WAANZINNIGE STEEKT NIETS VERMOEDENDE MILITAIR DOOD Duits vergif over Nederlands rivieren BEJAARDENBELEID: CHAOTISCHE ZAAK Eis ruim drie jaar voor valse munters Scherpere controle op rijtijden OovpoMer voorlopig sered VRIJDAG 5 OKTOBER 1973 LEIDSE COURANT PAGINA 7 AMSTERDAM (ANP) een geestelijk gestoorde Amsterdam mer heeft gistermiddag in het Vondelpark in de hoofdstad dc 22-jarigo militair Coen Labbé zonder enige aanleiding met een dolkmes in de harstreek gestoken. Het slachtof fer, dat in West-Duitsland was gelegerd werd overge bracht naar het Wilhelmina Gasthuis, waar hij een uur later aan bloedverlies overleed. De militair, die in Bandoeng was geboren, had enkele dagen ver lof en woonde bij een tante in Monster. Zijn ouders wonen in Dieren. Volgens de recherche was hij een dagjé uit in Amster dam. De dader, de 36-jarige K. F. H. O. W. zat met zijn vrouw op een bank, waar zij samen een sigaret rookten. Op een bank schuin tegenover hen zat de in burger geklede militair te lezen. Plotseling sprong de Amsterdam mer zonder een woord te zeggen op, liep naar de andere bank en stak de niets vermoedende jon geman diep in de borst. Volgens de politie had het wapen een lemmet van 18 centimeter. Na zijn daad liep de man met het mes in de hand weg, gevolgd door zijn vrouw. Hij kon vrijwel meteen op de Stadhouderskade bij het Leidseplein door de gea larmeerde poiftie worden aange houden. Het slachtoffer stond verbijsterd op en liep hevig bloedend in de richting van de uitgang van het park bij de Stadhouderskade. Na enkele tientallen meters zakte hij in el kaar. In een snel gearriveerde ambulance werd hij naar het Wilhelmina Gasthuis gebrachi maar inmiddels had hij zoveel bloed verloren dat hij niet meer kon worden gered. De dader heeft men nog niet kunnen ver horen. ,,Er is geen zinnig woord uit hem te krijgen, ook niet dooi de psychiater die bij hem is ge weest", aldus een rechercheur van het bureau Pieter Aertszstr. Hij bevestigde dat de man gees telijk gestoord is. Zijn vrouw, die niet meer bij hem woont, had verklaard, dat zij al jaren lang moeilijkheden met hem heeft. Haar man, die aan ver volgingswaanzin zou lijden, was een jaar of zes onder behande ling van een psychiater ge- toe. De man zocht zijn vrouw woens dagmiddag weer op kantoor op. Zij besloot een dag vrij te ne men om met hem te praten en hem te bewegen zich weer on der psychiatrische behandeling te stellen. Gisteren waren zij naar het Vondelpark gewandeld en daar op een bank gaan zit ten. Voordat zij het onderwerp kon aansnijden was hij opgespron gen en naar het slachtoffer ge lopen. Het mes blijkt hij maan dag met twee andere messen te hebben gekocht. Volgens de re cherche was zij hiervan op de hoogte, maar had zij er geen flauw vermoeden van, dat hij een mes had meegenomen. Een recente foto van het 24-jarige Amerikaanse meisje Evelyn M. Wagler die in vlammen omkwam nadat zes jonge negers haar met benzine hadden overgoten en in brand hadden gestoken. Het meisje werd overvallen toen zij in Boston met een kan benzine naar haar auto liep die wegens brandstofgebrek was blijven stil staan. Foto rechts: politiemannen onderzoeken de resten van haar kleding. GEEN TELEFOON Hoge uitkijk waakt over dorp ROTTERDAM (ANP) Volgende week vrijdagavond klimt een brandwacht van het brandweer korps van Strijen naar het hoogste punt van het gemeente huis en zal van daaruit in de gaten houden of er ergens in het dorp brand is uitgebroken. De man moet daar de hele nacht blijven zitten omdat in de periode alle telefoonlijnen in Strijen vanwege overschakeling op een nieuwe centrale uitge schakeld zijn. Door het posteren van de brandweerman ln het gemeentehuis hoopt het gemeen tebestuur de angst bij de bewo ners van Strijen weg te nemen, dat zij in geval van brand niet tijdig genoeg de brandweer kun nen waarschuwen. ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG Minister Boersma (sociale zaken) en staatssecre taris Van Hullen (verkeer en waterstaat) willen de controle op de rijtijden van vrachtwa genchauffeurs aanzienlijk ver scherpen. In overleg met orga nisaties van werkgevers en werknemers in het wegvervoer hebben ze een aantal maatrege len opgesteld, die een strengere controle mogelijk maken. De bewindsl eden willen, dat van af 1 januari 1975 nieuwe vracht auto's en vrachtwagens, die ge vaar! jke stoffen ve-voeren, zijn voorz en van een klok, die de -rijtijden automatisch regi streert. Deze tachograaf, waar op ook is af te lezen hoe hard de chauffeur heeft gereden, zou op 1 januari 1978 in alle vracht- Generaal pardon voor gastarbeiders gevraajrd DEN HAAG (ANP) De werk groep internationaal beleid voor buitenlandse arbeiders in ons land heeft de ministers van jus titie en van sociale zaken ge vraagd een generaal pardon te verlenen aan de illegaal in ons land verblijvende buitenlanders. Volgens de heer Ilhan Karacay, lid van de werkgroep, zijn er ongeveer 15.000 butenlandse werknemers op onwettige wijze in ons land, van wie het over grote deel ook werk heeft ge vonden. Een derde van het aan tal van deze illegalen zou van Turkse nationaliteit ziin. Hij voerde aan. dat deze groep buitenlanders geen belasting be taalt. veelal met een lager sala ris genoegen neemt. bovend;en n!et deelt 'n de wettelijke soc a- le vco-z'en'ngen. daarnaast vaak wel doe- soc:a!e d ens'en wordt geholpen, terw'jl Neder land nog eens voor de kosten van terugstu-cn naar hun va derland opdraait. jpj meen dat een generaal par don op z;jn plaats is als tevens geiijkt'id'g de controle op toe gang tot ons land verscherpt wordt. Manuscript dagboek van Göbbels HAMBURG (AP) Een uilgever in Hamburg heeft dc hand we ten te leggen op de sinds lange tijd verdwenen dagboeken van de vroegere nazi minister van propaganda Joseph Göbbels. De uitgeverij, Hoffmann en Cam- pe, verk'aarde da', het 16.000 pa- g'na's fel'ende manustrp: ve - !:g !n een k'u:s ;s opgeborgen. Er werden voorb'-e'dmgen ge troffen cm 'n 1975 een eers e dee! van de dagboeken op de merk: te b-;nger.. De 'n de dagboeken behandelde per'ode loopt van 1925 tot 1945. KWIKVIS UIT JAPAN IN ITALIË GENUA (AFP) - Na de zaak van de mosselen die verantwoorde lijk zouden zijn voor de recente cholera-epidemie in Zuid-Italië, is nu een nieuw schandaal ont dekt op de Italiaanse vismarkt. Volgens het vooriop'g resultaat van een onderzoek in Genua is daa- 100 ton Japanse haai aan gevoerd me: een veel te hoog kw'kgeh?.' e v er gram per k:'o, terwijl 0.7 gram per kilo toe- laatbaa- wordt geacht. De vangst zou via de Canarische e'lendcn d* bas s voor de doorvoer van Japanse vis voor Eurfopa of via Rotterdam zijn aangeveerd. Teen vijftig schoolmeisjes in de rij stonden veer hun lunch ii 1 het Jezus en Mariaklooster in Londen, begaf plotseling een muur het. Vijftien meisjes raakten licht gewond. (van onze correspondent) BONN Over de Nederlandse rivieren zul len van volgende week af 5.000 vaten met zwaar giftig afval, die afkomstig zijn van Duitslands jongste gifschandaal, vervoerd worden. Via Rotterdam zullen zij dan op de Noordzee verbrand of in zee geworpen worden. Dit is althans hef pian van de minister van binnenlandse zaken van de deelstaat Hes sen, Bielefeldt. op wiens territorium do schrikbarende hoeveelheid van 10.000 ton illegaal weggegooid giftig afval ontdekt De vaten zullen vervoerd worden door een gespecialiseerde firma uit Mannheim, die het vorige jaar ook tijdens het schandaal van de Bochumse gifvijver te hulp geroe pen werd. Volgens minister Bielefeldt zul len de vaten met gif in Rotterdam op een zogenaamd „vernietigingsschip" overge laden worden. Over hun verdere lot staat nog niet vast of het gif op open zee verbrand wordt of in de Noordzee geworpen wordt. In elk ge val is wel bekend dat de opruimingsactie in de miljoenen zal lopen. Chauffeurs van het Amerikaanse leger ver voerden inmiddels reeds 700 vaten naaf een verbrandingsinstallatie, maar deze actie werd gestaakt, omdat de opruiming volgens minister Bielefeldt aanzienlijk gevaarlijker, moeilijker en duurder is dan men oorspronkelijk gedacht had. De resterende duizenden vaten worden mo menteel door specialisten van het West- duitse leger onderzocht, omdat men hun inhoud als te gevaarlijk beschouwt om zonder meer vervoerd te kunnen worden. Enkele van de arbeiders, die de militai ren assisteren, zijn bij het werk op de