoende rechtstreekse informatie wordt ingewonnen bij dc betrokken bisschoppen er religieuze oversten en zij vragen mgr. Mayer zijn in vloed ten gunste aan te wen den. De oversten verklaren bewonde- zwarte arbeiders betalen. In Groningen Is overleden de hervormde studentenpredi kant ds. M. A. Krop (60). Sinds 1947 was hij werkzaam als predikant bij de universi teit van Groningen. Hij stichtte de eerste studentenpastorie van Nederland en kreeg bekend heid door zijn vele oecumeni sche activiteiten, onder meer ten behoeve van de Raad van Kerken. Van zijn hand ver schenen honderden artikelen in Hervormd Nederland en an dere kerkelijke en theologische bladen. ring te hebben voor het beleid, dat de Nederlandse bisschop pen de laatste jaren hebben gevoerd. „Zij hebben de ge meenschap tegemoet willen treden in een sfeer van ver trouwen en met volle erken ning en respect voor ieders persoonlijke verantwoordelijk heid, „Wij ondersteunen dan ook van harte het ideaal van gemeenschapsvorming en ge zagsuitoefening dat zij voor oger hebben gehad". Als niet iedereen bijval blijkt te betuigen met de wijze waar op de bisschoppen te werk zijn gegaan, dan betekent dit wel licht dat er op detailpunten plaats is voor eerlijke kritiek en verbetering, maar er is be slist geen reden om te conclu deren dat er helemaal geen ge zag is geweest, dat de chris tengemeenschap op liquideren staat en dat daarom het beleid zou moeten worden „omgebo gen" of „bijgestuurd", aldus de brief van de religieuze oversten. KERK EN WERELD Vaticaan Spanje moet predikaat „katholiek" kwijt De H. Stoel verlangt van Span je, dat het zich niet langer een katholieke staat noemt. Deze eis Is neergelegd in het docu- ment^ipakket, dat het Vati kaan heeft voorbereid voor de spoedig te verwachten herope ning van de onderhandelingen over een nieuw of gewijzigd concordaat. Aldus meldt het Madrileen9e katholieke dag blad „Ya" uit naar het zegt betrouwbare bron- Het Vatikaan zou bereid zdjn af te zien van de privileges, die de Spaanse priesters op het ogenblik genieten. Maar het vraagt daarentegen overeen komstig de uitspraken van het tweede Vatikaanse concilie, dat de H. Stoel zonder inmen ging van de staat bisschoppen kan benoemen. Tot dusver is daarvoor de instemming van de Spaanse regering vereist. Het Vatikaan wil voorts voor de katholieke organisaties in Spanje volledige vrijheid om te werken, te vergaderen en haar mening te uiten. Het Vatikaan wil ook volledige onderwijsvrij heid op de katholieke bijzonde re scholen, en beschouwt het godsdienstonderricht ook op de openbare scholen exclusief tot de competentie van de kerk. Dr. Van Paassen: leken inschakelen bij katechese Overal, ook daar waar een di strictscatecheet aanwezig Is, moet worden uitgekeken naar „leken", die dc taak van de di- strictskatecheet to zijner tijd kunnen overnemen. Dit schijft vicaris dr. W. J. M. van Paassen in een brief die hij onlangs heeft gezonden aan de dekens en districtskateche- ten van het bisdom Rotterdam. Hij constateert daarin bij een toenemend aantal mensen een groeiende belangstelling voor de gelovige opvoeding van kin deren. vooral in het basison derwijs. Er wordt veel werk verzet on der inspiratie van districtska- techeten en velen spreken met waardering over hun inzet en kwaliteiten, maar zij bieden niet de enige mogelijkheid om verbetering te brengen in de katechetische situatie. Het zal, aldus dr. Van Paassen op het hele brede terrein van Je pastoraal, katechese en kerk opbouw van belang zijn te ko men tot verdere toerusting van de leek. Juist omdat bij de on derwijsgevenden zoveel aan dacht wordt gegeven aan hun gelovige verantwoordelijkheid in dc uitoefening van hun be roep, mag men hopen in hun kringen gehoor te vinden voor de oproep om mee te werken aan dé opvoeding tot geloven. Vicaris Van Paassen zegt ver der, dat het een taak kan zijn voor de basispastor om met ouders van schoolgaande kin deren niet zozeer de schoolka- techese en haar methode door te spreken, maar om in ge spreksgroepen en prediking on derwerpen op volwassen ni veau aan te snijden. Ook be pleit hij meer contact tussen katecheten uit verschillende sectoren van het onderwijs Hij hoopt hen binnenkort voor een regelmatig beraad bijeen te roepen. Verslagen heid over dood van vicaris Vroom Met diepe verslagenheid heeft men bij ,het bisdombestuur en in luchtmachtkringen kernis genomen van bet overlijden van vicaris W. Vroom. Binnen het bisschoppelijk be stuurscollege werd de aanwe zigheid van vicaris Vroom op hoge prijs gesteld als bindende figuur en vanwege zijn door tastende werkkracht. Als de karaktertrekken die hem het meest getroffen hadden, noem de mgr. dr. A. Simonis, bis schop van Rotterdam desge vraagd: „Zijn grote toewij ding, zijn goedheid cn zijn op geruimdheid van geest". Hoofdluchtmachtaalmoeze- nier R. Bar o.s.b. typeerde mgr. Vroom als dc persoonlij ke vriend van een hele genera; tie luchtmachtimensen. Vo6r hem was aalmoezenier Vroom vooral een bruggebouwer, ie mand van het milde midden en een vroom priester, die zich bijzonder heeft ingezet voor dc vermaatschappelijking van het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 9