vuilnisbelt onpasselijk geworden. De ver oorzaker van Duitslands tot nu toe meest opzienbarende gifschandaal is de nog maar 32-jarige ondernemer Siegfried Plaumann, die gedurende drie jaar an derhalf miljoen mark incasseerde, om het bij de vervaardiging van staal ge bruikte gif te vernietigen, maar dit clan destien en met valse papieren op openba re vuilnisbelten liet storten. DEN HAAG „Het is een pu bliek feit, dat op het gebied van de bejaardenzorg de samenwer king tussen de verschillende be trokken ministeries nog steeds in een pril stadium is blijven steken. Ieder ministerie drijft een eigen winkeltje, waardoor witte plekken in het bejaarden beleid blijven bestaan." Deze.kritiek op de werkwijze van de overheid is afkomstig van drs. A. M. A. J. Janssen, direc teur van de stichting Landelijke Samenwerking Bejaarden- tehui- zenorganiscties. De regering on derkent volgens hem wel de problemen, maar beleidsmaat regelen bliiven uit, mede door de ambtelijke organisatie. Voorbeelden van dit gebrek aan samenwerking zijn volgens de heer Janssen duidelijk te vinden in de recente begrotingen: zo staat in de begroting van- CRM dat rekening moet worden ge houden met een toenemend aan tal hoogbejaarden. terwijl Volkshuisvesting zegt dat er geen uitbreiding komt voor be jaardenhuisvesting, ,.De begro tingen zijn blijkbaar niet met elkaar doorgesproken". Bij de opening van een verpleeg tehuis in Roosendaal zei drs. Janssen vandaag, dat in de be groting van CRM wei voorspeld wordt, dat er in 1980 30.000 hoogbejaarden (85 jaar en ou der) meer zullen zijn dan nu, maar dat op geen enkele w'ize wordt aangegeven hoe men hen denkt on te vangen. „Laat men toch een landelijk, goed oneezet onderzoek naar de werkelilke behoefte instellen. Nu wordt het allemaal op erg korte termijn bekeken. Telkens komen er nieuwe omattingen in het be jaardenbeleid die dan als al leenzaligmakend worden be schouwd. Het lijkt op paniek voetbal." Dat onderzoek moet er toch komen, omdat de Ka mer een tweede nota bel..nrden- beleid is toegezegd voor 1974 en die gebatoerd zal moeten zijn op een belioeftenondnrzoek. Het gemiddelde tarief voor ver blijf en verzorging «n een be jaardenhuis lag vorig jaar od 23.70 gulden per dag. Dit jaar verwacht men een daeorijs van 26.92 gulden ofwel 813 gulden per maand. Voor 1974 wordt een stijging met 15,7 nrocert ver wacht tot 31.18 gulden per dag of 948 gulden per maand. Voor alle 125.000 beiaarden in tehui zen samen is dat volgend jaar pen lastenverzwaring van 194.362.500 gulden, waarvan 45 procent ten laste van de oij- standswet komt. Vermoedelijke opliehter gegrepen AMSTERDAM (ANP) De 46-ia- r'ge (en niet 50-jarge zoals aan vankelijk werd gemeld) Amster dammer M. H. G. d e al enige tijd door de recherche werd ge zocht wegens oplichting van tal loze buitenlanders, is gisteren op het postkantoor in de Gerard Terborgstraat in Arasterdam aangehouden toen hij een postt- dentiteitsbewijs kwam halen. G. bood 'n adver'ent es in Oos <r- r jkse, Belgische, Franse, Duit se en Enge'se k-anten thu s- we-k aan. Degenen de daar voor belangs'ell-'ng hadden moes'en f 30.- Inschrjvingskos- ten zenden naar een postbus nummer in Amste-dam. He! toegezegde thu'swerk kregen zij echter n'e'. G wordt ervan ve-- dach: op deze w'jze de reflec- tan en voor t'enau'zenden gul dens te hebben benadeeld. Illegalen bij Boltini aangehouden DOETINCHEM Zes buitenland se werknemers van circus Bolti ni zijn door de politie van Doe- tinchem gearresteerd. Het gaat om vijf Marokkanen en een Joe goslaaf, die illegaal in ons land verblijven. Het ministerie van Justitie zal over hun lot heslis- In Napels hebben zich relletjes voorgedaan toen enige honderden sol licitanten voor de vuilophaaldienst werden afgewezen. Deze jonge man is een van de vijftien gearresteerden. Zd-Afrika mag woord voeren in Ver. Naties NF.W YORK (AFP) - Zuld-AIrl- ka is gerechtigd het woord to voeren in de algemene vergade ring van de Verenigde Naties, zo heeft de commissie voor de geloofsbrieven gisteren met kleine meerderheid bepaald. Een voorstel van Tanznnia om ae geloofsbrieven van Zuld-Afri- ka ongeldig te verklaren is met vijf tegen vier stemmen verwor pen. Tevoren was de algemene verga dering op verzoek van de Afri kaanse staten geschorst om uit tt zoeken of de Zuidafrikaanse minister MUller wel namens de Zuidafrikaanse bevolking kon spreken, en daar volgens dc Afrikaanse staten, MUller slechts zou spreken namens 4 miljoen blanken en niet namens dc 16 miljoen Zuidafrrikaanse kleurlingen. DEN HAAG (ANP) De officier van Justitie bij de rechtbank in Den Haag heeft gisteren gevan genisstraffen van drie jaar en vier maanden tot een jaar en zes maanden geëist te?en vier mannen die betrokken zijn ge weest bij de volgens de justitie DEN HAAG (ANP) Minister Westerterp van verkeer en wa-! terstaat twijfelt aan de nood- zaak van de verlegging van de Waalbocht bij Nijmegen. Hij wil daarom een nader onderzoek la ten instellen naar de urgentie van de verbetering van de vaar- j weg. Ten tijde van het kabinet-B esheu- vel achtte de toenmai ge minis-j ter Ud nk van verkeer en wa-1 terstaat de Waalbochtverlegging noodzakelijk. H'j koos voor het i tracé, dat he: pracht:ge na:uur- j gebied, de Ooypolder zou door- snijden. M'n'ster Westerterp heeft de vas te Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat op de hoogte gesteld vn 'z'ijn in zichten. De in Genève wonende Amerikaanse mevrouw L. Schörtfichr was giste ren de 250.000ste bezoe ker van 't Rijksmuseum Vincent van Gogh. Zij werd vergezeld door haar vriendin mevrouw Let- tinga uit Amsterdam. Mevr. Schünlicht kreeg uit handen van directeur drs. E. R. Meijer een re-# produktie aangeboden be- Finland voor twee per sonen: dit laatste in ver band met het vijftigjarig jubileum van de vereni ging NederlandFinland. grootste valsgcldaffaire dlc ooit in Nederlnnd heeft gespeeld. Het ging om de vervaardiging van valse Amerikaanse dollars voor een totaal van anderhalf j miljoen dollar, in een daartoe ingerichte drukkerij in een huis te Oegstgeest. Toen de politie op 12 april na lungdtirige volg- acties een inval deed in het i huis aan de Warmonderwcg was nog niets van het geld in circu latie gebracht. Tijdens de negen uur durende ma rathonzitting van de rechtbank zei de Amsterdamse politic-in specteur Sietvma dat in deze zaak telefoongesprekken waren afgeluisterd om het doen en la ten van de verdachten te vol gen. De officier van justitie, mr. E. van der Schans, eiste een straf van drie jaar en vier maanden en voorwaardelijke tbr tegen de 42-iarige organisatie-adviseur Willem B. uit Amsterdam, die de biljetten in hoofdzaak had gedrukt samen met dc 55-jarige Rotterdammer Jan v.d. P.. te'-.cn wie de officier ook drie jaar er vier maanden vorderde. De ei? tegen de 35-jarige s'ager Marcel F. uit Kloosterzande, die 20.000 voor de aanschaf van de benodip.de machines had ge- fourreerd. luidde twee jaar. Te gen de 36-jarige importeur van auto-onderdelen Tan S. uit Oegstgeest, in wiens huis de drukkerij was ondergebracht, en die af en toe bij het drukpro- cédé had geholpen, werd een straf geëist van een jaar en zes maanden. Hans van Willigenburg gewond Hilversum - Hans van Wllligen- burg, KRO-tv presentator en presentator van hot populair* radioprogramma van 12 tot 2 is gistermiddag licht gewond ge raakt bij een auto-ongeluk. Van Amsterdam op weg naar Hllvsr- sum raakte zijn auto bij een In haalmanoeuvre van de weg. Hans van WilligeAburg liep kneu zingen aan het gezicht op. Zijn auto werd geheel vernield. On danks het ongeluk stond Van Willigenburg erop het program ma van 12 tot 2 te presenteren. Met veel pijn en moeite en een spuit van de dokter maakte hij de twee uur vol. Het is echter volgens de artsen waarschijnlijk dat het gezicht van dc presenta tor zal opzwellen en dat hij een aantal dagen niet zal kunnen prrten Hierdoor is dc eerate i' trending van het nieuwe KRO-orogramma Voor Achten, dat door Hans van Willigenburg genreser'eerd zou worden aan 'n z'jden draadje komen te han gen. Het programma zou dins dagavond rechtstreeks vanuit de Amsterdamse studie Bellcvue worden uitgezonden. Maandag ochtend wordt beslist of Voor Achter, kan doorgaan. Welk al ternatief do KRO heeft wanneer Hans van Willigenburg niet kan optreden, is niet bekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 7